http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.img?p_id=1240457&p_name=image001.gif

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. T-337

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. 1 D-6490, „Dėl Savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo aprašo“ Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašą ir jo priedus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Čepononis

 

 

PAVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d.

sprendimu Nr. T-337

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Radviliškio rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos (toliau – komisija) sudarymą ir darbo organizavimą, jos funkcijas, teises ir pareigas, situacijos kovojant su prekyba žmonėmis įvertinimo, prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis (toliau – prekybos žmonėmis aukos), organizavimo ir koordinavimo tvarką Radviliškio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Vadovaujantis Aprašu, pagalba prekybos žmonėmis aukai teikiama pagal asmens deklaruotą arba paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą ir pagal tyrimo atlikimo vietą. Savivaldybė, siekdama apsaugoti asmenį nuo tiesioginio neigiamo aplinkos ar nusikalstamo poveikio, prireikus gali teisės aktų nustatyta tvarka spręsti dėl papildomų apsaugos priemonių taikymo.

3. Savivaldybė, organizuodama ir koordinuodama kovą su prekyba žmonėmis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. I-327/1V-1015/A1-758 „Dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), kitais susijusiais teisės aktais ir Aprašu.

 

II Skyrius

 

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimas

 

4. Kovą su prekyba žmonėmis Savivaldybėje koordinuoja komisija. Jos paskirtis – koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir teikti metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, bendruomenėms ir bendrijoms, vykdančioms prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms priemones ir veiksmus Savivaldybėje.

 

 

III SKYRIUS

 

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

5. Komisija sudaroma iš 9 narių 4 metų kadencijos laikotarpiui. Į komisiją  keturis atstovus deleguoja Savivaldybės administracija ir po vieną atstovą deleguoja įstaigos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje (prokuratūra, policija, Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyrius, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius), religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos (toliau – atsakingos institucijos), dirbančios kovos su prekyba žmonėmis srityje. Komisija sudaroma, jos sudėtis keičiama Savivaldybės mero potvarkiu.

6. Komisijos narys gali būti atšauktas jį delegavusios atsakingos institucijos iniciatyva. Atsakinga institucija, atšaukusi komisijos narį, į jo vietą deleguoja kitą atstovą.

7. Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas, kai jo nėra, – komisijos pirmininko pavaduotojas (toliau – komisijos vadovas).

8. Komisijos vadovas:

8.1. organizuoja komisijos darbą, atsako už komisijos veiklą ir jai atstovauja;

8.2. paskiria komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą, tvirtina posėdžio darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams;

8.3. tikrina, ar yra kvorumas;

8.4. skaičiuoja balsus ir skelbia balsavimo rezultatus;

8.5. pasirašo komisijos išvadas, pasiūlymus ir kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla.

9. Komisijos sekretorius, kai jo nėra, – komisijos vadovo paskirtas komisijos narys (toliau – komisijos sekretorius):

9.1. elektroniniu paštu ir (arba) telefonu informuoja komisijos narius ir kviečiamus į posėdį asmenis apie komisijos posėdžio datą, laiką, vietą, išplatina posėdžio medžiagą ir rengia posėdžio protokolo projektą;

9.2. tvarko ir saugo komisijos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

9.3. koordinuoja pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, bendradarbiaudamas su šią pagalbą teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, suderinęs su komisijos vadovu, organizuoja komisijos posėdį iškilusiems klausimams spręsti;

9.4. teikia komisijai atnaujintą informaciją apie Savivaldybės administracijos padalinius ir įstaigas, organizacijas, bendruomenes ir bendrijas (toliau – Pagalbą teikiančios įstaigos ir organizacijos), organizuojančias ir teikiančias ar galinčias suteikti skubią ir ilgalaikę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms Savivaldybėje, nurodydamas jų darbo laiką, teikiamas paslaugas, kontaktinę informaciją, taip pat organizaciją (-as), kuriai (kurioms) galima pranešti apie pagalbos prekybos žmonėmis aukai poreikį bet kuriuo paros metu ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių apskrities skyrius Radviliškio rajone), kuriam galima pranešti apie pagalbos vaikui poreikį, su jų informacija susisiekti (toliau – Kontaktinis asmuo) ir policijos padalinį, į kurį Kontaktinis asmuo gali kreiptis dėl vykimo kartu oro ar jūrų uoste arba autobusų stotyje sutikti grįžtančios iš kitos valstybės prekybos žmonėmis aukos ir (ar) prekybos žmonėmis aukos palydėjimo į saugią vietą, su informacija susisiekti (toliau – Policijos kontaktas);

9.5. vykdo kitus komisijos vadovo pavedimus, susijusius su komisijos veiklos organizavimu.

