image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS Į CIVILINES TARPTAUTINES ARBA EUROPOS SĄJUNGOS MISIJAS AR OPERACIJAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. V-315

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. V-157 „Dėl Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas komisijos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                          Linas Linkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-315

 

PRETENDENTŲ ATRANKOS Į CIVILINES TARPTAUTINES ARBA EUROPOS SĄJUNGOS MISIJAS AR OPERACIJAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas komisijos (toliau – Komisija) sudarymą ir darbo organizavimą, pretendentų į tarptautines ir Europos Sąjungos (toliau – ES) rinkimų stebėjimo misijas (toliau – rinkimų stebėjimo misijos) ir kitas civilines tarptautines arba ES misijas ar operacijas (toliau kartu – misijos) atrankos (toliau – atranka) organizavimo, paskelbimo ir vykdymo tvarką, pretendentų į pareigas rinkimų stebėjimo misijose vertinimo ir pretendentų į pareigas misijose, išskyrus rinkimų stebėjimo misijas, vertinimo procedūras.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme (toliau – Įstatymas).

3. Atranką organizuoja Komisijos sekretorius, vykdo Komisija. Atranka organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Įstatymu ir šiuo Aprašu.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

4. Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu iš ne mažiau kaip 7 narių. Komisija yra nuolatinė. Komisijos pirmininku skiriamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamento direktoriaus pavaduotojas, pirmininko pavaduotoju – Personalo vadybos ir delegavimo departamento Atrankos ir delegavimo skyriaus vedėjas, sekretoriumi – Personalo vadybos ir delegavimo departamento Atrankos ir delegavimo skyriaus darbuotojas. Komisijos sekretorius yra Komisijos narys. Komisijos nariais gali būti skiriami ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų atstovai.

5. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį (ad hoc). Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja Komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius apie rengiamą Komisijos posėdį ir pateikia Komisijos nariams susipažinti pretendentų į pareigas misijoje dokumentus.

6. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Kai Komisijos posėdyje negali dalyvauti kuris nors jos narys, jį Komisijoje pavaduoja oficialiai jį pavaduojantis darbuotojas.

7. Komisijos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos posėdžiuose sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

8. Komisijos narys nuo Komisijos darbo turi nusišalinti pats arba jį nušalina Komisijos pirmininkas, jei atrankoje dalyvauja pretendentas, kuris yra Komisijos nario sutuoktinis (sutuoktinė), sugyventinis (sugyventinė), partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), tėvas (motina), įtėvis (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (senelė), vaikaitis (vaikaitė), artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl Komisijos nario nešališkumo.

9. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos sekretoriaus parengtą protokolą ir prie jo pridedamas vertinimo lenteles, nurodytas Aprašo 36 ir 38 punktuose, pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ATRANKOS ORGANIZAVIMAS

 

10. Užsienio reikalų ministerija, gavusi informaciją apie laisvas pareigas, vadovaudamasi Įstatymo 7 straipsniu ir Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414, 7 punktu parengia išvadą dėl pareigų priimančiojoje institucijoje pripažinimo atitinkančiomis nacionalinius delegavimo prioritetus ir delegavimo išlaidų padengimo galimybės, jeigu tokių išlaidų neapmoka priimančioji institucija (toliau – išvada).

11. Pretendentų atranka vykdoma Įstatymo 8 straipsnio 1–3 dalyse nurodytais atvejais.

12. Atranka turi įvykti iki priimančiosios institucijos nurodyto galutinio dokumentų pateikimo termino.

13. Pretendentai į pareigas rinkimų stebėjimo misijose paprastai atrenkami be pokalbio. Atsižvelgdamas į pareigų svarbą bei numatomą pretendentų skaičių ir siekdamas tiksliau įvertinti pretendentų atitiktį pareigoms nustatytiems reikalavimams, Komisijos pirmininkas iki atrankos paskelbimo priima sprendimą, ar pretendentai bus kviečiami į Komisijos posėdį pokalbio. Jei priimamas sprendimas kviesti pokalbio, kviečiami visi pretendentai. Tai, kad bus kviečiama pokalbio, yra nurodoma Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka skelbiamoje informacijoje apie atranką.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ATRANKOS PASKELBIMAS

 

14. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados parengimo dienos informacija apie atranką paskelbiama Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje www.urm.lt. Už informacijos apie atranką paskelbimą atsakingas Komisijos sekretorius.

15. Informacijoje apie atranką nurodoma:

15.1. pareigų pavadinimas (-ai) ir atrenkamų pretendentų skaičius;

15.2. priimančiosios institucijos nustatyti reikalavimai pretendentams ir galimi privalumai;

15.3. Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai;

15.4. terminas, iki kurio pretendentai turi pateikti dokumentus Užsienio reikalų ministerijai;

15.5. elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti pateikti pretendentų dokumentai;

15.6. informacija, ar pretendentai bus kviečiami į Komisijos posėdį pokalbio;

15.7. preliminari Komisijos posėdžio data;

15.8. kita informacija.

16. Pretendentas, atitinkantis pareigoms keliamus reikalavimus ir siekiantis dalyvauti atrankoje, iki Aprašo 15.4 papunktyje nurodyto termino Užsienio reikalų ministerijai nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia:

16.1. Aprašo prieduose nustatytos formos prašymą dalyvauti atrankoje (į pareigas rinkimų stebėjimo misijoje – 1 priedas, į pareigas misijose, išskyrus rinkimų stebėjimo misijas – 2 priedas);

16.2. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių arba anglų kalba;

16.3. pretendento pasirašytą motyvacijos laišką lietuvių kalba (ne daugiau kaip 1 lapą), kuriame turi būti nurodyti pretendento motyvai eiti pareigas;

16.4. motyvacijos laišką priimančiosios institucijos nurodyta kalba (jeigu priimančioji institucija reikalauja);

16.5. užpildytą priimančiosios institucijos reikalaujamą pretendento anketą ir (arba) kitus dokumentus ta kalba, kurią nurodo priimančioji institucija. Anketos neprivaloma pateikti nurodytu elektroniniu paštu, jei ji pildoma arba duomenys pateikiami prijungties (angl. online) būdu;

16.6. užsienio kalbos (-ų), kurios (-ių) mokėjimą kaip privalomą reikalavimą nurodo priimančioji institucija, mokėjimą atitinkamu lygiu patvirtinantį dokumentą;

16.7. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams.

17. Jeigu Komisijos sekretorius nustato, kad pateikti ne visi Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai ir informacija, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos apie tai jis informuoja pretendentą ir paprašo per ne ilgesnį nei 2 darbo dienų terminą pateikti trūkstamus dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją. Pretendentai, per nustatytą terminą nepateikę trūkstamų dokumentų ar kitos reikalaujamos informacijos, atrankoje nedalyvauja. Komisijos sekretorius per Komisijos posėdį informuoja Komisiją, kad yra tokių pretendentų, o likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki Komisijos posėdžio pretendentams elektroniniu paštu praneša priežastis, dėl kurių jų kandidatūra nebus svarstoma.

18. Jeigu pretendentai kviečiami į Komisijos posėdį pokalbio, Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą pretendentų nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu Komisijos sekretorius visiems pretendentams, pateikusiems Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, praneša ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatytos Komisijos posėdžio dienos. Jeigu reikia, Komisijos pokalbis su pretendentais į pareigas gali vykti ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

19. Jeigu pretendentas Komisijos posėdžio laiku atvykti pokalbio negali, likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki Komisijos posėdžio apie tai jis turi informuoti Komisijos sekretorių. Jei yra galimybė, Komisijos sekretorius suderina su juo kitą pokalbio laiką ir (ar) būdą (telefoninę arba vaizdo konferenciją). Jei galimybės nėra ar nepavyksta suderinti kito pokalbio laiko ir būdo (telefoninės ar vaizdo konferencijos), taip pat jeigu pretendentas atsisako dalyvauti pokalbyje ar dėl kitų priežasčių pokalbyje nedalyvauja, Komisija jo kandidatūros nesvarsto.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATRANKOS VYKDYMAS

 

 

20. Atranka susideda iš pretendentų pateiktų dokumentų ir informacijos, nurodytų Aprašo 16 punkte, ir pretendento atitikties Įstatymo 10 straipsnio reikalavimams įvertinimo ir pokalbio, jeigu pretendentai Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka yra kviečiami į Komisijos posėdį pokalbio.

