VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ,  PRIPAŽINTŲ NUKENTĖJUSIAIS NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO, KURIO METU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUSTATO ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS IR KURIEMS TAIKOMOS MOKESTINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJŲ IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. VA-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                              Edita Janušienė                    

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VA-6

 

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ, PRIPAŽINTŲ NUKENTĖJUSIAIS NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO, KURIO METU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUSTATO ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS IR KURIEMS TAIKOMOS MOKESTINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJŲ IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato juridinių asmenų (toliau – JA) įtraukimo į Juridinių asmenų, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą (toliau – JA sąrašas be prašymo), Juridinių asmenų, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal pateiktą prašymą taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą (toliau – JA sąrašas pagal prašymą), fizinių asmenų (toliau – FA) įtraukimo į Fizinių asmenų, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą (toliau – FA sąrašas be prašymo), Fizinių asmenų, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal pateiktą prašymą taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą (toliau – FA sąrašas pagal prašymą), (toliau visi kartu – Sąrašai) kriterijus ir Sąrašų administravimo tvarką.

Į Sąrašus įtrauktiems JA ir FA mokestinės pagalbos priemonės taikomos, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“.

2Aprašas parengtas, vadovaujantis:

2.1.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“;

2.2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. 59;

2.3. Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ŪV įsakymas).

3Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJAI

 

4. Į JA sąrašą be prašymo įtraukiami JA, kurie sąrašo sudarymo metu vykdė bent vieną ŪV įsakyme nurodytą ekonominę veiklą, išskyrus:

4.1. JA, kurių bent viena vykdoma ekonominė veikla yra priskiriama finansinei ar kredito veiklai;

4.2. JA, kurių teisinis statusas yra bankrutuojantis, bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, inicijuojamas likvidavimas, likviduojamas dėl bankroto;

4.3. biudžetines įstaigas;

4.4. viešąsias įstaigas, kuriose viešoji nuosavybė sudaro daugiau nei 50 proc. ir kurių bent viena vykdoma ekonominė veikla yra Q.86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla arba P.85 Švietimas;

4.5. JA, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 401 straipsnį);

4.6. akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, žemės ūkio bendroves ir viešąsias įstaigas, kuriose 2020 m. gruodžio 1 d. nebuvo įdarbintų darbuotojų;

4.7. įmones, teikiančias Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas (FR0600 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo) (toliau – PVM deklaracija), kuriose 2020 m. spalio – lapkričio mėnesių laikotarpio vidutinės mėnesinės pardavimo pajamos buvo ne mažesnės, nei analogiškas atitinkamo 2019 m. laikotarpio rodiklis, kai už 2019 m. spalio – lapkričio mėnesių laikotarpį yra pateikta bent vieno mėnesio PVM deklaracija.

4.8. tuos atvejus, kai Aprašo 18-20 punktuose numatytais atvejais JA paprašius pateikti dokumentus, atliekamas jų vertinimas arba atlikus dokumentų vertinimą priimtas sprendimas neįtraukti į JA sąrašą pagal prašymą arba išbraukti iš šio sąrašo.

5. JA sąrašas pagal prašymą sudaromas, išnagrinėjus JA, patyrusių finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), tačiau neįtrauktų į JA sąrašą be prašymo, prašymus dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo. Prašymas dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo, patyrus finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) užpildomas prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką. Į JA sąrašą pagal prašymą  neįtraukiami tie JA, kurie atitinka Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 papunkčiuose nurodytas nuostatas. Aprašo 4.6 papunktyje numatyta nuostata tikrinama prašymo pateikimo mėnesio 1 d.

6. FA, kurie vykdo individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba įsigiję verslo liudijimą į FA sąrašą be prašymo įtraukiami, jei vykdė bent vieną ŪV įsakyme nurodytą ekonominę veiklą, išskyrus FA, įsigijusius verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“, kadangi asmenys, nuomojantys nekilnojamąjį turtą, nelaikomi individualią veiklą vykdančiais asmenimis.

7. FA sąrašas pagal prašymą sudaromas išnagrinėjus FA, patyrusių finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), tačiau kurių veikla neįtraukta į ŪV įsakyme nurodytų ekonominių veiklų sąrašą (Aprašo 14 punktas), prašymus dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo. Prašymas dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo, patyrus finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), užpildomas per Mano VMI.

FA, įsigijusiems verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“, prašymo teikti nereikia, kadangi asmenys, nuomojantys nekilnojamąjį turtą, nelaikomi individualią veiklą vykdančiais asmenimis.

III SKYRIUS

SĄRAŠŲ ATNAUJINIMO IR JŲ SKELBIMO TVARKA

 

8. JA sąrašas be prašymo atnaujinamas šiais atvejais:

8.1. įtraukiant JA, jei pateikus PVM deklaraciją už 2020 metų gruodžio mėnesį (ir atitinkamai už vėlesnius mėnesius), jo 2020 m. spalio - gruodžio mėnesių laikotarpio (ir atitinkamai už vėlesnius mėnesius) vidutinės mėnesinės pardavimo pajamos buvo mažesnės, nei analogiškas atitinkamo 2019 metų laikotarpio rodiklis, jei už 2019 metų spalio-gruodžio mėnesių laikotarpį (ir atitinkamai už vėlesnius mėnesius) yra pateikta bent vieno mėnesio PVM deklaracija ir, jei JA tenkina visus kitus Aprašo 4 punkte išvardytus kriterijus, išskyrus atvejus, kai po atlikto vertinimo buvo nustatyta, kad JA nepatyrė finansinių sunkumų ir dėl to buvo išbrauktas iš JA sąrašų. Atnaujinama kartą per mėnesį, bet ne vėliau, kaip iki 2021 m. balandžio 30 d.;

8.2. įtraukiant JA, kurie po šio sąrašo sudarymo patikslino savo vykdomą ekonominę veiklą, pateikdami patikslintą Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“), todėl atitiko Aprašo 4 punkte išvardytus kriterijus bei nebuvo įtraukti į JA sąrašą pagal prašymą, išskyrus atvejus, kai po atlikto vertinimo buvo nustatyta, kad JA nepatyrė finansinių sunkumų ir dėl to buvo išbrauktas iš JA sąrašų. Atnaujinama vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 30 d.;

8.3. išbraukiant JA iš JA sąrašo be prašymo, jei pats JA prašo būti išbrauktas. Tokiu atveju JA pateikia laisvos formos prašymą per Mano VMI. JA išbraukiamas iš JA sąrašo be prašymo per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;

8.4. kitais Aprašo IV skyriuje numatytais atvejais, kai JA išbraukiamas iš JA sąrašo be prašymo.

9. FA sąrašas be prašymo atnaujinamas vieną kartą per savaitę, įtraukiant naujus FA, įregistravusius individualią veiklą ar įgijusius verslo liudijimą veiklai, kuri įtraukta į ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą ŪV įsakymu (Aprašo 14 punktas).

10. JA sąrašas pagal prašymą ir FA sąrašas pagal prašymą atnaujinami ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

11. JA sąrašas be prašymo ir JA sąrašas pagal prašymą skelbiami viešai. 

12. FA sąrašas be prašymo ir FA sąrašas pagal prašymą viešai neskelbiami. Apie įtraukimą į sąrašus kiekvienas FA informuojamas atskiru pranešimu per Mano VMI.

13. JA ir FA, įtrauktiems į Sąrašus mokestinės pagalbos priemonės taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.

14. Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų veiklų sąrašas sudarytas pagal ŪV įsakyme nurodytas veiklas ir viešai skelbiamas VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/informacija-savarankiskai-dirbantiems.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR TAIKOMŲ PAGALBOS PRIEMONIŲ MONITORINGO PROCESAS

 

15.     Jei nustatoma, kad JA ar FA prašyme pateikta informacija ar duomenys nesutampa su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimais duomenimis, nagrinėjant prašymą vadovaujamasi VMI turimais duomenimis.

16.     Jei nustatoma, kad JA yra nemokus pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 2 straipsnio 7 punktą, kai JA įsipareigojimai viršija jo turto vertę, toks JA į JA sąrašą pagal pašymą neįtraukiamas, mokestinės pagalbos priemonės jam netaikomos.

17.     Į JA sąrašą pagal prašymą gali būti įtraukiami JA, turintys realių finansinių sunkumų. Tai nustatoma, apskaičiavus finansinės rizikos ir likvidumo koeficientus pagal JA pateiktus duomenis, kurie palyginami su teorinėmis reikšmėmis. Apskaičiuojami šie pagrindiniai finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai: bendrojo likvidumo, kritinio likvidumo, bendrojo mokumo, įsiskolinimo, manevringumo. Reikšmių vertinimas atliekamas pagal Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. VA-38 „Dėl Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Vertinimo rekomendacijos), 1 priede „Finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai“ pateiktą vertinimą. Taip pat vertinama kita VMI pateikta ar turima informacija ir duomenys.

