LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 7 d. Nr. A1-13

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.6. Prašymo gauti tikslinę kompensaciją SP-6 formą;“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti SP-1 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą) SP-4 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

7. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4 (A) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

9. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti paramą mirties atveju SP-5 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

10. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

11. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo SP-12 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis