PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO NR. LLI-524 „ATSINAUJINIMO „STIPRINTUVAS“ PAKRUOJO IR IECAVOS SAVIVALDYBĖSE“ („BOOSTER FOR RESTART IN PAKRUOJIS AND IECAVA MUNICIPALITIES“) (BOOSTER FOR RESTART)

ADMINISTRAVIMO GRUPĖS SUDARYMO

 

2020 m. rugpjūčio    d. Nr. AV-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir projekto Nr. LLI-524 „Atsinaujinimo „stiprintuvas“ Pakruojo ir Iecavos savivaldybėse“ („Booster for ReStart in Pakruojis and Iecava municipalities“) (Booster for ReStart) 2020 m. liepos 29 d. paramos sutartimi Nr. AI/87/2020:

1.        Sudarau Projekto Nr. LLI-524 „Atsinaujinimo „stiprintuvas“ Pakruojo ir Iecavos savivaldybėse“ („Booster for ReStart in Pakruojis and Iecava municipalities“) (Booster for ReStart) (toliau – projektas) administravimo grupę:

1.1. Lina Mikolaitytė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, projekto vadovė, atsakinga už tinkamą projekto įgyvendinimą ir kontrolę, projekto veiklų vykdymo eigą ir kontrolę, lėšų planavimą, tikslų ir užduočių projekto administravimo grupei formulavimą, projekto ataskaitų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą, susirašinėjimą su įgyvendinančiąja institucija ir projekto partneriais, bendravimą su projekto tikrintoju, projekto veiklų įgyvendinimui reikalingų paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų inicijavimą, sąskaitų tvirtinimą, projekto administravimą Elektroninėje valdymo sistemoje, informacijos apie projektą skelbimą interneto svetainėje www.latlit.eu, viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo kontrolę, projekto administravimo grupės darbo organizavimą;

1.2. Giedrė Bagočė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus programų koordinatorė, projekto veiklų koordinatorė, atsakinga projekto veiklų įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą, projekto veiklų įgyvendinimui reikalingų paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų inicijavimui reikalingų techninių specifikacijų rengimą, sąskaitų derinimą, bendradarbiavimą su partneriais ir projekto tikslinių grupių atstovais projekto veiklų įgyvendinimui;

1.3. Genovaitė Šunauskienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja, projekto finansininkė, atsakinga už tinkamą ir teisingą su projekto įgyvendinimu susijusios finansinės apskaitos vedimą, finansinių operacijų vykdymą ir valdymą, finansų kontrolę, projekto lėšų tikslingą panaudojimą, finansinių ataskaitų rengimą, reikalingų finansinių dokumentų pateikimą, sąskaitų apmokėjimą laiku bei kitus finansinius klausimus;

1.4. Laura Norbuntienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė, projekto viešųjų pirkimų specialistė, atsakinga už projekto įgyvendinimui reikalingų paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą, įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymą;

1.5. Monika Ilgavičiūtė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė, projekto viešinimo specialistė, atsakinga už projekto viešinimą.

2. N u s t a t a u projekto administravimo grupei uždavinius:

2.1. užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendinamas vadovaujantis pasirašyta paramos sutartimi;

2.2. užtikrinti, kad su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

2.3. apie projekto įgyvendinimą reguliariai informuoti visuomenę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Ilona Gelažnikienė