isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. T-169

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 m. birželio 12 d. posėdžio protokolą Nr. 3, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Saulius Gegieckas

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-169

 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS VEIKLOS

APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jaunimo savanoriškos veiklos Pakruojo rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) trukmę, organizavimo, atlikimo ir sutarties sudarymo eigą, vykdytojus ir jų funkcijas, su savanoriška veikla susijusių išlaidų kompensavimo tvarką, taip pat savanorių teises ir pareigas.

2. Savivaldybėje organizuojant savanorišką veiklą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu yra vertinamos savanorio kompetencijos pagal galiojančią Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamento) patvirtintą kompetencijų vertinimo tvarką;

3.2. Kuratorius – asmuo, dirbantis arba savanoriaujantis Priimančioje organizacijoje, atsakingas už savanorių veiklos organizavimą ir koordinavimą;

3.3. Mentorius – asmuo, dirbantis savanorišką veiklą organizuojančioje organizacijoje, atsakingas už savanorių ir Priimančių organizacijų  konsultavimą;

3.4. Priimanti organizacija – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo, akredituotas vadovaujantis galiojančiu Departamento patvirtintu Savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu, galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą bei veikti Savivaldybės teritorijoje;

3.5. Savanoris – jaunas žmogus (14-29 metų) Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantis užsienietis, deklaravęs savo gyvenamąją vietą Pakruojo rajone, kuris savo noru, atlieka visuomenei naudingą veiklą jaunimo savanorius priimančioje organizacijoje;

3.6. Savanoriškos veiklos koordinatorius Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens, koordinuojanti savanoriškos veiklos vykdymą Savivaldybėje;

3.7. Savanoriškos veiklos organizatorius – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, atstovaujamas Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens, arba nevyriausybinė organizacija, akredituota pagal galiojančius Departamento vertinimo kriterijus, su kuria pasirašoma sutartis dėl savanoriškos veiklos įgyvendinimo; 

3.8. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Savanoriška veikla Savivaldybėje gali būti trumpalaikė – trunkanti iki 3 mėnesių, ir ilgalaikė – vykdoma ne mažiau kaip 10 val. per savaitę arba ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį po ne mažiau kaip 2 val. per savaitę, ji turi būti vykdoma pagal Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos trišalėje sutartyje (Aprašo 1 priedas) (toliau – Sutartis) nustatytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, ir pagal savanorio, Priimančios organizacijos ir Savanoriškos veiklos organizatoriaus suderintą savanoriškos veiklos atlikimo grafiką (Aprašo 3 priedas).

 

II SKYRIUS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

5. Savanoriškos veiklos vykdytojai:

5.1. Savanoriškos veiklos koordinatorius (toliau – Koordinatorius);

5.2. Savanoriškos veiklos organizatorius (toliau – Organizatorius);

5.3. Priimanti organizacija.

6. Koordinatoriaus funkcijos:

6.1. sudaro sąlygas jaunimo savanoriškai veiklai ir plėtrai Savivaldybėje;

6.2. užtikrina jaunimo savanoriškos veiklos finansavimą ir tęstinumą;

6.3. renka informaciją apie potencialius savanorius, analizuoja jaunimo savanoriškos veiklos situaciją ir poreikius Savivaldybėje;

6.4. konsultuoja interesantus (savanorius, Priimančias organizacijas, Savanoriškos veiklos organizatorių);

6.5. skleidžia informaciją jaunimui apie savanoriavimo galimybes.

