LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V-2824

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir 14 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalimis:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisykles;

1.2. Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.;

3.2. išplėstinės praktikos vaistininko licencijavimui šis įsakymas taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d.;

3.3. asmens sveikatos priežiūros specialistų: ergoterapeuto, kineziterapeuto, masažuotojo, medicinos psichologo, radiologijos technologo, dietisto, optometrininko, paramediko, skubiosios medicinos pagalbos paramediko, medicinos genetiko, medicinos biologo ir biomedicinos technologo,  licencijavimui šis įsakymas taikomas nuo 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                        Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. V-2824

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijai (toliau – licencija) gauti reikalingus dokumentus, licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti licenciją, jos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijos duomenų patikslinimo tvarką, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros, papildomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo, licencijų registravimo ir informacijos apie licencijas skelbimo tvarką.

Taisyklės taikomos visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, išskyrus gydytojus, slaugytojus, akušerius, gydytojus odontologus ir burnos priežiūros specialistus.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, kuris ketina verstis asmens sveikatos priežiūros praktika ir kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba), pateikdamas deklaraciją apie ketinimą verstis asmens sveikatos priežiūros praktika (toliau – deklaracija) arba paraišką išduoti licenciją;

2.2. licencijos turėtojas – asmens sveikatos priežiūros specialistas, turintis Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatyme ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduotą licenciją;

2.3. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas).

3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyto dydžio valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki deklaracijos pateikimo arba iki Taisyklių 13 punkte nurodyto licencijos išdavimo momento ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio.

4. Tarnyba priima ir registruoja deklaracijas ir paraiškas išduoti licenciją ir dokumentus, reikalingus licencijai gauti, licencijos duomenims patikslinti, licencijos galiojimui sustabdyti, licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti, licencijos galiojimui panaikinti, formuoja ir saugo licencijavimo dokumentų bylas, tvarko duomenis, susijusius su licencijavimu. Pareiškėjų ir licencijos turėtojų asmens duomenys (įskaitant ir asmens kodą bei sveikatos duomenis) tvarkomi vykdant Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatyme ir Taisyklėse nustatytą asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimą, įskaitant ir licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros praktikos priežiūrą, siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros specialistų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, ir saugomi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 690 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – LICREG nuostatai), nustatytą terminą.

5. Tarnyba privalo įvertinti pareiškėjo bei licencijos turėtojo atitiktį asmens sveikatos priežiūros praktiką reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams arba patvirtinti, kad yra pagrindas stabdyti ar naikinti licencijos galiojimą, remdamasi duomenimis, gautais iš pareiškėjo, licencijos turėtojo, kitų subjektų, ir atlikdama duomenų patikrinimą asmens ir dokumentų atitikties vertinimui naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdama pateiktus duomenis kitais įrodymais. Iš pareiškėjo ir licencijos turėtojo neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos pareiškėjas jau yra pateikęs Tarnybai, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjo pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pati Tarnyba.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI GAUTI

 

6. Pareiškėjas, kuris asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu ir kurio įgytai profesinei kvalifikacijai netaikytinas užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, Tarnybai pateikia deklaraciją apie ketinimą verstis asmens sveikatos priežiūros praktika (Taisyklių 1 priedas), kuria deklaruoja atitiktį minėtiems reikalavimams bei Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms. Kartu su deklaracija pareiškėjas pateikia arba įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos pateikti dokumentus, nurodytus Taisyklių 7.4, 7.6 papunkčiuose, o jeigu pareiškėjas yra užsienietis, baigęs studijas Lietuvos Respublikoje, ir Taisyklių 7.2, 7.3 ir 7.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

7.       Pareiškėjas, kuris asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją įgijo prieš 2 metus ar anksčiau arba kurio įgytai profesinei kvalifikacijai taikytinas užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, arba kuris kreipiasi po licencijos galiojimo panaikinimo, Tarnybai pateikia:

7.1.    užpildytą paraišką išduoti asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją (Taisyklių 2 priedas);

7.2.    asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us), jei pareiškėjas yra užsienietis;

7.3.    dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis;

7.4. dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad baigtos studijos ar mokymo programa ir įgyta atitinkama asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)) ir, jei studijos ar mokymo programa buvo baigta užsienio valstybėje, dokumentą, patvirtinantį profesinės kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių profesinių kvalifikacijų pripažinimą, nustatyta tvarka;

7.5.    dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją Aprašo ir kitų sveikatos apsaugos ministro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyta tvarka;