21. Komisija pretendentus vertina balais, vadovaudamasi šiame skirsnyje ir šio skyriaus ketvirtajame arba penktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

22. Atrenkami atitinkantys Įstatymo 10 straipsnio nuostatas ir geriausiai pagal pareigybės aprašymą tinkami pretendentai: atsižvelgiama į priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus pareigybei, pretendento turimus privalumus, užsienio kalbos (-ų) mokėjimo, vertinamo pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, lygį, pretendento darbo patirties ir išsilavinimo atitiktį pareigoms, kurias jis siekia eiti, atsižvelgiant į tikslą užtikrinti asmenų kaitą misijose ir sudaryti galimybes jose dalyvauti naujiems pretendentams.

23. Komisija, posėdžio metu nustačiusi, kad pretendentas neatitinka priimančiosios institucijos nustatytų reikalavimų ar Įstatymo 10 straipsnio nuostatų, jo kandidatūros toliau nevertina ir tai pažymi Komisijos posėdžio protokole.

24. Pretendentui balai skiriami bendru Komisijos narių sutarimu, o jo nesant, skiriami balai, lygūs Komisijos narių individualių vertinimų aritmetiniam vidurkiui.

25. Atrenkami daugiausia balų surinkę pretendentai.

Jeigu į tas pačias pareigas turi būti atrenkamas vienas ar keli iš vienodą balų skaičių surinkusių pretendentų, pretendentas (-ai) atrenkamas (-i) Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisija balsuodama vadovaujasi Aprašo 21 punktu. Pretendentų atrinkimo motyvai nurodomi Komisijos posėdžio protokole.

26. Į laisvas pareigas atrenkamų ir priimančiajai institucijai teikiamų pretendentų skaičius nustatomas Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu pretendentų, atitinkančių priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus, yra mažiau, nei prašoma atrinkti, atrenkama mažiau pretendentų. Jeigu priimančioji institucija nenurodo pretendentų į vienas pareigas skaičiaus ar leidžia atrinkti daugiau negu vieną pretendentą į vienas pareigas, atrenkamų pretendentų skaičių nustato Komisija.

27. Jeigu priimančioji institucija numato tokią galimybę, iš neatrinktų pretendentų yra sudaromas pretendentų rezervo sąrašas ir į jį įrašoma iki trijų pretendentų, surinkusių daugiausia balų. Jame esančių pretendentų kandidatūros teikiamos priimančiajai institucijai, jei atrinkti pretendentai dėl tam tikrų priežasčių atsisako eiti pareigas arba jų eiti negali. Pirmenybė teikiama daugiau balų surinkusiems rezervo sąraše esantiems pretendentams. Surinkusiems vienodą balų skaičių taikomos Aprašo 25 punkto nuostatos.

28. Pretendentų atrankos rezultatai surašomi Komisijos posėdžio protokole, o vertinimo rezultatai – Aprašo 36 ir 38 punktuose nurodytose vertinimo lentelėse.

29. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl atrankos rezultatų priėmimo dienos apie atrankos rezultatus elektroniniu paštu informuoja pretendentus, kurių kandidatūros buvo pateiktos svarstyti Komisijos posėdyje.

30. Pranešus apie atrankos rezultatus, visi joje dalyvavę pretendentai turi teisę susipažinti su Komisijos posėdžio protokolu tiek, kiek tai nepažeidžia kitų pretendentų teisės į asmens duomenų apsaugą.

31. Užsienio reikalų ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl atrankos rezultatų priėmimo dienos informaciją apie atrinktus pretendentus raštu pateikia institucijoms, nurodytoms Įstatymo 16 straipsnyje.

32. Priimančiajai institucijai informavus, kad pretendentas priimamas į laisvas pareigas, Komisijos sekretorius per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos apie priimančiosios institucijos sprendimą informuoja pretendentą elektroniniu paštu, o deleguojančiąją instituciją – raštu.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRETENDENTŲ Į PAREIGAS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOSE VERTINIMO PROCEDŪRA

 

33. Pretendentai į pareigas rinkimų stebėjimo misijoje, atitinkantys priimančiosios institucijos pareigybei nustatytus reikalavimus, surašomi į du sąrašus: į pirmąjį sąrašą įrašomi pretendentai, nedalyvavę šios priimančiosios institucijos rengiamose rinkimų stebėjimo misijose arba nuo kurių grįžimo iš paskutinės šios priimančiosios institucijos rengiamos rinkimų stebėjimo misijos dienos iki preliminarios išvykimo į rinkimų stebėjimo misiją, į kurią vykdoma atranka, dienos yra praėję daugiau kaip 12 mėnesių, į antrąjį – kiti pretendentai. Jeigu pirmajame sąraše yra pakankamai pretendentų į visas pareigas ir Aprašo 27 punkte nurodytą rezervą, pretendentai iš antrojo sąrašo nesvarstomi. Jeigu pretendentų iš pirmojo sąrašo nepakanka, trūkstami pretendentai atrenkami iš antrojo sąrašo. Sąrašus parengia Komisijos sekretorius.