7. Organizatoriaus funkcijos:

7.1. sudaro jauniems žmonėms galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą;

7.2. viešina informaciją apie savanorišką veiklą Savivaldybėje bei galimybę tapti savanoriu laikantis prieinamumo bei aiškumo principų; informaciją apie savanorišką veiklą Savivaldybėje viešina skelbdamas ją interneto svetainėse, rajoninėje spaudoje, teikdamas pranešimus Priimančioms organizacijoms, socialiniams partneriams ir organizuodamas informacinius bei savanorišką veiklą skatinančius renginius;

7.3. kviečia Savivaldybėje veikiančias organizacijas, galinčias tapti Priimančiomis organizacijomis, siekti akreditacijos;

7.4. parengia Priimančių organizacijų sąrašą, kuris yra viešinamas Aprašo 7.2. papunktyje išvardintuose informaciniuose šaltiniuose;

7.5. kviečia jaunus žmones atlikti savanorišką veiklą Priimančiose organizacijose, informuoja apie Priimančių organizacijų veiklą ir jų organizuojamos savanoriškos veiklos sritis;

7.6. jaunus žmones, susidomėjusius galimybe savanoriauti Savivaldybėje, kviečia į informacinius susitikimus, kurių metu jiems sudaroma galimybė daugiau sužinoti apie Priimančias organizacijas bei savanoriams siūlomas savanoriškos veiklos sritis;

7.7. jauniems žmonėms, pageidaujantiems tapti savanoriais Savivaldybėje, pateikia užpildyti Savanoriškos veiklos Pakruojo rajono savivaldybėje savanorio anketą (Aprašo 2 priedas);

7.8. vertina savanorių anketose esančią informaciją, atsižvelgia į savanorių patirtį, savanorių pageidaujamas atlikti savanoriškos veiklos sritis ir rekomenduoja savanoriams labiausiai tinkančias Priimančias organizacijas;

7.9. iki savanoriui pradedant vykdyti savanorišką veiklą, inicijuoja Sutarties pasirašymą:

7.10. stebi savanorių veiklą Priimančiose organizacijose ir jų kompetencijų ugdymą, vadovaudamasis Priimančių organizacijų kokybę reguliuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir kriterijais įgytoms kompetencijoms vykdant savanorišką veiklą įvertinti ir įsivertinti;

7.11. sudaro sąlygas savanoriui į(si)vertinti savanoriškos veiklos metu įgytas kompetencijas, atlikti reikalingas užduotis;

7.12. konsultuoja savanorius ir Priimančias organizacijas ir pagal poreikį organizuoja jiems mokymus;

7.13. padeda spręsti konfliktus tarp Mentoriaus, Kuratoriaus, savanorio ar savanorių ir kitų suinteresuotų asmenų, jei tokių kilo ir (ar) jei jų nepavyksta išspręsti Kuratoriui;

7.14. tvarko su savanorio išlaidų kompensavimu susijusius dokumentus;

7.15. išduoda savanoriškos veiklos atlikimo bei jo įgytas kompetencijas / pasiekimus patvirtinantį dokumentą (Aprašo 5 priedas), atsižvelgdamas į Priimančios organizacijos pateiktą savanorio charakteristiką ar savanorio kompetencijų vertinimo rezultatus pagal galiojančią Departamento patvirtintą kompetencijų vertinimo tvarką.

8. Priimančios organizacijos funkcijos:

8.1. savanorišką veiklą vykdo vadovaudamasi teisės aktais, aprašytais šio Aprašo 2 punkte;

8.2. informuoja savanorį apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą, jos eigą, esančius galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

8.3. supažindina savanorius su Priimančios organizacijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir darbo saugos reikalavimais;

8.4. suteikia savanoriškai veiklai atlikti reikalingą informaciją, rengia mokymus, teikia konsultacinę ir techninę pagalbą ir savanorio pageidavimu aprūpina jį savanoriškai veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis;

8.5. skiria Kuratoriumi organizacijos darbuotoją, siekdama užtikrinti kokybišką savanorių veiklą.

8.6. numato savanorių veiklas ir sudaro bendrąjį savanorių veiklos grafiką, jį koreguoja, pritaiko individualiems poreikiams pagal turimas ir norimas įgyti kompetencijas;

8.7. stebi savanorių darbą ir juos konsultuoja;

8.8. bendradarbiauja su Mentoriumi, suteikia atgalinį ryšį apie savanorio (-ių) veiklą;

8.9. sudaro sąlygas savanoriams dalyvauti jiems skirtuose susitikimuose, mokymuose ir kitose Organizatoriaus, Priimančios organizacijos organizuojamose veiklose;

8.10. vertina naujai įgyjamas / tobulinamas savanorių kompetencijas / pasiekimus;

8.11. esant poreikiui užtikrina savanorio (-ių) aprūpinimą apgyvendinimu, maitinimu, darbo ar kitomis būtinomis spec. priemonėmis, vadovaudamasis Priimančios organizacijos taisyklėmis.

8.12. rengia ir saugo savanoriškos veiklos laiko apskaitos žiniaraščius (Aprašo 4 priedas) ir juos perduoda Mentoriui.

 

III SKYRIUS

SAVANORIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

9. Savanorio teisės:

9.1. gauti informaciją apie savanoriškos veiklos mastą, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

9.2. gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, konsultacinę, techninę pagalbą bei kompensaciją už savanoriškos veiklos metu patirtas išlaidas, pagal jas patvirtinančius dokumentus;

9.3. atlikti tokias savanoriškos veiklos užduotis, kurios atitinka savanorio išsilavinimą, sugebėjimus, įgytas žinias ir įgūdžius;

9.4. atlikti savanorišką veiklą neturint kvalifikacijos, išskyrus atvejus, kai reikalinga kvalifikacija pagal veiklos pobūdį;

9.5. gauti dokumentą, patvirtinantį atliktą savanorišką veiklą, jos turinį ir įgytą kompetenciją;

9.6. naudotis kitomis savanoriškos veiklos atlikimo sutarties, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis teisėmis;

9.7. nutraukti savanorišką veiklą anksčiau nustatyto termino, nurodyto Aprašo 1 priedo 5 punkte;

9.8. savanoriui pageidaujant savanorišką veiklą savanoris gali atlikti Pakruojo rajono savivaldybėje arba gali būti siunčiamas Organizatoriaus tam tikram laikui tam tikrai užduočiai atlikti į kitą Lietuvoje veikiančią akredituotą savanorius Priimančią organizaciją.                          

10. Savanorio pareigos:

10.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų;

10.2. laikytis saugos darbe reikalavimų;

10.3. tinkamai atlikti savanoriškos veiklos užduotis;

10.4. laikytis Sutarties reikalavimų;

10.5. savanorišką veiklą atlikti sąžiningai;

10.6. savanoris, jaunesnis kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą;

10.7. savanoris kompetencijų į(si)vertinimą gali vykdyti pagal galiojančią Departamento pavirtintą įgytų kompetencijų įvertinimo ir įsivertinimo vykdant savanorišką veiklą tvarką.

 

IV SKYRIUS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

11. Organizatorius administruoja Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas jaunų žmonių savanoriškos veiklos skatinimui Savivaldybėje ir su savanoriška veikla susijusių išlaidų kompensavimui.

12. Savivaldybėje savanoriškos veiklos išlaidos gali būti kompensuojamos (jei yra pakankamai biudžete lėšų).

13. Priimanti organizacija užtikrina savanorių išlaidų kompensavimą Aprašo 1 priedo 5 punkte nurodytu laikotarpiu.

14. Organizatorius gali kompensuoti su savanoriška veikla susijusias:

14.1. kelionės išlaidas;

14.2. nakvynės išlaidas (kai savanoriška veikla atliekama ilgiau nei parą ir (ar) kitoje ne savanorio gyvenamojoje vietovėje);

14.3. maitinimo išlaidas (kai savanoriška veikla trunka ne mažiau kaip 4 valandas per parą);

14.4. pašto, telefono išlaidas (jei savanoris savanorišką veiklą atlieka ne Priimančios organizacijos patalpose);

14.5. mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidas;

14.6. išlaidas savanoriškai veiklai atlikti reikalingoms priemonėms, specialiesiems drabužiams;

14.7. savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančias draudimo išlaidas.

15. Savanorio išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į išlaidas patvirtinančius dokumentus (važiavimo bilietus, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, patvirtinančius faktiškai patirtas išlaidas), gyvenamosios vietos deklaraciją ir savanoriškos veiklos atlikimo grafiką. Kelionės iki savanoriškos veiklos atlikimo vietos ir iš jos, kai vykstama savanorio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų).

16. Savanoris, pretenduojantis į išlaidų kompensavimą, renka dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas, ir pateikia Kuratoriui pagal numatytą tvarką.

17. Kuratorius su savanorio veikla susijusias išlaidas patvirtinančius dokumentus pateikia Mentoriui.

18. Savanoriui kompensuojamos savanoriškos veiklos išlaidos nėra savanorio pajamos.

19. Organizatoriui pasirašius Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį su administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius) perveda lėšas į Organizatoriaus sąskaitą sutartyje nurodytais terminais.

20. Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį rengia savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius.

21. Organizatorius, gavęs finansavimą, yra atsakingas už lėšų naudojimą pagal paskirtį ir pagal sutartyje nurodytą išlaidų sąmatą.

22. Organizatorius už skirtų tikslinių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Skirtos lėšos turi būti panaudotos einamaisiais biudžetiniais metais iki gruodžio 31 d.

24. Nepanaudotas lėšas Organizatorius turi grąžinti iki einamųjų metų gruodžio 31 d. į Savivaldybės administracijos sąskaitą, kuri nurodyta sutarties rekvizituose, ir pavedimo kopiją pristatyti Apskaitos skyriui.

25. Organizatorius vykdo Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytus įsipareigojimus.

26. Teikia kitą sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

27. Lėšų panaudojimo teisingumo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Kontrolės ir audito tarnyba.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Organizatorius ir Priimanti organizacija su savanoriu (ar savanorio atstovu pagal įstatymą) pasirašo Sutartį.

29. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje, atsižvelgiant į jos tikslus ir pobūdį, gali būti pripažįstamas savanorio praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi.

30. Atlikta savanoriška veikla gali būti įskaityta kaip socialinė veikla pagal bendrojo ugdymo planus.

31. Savanoriui savanoriškos veiklos metu padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32. Savanoriška veikla gali būti nutraukta savanoriškos veiklos atlikimo sutartyje ir įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

_____________________

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo

savanoriškos veiklos aprašo

1 priedas

            

 

(Sutarties forma)

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS VEIKLOS TRIŠALĖ SUTARTIS

 

Data___________ Nr. _____

 

 

I.   SuTARTIES šalys

 

1.Savanoris/savanorė (ar savanorio atstovas pagal įstatymą) _________________________

(Vardas, pavardė)

Gimimo data:______________________. Adresas:_______________________________________________________________________

Kontaktai (tel. nr., el. paštas):______________________________________________________

Toliau –  Savanoris.

2. Organizatorius: ___________________________________________________________

(Pavadinimas, Juridinio asmens kodas)

_______________________________________________________________________________________________

(Atsakingo už sutartį darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

Adresas:_________________________________________________________________________

Kontaktai (tel. nr., el. paštas): _______________________________________________________

Toliau – Organizatorius.

3. Priimanti organizacija:_____________________________________________________

(Pavadinimas, Juridinio asmens kodas)

Adresas:________________________________________________________________________

Kontaktai (tel., el. paštas): _________________________________________________________,

atstovaujama ____________________________________________________________________.

(Atsakingo už sutartį darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

Toliau – Priimanti organizacija.

 

IISutarties objektas

4. Asmens savanoriška veikla Pakruojo rajono savivaldybėje atliekama vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos aprašu, patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 20__ m. ______ ___d. sprendimu Nr. T- „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos aprašo patvirtinimo“.

5. Savanoris Projekto veikoje dalyvauja _______ mėnesį / mėnesius / mėnesių, nuo _________ iki ________.

6. Per šį laikotarpį savanoriui pageidaujant Priimanti organizacija užtikrina savanorių išlaidų kompensavimą vadovaujantis Aprašo 14 punktu.

 

IIIŠalių teisės

7.    Savanoris įgyja šias teises sutarties galiojimo laikotarpiu:

7.1. gauti informaciją apie savanoriškos veiklos mastą, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

7.2.    gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, konsultacinę, techninę pagalbą bei kompensaciją už savanoriškos veiklos metu patirtas išlaidas pagal jas patvirtinančius dokumentus;

7.3.    atlikti tokias savanoriškos veiklos užduotis, kurios atitinka savanorio išsilavinimą, sugebėjimus, įgytas žinias ir įgūdžius;

7.4.    atlikti savanorišką veiklą neturint kvalifikacijos, išskyrus atvejus, kai reikalinga kvalifikacija pagal veiklos pobūdį;

7.5.    gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, jos turinį ir įgytą kompetenciją;

7.6.    naudotis kitomis savanoriškos veiklos atlikimo sutartyje, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis teisėmis;

7.7.    nutraukti savanorišką veiklą anksčiau nustatyto termino, nurodyto Aprašo 1 priedo 5 punkte.

8.       Priimančios organizacijos  teisės:

8.1.    pasiūlyti veiklas, prie kurių įgyvendinimo Priimančioje organizacijoje gali prisidėti savanoris;

8.2.    nustatyti savanorio savanoriškos veiklos atlikimo tikslus ir tvarką;

8.3.   nutraukti savanorystės sutartį.

9.       Organizatoriaus teisės:

9.1.        susipažinti su savanorio veikla Priimančioje organizacijoje ir jo kompetencijų lavinimu;

9.2.        kviesti savanorį, kuratorių dalyvauti savanorių grupės susitikimuose ir organizuojamuose mokymuose (jei yra organizuojami).

 

IV. Šalių įsipareigojimai

10.     Savanoris sutarties laikotarpiu įsipareigoja:

10.1savanorišką veiklą vykdyti (pažymėti):

□ iki 3 mėnesių;

□ ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir ne mažiau kaip 10 val. per savaitę arba ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį po ne mažiau kaip 2 val. per savaitę.

10.2gaudamas kompensacijas už patirtas išlaidas, surinktus dokumentus perduoti nustatytu terminu Kuratoriui;

10.3laikytis su Organizatoriumi ir Priimančia organizacija sutartų savanoriškos veiklos atlikimo sąlygų (savanoriavimo valandos, užduotys, atskaitomybė ir pan.);

10.4dalyvauti visuose jam skirtuose renginiuose (susitikimuose, organizuojamuose pasitarimuose su Mentoriumi, mokymuose apie savanorystę (jei tokie organizuojami);

10.5.    kartu su Mentoriumi ir Kuratoriumi įsivertinti turimas bei įgytas kompetencijas;

10.6.  atsiradus nesklandumų savanoriškoje veikloje, negalint vykdyti savanoriškos veiklos (dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių) ar negalint dalyvauti numatomuose mokymuose, nedelsiant apie tai pranešti Kuratoriui;

10.7laikytis su Priimančia organizacija aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos.

 

11. Priimanti organizacija  sutarties laikotarpiu įsipareigoja:

11.1. informuoti savanorį apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą, jos eigą, esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

11.2. supažindinti Savanorį su galiojančiomis vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos bei kitais reikalavimais;

11.3. numatyti savanorio veiklas ir sudaryti jo savanorystės veiklos planą;

11.4. rengti, saugoti savanorystės laiko apskaitos žiniaraščius ir juos perduoti Mentoriui;

11.5. saugoti po vieną šios sutarties ir jos priedų originalus pas save organizacijoje ir juos prireikus pateikti;

11.6. koreguoti savanorio savanorystės veiklos planą, pritaikyti jį individualiems poreikiams pagal savanorio turimas ir norimas įgyti kompetencijas;

11.7. sudaryti sąlygas savanoriui dalyvauti jam skirtuose mokymuose bei susitikimuose su Mentoriumi;

11.8. konsultuoti jį iškylančiais klausimais dėl veiklos specifikos ir sudėtingų atvejų;

11.9. užtikrinti Kuratoriaus dalyvavimą savanorio įgytų kompetencijų į(si)vertinime.

12. Organizatorius sutarties laikotarpiu įsipareigoja:

12.1. išduoti savanoriškos veiklos atlikimą bei jo įgytas kompetencijas / pasiekimus patvirtinantį dokumentą (Aprašo 5 priedas), atsižvelgiant į Priimančios organizacijos pateiktą Savanorio charakteristiką ar Savanorio kompetencijų vertinimo rezultatus pagal naujausią galiojančią Departamento patvirtintą kompetencijų vertinimo tvarką.

12.2. teikti individualias konsultacijas savanoriams ir Kuratoriams;

12.3. dalyvauti sprendžiant problemiškus klausimus, susijusius su savanoryste;

12.4. pagal poreikį organizuoti mokymus savanoriams ir vykdytojams;

12.5. esant pageidavimui, kartu su Savanoriu bei Priimančios organizacijos Kuratoriumi įvertinti turimas ir naujai įgyjamas / tobulinamas Savanorio kompetencijas.

 

V.   Sutarties pratęsimas ir nutraukimas

 

13. Savanoris gali pratęsti sutartį tai suderinęs su Organizatoriumi ir Priimančia organizacija;

14. Jei savanoriška veikla nutraukiama anksčiau laiko Savanorio iniciatyva, Savanoris turi apie tai raštu pranešti Organizatoriui ir Priimančiai organizacijai ne vėliau kaip prieš savaitę (7 kalendorines dienas).

15. Priimanti organizacija gali nutraukti sutartį tik esant šioms priežastims:

15.1.  Organizacijoje siūlomos savanoriškos veiklos neįmanoma suderinti su Savanorio sugebėjimais, interesais, poreikiais ir motyvacija;

15.2.  Savanoris negali atlikti jam siūlomos veiklos dėl sveikatos problemų ar negalios;

15.3.  Savanoris neturi teisės dirbti su tiksline grupe (pvz.: teistumas; sveikatos pažymėjimo darbui su vaikais nebuvimas ir kt.);

15.4.  Esant kitoms objektyvioms priežastims.

VI. Baigiamosios nuostatos

 

16. Sutartis įsigalioja visoms šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

17. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos raštišku Sutarties šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

18. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

19. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

 

 

Įsipareigojame laikytis šios Sutarties:

 

Pasirašymo vieta ir data:      ________________, 20_____ m.________ ____ d.

 

 

Savanoris                          _______________              _________________________________

ar savanorio atstovas            (Parašas)                                            (Vardas, pavardė)

pagal įstatymą

 

 

Organizatorius:                _______________ _________________________________

(Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

Priimanti organizacija:   _______________              __________________________________

(Parašas)                                           (Vardas, pavardė)       

 

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės

jaunimo savanoriškos veiklos aprašo 2 priedas

   

 

(Anketos forma)

 

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

SAVANORIO ANKETA

 

_______________

(Data)

Pakruojis

 

Vertiname Jūsų dėmesį savanorystei. Tikimės, jog savanoriškos veiklos organizatoriui pateikta informacija padės tinkamai įvertinti savanorių pageidaujamos atlikti savanoriškos veiklos sritį ir rekomenduoti savanoriams labiausiai tinkančias savanoriškos veiklos kryptis.

