VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. B1-93 „DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKO TEISIŲ, KURIAS ĮGYVENDINA VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA, PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 29 d. Nr. B1-761

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. B1-93 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauti įregistruojamas bent 1 (vienas) aukciono dalyvis.“;

1.2. pakeičiu 26.3 punktą ir jį išdėstau taip:

26.3. aukcione neužsiregistravo nė vienas aukciono dalyvis.“;

1.3. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Neįvykus aukcionui, dalininko teisės gali būti parduodamos pakartotiniame aukcione Aprašo nustatyta tvarka. Pradinė viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo kaina pakartotiniame aukcione gali būti mažinama ne daugiau kaip 10 procentų nuo pradinės pardavimo kainos, nustatytos prieš tai organizuotame aukcione.“;

1.4. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaito per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pranešimo gavimo. Aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už aukcione nupirktas dalininko teises, gautos lėšos per 14 kalendorinių dienų turi būti pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.“

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Remeika