Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-283 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. TS-165

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 28 sprendimo Nr. TS-283 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės tvora ir kiti statiniai, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus nepriskiriami statiniams, įrengiami vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Statant ir (ar) rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ir kitus statinius, kapavietę prižiūrintis asmuo privalo informuoti kapinių prižiūrėtoją, kuris Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale turi įrašyti kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas.“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Jonas Jarutis