Dėkojame už anketai užpildyti skirtą laiką.

 

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA APIE ASMENĮ

 

1. Vardas________________________________________________________________________.

2. Pavardė_______________________________________________________________________.

3. Gimimo data (metai-mėnuo-diena) _________________________________________________.

4. Adresas:_____________________________________________________________________.

5. Telefono (-ų) nr.________________________________________________________________.

6. El. paštas______________________________________________________________________.

7. Ar norėtumėte, kad Jūsų el. pašto adresas būtų įtrauktas į savanorių el. p. grupę, ir gauti visas su savanorių reikalais susijusias žinutes?             

□ Taip                                 □ Ne

 

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ

 

8. Koks Jūsų išsilavinimas?_________________________________________________________.

9. Kokia Jūsų turima kvalifikacija? _________________________________________________.

10. Jei šiuo metu studijuojate, kokią studijų programą pasirinkote? _________________________.

 

 

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE DARBO PATIRTĮ

 

11. Ar turite darbo patirties (jei taip, nurodykite, kur dirbote (dirbate), kokias pareigas ėjote (einate)?

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVANORYSTĖS PATIRTĮ

12. Ar turite savanorystės patirties (jei taip, nurodykite, kur atlikote (atliekate) savanorišką veiklą, kiek laiko savanoriavote (savanoriaujate)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

V SKYRIUS

ĮGŪDŽIAI

 

13. Ką mėgstate veikti laisvalaikiu, kuo domitės, ką mokate ir ko galėtumėte pamokyti kitus (pvz.: muzikuoti, fotografuoti, sportuoti, pažinti gamtą, keliauti ir pan.)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

14. Kokias užsienio kalbas mokate?

______________

□ puikiai       □ gerai                                □ vidutiniškai                                          □ pradmenys

• _____________                                   

□ puikiai       □ gerai                                □ vidutiniškai                                          □ pradmenys

• _____________              

□ puikiai       □ gerai                                □ vidutiniškai                                          □ pradmenys

•   ____________ 

□ puikiai       □ gerai                                □ vidutiniškai                                          □ pradmenys

•   ____________

□ puikiai       □ gerai                                □ vidutiniškai                                          □ pradmenys

 

15. Kokiomis kompiuterio programomis mokate dirbti?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

16. Ar turite vairuotojo pažymėjimą?     

□ Taip                                 □ Ne

 

VI SKYRIUS

SAVANORYSTĖ

 

17. Kodėl nusprendėte tapti savanoriu ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

18. Kokiose srityse norėtumėte savanoriauti (t. y., kokio socialinio pobūdžio konsultacijas ar pagalbą norėtumėte teikti)?

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

19. Kokių konkrečių rezultatų tikitės sau iš šios savanoriškos veiklos?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

20. Kiek laiko galėtumėte savanoriauti?

 

□ 0–3 mėn. □ 6 ir daugiau mėn.

 

□ kiti pageidavimai (darbo laikas, trukmė ir k. t.) 

įrašykite_________________________________________________________________________

VII SKYRIUS

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

21. Ką dar svarbu apie Jus žinoti (pvz., ar turite kokių nors įpročių, pomėgių, polinkių, sveikatos problemų ir pan., į kuriuos turėtume atsižvelgti)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

_________________________                                               ______________________

(vardas ir pavardė)                                                              (parašas)                 

 

 

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės

jaunimo savanoriškos veiklos aprašo

3 priedas

 

(Grafiko forma)

 

20...... m.       _________________      mėn.

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ATLIKIMO GRAFIKAS

 

Savanorio vardas ir pavardė

 

Priimančios organizacijos pavadinimas

 

Mėnesio diena

Savanoriška veikla ir tikslai

Atvyko

Išvyko

Iš viso val.

