PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T2-85

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2016 m. rugsėjo 29 d. reikalavimą Nr. (5.1)-TR-33 „Dėl Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo“, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Privažiavimo prie jūros kranto Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Meras                                                                                                                       Šarūnas Vaitkus


 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-85

 

 

PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Privažiavimo prie jūros kranto Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto priemonių privažiavimo prie jūros Palangos miesto savivaldybės teritorijoje bendrąją tvarką.

2. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti subalansuotą valstybinėje žemėje esančių pajūrio juostos paplūdimių naudojimą, sudaryti sąlygas visuomenei naudotis pajūrio juostos rekreaciniais ištekliais ir išsaugoti unikalų žemyninio pajūrio kraštovaizdį.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti;

transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė;

transporto priemonės stovėjimas (toliau – stovėjimas) – iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonei krauti;

transporto priemonės sustojimas (toliau – sustojimas) – iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ne ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonei krauti;

transporto priemonės vairavimas – asmens, esančio transporto priemonėje ar ant jos, veiksmai, kuriais valdoma judanti transporto priemonė;

transporto priemonės valdytojas – asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir naudojantis transporto priemonę;

mėgėjiškos žvejybos ir pramogų išvažiavimo vietos – susisiekimo keliai, kuriais užtikrinamas  mėgėjiškos žūklės, mažųjų vandens laivų ir kitų priemonių išvežimas į pajūrį;

techninių išvažiavimų vietos – susisiekimo keliai, skirti paplūdimio ir priekrantės teritorijoje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų privažiavimui prie Baltijos jūros kranto siekiant atsigabenti: inventorių, plaukiojimo priemones, paslaugoms teikti ar veiklai būtinas prekes.

4. Šio Aprašo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, numatyti Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte ir 5 dalyje.

5. Privažiuoti prie jūros kranto galima tik teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais ir esamais privažiavimo keliais su kieta danga pagal nustatytą paskirtį, vadovaujantis kelio ženklais, pastatytais ties išvažiavimais prie jūros kranto.

6. Vadovaujantis Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos plano patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės teritorijoje yra:

6.1. mėgėjiškos žvejybos ir pramogų išvažiavimų, skirtų mėgėjiškos žūklės, mažųjų vandens laivų ir kitų priemonių, reikalingų ekstremalioms pramogoms (jėgos aitvarai, banglentės ir kt.), atsivežimui vietos:

6.1.1. Nemirsetos – prie Nemirsetos buvusios Laivų gelbėjimo stoties;

6.1.2. Ošupio – palei Ošupio upelio šiaurinį krantą;

6.1.3. Pietinis Šventosios uosto – pietinėje Šventosios uosto dalyje;

6.1.4. Būtingėje ties naftos terminalo vamzdyno trasa;

6.2. techninių įvažiavimų, skirtų paplūdimio ir priekrantės teritorijoje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų privažiavimui prie Baltijos jūros kranto siekiant atsigabenti inventorių ir plaukiojimo priemones, reikalingas paslaugoms teikti ar veiklai būtinas prekes, vietos:

6.2.1. Palangos pietinis – išvažiavimas ties S. Dariaus ir S. Girėno gatve;

6.2.2. Rąžės – išvažiavimas palei šiaurinį Rąžės krantą;

6.2.3. Palangos šiaurinis – išvažiavimas greta centrinės gelbėjimo stoties;

6.2.4. Kontininkų – išvažiavimas ties Kontininkų gatve;

6.2.5. Šventosios pietinis – išvažiavimas prie Šventosios gelbėjimo stoties;

6.2.6. Šventosios uosto šiaurinis – išvažiavimas šiaurinėje (tiltu per Šventąją) Šventosios uosto dalyje;

6.2.7. Žemaičių Alkos – šiauriau Žemaičių Alkos.

7. Šio Aprašo 6.1 papunktyje nurodytais išvažiavimais besinaudojantys asmenys turi teisę tik transporto priemonės sustojimui ne didesniu nei 20 m nuo išvažiavimo vietos atstumu ir ne ilgesniam laikui nei reikalinga inventoriaus ir plaukiojimo priemonių iškrovimui. Važiuoti transporto priemone paplūdimio teritorija griežtai draudžiama. Išsikrovus įrangą, transporto priemonė yra pastatoma tik tam skirtoje vietoje. 6.1.1. punkte nurodytu išvažiavimu besinaudojantys asmenys privalo turėti leidimą, kurio išdavimo tvarką nustato Pajūrio regioninio parko direkcija.