34. Jei kvietime į ES arba Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) rinkimų stebėjimo misiją trumpalaikio rinkimų stebėtojo pareigoms prašoma atrinkti pretendentą, neturintį rinkimų stebėjimo tarptautinėse ir ES rinkimų stebėjimo misijose patirties, pirmajame pretendentų sąraše pažymimi pretendentai, nedalyvavę tarptautinėse ir ES rinkimų stebėjimo misijose, ir iš jų atrenkamas pretendentas.

Atrenkant pretendentą į trumpalaikio ES arba ESBO rinkimų stebėtojo, neturinčio rinkimų stebėjimo tarptautinėse ir ES rinkimų stebėjimo misijose patirties, pareigas, pirmenybė teikiama turinčiam nacionalinių rinkimų stebėjimo ir (arba) organizavimo ir vykdymo patirties pretendentui, kuris surenka daugiausia balų. Keliems pretendentams surinkus vienodą balų skaičių, taikomos Aprašo 25 punkto nuostatos.

Atrinkus šį pretendentą, kiti pretendentai dalyvauja tolesnėje atrankoje.

35. Pretendentai į rinkimų stebėjimo misijas vertinami balais pagal:

35.1 atitikties rinkimų stebėtojo pareigoms lygį (vertinama turima patirtis ir dalyvavimas mokymuose), suteikiant po vieną balą už:

35.1.1. dalyvavimo ES rinkimų stebėjimo misijose patirtį;

35.1.2. dalyvavimo ESBO arba kitose rinkimų stebėjimo misijose patirtį;

35.1.3. nacionalinių rinkimų stebėjimo ir (arba) organizavimo ir vykdymo patirtį;

35.1.4. dalyvavimą rinkimų stebėtojų mokymuose;

35.1.5. veiklos pilietinės visuomenės organizacijose arba viešojo administravimo srityje patirtį;

35.2. rinkimų stebėjimo misijų, į kurias buvo deleguotas iš delegavimo rezervo per pastaruosius penkerius metus, skaičių (siekiant užtikrinti dalyvių rinkimų stebėjimo misijose kaitą), suteikiant atitinkamą balų skaičių už:

35.2.1. dalyvavimą 9 arba daugiau misijų – 0 balų;

35.2.2. dalyvavimą 7–8 misijose – 1 balą;

35.2.3. dalyvavimą 5–6 misijose – 2 balus;

35.2.4. dalyvavimą 3–4 misijose – 3 balus;

35.2.5. dalyvavimą 1–2 misijose – 4 balus;

35.2.6. misijose nedalyvavusiam – 5 balus;

35.3. kvalifikaciją ar savybes, kurios priimančiosios institucijos kvietime nurodytos kaip privalumai. Už kiekvieną privalumą pretendentui skiriamas vienas balas;

35.4. atitikties rinkimų stebėtojo pareigoms įvertinimą per pokalbį, jei jis buvo, atsižvelgiant į pretendento atskleistas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taip pat užsienio kalbos mokėjimo lygį ir komunikavimo gebėjimus, skiriant balus nuo 1 iki 5.

36. Kiekvieno pretendento Aprašo 25 punkto nustatyta tvarka gauti balai surašomi Pretendento į pareigas tarptautinėje ar Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijoje vertinimo lentelėje (3 priedas), kuri pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRETENDENTŲ Į PAREIGAS MISIJOSE, IŠSKYRUS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJAS, VERTINIMO PROCEDŪRA

 

37. Pretendentai į pareigas misijose, išskyrus rinkimų stebėjimo misijas, vertinami balais pagal:

37.1. atitikties pareigoms lygį, kuris nustatomas atsižvelgiant į priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus pareigybei, pretendento darbo patirties ir išsilavinimo atitiktį siekiamoms eiti pareigoms, skiriant balą nuo 1 iki 5;

37.2. papildomą kvalifikaciją ar savybes, kurios priimančiosios institucijos kvietime nurodytos kaip privalumai. Už kiekvieną privalumą pretendentui skiriamas vienas balas;

37.3. atitikties pareigoms įvertinimą per pokalbį, jei jis buvo, atsižvelgiant į pretendento atskleistas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taip pat užsienio kalbos mokėjimo lygį ir komunikavimo gebėjimus, skiriant balą nuo 1 iki 5.

38. Kiekvieno pretendento Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka gauti balai surašomi į Pretendento į pareigas tarptautinėje ar Europos Sąjungos misijoje (išskyrus tarptautines ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas) vertinimo lentelę (4 priedas), kuri pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Apraše nurodyti Komisijos sprendimai per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiami užsienio reikalų ministrui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

40. Užsienio reikalų ministras, išnagrinėjęs skunde nurodytas aplinkybes, per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą palikti galioti Komisijos sprendimą arba jį panaikinti.

41. Aprašo 40 punkte nurodytas užsienio reikalų ministro sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

42. Pretendentų į pareigas pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) tik atrankos, informacijos pateikimo Apraše nurodytoms valstybės institucijoms ir priimančiosioms institucijoms jų nustatytų tolesnių atrankos į pareigas procedūrų ir delegavimo įforminimo tikslais.

43. Apraše nustatytais atvejais deleguojančiajai institucijai, Valstybės tarnybos departamentui, Užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dalyvauti atrankoje į pareigas tarptautinėje ar Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijoje forma)

 

___________________________________

(darbovietė)

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Užsienio reikalų ministerijai

 

PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE Į PAREIGAS

TARPTAUTINĖJE AR EUROPOS SĄJUNGOS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOJE

 

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

Prašau leisti dalyvauti atrankoje iš delegavimo rezervo į šias pareigas (pagal prioritetą) šioje tarptautinėje ar Europos Sąjungos (toliau – ES) rinkimų stebėjimo misijoje (toliau – rinkimų stebėjimo misija):

_______________________________________________________________________________:

(nurodyti rinkimų stebėjimo misijos pavadinimą)

1.   _____________________________________________________________________________,

(nurodyti pareigų pavadinimą)

2.   _____________________________________________________________________________.

(nurodyti pareigų pavadinimą)

 

PRETENDENTO DUOMENYS

 

 

Rinkimų stebėjimo misijos kalbos (įrašyti _________) mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote ES rinkimų stebėjimo misijose per pastaruosius 12 mėnesių

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) rinkimų stebėjimo misijose per pastaruosius 12 mėnesių

 

 

 

Kiek iš viso kartų dalyvavote ES rinkimų stebėjimo misijose

 

 

 

Kiek iš viso kartų dalyvavote ESBO arba kitose tarptautinėse rinkimų stebėjimo misijose (neskaičiuojant ES rinkimų stebėjimo misijų)

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote rinkimų stebėtojų mokymuose (nurodyti datas, mokymus):

 

 

 

 

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote stebint ir (arba) organizuojant bei vykdant nacionalinius rinkimus (nurodyti datas, rinkimus, pareigas):

 

 

 

 

 

 

 

Nurodykite turimą veiklos pilietinės visuomenės organizacijose arba viešojo administravimo srityje patirtį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiek kartų dalyvavote tarptautinėse (ES, ESBO, kitų organizacijų) rinkimų stebėjimo misijose per pastaruosius 5 metus

 

 

 

Dalyvavimas rinkimų stebėjimo misijose per pastaruosius 5 metus

 

Nuo–iki (metai, mėnuo, diena)

 

Rinkimų stebėjimo misijos pavadinimas, trukmė

 

(pildyti chronologine tvarka pradedant nuo vėliausios)

 

Pareigos misijoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvardykite, kokių turite šios pareigybės aprašyme nurodytų privalumų

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad visi šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose mano pateikti duomenys atitinka tikrovę.

________________________________

(pretendento parašas)

 

Susipažinau su Asmens duomenų tvarkymo Užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklių patvirtinimo“  

________________________________

(pretendento parašas)

 

Sutinku padengti visas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patirtas mano delegavimo išlaidas tuo atveju, jei atsisakyčiau būti deleguotas į nurodytas pareigas, ir įsipareigoju apie atsisakymą nedelsdamas informuoti Užsienio reikalų ministeriją.

 

________________________________

(pretendento parašas)

 

 

Patvirtinu, kad teisės eiti tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje pareigas, į kurias pretenduoju, nėra atėmęs teismas.

________________________________

(pretendento parašas)

 

Patvirtinu, kad nesu teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

 

________________________________

(pretendento parašas)

 

 

 

 

Patvirtinu**, kad deleguojančiosios institucijos vadovas yra informuotas apie mano dalyvavimą šioje atrankoje ir sutinka, kad būčiau deleguotas į nurodytas pareigas nuo

20___ m. ______________ d. iki 20___ m. _________________ d.

 

(pretendento parašas**)

 

* Tik atrankoms į ES rinkimų stebėjimo misijas.

** Nepildyti pretendentams į ES rinkimų stebėjimo misijas ir asmenims, kurie nėra karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai ar valstybės pareigūnai.

 

Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašo 2 priedas

 

(Prašymo dalyvauti atrankoje į pareigas tarptautinėje ar Europos Sąjungos misijoje, išskyrus tarptautines ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas, forma)

 

___________________________________

(deleguojančiosios institucijos pavadinimas*)

___________________________________

(pareigos*)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Užsienio reikalų ministerijai

 

 

PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE Į PAREIGAS

TARPTAUTINĖJE AR EUROPOS SĄJUNGOS MISIJOJE, IŠSKYRUS TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJAS

 

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

Prašau leisti dalyvauti atrankoje į šias pareigas (pagal prioritetą):

  _______________________________________________________________________________:

(nurodyti tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos pavadinimą)

1.______________________________________________________________________________,

(nurodyti pareigų pavadinimą)

2.______________________________________________________________________________,

(nurodyti pareigų pavadinimą)

3. ______________________________________________________________________________.

(nurodyti pareigų pavadinimą)

 

Patvirtinu, kad visi šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose mano pateikti duomenys atitinka tikrovę.

________________________________

(pretendento parašas)

 

Susipažinau su Asmens duomenų tvarkymo Užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Užsienio reikalų ministerijoje diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklių patvirtinimo“.

________________________________

(pretendento parašas)

 

Sutinku padengti visas Užsienio reikalų ministerijos patirtas mano delegavimo išlaidas tuo atveju, jei atsisakyčiau būti deleguotas į nurodytas pareigas, ir įsipareigoju apie atsisakymą nedelsdamas informuoti Užsienio reikalų ministeriją.

________________________________

(pretendento parašas)

 

Patvirtinu, kad teisės eiti tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje pareigas, į kurias pretenduoju, nėra atėmęs teismas.

________________________________

(pretendento parašas)

 

Patvirtinu, kad nesu teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

 

________________________________

(pretendento parašas)

 

Patvirtinu*, kad deleguojančiosios institucijos vadovas yra informuotas apie mano dalyvavimą šioje atrankoje ir sutinka, kad būčiau deleguotas į nurodytas pareigas nuo

20___ m. ______________ d. iki 20___ m. _________________ d.

 

________________________________

(pretendento parašas)

 

* Pildyti tik valstybės tarnautojams, statutiniams valstybės tarnautojams, valstybės pareigūnams, kurie pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus ir Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymą gali būti deleguojami.

 

Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašo 3 priedas

 

(Pretendento į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijoje vertinimo lentelės forma)

 

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos posėdžio

______________ protokolo

(data)

Nr. _____________ priedas

(numeris)

 

PRETENDENTO Į PAREIGAS TARPTAUTINĖJE IR EUROPOS SĄJUNGOS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOJE VERTINIMO LENTELĖ

 

___________

(data)

 

______________________________________________________________________________

(pretendento vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų, į kurias pretenduojama, pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(deleguojančioji institucija, jei yra)

 

EIL. NR.

VERTINIMO SRITIS

VERTINIMAS

1.

ATITIKTIS RINKIMŲ STEBĖTOJO PAREIGOMS TAIKOMIEMS REIKALAVIMAMS

 

1.1.

Patirtis Europos Sąjungos organizuojamose rinkimų stebėjimo misijose (1 balas)

 

1.2.

Patirtis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos organizuojamose rinkimų stebėjimo misijose arba kita tarptautinė rinkimų stebėjimo patirtis (1 balas)

 

1.3.