Parašas

Savanorio

Kuratoriaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO VALANDŲ PER MĖNESĮ:

 

 

 

______________________________________________________________________________ ______________________ ______________________

(Kuruojančio asmens arba jo įgalioto atstovo pareigų pavadinimas) (Vardas ir Pavardė) (Parašas)                     

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės

jaunimo savanoriškos veiklos aprašo

4 priedas

 

 

(Žiniaraščio forma)

 

20...... m.       _________________      mėn.

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS         

 

 

Savanorius priimančios organizacijos pavadinimas: ........................................................                                          

 

Eil. Nr.

Savanorio vardas, pavardė

Savanoriškos veiklos atlikimo data

Savanoriškos veiklos atlikimo vieta

Atliktos savanoriškos veiklos pobūdis ir rezultatai

Savanoriškos veiklos trukmė (val.)

Parašas

Savanorio

Kuratoriaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO VALANDŲ:

 

 

 

 

Iš viso laikotarpiu nuo 20... m. ............. ........d. iki 20... m. ............. ........d. savanorišką veiklą atliko ......... asmenys. Bendra savanoriškos veiklos trukmė .....val.

___________________________________________________________________ ______________________ ______________________

(Priimančios organizacijos vadovo pareigų pavadinimas)                  (Vardas ir Pavardė)                          (Parašas)

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo

savanoriškos veiklos aprašo

5 priedas                   

 

 

 

(Pažymėjimo forma)

PAŽYMĖJIMAS

Nr. ___________

Pakruojis

 

 

Pažymima, jog

______________________________________________________
(vardas, pavardė)

vykdė savanorišką veiklą organizacijoje

______________________________________________________
(pavadinimas, miestas)

Savanoriška veikla buvo vykdoma

nuo 20___ m.  ________ mėn. ___ d. iki 20___ m. ________ mėn.___ d.

 

Savanoriška veikla atlikta vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos aprašu, patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 20__ m. ____ ___d. sprendimu Nr. T- „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos veiklos aprašo patvirtinimo“.

Pakruojo rajono savivaldybė skatina savanorišką veiklą rajone, savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą bei siekia sudaryti galimybę jauniems žmonėms aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

Savanoris kompetencijų į(si)vertinimą vykdė pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos galiojantį ir patvirtintą įgytų kompetencijų į(si)vertinimo, vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašą:

1 Taip

1 Ne

 

 

____________________________________________           __________________   ___________

Savanoriškos veiklos organizatoriaus vadovo pareigos vardas pavardė parašas

 

 

 

 

Šiuo dokumentu patvirtinama, kad ______________________________ atliko savanorišką

veiklą organizacijoje ___________________________, esančioje ____________________. 

 

Savanoriškos veiklos metu savanoris(-ė) atliko šias užduotis organizacijoje:

1.

2.

3.

4.

5. (esant poreikiui papildomų eilučių galima pridėti arba sumažinti).

 

 

Trumpas savanorį(-ę) priimančios organizacijos aprašas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

Savanorio (-ės) priimančios organizacijos kuratorius (-ė)      _________________     ____________

(vardas pavardė) (parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savanoris (-ė) _________________________, atlikęs(-usi) savanorišką veiklą organizacijoje __________________________________ nuo 20___m. ______ ___d. iki 20__ m. ______ ___ d., įgijo ir / ar patobulino šias kompetencijas:

 

1.   Mokėjimas mokytis

 

2.   Skaitmeninis raštingumas

 

3.   Socialinė ir pilietinė kompetencija

 

4.   Kultūrinis sąmoningumas ir raiška

 

5.   Iniciatyva ir verslumas

 

6.   Matematinė kompetencija ir pagrindinės kompetencijos mokslo ir technologijų srityse

 

7.   Bendravimas gimtąja kalba

 

8.   Bendravimas užsienio kalbomis

 

 

(esant poreikiui papildomų eilučių galima pridėti arba sumažinti).

 

 

Mentorius (-ė)        _________________________           __________

(vardas pavardė) (parašas)