Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl Molėtų rajono alantos senelių globos namų socialinės globos kainos SUDERINIMO

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. B1-8

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 21 punktu ir atsižvelgdama į Molėtų rajono Alantos senelių globos namų 2019 m. sausio 11 d. prašymą Nr. S1-3 „Dėl socialinės globos kainos nustatymo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Suderinti Molėtų rajono Alantos senelių globos namų socialinės globos kainą:

1. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – 770  eurų per mėnesį; 

2. asmeniui su sunkia negalia - 793 eurai per mėnesį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                       Mindaugas Kildišius