7.6.     medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas neserga trukdančiomis verstis asmens sveikatos priežiūros praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo;

7.7.    dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, jei pareiškėjas yra užsienietis;

7.8.    dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos, jei pareiškėjas asmens sveikatos priežiūros specialisto praktika verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje arba kreipiasi po licencijos galiojimo panaikinimo. Jei pareiškėjas ilgiau kaip dvejus metus per pastaruosius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos nesivertė teisėta asmens sveikatos priežiūros praktika, turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Aprašu nustatyto masto papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

Dokumentu, patvirtinančiu asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei asmens sveikatos priežiūros specialisto praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos teisėtumą.

8. Dokumentų, nurodytų Taisyklių 7.2–7.5, 7.7 papunkčiuose, pateikiamos kopijos turi būti patvirtintos notaro, konsulinio pareigūno, seniūno, pareiškėjo darbdavio, pareiškėjui atstovaujančio advokato arba atitinkamą dokumentą išdavusio juridinio asmens atstovo. Kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – LICREG).

9. Jei licencijai gauti pateikiami užsienio valstybėse išduoti dokumentai, jie turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens (vertėjo) parašu nurodant, kad vertėjas yra įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.

10. Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti pateikia tiesiogiai kreipdamasis į Tarnybą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba prisijungęs prie LICREG.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS, PARAIŠKOS IR LICENCIJAI GAUTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO ir licencijos išdavimo TVARKA

 

11.  Dokumentai licencijai gauti Tarnyboje užregistruojami jų gavimo dieną, iš jų formuojama asmens sveikatos priežiūros specialisto licencijavimo dokumentų byla.

12.  Jeigu pateikiama Taisyklių 7 punkte nurodyta paraiška ir dokumentai, Tarnyba vertina, ar pateikti dokumentai patvirtina pareiškėjo atitiktį Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms.

13.  Jeigu Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai patvirtina pareiškėjo atitiktį Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms, Tarnyba nuo paraiškos su visais licencijai gauti reikalingais dokumentais užregistravimo Tarnyboje dienos išduoda licenciją:

13.1.  ne vėliau kaip per 3 mėnesius, jei asmens sveikatos priežiūros specialistui taikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra. Į šį terminą neįskaičiuojamas Taisyklių 14 punkte nurodytas trūkumų šalinimo laikotarpis;

13.2.  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, jei asmens sveikatos priežiūros specialistui netaikytina įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra. Į šį terminą neįskaičiuojamas Taisyklių 14 punkte nurodytas trūkumų šalinimo laikotarpis.

14.  Jeigu kartu su paraiška išduoti licenciją pateikti netinkamai įforminti ar ne visi licencijai gauti reikalingi dokumentai ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Tarnyba ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos pateikia pareiškėjui raštišką reikalavimą ištaisyti šiuos trūkumus ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Tarnybos reikalavimo gavimo dienos ir įspėja, kad to nepadarius bus atsisakyta išduoti licenciją. 

15.  Jeigu pateikiama Taisyklių 6 punkte nurodyta deklaracija, jos vertinimas nėra atliekamas ir laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną po deklaracijos pateikimo arba deklaracijoje nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo Tarnybai diena.

16.  Licencija išduodama neterminuotam laikui pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. Kiekvienai asmens sveikatos priežiūros praktikos profesinės kvalifikacijos rūšiai išduodama atskira licencija.

17.  Licencijoje turi būti šie duomenys:

17.1.  Licencijas išduodančios institucijos pavadinimas;

17.2.  licencijos pavadinimas – asmens sveikatos priežiūros praktikos licencija;

17.3.  licencijos išdavimo data, licencijos numeris ir išdavimo vieta;

17.4.  licencijos turėtojo vardas, pavardė, spaudo numeris;

17.5.  profesinės kvalifikacijos rūšis.

18.  Jeigu pareiškėjui anksčiau nebuvo suteiktas numeris sveikatos specialisto spaudui, jis suteikiamas prieš užfiksuojant licencijos duomenis LICREG.

19. Licencija yra elektroninės formos.

 

IV SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

20.  Pareiškėjui, pateikusiam paraišką išduoti licenciją, licenciją išduoti atsisakoma esant Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms.