18VMI, spręsdama klausimą dėl įtraukimo į sąrašus, taikydama pasirinktą prašymų pagrįstumo kontrolę, gali pareikalauti JA ar FA pateikti papildomą informaciją bei dokumentus, kurie pagrįstų realius finansinius sunkumus dėl koronaviruso (COVID-19) paplitimo.

19Siekiant nustatyti, ar JA ar FA patyrė realių finansinių sunkumų, VMI pagal nusimatytus kriterijus gali paprašyti JA ir FA, įtrauktų į vieną iš Apraše minimų sąrašų,  pateikti dokumentus, kurie pagrįstų realius finansinius sunkumus, patirtus dėl koronaviruso (COVID-19) paplitimo.

20Nustačius, kad JA ir FA nepatyrė realių finansinių sunkumų, JA ir FA neįtraukiamas atitinkamai į JA sąrašą pagal prašymą ar FA sąrašą pagal prašymą, o jei buvo įtrauktas į vieną iš sąrašų, išbraukiamas iš šio sąrašo.

21JA taip pat išbraukiami iš JA sąrašo be prašymo ir JA sąrašo pagal prašymą, kai:

21.1. bent viena vykdoma ekonominė veikla yra priskiriama finansinei ar kredito veiklai;

21.2. įtraukiamas į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašą (pagal MAĮ 401 straipsnį);

21.3. JA įgyja vieną iš restruktūrizuojamos, išregistruotos, bankrutuojančios, bankrutavusios,  kuriai inicijuojamas likvidavimas, likviduojamos, likviduojamos dėl bankroto įmonės statusų;

21.4. akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės ir viešosios įstaigos, kuriose nebėra įdarbinto bent vieno darbuotojo.

22. Atlikus vertinimą ir nustačius, kad JA neturi realių finansinių sunkumų, tačiau yra įtraukti į Sąrašus nuo 2021 m. sausio 1 d. ir buvo mokestinės pagalbos gavėjų sąrašuose, galiojusiuose iki 2020 m. gruodžio 31 d., JA informuojamas, kad per 5 darbo dienas po informavimo apie atlikto vertinimo rezultatus, JA gali pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) be palūkanų dėl mokestinės nepriemokos, kuri susidarė nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau ne ilgesniam kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui. Nepateikus tokio prašymo per nurodytą 5 darbo dienų terminą arba po 30 dienų nuo informavimo apie numatomą išbraukimą iš Sąrašų po atlikto vertinimo, jei toks prašymas per nurodytą 5 darbo dienų terminą bus pateiktas ir sudaryta MPS, JA išbraukiamas iš Sąrašų. Mokestinės pagalbos priemonės naujai atsirasiančioms nuo šio atsakymo pateikimo dienos JA nepriemokoms nebebus taikomos.

Jei nustatoma, kad JA disponuoja finansiniais resursais (pvz.: piniginėmis lėšomis banko sąskaitose/ kasoje/ pas atskaitingą asmenį), kurie viršija mokestinę nepriemoką ir pagrįstą poreikį konkretiems būtiniems įsipareigojimams vykdyti, su tokiu JA MPS nesudaroma, jis išbraukiamas iš Sąrašų, mokestinės pagalbos priemonių taikymas nutraukiamas ir apie tai informuojamas mokesčių mokėtojas, nurodant mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą.

23. JA ir FA išbraukus iš sąrašo, nutraukiamas mokestinės pagalbos priemonių taikymas: pradedami skaičiuoti delspinigiai, o jei buvo sudaryta mokestinės paskolos sutartis, ji nenutraukiama, bet pradedamos taikyti palūkanos, vykdomas išieškojimas MAĮ nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Konsultacijos dėl Sąrašų sudarymo, teikiamos, vadovaujantis Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“.

25. FA, nevykdantiems veiklos, mokestinės pagalbos priemonės nuo 2021 m. sausio 1 d. taikomos, jų netraukiant į sąrašus ir nereikalaujant pateikti prašymų dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo.

_________________