10. Komisijos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per pusę metų.

11. Komisijos posėdžio darbotvarkė dėl svarbių priežasčių gali būti keičiama komisijos posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių komisijos narių.

12. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Komisijos sprendimai yra teisėti, jeigu juos priimant posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi posėdžio pirmininkas. Atskiroji komisijos narių nuomonė įrašoma į posėdžio protokolą.

13. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolas turi būti parašytas ir su komisijos nariais suderintas per 10 (dešimt) darbo dienų po posėdžio. Suderintą komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos vadovas ir komisijos sekretorius. Gali būti daromas komisijos posėdžio garso įrašas. Kitus komisijos dokumentus pasirašo komisijos vadovas.

 

IV SKYRIUS

 

KOMISIJOS funkcijos, TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Komisija atlieka šias funkcijas:

14.1. svarsto ir analizuoja kovos su prekyba žmonėmis klausimus;

14.2. renka ir analizuoja informaciją apie prekybos žmonėmis tendencijas, kovos su prekyba žmonėmis priemones ir veiksmus, statistinius duomenis apie prekybos žmonėmis aukas, joms suteiktą pagalbą, prekeivius žmonėmis ir pagal poreikį teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės įstaigoms, valstybės institucijoms ir įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms ir bendrijoms pasiūlymus dėl pažangos kovojant su prekyba žmonėmis, prireikus inicijuoja reikiamų teisės aktų projektų rengimą arba pakeitimą;

14.3. bendradarbiauja su Savivaldybės ir valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, bendruomenėmis prekybos žmonėmis prevencijos ir prekybos žmonėmis aukų nustatymo ir pagalbos joms suteikimo klausimais;

14.4. rengia Savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

14.5. sudaro ir kasmet iki birželio 30 d. atnaujina Pagalbą teikiančių įstaigų ir organizacijų, Kontaktinio asmens ir Policijos kontakto sąrašą, kuris yra skelbiamas Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje;

14.6. koordinuoja Savivaldybėje pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, prireikus dalyvauja rengiant ir įgyvendinant pagalbos prekybos žmonėmis aukoms planą;

14.7. organizuoja pasitarimus su atsakingomis institucijomis ir suinteresuotais asmenimis aktualiais kovos su prekyba žmonėmis klausimais.

15. Komisija turi teisę:

15.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų, valstybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, bendruomenių ir bendrijų, kitų subjektų informaciją, reikalingą komisijos veiklai;

15.2. pasitelkti įvairių sričių specialistus komisijos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, prireikus – kviesti juos į posėdžius;

15.3. teikti atsakingoms Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl pažangos kovojant su prekyba žmonėmis Savivaldybėje, prireikus parengti teisės aktų projektus;

15.4. teikti valstybės institucijoms pasiūlymus dėl pažangos kovojant su prekyba žmonėmis;

15.5. teikti Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Aprašo pakeitimo ir (arba) papildymo.

16. Komisijos veikla sprendžiant klausimus, susijusius su vaikais, derinama su už vaiko teisių apsaugą atsakingais subjektais.

17. Komisijos nariai privalo dalyvauti komisijos posėdžiuose, pagal kompetenciją vykdyti komisijos vadovo pavedimus ir koordinuoti komisijos priimtų sprendimų vykdymą juos delegavusioje atsakingoje institucijoje.

18. Komisijos nariai neturi teisės atskleisti su komisijos veikla susijusios informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams. Komisijos nariai privalo laikytis savo profesijos etikos principų ir normų, konfidencialumo reikalavimų. Pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Aprašą vykdydami savo funkcijas, komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Komisijos posėdžiuose kviestieji asmenys gali dalyvauti tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus.