8. Šio Aprašo 6.2 papunktyje nurodytais išvažiavimais besinaudojantys asmenys turi teisę transporto priemonės sustojimui privažiavus trumpiausiu atstumu iki veiklos vykdymo vietos ir ne ilgesniam laikui nei reikalinga inventoriaus ir plaukiojimo priemonių, paslaugoms teikti ar veiklai būtinų prekių iškrovimui. Priemonės, inventorius ir prekės į vieną veiklos vietą pristatomos ne daugiau nei viena transporto priemone. Įvažiuodami į paplūdimio teritoriją fiziniai ir juridiniai asmenys privalo su savimi turėti dokumentą, įrodantį jo teisę verstis veikla paplūdimio ar priekrantės teritorijoje, arba jo kopiją. Iškrovus priemones ir prekes, transporto priemonė yra pastatoma tik tam skirtoje vietoje. Jei paplūdimio ir priekrantės teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims privažiuoti prie Baltijos jūros kranto, siekiant atsigabenti inventorių ir plaukiojimo priemones, reikalingas paslaugoms teikti ar veiklai būtinas prekes, arčiau nuo Aprašo 6.1 papunktyje nurodytų išvažiavimų jie privalo naudotis artimiausiu išvažiavimu šiame punkte nustatyta tvarka.

9. Į paplūdimio teritoriją įvežta įranga ar transporto priemonės negali būti paliktos be priežiūros.

10. Į paplūdimio teritoriją įvažiuojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims draudžiama niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, ardyti paplūdimius, povandeninį krantą, kopagūbrį, kopas, klifo šlaitus ar kitaip žaloti reljefą, dirvožemį, augmeniją ir gyvūniją.

11. Asmenys, turintys teisę transporto priemone privažiuoti prie jūros kranto, privalo laikytis Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo, Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, bei kitų Lietuvos Respublikos ir Palangos miesto savivaldybės teisės aktų nustatytų reikalavimų bei nepažeisti trečiųjų asmenų teisių.

12. Fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę privažiuoti prie Baltijos jūros kranto, padarę pažeidimą, kurio metu buvo padaryta žala gamtai ar paplūdimio teritorijoje esančiai infrastruktūrai, atsako teisės aktų nustatyta tvarka bei privalo pašalinti pažeidimo padarinius, t. y. pašalinti teršalus, jei tokių yra, surinkti atliekas bei atstatyti suniokotą infrastruktūrą ir kt.

13. Fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę privažiuoti prie Baltijos jūros kranto, turi užtikrinti švarą  t.y. nepalikti atliekų ir išmesti jas į tam skirtus konteinerius.

14. Įvažiuodami į paplūdimio teritoriją transporto priemonių vairuotojai privalo imtis visų atsargumo priemonių siekiant užtikrinti savo ir kitų asmenų saugumą.

15. Šiame Apraše nustatytų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius.

16. Pajūrio juostos teritorijoje padarytus aplinkos apsaugos pažeidimus pagal kompetenciją nagrinėja Pajūrio regioninio parko direkcijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai.

17. Pajūrio juostos teritorijoje padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus nagrinėja policijos pareigūnai.

18. Nustačius, kad išvažiavimo prie Baltijos jūros kranto būklė neatitinka Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatyme nustatytų reikalavimų, Palangos miesto savivaldybė gali sustabdyti transporto priemonių eismą pastatydama eismą draudžiančius kelio ženklus prie išvažiavimo bei informuodama apie priimtus sprendimus Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt skiltyje „Naujienos“.

19. Siekdama užtikrinti Palangos miesto gyventojų ir svečių saugumą bei reguliuoti prie jūros kranto privažiuojančių fizinių ir juridinių asmenų srautą Palangos miesto savivaldybės administracija prie išvažiavimų stato draudžiamuosius kelio ženklus su nurodytu galiojimo laiku. Atsižvelgiant į realią situaciją draudžiamųjų ženklų galiojimo laikas gali keistis. Informaciją apie teisės aktus, reglamentuojančius draudžiamųjų ženklų galiojimo laiką, galite rasti Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt skiltyje „Teisinė informacija“. Ir skiltyje „Naujienos“.

____________________