Nacionalinių rinkimų stebėjimo ir (arba) organizavimo, vykdymo patirtis (1 balas)

 

1.4.

Dalyvavimas rinkimų stebėtojų mokymuose (1 balas)

 

1.5.

Veiklos pilietinės visuomenės organizacijose arba viešojo administravimo srityje patirtis (1 balas)

 

Pastabos dėl pretendento atitikties rinkimų stebėtojo pareigoms taikomiems reikalavimams:

 

 

2.

BALAS RINKIMŲ STEBĖTOJŲ KAITAI UŽTIKRINTI

(per pastaruosius 5 metus dalyvavo tarptautinėse rinkimų stebėjimo misijose; balų reikšmės: 0 – dalyvavo 9 arba daugiau misijų, 1 – dalyvavo 7–8 misijose, 2 – dalyvavo 5–6 misijose, 3 – dalyvavo 3–4 misijose, 4 – dalyvavo 1–2 misijose, 5 – nedalyvavo)

 

Pastabos dėl rinkimų stebėjimo misijų dalyvių kaitos užtikrinimo:

 

 

 

3.

PRIVALUMAI

(už kiekvieną privalumą pretendentui skiriamas vienas balas)

 

3.1.

(nurodyti)

 

3.2.

(nurodyti)

 

...

(nurodyti)

 

Pastabos dėl pretendento privalumų:

 

 

 

4.

ATITIKTIES RINKIMŲ STEBĖTOJO PAREIGOMS TAIKOMIEMS REIKALAVIMAMS LYGIO ĮVERTINIMAS PER POKALBĮ, JEI JIS BUVO

(skiriama nuo 1 iki 5 balų, atsižvelgiant į pretendento atskleistas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taip pat užsienio kalbos

(-ų) mokėjimo lygį ir komunikavimo gebėjimus)

 

Pastabos dėl atitikties pareigoms lygio įvertinimo per pokalbį:

 

 

 

Bendras balų skaičius:

 

 

 

Komisijos pirmininkas

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

 

 

Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašo 4 priedas

 

(Pretendento į pareigas tarptautinėje ar Europos Sąjungos misijoje (išskyrus tarptautines ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas) vertinimo lentelės forma)

 

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos posėdžio 

______________ protokolo

(data)

Nr. _____________ priedas

(numeris)

 

PRETENDENTO Į PAREIGAS TARPTAUTINĖJE AR EUROPOS SĄJUNGOS MISIJOJE (IŠSKYRUS TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJAS) VERTINIMO LENTELĖ

 

___________

(data)

______________________________________________________________________________

(pretendento vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

(pareigų, į kurias pretenduojama, pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(deleguojančioji institucija, jei yra)

 

EIL. NR.

VERTINIMO SRITIS

VERTINIMAS

1.

ATITIKTIES PAREIGOMS, Į KURIAS PRETENDUOJAMA, TAIKOMIEMS REIKALAVIMAMS LYGIS

(skiriama nuo 1 iki 5 balų, atsižvelgiant į atitikties pareigoms lygį, kuris nustatomas pagal priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus pareigoms, užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygį (įvertinus pateiktus dokumentus), pretendento darbo patirties ir išsilavinimo atitiktį siekiamoms eiti pareigoms)

 

Pastabos dėl atitikties pareigoms taikomiems reikalavimams įvertinimo:

2.

PAPILDOMA KVALIFIKACIJA IR PRIVALUMAI (už kiekvieną privalumą pretendentui skiriamas 1 balas)

 

2.1.

(nurodyti)

 

2.2.

(nurodyti)

 

2.3.

(nurodyti)

 

...

(nurodyti)

 

Pastabos dėl pretendento papildomų privalumų:

 

 

 

3.

ATITIKTIES PAREIGOMS, Į KURIAS PRETENDUOJAMA, TAIKOMIEMS REIKALAVIMAMS LYGIO ĮVERTINIMAS PER POKALBĮ, JEI JIS BUVO

(skiriama nuo 1 iki 5 balų, atsižvelgiant į pretendento atskleistas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taip pat užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygį ir komunikavimo gebėjimus)

 

Pastabos dėl atitikties pareigoms, į kurias pretenduojama, taikomiems reikalavimams įvertinimo per pokalbį:

 

 

 

 

Bendras balų skaičius:

 

 

 

Komisijos pirmininkas

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)