 

v SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS SITUACIJOS KOVOJANT SU PREKYBA ŽMONĖMIS VERTINIMAS IR  PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS KOORDINAVIMAS

 

20. Savivaldybės situacijos kovojant su prekyba žmonėmis vertinimas atliekamas remiantis komisijos narių pateikta ir iš kitų šaltinių surinkta informacija.

21. Komisijos nariai kas pusmetį komisijos sekretoriui elektroniniu paštu atsiunčia pagal kompetenciją užpildytas informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones ir veiksmus rinkimo lenteles (1 ir 2 priedai).

22. Pagal kompetenciją užpildytas informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones ir veiksmus rinkimo lenteles per 14 kalendorinių dienų pasibaigus kiekvienam metų pusmečiui komisijos sekretoriui elektroniniu paštu pateikia visi komisijos nariai: prokuratūros ir policijos atstovai – užpildę 1 priede pateiktas 1, 2, 3 ir 4 lenteles, kiti komisijos nariai – užpildę 1 priede pateiktas 1, 3 ir 4 lenteles. Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už švietimą, vadovaudamasis Savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašu, komisijai teikia informaciją apie mokyklas nelankančius mokinius, jų paieškos rezultatus, šios problemos priežastis ir prevencines priemones.

23. Komisijos sekretorius įvertina komisijos narių pateiktą informaciją, papildo ją iš kitų šaltinių surinkta informacija, parengia Savivaldybės situacijos kovojant su prekyba žmonėmis apžvalgą su žemėlapiu, nurodydamas labiausiai pažeidžiamas Savivaldybėje gyvenančių asmenų grupes, Savivaldybės vietoves, kuriose vykdoma ar gali būti vykdoma prekyba žmonėmis ir išnaudojami ar gali būti išnaudojami žmonės, paplitusius žmonių verbavimo, jų valios palenkimo būdus ir išnaudojimo formas, prekybos žmonėmis aukų ir įtariamųjų charakteristikas ir kitus ypatumus, ir pristato komisijos posėdyje.

24. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus pateiktą informaciją, aptaria prekybos žmonėmis prevencijos priemonių ir veiksmų, pagalbos prekybos žmonėmis aukoms priemonių  ir mokymų poreikį, vykdytojus ir joms įgyvendinti reikiamas lėšas ir priima sprendimą dėl jų įtraukimo į Savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis planą ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamą kovos su prekyba žmonėmis planą. Apie šį sprendimą atsakingos institucijos ir valstybės institucijos pagal kompetenciją informuojamos išsiunčiant posėdžio protokolo išrašą. Savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis priemonės ir veiksmai įtraukiami į Savivaldybėje rengiamus veiklos ir (ar) prevencinių priemonių planus. 

 

vI SKYRIUS

 

PAGALBOS PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKOMS KOORDINAVIMAS SAVIVALDYBĖJE

 

25. Pagalba prekybos žmonėmis aukoms Savivaldybėje koordinuojama, organizuojama ir teikiama bendradarbiaujant Savivaldybės administracijai, policijai, Užimtumo tarnybai prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyriumi, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, socialinių paslaugų, švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms. Savivaldybėje pagalba prekybos žmonėmis aukoms organizuojama ir koordinuojama pagal schemą, pateiktą 4 priede.

26. Darbuotojas, nustatydamas prekybos žmonėmis auką, iškart po pokalbio užpildo Rekomendacijų 1 priede pateiktą Nukentėjusio nuo prekybos žmonėmis asmens nustatymo kortelę (toliau – kortelė). Kortelę užpildo tas darbuotojas, kuris pirmas bendrauja su prekybos žmonėmis auka. Kortelės formos yra prieinamos visiems darbuotojams, kuriems gali tekti bendrauti su prekybos žmonėmis auka, įskaitant seniūnijų specialistus.

27. Užpildytas kortelės originalas kartu su kita medžiaga pateikiamas pagal kompetenciją prokuratūrai ar policijai. Prireikus kortelės kopija gali būti pateikiama komisijos sekretoriui, Pagalbą teikiančioms įstaigoms ir organizacijoms, laikantis Rekomendacijose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos.    

28. Jei prekybos žmonėmis aukai reikalinga pagalba, darbuotojas nedelsdamas telefonu informuoja Kontaktinį asmenį.

29. Kontaktinis asmuo, gavęs informacijos apie pagalbos prekybos žmonėmis aukai poreikį:

29.1. jei prekybos žmonėmis auka yra pilnametis asmuo ir sutinka, dalyvauja pokalbyje su darbuotoju ir informuoja apie galimybes gauti pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, teises ir pareigas bendradarbiaujant ikiteisminio tyrimo metu. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, Kontaktinis asmuo privalo dalyvauti pokalbyje;

29.2. nedelsdamas ir bendradarbiaudamas su Pagalbą teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, organizuoja skubią pagalbą: pasitinka oro ar jūrų uoste arba autobusų stotyje grįžtančią iš kitos valstybės prekybos žmonėmis auką ir palydi į saugią vietą ar skubią pagalbą teikiančią įstaigą ar organizaciją arba jei prekybos žmonėmis auka yra Lietuvoje, ją palydi į saugią vietą ar skubią pagalbą teikiančią įstaigą ar organizaciją. Esant poreikiui, Kontaktinis asmuo šiuos veiksmus atlieka su policijos pareigūnu, kurį paskiria Policijos kontaktas;

29.3. inicijuoja pagalbos organizavimą prekybos žmonėmis aukai: kreipiasi į Pagalbą teikiančią įstaigą ir organizaciją (jei prekybos žmonėmis auka – pilnametis asmuo, jam sutikus), galinčią organizuoti pagalbą prekybos žmonėmis aukai ir (ar) tarpininkauja jai dėl pagalbos gavimo;

29.4. telefonu ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną informuoja Darbo grupės sekretorių apie pagalbos prekybos žmonėmis aukai atvejį.

30. Vaikų, patekusių į nesaugią aplinką, apgyvendinimas skubos tvarka yra organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka.

31. Savivaldybėje pagalbą konkrečiam suaugusiam asmeniui, taikydami atvejo vadybos metodą, organizuoja Pagalbą teikiančių įstaigų ir organizacijų, vaikui – ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių apskrities skyrius Radviliškio rajone paskirtų įstaigų ar organizacijų socialiniai darbuotojai (toliau – atvejo vadybininkas), sutelkdami įvairių Pagalbą teikiančių įstaigų ir organizacijų specialistus. 

32. Atvejo vadybininkas, įvertinęs prekybos žmonėmis aukos individualius pagalbos poreikius ir nustatęs, kad jo organizuojamos pagalbos prekybos žmonėmis aukai nepakanka, ir yra būtinas kitų įstaigų ar organizacijų įtraukimas į pagalbos procesą, telefonu ar elektroniniu paštu kreipiasi į komisijos sekretorių su prašymu padėti organizuoti pagalbą konkrečiai prekybos žmonėmis aukai. Su prašymu padėti organizuoti pagalbą konkrečiai prekybos žmonėmis aukai į komisijos sekretorių gali kreiptis ir Kontaktinis asmuo. Jei yra poreikis, per 2 darbo dienas šaukiamas komisijos posėdis. Į posėdį pagal poreikį kviečiami pagalbą konkrečiai prekybos žmonėmis aukai galinčių suteikti įstaigų ir organizacijų, Savivaldybės administracijos padalinių atstovai. Posėdžio metu įvertinama prekybos žmonėmis aukos situacija, individualūs asmens trumpalaikiai ir ilgalaikiai pagalbos poreikiai ir galimybės, aptariami kompleksiškai teikiamos pagalbos asmeniui plano (toliau – Pagalbos asmeniui planas) priemonės ir veiksmai, pagalbos teikimo terminai, įstaigos ir organizacijos, kurios teiks pagalbą asmeniui, ir kiti svarbūs klausimai.

33. Pagalbos asmeniui planą (3 priedas) rengia atvejo vadybininkas kartu su įstaigomis ir organizacijomis, teiksiančiomis pagalbą prekybos žmonėmis aukai.

34. Pagalbos asmeniui planas parengiamas per 5 darbo dienas, išskyrus atvejus, kai rengiamas ilgalaikės pagalbos planas (numatomos ilgalaikės priemonės ir veiksmai asmens socialinei integracijai užtikrinti), kuris gali būti parengiamas per 14 darbo dienų.

35. Pagalbos asmeniui planas ir pasiekti rezultatai peržiūrimi nuolat, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį (data nurodoma Pagalbos asmeniui plane) ir prireikus jie aptariami kartu su komisijos sekretoriumi ar komisijos posėdžio metu.

36. Pabaigus organizuoti ir teikti pagalbą prekybos žmonėmis aukai, atvejo vadybininkas elektroniniu paštu informuoja komisijos sekretorių apie poreikį asmeniui teikti tolesnę Savivaldybės organizuojamą palaikomąją pagalbą. Komisijos sekretorius organizuoja Komisijos posėdį dėl palaikomosios pagalbos asmeniui teikimo. 

 

vII SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Aprašas keičiamas ar papildomas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

 

 

 

____________________________

 

Radviliškio rajono savivaldybės kovos 

su prekyba žmonėmis koordinavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

INFORMACIJOS APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS SITUACIJĄ IR KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS PRIEMONES IR VEIKSMUS RINKIMO LENTELIŲ FORMOS

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(informaciją pateikusios įstaigos, organizacijos pavadinimas, ataskaitiniai metai)

 

 

 

1 lentelė. KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS PRIEMONĖS, VEIKSMAI IR JŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

 

 

 

 

Priemonė, veiksmas

 

Trumpas aprašymas

 

Rezultatai

 

Laukiamas trumpalaikis poveikis

 

Laukiamas ilgalaikis poveikis

 

Problemos, pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. IKITEISMINIAI TYRIMAI

 

 

 

 

Ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr.

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis ir jo dalis

Nusikalstamų veikų skaičius

 

Trumpas nusikalstamų veikų aprašymas

 

Ikiteisminio tyrimo rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. PREKYBOS ŽMONĖMIS TENDENCIJŲ VERTINIMAS

 

 

 

 

 

 

Galimos prekybos žmonėmis tendencijos ateityje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. DUOMENYS APIE ATASKAITINIU LAIKOTARPIU SUTEIKTĄ PAGALBĄ ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS IR GALĖJUSIEMS NUKENTĖTI NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmuo, kuriam suteikta pagalba

 

Pagalbos priemonės

Apsisprendimo laikotarpis

 

Leidimas laikinai gyventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos pabaiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbavimo būdas ir valstybė (vietovė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valios palaužimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išnaudojimo forma ir valstybė (vietovė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė, kurioje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nukentėjusiojo, ir BK straipsnis ir dalis

Apgyvendinimas

Medicinos pagalba

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Dokumentų išdavimas

Pagalba grįžtant

Pervežimas

Išsilavinimas

Profesinis mokymas

Įdarbinimas

Integracinė pagalba

Kita

Kreiptasi dėl išdavimo

 

Išduotas prekybos žmonėmis arba priverstinio darbo aukai, bendradarbiaujančiai su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu

 

Išduotas kitais pagrindais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

 

Radviliškio rajono savivaldybės kovos 

su prekyba žmonėmis koordinavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

PAAIŠKINIMAI INFORMACIJOS APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS SITUACIJĄ IR KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS PRIEMONES IR VEIKSMUS RINKIMO LENTELĖMS UŽPILDYTI

 

 

 

1.     Informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones ir veiksmus rinkimo lentelėse:

1.1.  Teikiama informacija apie nusikaltimus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 147, 1471, 1472 ir 157 straipsniuose, ir kovos su šiais nusikaltimais priemones ir veiksmus.

1.2.  Valstybė žymima nurodant dvi raides pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV – Latvija, jei žinoma, nurodoma ir vietovė.

1.3.  Fizinis asmuo žymimas nurodant asmens kodą: amžiaus grupę nusikaltimo metu (0–17 m. (0), 18–20 m. (1), 21–30 m. (2), 31–40 m. (3), 41–50 m. (4), 51– 60 m. (5), 60 m. ir vyresni (6), lytį (vyras (V), moteris (M), transseksualas (T), nežinoma (N) ir pilietybę (nurodomas valstybės ar teritorijos kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą), pavyzdžiui, 0VLT. Jei asmuo buvo išnaudojamas dviem ir daugiau išnaudojimo rūšių (1–2 lentelės) arba jei asmuo buvo įtariamas, kaltinamas prekyba žmonėmis dviem ir daugiau išnaudojimo rūšių (3 lentelė), arba buvo nuteistas už prekybą žmonėmis dviem ir daugiau išnaudojimo rūšių (4 lentelė), nurodomos visos išnaudojimo rūšys (vyraujanti (pagrindinė) žymima 1 ir t. t.) asmens kodo pabaigoje, pavyzdžiui, 0VLT1, 0VLT2.

1.4.  Juridinis asmuo žymimas nurodant tipą ir rūšį: privatūs juridiniai asmenys (A): akcinės bendrovės (1), uždarosios akcinės bendrovės (2), mažosios bendrijos (3), žemės ūkio bendrovės (4), kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) (5), tikrosios ūkinės bendrijos (6), komanditinės ūkinės bendrijos (7), individualios įmonės (8), Europos bendrovės (9), Europos kooperatinės bendrovės (10), Europos ekonominių interesų grupės (11), advokatų profesinės bendrijos (12), privačių detektyvų bendrijos (13); viešieji juridiniai asmenys (B): valstybės įmonės (1), savivaldybių įmonės (2), biudžetinės įstaigos (3), viešosios įstaigos (4), asociacijos (5), labdaros ir paramos fondai (6), bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kitų) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų) (7), sodininkų bendrijos (8), politinės partijos (9), tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos (10), religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys (11), profesinės sąjungos ir jų susivienijimai (12), nuolatinės arbitražo institucijos (13), Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (14), šeimynos (15), centrinis bankas (16), prekybos, pramonės ir amatų rūmai (17), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (18), bendras valdymo ir pranešimų centras (19), pavyzdžiui, A1.

1.5.  Prekybos žmonėmis aukos kodas pabraukiamas, jei asmuo į Lietuvos Respubliką (ar kitą valstybę, kurioje gyveno) buvo grąžintas per atsakingas institucijas, įstaigas ar organizacijas. Prekeivio žmonėmis kodas pabraukiamas, jei jis siejamas su organizuota nusikalstama grupuote.

1.6.  Verbavimo būdai nurodomi: žodžiu (Ž), per skelbimą spaudoje (S), internetu (I), per laikino įdarbinimo įmonę (LĮĮ), per tarpininkavimo įdarbinant įmonę (TĮĮ), kita (nurodyti), nežinoma (N).

1.7.  Valios palenkimo būdai, jei buvo nustatyti, nurodomi remiantis BK 147 straipsniu: nukentėjusio asmens atžvilgiu buvo panaudotas fizinis smurtas (FS), grasinimai (G) arba kitaip atimta galimybė priešintis (AGP ir nurodyti būdą), arba pasinaudota nukentėjusio asmens priklausomumu (PR) ar pažeidžiamumu (P), arba panaudota apgaulė (A), arba priimti ar sumokėti pinigai (atitinkamai PP ir SP ir nurodyti sumą, jei žinoma), arba gauta ar suteikta kitokia nauda asmeniui, kuris faktiškai kontroliavo nukentėjusį asmenį (atitinkamai GN ir SN ir nurodyti, kokia nauda).

2.     Formoje „1 lentelė. Kovos su prekyba žmonėmis priemonės, veiksmai ir jų rezultatų vertinimas“ atskirose eilutėse pateikiami kiekvienos ataskaitiniu laikotarpiu vykdytos priemonės, veiksmo pavadinimas, trumpas priemonės, veiksmo aprašymas, nurodant tikslus ir tikslines grupes, rezultatai, laukiamas trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis, iškilusios problemos ir suformuluoti pasiūlymai.

3.     Formoje „2 lentelė. Ikiteisminiai tyrimai“ atskirose eilutėse pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybėje pradėtus ikiteisminius tyrimus ir apie anksčiau pradėtus ikiteisminius tyrimus, kuriuose ataskaitiniais metais buvo registruotos nusikalstamos veikos, nurodant ikiteisminio tyrimo numerį, BK straipsnius ir jų dalis, nusikalstamų veikų skaičių, pateikiant trumpą nusikalstamų veikų aprašymą, įskaitant išnaudojimo formas, verbavimo būdus, asmens valios palaužimo būdus, verbavimo ir išnaudojimo laikotarpius ir vietoves, nukentėjusiuosius ir įtariamuosius, remiantis 1 punktu. Ikiteisminio tyrimo rezultatai (baigtas kaltinamuoju aktu, nutrauktas, atnaujintas, sustabdytas, sujungtas, atskirtas) nurodomi pažymint atitinkamus BK ir (arba) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso straipsnius ir jų dalis. 

