HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. D1-892

Vilnius

 

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Prieš išvežant sumedžiotus gyvūnus, kurių medžioklė yra limituojama, iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant sumedžiotų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, dorojimą, priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, medžioklės lape įrašoma, kiek ir kokių gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiota. Medžiojant medžioklės būdais tykojant arba sėlinant, ši informacija į medžioklės lapą įrašoma prieš išgabenant gyvūną iš sumedžiojimo vietos arba prieš pradedant dorojimą ‒ priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas.“

2. Pakeičiu 28 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti AAD nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o šis gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos el. paštu zveriuapskaita@vstt.lt. Medžioklės plotų naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų paimti sumedžioto vilko mėginiai, skirti tolesniems sumedžioto vilko amžiaus, genetiniams ir produktyvumo tyrimams, ir išsaugoti, kol juos iš sumedžiojusio asmens paims Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotas atstovas. Mėginiai paimami, saugomi, minėtam atstovui perduodami pagal Medžioklės taisyklių 9 priedą.“.

3. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Bendras kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limitas Lietuvos Respublikoje įsigalioja aplinkos ministrui jį patvirtintus pagal AAD iki kiekvienų metų balandžio 20 d. pateiktus suvestinius duomenis.

Vilkų sumedžiojimo limitą Lietuvos Respublikoje tvirtina aplinkos ministras Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“.

4. Pakeičiu 421 punktą ir jį išdėstau taip:

421. Medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką ir ištisus metus rinkti ir teikti informaciją apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą pagal Medžioklės taisyklių 10 priede nurodytą pranešimų apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą registravimo visus metus instrukciją. Kiti suinteresuoti asmenys gali vadovautis Medžioklės taisyklių 10 priede nurodyta instrukcija pateikdami jiems žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą laisvėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“.

5. Pakeičiu 571 punktą ir jį išdėstau taip:

571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose draudžiama įrengti medžioklės įrenginius medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radaviečių.

Medžiojant saugomose teritorijose privaloma laikytis medžioklės apribojimų, susijusių su šiose teritorijose saugomų natūralių buveinių ir gyvūnų ar augalų rūšių apsauga ir nustatytų saugomų teritorijų nuostatuose ar teritorijų planavimo dokumentuose.“.

6. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioklei reikalingus dokumentus, užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar medžiojant grandine – pradėjus medžioti. B ir C kategorijos trumpieji šaunamieji ginklai užtaisomi tik tuomet kai, siekiant nutraukti kančias, pribaigiamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas. Jeigu einant su užtaisytu ginklu tenka įveikti kliūtį (peršokti upelį ar kanalą, perlipti tvorą, pereiti slidų lieptą ir visais kitais atvejais, kai kyla pavojus parkristi), prieš ją įveikiant būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių.

7. Papildau 77 punktu ir jį išdėstau taip:

77. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus į kitas pareigas arba pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.“.

8. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

9. Pakeičiu 5 priedą:

9.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Apskaita atliekama kasmet tuose pačiuose nuolatiniuose apskaitos maršrutuose, kurių po vieną ar keletą nustatoma kiekviename medžioklės plotų vienete ir gamtiniame rezervate, įskaitant rezervatus, esančius valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose (toliau – apskaitos teritorija), ir pažymima žemėlapyje. Jeigu gamtinis rezervatas, esantis valstybiniame parke ar biosferos rezervate, yra mažesnis kaip 100 ha, atskiras maršrutas tokiame rezervate nenustatomas, o jo plotas integruojamas į vykdomos apskaitos teritoriją greta esančiame medžioklės plotų vienete.“;

9.2. pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. maršruto ilgis turi būti pasirenkamas toks, kad kiekvienam 1000 ha tiriamų buveinių būtų nustatyta ne mažiau kaip 5 km maršruto, tačiau rekomenduojama, kad bendras maršruto ilgis neviršytų 12 km viename medžioklės plotų vienete ar rezervate;“;

9.3. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Gyvūnai, kurių pėdsakai registruojami: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras. Kartu registruojami ir naminių šunų pėdsakai. Žemėlapyje žymimos tik apskaitomų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ar stumbrų pėdsakų trajektorijos.“;

9.4. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Medžioklės plotų naudotojas apie pradedamą vykdyti apskaitą praneša AAD telefonu 8(5) 273 2995 arba el. paštu info@aad.am.lt, kuris užregistruoja informaciją apie vykdomą apskaitą (kokiame medžioklės plotų vienete ir kokią dieną ir valandą pradedama apskaita).“;

9.5. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pradėdamas apskaitą, apskaitos vykdytojas apskaitos anketoje užrašo datą, laiką, maršruto numerį (jeigu medžioklės plotų vienete ar rezervate nustatyta daugiau kaip vienas maršrutas), nurodo meteorologines sąlygas, savo vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją. Pritrūkus vietos įrašams viename lape, imamas naujas apskaitos lapas, apskaitos anketos I dalyje nurodytina pagrindinė informacija pakartojama. Apskaitos anketos II dalis pildoma tęsiant pėdsakų numeraciją toliau.“;

9.6. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Aptikęs kiekvieną pėdsakų grandinę, kuri kerta apskaitos maršrutą, arba, kad žvėrių eita tuo pačiu keliu, kuriuo vykdoma apskaita, apskaitos vykdytojas:

15.1. apskaitos anketoje įrašo pėdsako numerį, pradėdamas nuo 1, ir nurodo identifikuoto gyvūno rūšį;

15.2. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, naminiam šuniui ar stumbrui, žemėlapyje brūkšnine linija pažymi pėdsakų trajektoriją, nurodo judėjimo kryptį, pažymi pėdsakų numerį, kuris atitinka apskaitos anketoje nurodytą eilės numerį;

15.3. nustatęs, kad keletas tos pačios rūšies individų maršrutą kirto vienu taku, jų pėdsakus registruoja kaip vieną pėdsaką, suteikdamas vieną numerį apskaitos anketoje, įrašydamas joje vieną eilutę;

15.4. nustatęs. kad keletas tos pačios rūšies individų maršrutą kirto aiškiai matomomis atskiromis pėdsakų trajektorijomis, jų pėdsakus registruoja kaip atskirus pėdsakus, suteikdamas jiems atskirus numerius apskaitos anketoje, įrašydamas joje atskiras eilutes;

15.5. įtaręs, kad tuo pačiu pėdsaku skirtingomis kryptimis praėjo individų grupė, seka pėdsakais, kol nustato tikėtiną individų skaičių. Jeigu pėdsakų grandinę paliko didelė kanopinių žvėrių grupė, apskaitos vykdytojas gali intuityviai nuspręsti, kiek buvo individų. Tais atvejais, kai spėjama, kad individai ar jų grupės skirtingomis kryptimis praėjo tuo pačiu pėdsaku, apskaitos vykdytojas patikrina šią aplinkybę pasitraukdamas nuo maršruto iki pėdsakų išsiskyrimo vietos. Pasitvirtinus spėjimui, anketoje pėdsakams suteikiami atskiri numeriai (taip žymima net, jei vykdytojas mano, kad abiem atvejais būta to paties individo ar jų grupės);

15.6. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, naminiam šuniui ar stumbrui, kiek galima tiksliau nustato pėdsakus palikusių individų skaičių (jeigu reikia patikslinti, galima pasitraukti nuo maršruto iki pėdsakų išsiskyrimo vietos) ir įrašo į apskaitos anketą, žemėlapyje pažymi pėdsakų trajektoriją ir judėjimo kryptį;

15.7. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, stumbrui ar naminiam šuniui, pėdsakus nufotografuoja ir į apskaitos anketą įrašo fotografavimo laiką 5 minučių tikslumu.“;

9.7. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Baigęs apskaitą, apskaitos vykdytojas pasirašo apskaitos anketoje ir ne vėliau kaip per 10 dienų visus apskaitos dokumentus perduoda Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba) elektronine forma, prieiga prie kurios skelbiama tarnybos tinklalapio (http://www.vstt.lt) rubrikoje „Žvėrių apskaita“, prieš tai juos sutvarkęs pagal šiuos reikalavimus:

17.1. maršruto žemėlapis (žemėlapiai) ir apskaitos anketa (anketos) skenuojami spalvoto skenavimo režimu arba fotografuojami skaitmeniniu fotoaparatu ar fotografuojančiu telefonu. Maršruto žemėlapis (žemėlapiai) ir apskaitos anketa (anketos) išsaugomi .pdf arba .jpg formatu. Išsaugant šiuos elektroninius dokumentus, nurodomas medžioklės plotų vieneto arba gamtinio rezervato pavadinimas ir apskaitos metai, pavyzdžiui, „Girele 2018.jpg“;

17.2. pėdsakų nuotraukos išsaugomos .jpg formatu. Pėdsakų nuotraukos elektroninio dokumento pavadinime nurodoma nuotraukos padarymo data, laikas ir pėdsakų numeris, atitinkantis nurodytą apskaitos anketoje, pavyzdžiui, „2018-02-20 12-45 Nr. 13.jpg“;

17.3. apskaitos anketos (arba anketų, jeigu buvo užpildyta daugiau nei viena anketa) duomenys suvedami į vieną elektroninę formą, prie kurios prieiga skelbiama tarnybos tinklalapio rubrikoje „Žvėrių apskaita“;

17.4 apskaitos anketos, žemėlapiai ir apskaitomų plėšriųjų žvėrių, stumbrų ar naminių šunų pėdsakų nuotraukos įkeliami kaip priedai elektroninėje formoje;“.

9.8. pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

10. Papildau 9 priedu (pridedama).

11. Papildau 10 priedu (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

3 priedas

 

 

(Pranešimo pavyzdinė forma)

 

 

_______________________________________________________________

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinimas)

 

 

 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

 

 

PRANEŠIMAS APIE SUMEDŽIOTĄ VILKĄ

______________

(Data)

 

 

 

Pranešame, kad 20     m. ____________________d. ______val. ___________________

savivaldybėje___________________ sen. _______________________ miško __________ kv.

________________________________________________________________________

(sumedžiojimo vietos koordinates WGS formatu pagal Globalaus pozicionavimo (GPS) sistemą)

medžiotojas _________________________________________ sumedžiojo vilką.

(vardo raidė, pavardė)

 

Informacija apie sumedžiotą vilką:

1. Vilko sumedžiojimo būdas (varant, tykojant, su vėliavėlėmis, kita________________).

(kas netinka – išbraukti)

2. Apytikslis amžius (jauniklis/suaugęs).

(kas netinka – išbraukti)

3. Lytis (patinas, patelė).

(kas nereikalinga - išbraukti)

4. Išoriniai požymiai:

Oda/kailis pažeisti niežų (taip, ne),

(kas nereikalinga - išbraukti)

kiti aiškiai matomi fiziniai defektai_____________________________________________.

 

5. Informacija apie vilkų grupę, iš kurios individas buvo sumedžiotas (jeigu žinoma):

sumedžiotas individas priklausė vilkų grupei, kurioje iš viso buvo _____ vilkų,

iš jų ____ suaugusių vilkų ir ____ jauniklių vilkų.

 

________________     __________________________________

(Parašas)                                                   (Vardo raidė, pavardė)

 

Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal

pėdsakus sniege metodikos priedas

 

APSKAITOS ANKETA

Lapo Nr._____

I. Pagrindinė informacija

Savivaldybė(-s), į kuria (-s) įeina apskaitos maršrutas

 

Medžioklės plotų vieneto arba gamtinio rezervato pavadinimas

Maršruto Nr.

Vykdytojo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

 

Vykdytojo tel. Nr.

 

Apskaitos data: 20___-___-___

Paskutinį kartą snigo prieš                   val.

Oro temperatūra:                      0 C

Sniego dangos storis                cm

II. Aptikti ir atpažinti pėdsakai

Pėdsako Nr.1

Rūšis 2

Individų gausa

Pėdsako fotografavimo laikas3

(val., min.)

 

Pėdsako Nr.1

Rūšis 2

Individų gausa

Pėdsako fotografavimo laikas3

(val., min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šioje anketoje yra iš viso ___________ įrašų apie aptiktus pėdsakus.

Kita svarbi informacija:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Vykdytojas _________________________   _____________________________ .

(vardas, pavardė)                                                          (parašas)

Pastabos:

1. Atitinka aptikimo eilės tvarką.

2. Registruojamos rūšys: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras, naminis šuo.

3. Fotografuojami tik plėšriųjų žvėrių, stumbrų ar naminių šunų pėdsakai.

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje

taisyklių

9 priedas

 

SUMEDŽIOTO VILKO MĖGINIŲ PAĖMIMO, SAUGOJIMO, PERDAVIMO

TYRIMUI IR GRĄŽINIMO

INSTRUKCIJA

 

1. Medžioklės vadovas ir vilką sumedžiojęs medžiotojas užtikrina, kad mėginiai būtų paimti pagal šią instrukciją kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas po vilko sumedžiojimo, išskyrus iltinį dantį, kuris gali būti išimamas vėliau.

2. Paimami šie sumedžioto vilko mėginiai:

2.1. jeigu buvo sumedžiotas patinas – apytikriai 3x3 cm skeletinių raumenų gabalėlis genetiniams tyrimams ir iltinis dantis iš apatinio žandikaulio tikslaus amžiaus nustatymui pagal šio danties šaknies nuopjovą. Iltinis dantis iš žandikaulio gali būti išimamas medžioklės trofėjaus paruošimo metu;

2.2. jeigu buvo sumedžiota patelė – tokie patys mėginiai, kaip patino atveju, papildomai paimant gimdą.

3. Kiekvienas paimtas mėginys supakuojamas į atskirą skysčiams nepralaidų skaidrų maišelį. Vieno individo visi mėginiai sudedami į išorinį skysčiams nepralaidų maišelį, į kurį taip pat įdedama kortelė su šiais duomenimis, užrašytais vandeniui atspariu rašikliu: savivaldybės ir medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo sumedžiotas vilkas, pavadinimai, sumedžiojimo data, vilką sumedžiojusio medžiotojo vardas, pavardė ir telefono numeris, vilko lytis ir vertinamas amžius. Jeigu buvo sumedžiotas daugiau nei vienas vilkas, visų individų mėginiai supakuojami atskirai laikantis tokių pačių supakavimo reikalavimų.

4. Iki perdavimo mėginiai laikomi šaldiklyje.

5. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotas atstovas (toliau – atstovas) priima mėginius iš jų saugojimo vietos ne vėliau kaip per mėnesį po vilkų medžioklės sezono pabaigos, suderinęs tikslų laiką ir vietą su vilką sumedžiojusiu medžiotoju. Priimdamas mėginius, atstovas išduoda pažymą apie priimtus mėginius, kurioje nurodo, kas, iš ko ir kokios sudėties mėginius priėmė, kurioje taip pat pateikiama informacija apie atstovo įsipareigojimą grąžinti medžiotojui sumedžioto vilko iltinį dantį. Atstovas išduodamą pažymą patvirtina parašu.

6. Po tyrimo sumedžioto vilko iltinis dantis grąžinamas medžiotojui per 3 mėnesius nuo mėginių perdavimo vietoje, iš kurios mėginiai buvo paimti. Atstovui ir medžiotojui susitarus, iltinis dantis gali būti grąžinamas abiem pusėms patogiu laiku sutartoje vietoje. Iltinio danties grąžinimas medžiotojui patvirtinamas pažyma, kurioje nurodoma, kas, kam ir kokios sudėties mėginius grąžina. Atstovo parengtą pažymą, įsitikinęs joje nurodytų duomenų teisingumu, medžiotojas patvirtina parašu.

 

_______________

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių

10 priedas

 

PRANEŠIMŲ APIE VILKŲ, LŪŠIŲ IR RUDŲJŲ LOKIŲ BUVIMĄ REGISTRAVIMO VISUS METUS

INSTRUKCIJA

 

1. Pranešimų apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą registravimo visus metus instrukcija (toliau – instrukcija) skirta sukaupti duomenų populiacijos erdvinio paplitimo (arealą) nustatymui, populiacijos dydį (vilkų šeimų ir reprodukcijos atvejų skaičių) ir kitus populiacijos parametrus, būtinus priimti pagrįstus sprendimus dėl vilkų populiacijos valdymo. Instrukcija taikoma ir faktų apie kitus didžiuosius plėšrūnus registravimui.

2. Ši instrukcija netaikoma teikiant informaciją:

2.1. apie vilkų sumedžiojimą. Pranešimai apie vilkų sumedžiojimą teikiami pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 28 punktą, pildant Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 3 priede numatytą pranešimą;

2.2. apie sniege rastus vilkų, lūšių ir rudųjų lokių (toliau – didieji plėšrūnai) pėdsakus, kai medžioklės plotų naudotojai nuolatiniuose apskaitos maršrutuose atlieka medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege. Šiuo atveju informacija teikiama pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 5 priede nustatytą tvarką.