21Tarnybos sprendimas atsisakyti išduoti licenciją turi būti motyvuotas, nurodant Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies atitinkamą punktą, kuriuo buvo vadovautasi, ir pareiškėjui pateikiamas raštu per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

V skyrius

LICENCIJOS DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

22. Licencijos duomenys tikslinami, kai pasikeičia licencijoje nurodyti fizinio asmens duomenys, taip pat siekiant ištaisyti klaidas.

23. Dokumentai, kurių reikia licencijos duomenims patikslinti:

23.1.  užpildyta paraiška patikslinti asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos duomenis (Taisyklių 3 priedas);

23.2.  licencijos patikslinimo būtinumą įrodantis (-ys) dokumentas (-ai);

23.3.  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei licencijos turėtojas yra užsienietis.

24.  Dokumentai licencijos duomenims patikslinti pateikiami Tarnybai Taisyklių 10 punkte nustatytu būdu ir užregistruojami jų gavimo dieną, jais papildoma asmens sveikatos priežiūros specialisto licencijavimo dokumentų byla.

25.  Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos patikslinti licencijos duomenis Tarnyboje užregistravimo dienos priimamas Tarnybos sprendimas patikslinti licencijos duomenis ir apie tai LICREG nuostatuose nustatyta tvarka informuojamas licencijos turėtojas.

26.  Licencijos duomenis Tarnyba patikslina savo iniciatyva, kai netikslių įrašų priežastis yra techninė arba kai iš susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų gauna informaciją, kad pasikeitė licencijos turėtojo asmens duomenys. Tarnyba, patikslinusi licencijos duomenis, apie tai LICREG nuostatuose nustatyta tvarka informuoja licencijos turėtoją.

 

VI SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

27.  Licencijuojamos veiklos sąlygos:

27.1 . asmens sveikatos priežiūros praktika vykdoma vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymu, Taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros praktiką;

27.2. licencijos turėtojas turi leisti kontroliuojančioms valstybės priežiūros institucijoms patikrinti vykdomą asmens sveikatos priežiūros praktikos veiklą, paimti dokumentų kopijas.

28. Licencijos turėtojas įgyvendindamas Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 12 straipsnyje nurodytas pareigas turi:

28.1. ne rečiau kaip kas penkeri metai, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo datos, ne vėliau kaip per vieną mėnesį, praėjus penkerių metų terminui, Tarnybai pranešti (ir pateikti patvirtinančius dokumentus kartu su užpildytu pranešimu apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir asmens sveikatos priežiūros praktiką (Taisyklių 4 priedas)) apie:

28.1.1.   privalomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyta tvarka;

28.1.2. bent 3 metų teisėtą asmens sveikatos priežiūros praktiką per praėjusį 5 metų laikotarpį. Dokumentu, patvirtinančiu teisėtą asmens sveikatos priežiūros praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo arba dirba licencijos turėtojas. Jei asmens sveikatos priežiūros praktika licencijos turėtojas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie asmens sveikatos priežiūros praktikos teisėtumą. 

Jeigu licencijos turėtojas ilgiau kaip dvejus metus per pastaruosius penkerius licencijos galiojimo metus nesivertė teisėta asmens sveikatos priežiūros praktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Aprašu nustatyto masto papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

28.2. kai licencija buvo išduota deklaracijos pagrindu, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos pateikti Tarnybai licencijai gauti reikalingus dokumentus, nurodytus Taisyklių 6 punkte (jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija) kartu su užpildytu pranešimu dėl asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo dokumentų bylos papildymo (Taisyklių 5 priedas).

29. Licencijos turėtojas Taisyklių 28 punkte nurodytus dokumentus Tarnybai pateikia pagal Taisyklių 9 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus.

30. Aprašu nustatytą privalomąjį ir (ar) papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų kopijos turi būti pateiktos patvirtintos notaro, konsulinio pareigūno, seniūno, licencijos turėtojo darbdavio, licencijos turėtojui atstovaujančio advokato arba atitinkamą dokumentą išdavusio juridinio asmens atstovo. Kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba prisijungus prie LICREG.

 

VII  skyrius

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKA

 

31. Tarnyba vykdo planinę ir neplaninę licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

32. Tarnyba planinę licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo vertindama licencijos turėtojo pateiktus:

32.1. Taisyklių 28.2 papunktyje nurodytus arba kartu su deklaracija pateiktus Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus;

32.2. Taisyklių 28.1 papunktyje nurodytus dokumentus.

33. Tarnyba Taisyklių 28 punkte nurodytus dokumentus įvertina ir priima sprendimą, patvirtinantį licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Taisyklių 28 punkte nurodytų dokumentų užregistravimo Tarnyboje dienos. Į šį terminą neįskaičiuojamas Taisyklių 34 punkte nurodytas trūkumų šalinimo laikotarpis.