4.     Formoje „3 lentelė. Prekybos žmonėmis tendencijų vertinimas“, remiantis turimais duomenimis, pateikiama informacija apie artimoje ateityje Savivaldybėje tikėtinas prekybos žmonėmis tendencijas, įskaitant rizikos asmenis ir rizikos vietoves, prekybos žmonėmis formas ir žmonių verbavimo būdus, prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms priemonių ir veiksmų poreikį.

5.     Formoje „4 lentelė. Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ataskaitiniu laikotarpiu suteiktą pagalbą asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis“ pateikiama informacija apie ataskaitiniais metais Savivaldybėje suteiktą pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. Skiltyje „Asmuo, kuriam suteikta pagalba“ atskirose eilutėse nurodomas kiekvieno asmens, kuriam suteikta pagalba, kodas ir pažymima „+“ prie suteiktos pagalbos priemonės arba skiltyje „Kita“ įrašoma kita suteikta pagalbos priemonė. Jei asmeniui buvo suteiktas apsisprendimo laikotarpis, skiltyje „Apsisprendimo laikotarpis“ pažymima „+“. Jei buvo kreiptasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo arba jis buvo išduotas prekybos žmonėmis arba priverstinio darbo aukai, bendradarbiaujančiai su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu, atitinkamoje skiltyje pažymima „+“. Jei toks leidimas buvo išduotas kitais pagrindais, šie pagrindai nurodomi skiltyje „Išduotas kitais pagrindais“. Jei ataskaitiniais metais pagalba asmeniui buvo baigta teikti, skiltyje „Pagalbos pabaiga“ žymimas „+“.

 

______________________________________________________________

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės kovos 

su prekyba žmonėmis koordinavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

PAGALBOS ASMENIUI PLANO FORMA

 

Pagalbos asmeniui planAS

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ

 

____________________                           _

 

(nurodoma informacijos užpildymo ar tikslinimo data)

 

1. Nustatyta, kad asmuo (žymėti tinkamą):

 

nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis (ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi nukentėjusiuoju pripažintas fizinis asmuo, kuriam prekybos žmonėmis nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar moralinės žalos)

 

galėjęs nukentėti nuo prekybos žmonėmis (fizinis asmuo, apie kurį gauta informacija (kreipėsi pats asmuo,  pranešė kiti asmenys, įstaigos ar organizacijos), kad jo atžvilgiu galėjo būti padaryta prekybos žmonėmis nusikalstama veika, neatsižvelgiant į šio asmens norą bendradarbiauti su teisėsauga)

 

2. Asmens amžius ar (ir) gimimo data ___________

 

3. Turimi asmens dokumentai (žymėti tinkamą):

 

Lietuvos Respublikos pasas

 

Asmens tapatybės kortelė

 

Užsienio piliečio pasas (kortelė) (nurodyti šalį) ___________________

 

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams)

 

Gimimo liudijimas

 

Neturi jokių dokumentų

 

Kita (įrašyti)_________________________

 

II. ASMENS SOCIALINĖ SITUACIJA (PADĖTIS)

 

______________________________________

 

(nurodoma informacijos užpildymo ar tikslinimo data)

 

 

 

4. Šeiminė padėtis, šeimos sudėtis, šeimos narių veiklos pobūdis _____________________________________________________________

 

 

 

5. Gyvenamoji vieta Lietuvoje:

 

Neturi nuolatinės gyvenamosios vietos

 

Neturi faktinės nuolatinės gyvenamosios vietos, bet ji yra deklaruota (nurodyti bent savivaldybę) ____________________, gali apsistoti pas draugus,   gimines, šeimos narius ar kt. (nurodyti bent savivaldybę) ___________________________

 

Turi savo (šeimos) gyvenamąją vietą (nurodyti bent savivaldybę) _________________________

 

Laikinai suteikta laikino apsigyvenimo vieta (nurodyti)_______________________________

 

Kita (nurodyti) ___________________________

 

 

 

6. Kontaktiniai asmens duomenys ______________________________________________________

 

 

 

7. Išsilavinimas, darbo patirtis ir pan. ______________________________________________________

 

 

 