3. Pagal šią instrukciją registruojami bet kokie didžiųjų plėšrūnų buvimo laisvėje konkrečioje vietoje faktai, ypač šie: žuvusių didžiųjų plėšrūnų individų radimas, gyvų didžiųjų plėšrūnų stebėjimas, staugimas, teritorijos žymėjimas ir kitokie didžiųjų plėšrūnų individų teritorinio elgesio požymiai, paliktų pėdsakai, ūkinių gyvūnų ar naminių augintinių užpuolimas, didžiųjų plėšrūnų papjautų laukinių gyvūnų liekanų aptikimas. Registruojant tokius faktus, užpildoma šios instrukcijos priedėlyje nurodyto turinio anketa ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po didžiųjų plėšrūnų stebėjimo fakto pateikiama Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba). Anketa pildoma tik elektroniniu formatu, prieiga prie jos skelbiama tarnybos tinklalapio rubrikoje „Žvėrių apskaita“.

4. Kiekvienam registruojamam faktui užpildoma atskira elektroninė anketa. Jeigu yra, prie anketos pridedamos nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų elektroninės laikmenos – įrodymai, pagrindžiantys registruojamą faktą.

5. Didžiųjų plėšrūnų buvimo faktų registravimo visus metus atnaujintą statistiką su pranešimų žemėlapiu tarnyba skelbia tarnybos tinklalapio rubrikoje „Žvėrių apskaita“ ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius, o vieną kartą per metus iki gegužės 1 d. – didžiųjų plėšrūnų buvimo faktų registravimo visus metus rezultatų analizę, nurodydama atitinkamai rūšiai specifinius populiacijos rodiklius (vilkų – šeimų skaičių, lūšių – patelių su jaunikliais, rudųjų lokių – individų skaičių).

6. Pateiktose elektroninėse anketose esantys asmens duomenys naudojami anketoje pateikiamai informacijai patikslinti ir saugomi 1 metus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pranešimų apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą registravimo visus metus instrukcijos priedas

 

PRANEŠIMO VILKŲ, LŪŠIŲ IR RUDŲJŲ LOKIŲ BUVIMĄ REGISTRAVIMO

ANKETA

 

1.

Rūšis, apie kurios individų buvimą teikiamas pranešimas *

(pažymima varnele tik vienas tinkamas variantas)

vilkas

□ lūšis

□ rudasis lokys

2.

Didžiojo plėšrūno buvimą patvirtinantys faktai*

(pažymima varnele tik vienas tinkamas variantas)

□ Rastas negyvas individas (individai). Skaičius: _______________

□ Stebėtas gyvas individas (individai), vertinamas jų skaičius: ______

□ Girdėtas balsas. Jeigu galima, vertinamas individų skaičius __________

□ Aptikti pėdsakai. Jeigu galima, vertinamas individų skaičius _________

□ Aptikti ekskrementai. Jeigu galima, vertinamas individų skaičius ______

□ Plėšrūnų užpulti ūkiniai gyvūnai ar naminiai augintiniai. Nukentėjusių gyvūnų rūšys ______, skaičius ______. Jeigu galima, vertinamas plėšrūnų skaičius ______

□ Plėšrūnų papjauti laukiniai gyvūnai. Kokios rūšies laukinių gyvūnų liekanų aptikta _____, skaičius ______. Jeigu galima, vertinamas plėšrūnų skaičius ______

□ Kitos rūšies faktas (aprašyti) _______________________________

________________________________________________________

 

3.

Kada stebėta

(nurodyti tikslią datą)*

*201__ m. ________________ ___d. ___________val.

(metai) (mėnuo) (diena)

4.

Stebėjimo vietos duomenys* (pažymėkite varnele tik vieną tinkamą variantą)

□ GPS koordinatės__________________________________________

□ Taškas elektroniniame (Google Earth, maps.lt) žemėlapyje. El. nuoroda ________________________________________________

 

□ Taškas nufotografuotame žemėlapyje. Žemėlapio pavadinimas ________

____________________________________________________

□ Vietos aprašymas, kai nėra galimybės pasinaudoti tiksliu vietos nurodymu žemėlapiuose, pvz., miškas, miško kvartalas, atstumai iki artimiausių orientyrų ___________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

5.

Stebėtojo duomenys*

Vardas ir pavardė _________________________________________

telefono Nr. arba el. pašto adresas_____________________________

6.

Pastabos apie stebėjimo ypatumus

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

7.

Pridedamos nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų elektroninės laikmenos

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

*- privalomi užpildyti laukeliai.

_____________