34. Jeigu pateikti ne visi ir (ar) netinkamai įforminti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Tarnyba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų užregistravimo Tarnyboje dienos pateikia licencijos turėtojui raštišką reikalavimą ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų (kai trūksta Taisyklių 7.4 papunktyje nurodyto (-ų) dokumento (-ų) – per 15 kalendorinių dienų) nuo Tarnybos nurodymo gavimo dienos ištaisyti trūkumus ir įspėja, kad to nepadarius bus sustabdytas licencijos galiojimas.

35. Jeigu licencijos turėtojas per Taisyklių 34 punkte nustatytus terminus neįvykdo Tarnybos nurodymo ištaisyti trūkumus, Tarnyba priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 4 punkte nurodytu pagrindu.

36. Tarnyba neplaninę licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo, kai į ją kreipiasi Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje ar 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo arba savo iniciatyva, gavusi pagrįstos informacijos apie licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos pažeidimus.

37. Vykdydama neplaninę licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, Tarnyba vertina licencijos turėtojo atitiktį Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms, Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 12 straipsnyje nurodytų pareigų vykdymą, juridinių faktų, nurodytų Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje, buvimą.

38. Tarnyba, gavusi Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje ar 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų kreipimąsi dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo arba gavusi kitos pagrįstos informacijos apie licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos pažeidimus, užregistruoja kreipimąsi ar kitą informaciją jos gavimo Tarnyboje dieną, ja papildo licencijos turėtojo licencijavimo dokumentų bylą.

39. Tarnyba per 30 kalendorinių dienų (jei reikia kreiptis į kitas valstybės institucijas ar kitus asmenis – per 60 kalendorinių dienų) nuo Taisyklių 38 punkte nurodyto kreipimosi ar informacijos užregistravimo Tarnyboje dienos juos įvertina ir per Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ar 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą priima vieną iš sprendimų:

39.1.  sustabdyti licencijos galiojimą vienu iš Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų;

39.2.  panaikinti licencijos galiojimą vienu iš Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų;

39.3.  pripažinti, kad nėra pagrindo licencijos galiojimą sustabdyti ar panaikinti.

40. Apie Taisyklių 39 punkte nurodytus sprendimus per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo informuojami dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo kreipęsi asmenys. Licencijos turėtojai apie šiuos sprendimus informuojami Taisyklių 44 ir 52 punktuose nustatyta tvarka.

 

VIII  skyrius

LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMO tvarka

 

41. Licencijos galiojimas, Tarnybai įvykdžius licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, sustabdomas per 5 dienas nuo Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių faktų atsiradimo ar paaiškėjimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

42. Licencijos galiojimas sustabdomas Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytam laikotarpiui.     

43. Jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7 punkte nurodytais pagrindais, licencijos turėtojas privalo papildomai tobulinti savo kvalifikaciją Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka.

44. Tarnyba sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia licencijos turėtojui ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje licencijos turėtojas verčiasi asmens sveikatos priežiūros praktika, vadovui ar jo įgaliotam atstovui (toliau – darbdavys). Jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1–5, 7, 9 ar 10 punktu, Tarnyba informuodama licencijos turėtoją papildomai nurodo, kad, nepateikus Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų dokumentų per vienus metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos, licencijos galiojimas bus panaikintas.

45.     Licencijos turėtojas, kreipdamasis dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, pateikia:

45.1. užpildytą paraišką panaikinti asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos galiojimo sustabdymą (Taisyklių 6 priedas). Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytu atveju šiame papunktyje nurodytos paraiškos pateikti nereikia;

45.2. Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytus dokumentus, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šiuose punktuose nurodytais pagrindais. 

46Licencijos turėtojui pateikus Taisyklių 45 punkte nurodytą paraišką, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, Tarnyba pradeda vykdyti planinę, Taisyklių 32.2 papunktyje nurodytą licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

47. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas Tarnybos sprendimu, esant Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatytiems pagrindams. Jei pateikti ne visi ar netinkamai įforminti Taisyklių 45 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, licencijos turėtojui pateikiamas Tarnybos sprendimas atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.

48. Sprendimas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą arba atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą priimamas Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 8 dalyje numatytais terminais.

49. Licencijos galiojimas panaikinamas Tarnybai įvykdžius licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą  per 5 dienas nuo Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių faktų atsiradimo ar paaiškėjimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

50. Panaikinus licencijos galiojimą vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4, 6 ar 9 punktu, panaikinamas turimų kitų asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijų galiojimas. Panaikinus licencijos galiojimą remiantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 8 punktu, panaikinamas prašyme nurodytos licencijos galiojimas.

51. Panaikinus licencijos galiojimą vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punktu, pareiškėjas kreipdamasis dėl naujos licencijos išdavimo pagal tą pačią profesinę kvalifikaciją kartu su licencijai gauti reikalingais Taisyklių 7 punkte nurodytais dokumentais licencijas išduodančiai institucijai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad papildomai tobulino profesinę kvalifikaciją Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka.

52. Tarnyba sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, taip pat panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia  licencijos turėtojui ir jo darbdaviui.

 

IX skyrius

LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS SKELBIMAS

 

53. Licencijos išduodamos ir registruojamos LICREG.

54.  Tarnyba, siekdama užtikrinti pacientų teisę į tinkamas ir kokybiškas  asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir informuoti visuomenę bei asmens sveikatos specialistus apie licencijų išdavimą, patikslinimą, sustabdymą ir panaikinimą, savo interneto svetainėje skelbia Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 5 straipsnio 16 dalyje nurodytą aktualią informaciją.

 

___________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. V-2824

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato atvejus, kada asmens sveikatos priežiūros specialistas turi tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, bei privalomojo ir papildomojo asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmę.

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. privalomasis asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas (toliau – privalomasis tobulinimas) – nuolatinis asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, kuriuo siekiama pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, naujas technologijas;

2.2. papildomasis asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas (toliau – papildomasis tobulinimas) – Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 7 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 9 straipsnio 5 dalyje, taip pat Aprašo nustatytais atvejais numatytas papildomas asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, siekiant papildomai pagilinti asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius;

2.3. teisėtas vertimasis asmens sveikatos priežiūros praktika vertimasis asmens sveikatos priežiūros specialisto praktika Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros praktiką, nustatyta tvarka;

2.4. asmens sveikatos priežiūros praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažas – laikotarpių, kai asmens sveikatos priežiūros specialistas teisėtai vertėsi asmens sveikatos priežiūros praktika pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros praktikos profesinę kvalifikaciją, bendra trukmė mėnesiais;

2.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“.

3. Papildomasis tobulinimas būtinas asmens sveikatos priežiūros specialistams, kurie nesivertė teisėta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros praktikos profesinę kvalifikaciją daugiau kaip dvejus metus per paskutinius penkerius metus ir siekia gauti licenciją arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka privalo licencijas išduodančiai institucijai pranešti apie teisėtą asmens sveikatos priežiūros praktiką.

Šio punkto pirmosios pastraipos nuostatos netaikomos asmens sveikatos priežiūros specialistams, kurie ne mažiau kaip dvejus paskutinius metus iki paraiškos gauti licenciją ar iki sveikatos apsaugos ministro patvirtintose Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyto privalomo pranešimo apie teisėtą asmens sveikatos priežiūros praktiką užregistravimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos teisėtai vertėsi atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros praktikos profesinę kvalifikaciją.

 

II SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MASTAS

 

4. Asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininko, medicinos biologo ir medicinos psichologo, privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po 60 val. kas 5 metai arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 12 val. kasmet, skaičiuojant nuo asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos (toliau – licencija) išdavimo dienos.

5. Išplėstinės praktikos vaistininko privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po 16 val. kas 5 metai arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 3,2 val. kasmet, medicinos biologo privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po 80 val. kas 5 metai arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 16 val. kasmet, medicinos psichologo privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po 120 val. kas 5 metai arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 24 val. kasmet, skaičiuojant nuo asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos išdavimo dienos.

6. Asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininko,  privalomojo tobulinimo kas 5 metus dalį turi sudaryti tobulinimasis pagal atitinkamas programas, nurodytas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, priede „Specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašas“, ir tobulinimasis ne mažiau kaip po 2 val. privalomomis infekcijų kontrolės ir profesinės etikos temomis.

7. Jei asmens sveikatos priežiūros specialistas, profesinę kvalifikaciją įgijęs prieš dvejus metus ar anksčiau, neturi licencijos, bet kreipiasi dėl jos išdavimo, jis turi privalomai tobulinti savo kvalifikaciją priklausomai nuo to, kiek praėjo laiko nuo profesinės kvalifikacijos įgijimo:

7.1. 24 val., o išplėstinės praktikos vaistininkas – 6,4 val., medicinos biologas – 32 val., medicinos psichologas – 48 val., jei praėjo daugiau nei dveji, bet ne daugiau kaip treji metai;

7.2. 36 val., o išplėstinės praktikos vaistininkas – 9,6 val., medicinos biologas – 48 val., medicinos psichologas – 72 val., jei praėjo daugiau nei treji, bet ne daugiau kaip ketveri metai;

7.3. 48 val., o išplėstinės praktikos vaistininkas – 12,8 val., medicinos biologas – 64 val., medicinos psichologas – 96 val., jei praėjo daugiau nei ketveri, bet ne daugiau kaip penkeri metai;

7.4. 60 val., o išplėstinės praktikos vaistininkas – 16 val., medicinos biologas – 80 val., medicinos psichologas – 120 val., jei praėjo daugiau kaip penkeri metai.

8. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininką, kuris per pastaruosius 5 metus daugiau kaip dvejus metus nesivertė teisėta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalo papildomai tobulinti savo kvalifikaciją – atlikti nurodytos trukmės stažuotę, kuri privalo būti atlikta formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamos profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialistus, mokymo bazėje per pastaruosius dvejus metus, skaičiuojant nuo paraiškos išduoti licenciją arba pranešimo apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir asmens sveikatos priežiūros praktiką užregistravimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos:

 

Eil. Nr.

Laikotarpis per pastaruosius 5 metus iki paraiškos gauti licenciją ar iki sveikatos apsaugos ministro patvirtintose Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyto privalomo pranešimo apie teisėtą  asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką užregistravimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos, kai nesiversta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika

Stažuotės trukmė

1.

24–36 mėnesiai

18 val.

2.

37–48 mėnesiai

36 val.

3.

49 ir daugiau mėnesių

60 val.

 

9. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininką, kurio licencijos galiojimas buvo sustabdytas Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7 punkte nurodytais pagrindais, privalo baigti:

9.1. 6 mėnesių stažuotę – esant Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytam atvejui;

9.2. 3 mėnesių stažuotę – esant Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytam atvejui;

9.3. Tarnybos, atsižvelgiant į profesinės (-ių) pareigos (-ų) pažeidimo mastą, trukmę ir kitas reikšmingas aplinkybes, nustatytos trukmės (ne mažiau kaip 72 ir ne daugiau kaip 144 valandų) kvalifikacijos tobulinimosi kursus srityje, susijusioje su profesinės (-ių) pareigos (-ų) pažeidimu, dėl kurio jam buvo sustabdytas licencijos galiojimas – esant Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytam atvejui.

10. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininką, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punktu, kreipdamasis dėl naujos licencijos išdavimo pagal tą pačią profesinę kvalifikaciją, privalo būti baigęs:

10.1. 6 mėnesių stažuotę – jei licencijos galiojimas buvo panaikintas Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu;

10.2. Tarnybos, atsižvelgiant į pažeidimo mastą, trukmę ir kitas reikšmingas aplinkybes, nustatytos trukmės (ne mažiau kaip 72 ir ne daugiau kaip 144 valandų) kvalifikacijos tobulinimosi kursus etikos srityje – jei licencijos galiojimas buvo panaikintas Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

11. Laikoma, kad asmens sveikatos priežiūros specialistas, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininką, atlikęs ne trumpesnę kaip 72 val. trukmės stažuotę, yra atlikęs ir privalomąjį tobulinimą.

12. Išplėstinės praktikos vaistininkas, kurio licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7 punkte nurodytais pagrindais arba kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punktu, arba kuris per pastaruosius 5 metus daugiau kaip dvejus metus nesivertė teisėta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalo baigti 36 val. neformaliojo švietimo programą „Imunoprofilaktikos pagrindai“ Lietuvos sveikatos mokslų universitete ar Vilniaus universitete, kuri turi būti baigta per pastaruosius dvejus metus, skaičiuojant nuo paraiškos išduoti licenciją arba pranešimo apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir asmens sveikatos priežiūros praktiką užregistravimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

13. Laikoma, kad išplėstinės praktikos vaistininkas, baigęs 36 val. neformaliojo švietimo programą „Imunoprofilaktikos pagrindai“ Lietuvos sveikatos mokslų universitete ar Vilniaus universitete, yra atlikęs ir privalomąjį tobulinimą.

____________________