8. Socialinis draudimas _________________________________________________________________

 

 

 

9. Asmens socialinė aplinka (ar turi artimų žmonių, santykiai su draugais, bendramoksliais, bendradarbiais, jų socialinė padėtis ir kt.) ________________________________________________________________                                        

 


 

 

III. ASMENS BŪKLĖ

 

__________________

 

(nurodoma informacijos užpildymo ar tikslinimo data)

 

10.  Bendravimas:

 

Nenoriai bendrauja, sunku rasti kontaktą

 

Bendrauja, tačiau pasakojimas nesklandus

 

Noriai bendrauja, sklandžiai dėsto mintis

 

Kita (nurodyti)_________________________

 

 

 

11. Savijauta:

 

Išsigandęs, jaučiasi nesaugus, nepasitiki, bijo pasekmių ir pan.

 

Sumišęs, abejoja, tačiau jaučiasi saugus

 

Ramus, pasitiki organizacijos darbuotojais

 

Kita (nurodyti)_________________________

 

 

 

12. Motyvacija spręsti esamas problemas ___________________________________________________

 

 

 

13. Sveikatos būklė (nurodyti akivaizdžius (numanomus,  dokumentuotus) sveikatos sutrikimus, reikiamus specialiuosius poreikius)______________________

 

 

 

14. Priklausomybės, žalingi įpročiai, teistumas ir pan. ______________________________________________                                 ---------------------------

 

 

 

15. Asmens situacijos įsivertinimas ir kt. _________________________________________________________                                   

 

 

 

16. Kita papildoma informacija  _________________________________________________________________________

 

 

 

IV. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

 

_______________________                  

 

(nurodoma informacijos užpildymo ar tikslinimo data)

 

17. Siūlomi problemos sprendimo būdai:

 

 

 

Asmens siūlymai (jeigu geba pasakyti) _______________________________________________________________________

 

 

 

Specialistų siūlymai (pagal Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdyje aptartus veiksmus ir priemones):

 

 

Eil.

 

Nr.

 

Specialistas (vardas, pavardė pareigos, įstaiga, organizacija)

 

Siūlymai spręsti problemą (nurodomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai ir priemonės)

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PAGALBA ASMENIUI

 

_______________________________

 

(nurodoma informacijos užpildymo ar tikslinimo data)

 

 

 

18.  Pagalbos asmeniui plano tikslas (-ai)_________________________

 

 

 

19. Siekiamas (-i) rezultatas (-ai)______________________________

 

20.  Pagalbos priemonės ir veiksmai _________(nurodoma plano įgyvendinimo trukmė)________ (nurodoma planuojama plano peržiūros data):

 

20.1. Asmuo planuoja (įsipareigoja):

 

 

Eil. Nr.

 

Įvykdyti (pasiekti)

 

Įvykdymo terminas

 

Įvykdyta  (neįvykdyta)

 

Papildoma informacija apie vykdymą (įvykdymą, neįvykdymą)

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

20.2. Specialistų pagalba:

 

 

Eil. Nr.

 

Specialistų numatoma teikti ar organizuoti pagalba

 

Numatomos konkrečios priemonės (tarpininkavimas tvarkant asmens dokumentus, asmens lydėjimas į įstaigą  ir pan.)

 

Teikimo

 

data (trukmė, dažnumas)

 

Pagalbos teikėjas ar (ir) specialistas,  atsakingas už pagalbos organizavimą (teikimą)

 

Ar planuota pagalba suteikta (pažymėti tinkamą)

 

Papildoma informacija, pastabos

 

 

 

 

 

Suteikta

Iš dalies suteikta

Nesuteikta

 

1.

 

Laikinas apgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Socialinės paslaugos:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

informavimas, konsultavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

tarpininkavimas, atstovavimas, asmens lydėjimas į įstaigą

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

aprūpinimas būtiniausiais drabužiais

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

maitinimo organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitos (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Sveikatos priežiūros paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Teisinė pagalba

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Psichologinė pagalba

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Švietimo paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Integracija į darbo rinką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita pagalba (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

(atsakingo (-ų) už plano sudarymą asmens vardas (-ai) ir pavardė (s), pareigos, parašas (-ai)

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės kovos 

su prekyba žmonėmis koordinavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO SAVIVALDYBĖJE SCHEMA