LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl galvijų, avių, ožkų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo

 

2015 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-348

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2 papunkčiu, Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo nuostatų, patvirtintų 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-663 „Dėl Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“, 11 punktu ir atsižvelgdama į Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo komisijos posėdžio 2015 m. vasario 26 d. protokolą Nr. 8D-89(5.50),

t v i r t i n u UAB „Inovacijų plėtra“ galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėja.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė