LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2014 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-332 „DĖL MENO KŪRĖJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" pakeitimo     

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. ĮV-614

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. ĮV-332 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos darbo reglamentas nekeičiamas):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL MENO KŪRĖJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316 „Dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“, 17 punktą:

1. S  u  d  a  r  a  u   trejiems metams šios sudėties Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisiją (toliau – komisija):

1.1. Gabija Čepulionytė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ministro patarėja;

1.2. Aušra Jasiukevičiūtė – Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo tarybos narė;

1.3. Edita Utarienė – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos atstovė;

1.4. Elė Ona Vilkienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja;

1.5. Ugnė Žilytė – grafikė, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos atstovė.

2. P a v e d u Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovo paskirtam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, atlikti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. T v i r t i n u Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 20 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas