LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. spalio 23 D. ĮSAKYMO NR. 4-760 „DĖL uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų IR pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ PAKEITIMO 

 

2018 m. birželio 11 d. Nr. 4-345

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 4-760 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų IR pavyzdinių įstatų patvirtinimo

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, 7 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 983 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymą“,

t v i r t i n u pridedamas:

1.   Uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinę steigimo akto formą;

2.   Uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinę steigimo sutarties formą;

3.   Uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinius įstatus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                      Virginijus Sinkevičius

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2018-05-29 raštu Nr. (1.8)2T-363

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 4-760

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m. birželio 11 d. įsakymo

Nr. 4-345 redakcija)

 

 

 

 

 

 

 

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

 

 

STEIGIMO AKTAS

 

I skyrius

Steigėjas

 

1.

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data),

 

gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data,

registras, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas 

 

(kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai)

 

 

(toliau – Steigėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bendrovė) ir sudaro šį Bendrovės steigimo aktą (toliau – Aktas).

 

II skyrius

Bendrovės pavadinimas ir Buveinė

 

2. Bendrovės pavadinimas –

.

 

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

3. Bendrovės buveinė –

 

, Lietuvos Respublika.

 

(adresas, NTR kodas, kai Bendrovė steigiama elektroniniu būdu)

 

 

iii skyrius

Steigiamos Bendrovės atstovas, jo teisės ir pareigos

 

4. Steigimo metu steigiamai Bendrovei atstovauja

 

 

 

 

(steigėjas; kitas asmuo: fizinio asmens vardas, pavardė,

 

asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas

korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami ir

 

saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens

 

(toliau – Atstovas).

kodas (kai asmuo jo neturi, –  gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai)

 

5. Atstovo pareigos:

5.1. atidaryti steigiamos Bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;

5.2. parengti Bendrovės įstatus;

5.3. atlikti kitus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus;

5.4. per 7 dienas nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrovės vardu, ir su Bendrovės įsteigimu susijusius dokumentus perduoti Bendrovės vadovui perdavimo aktu.

6. Atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrovės vardu ir turi nurodyti, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų. Steigiamos Bendrovės vardu sudaryti sandoriai po Bendrovės įregistravimo, kai juos patvirtina ____________________________, tampa Bendrovės sandoriais.                                                                 (akcininkas; stebėtojų taryba; valdyba; vadovas)

 

 

 

iv skyrius

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, emisijos kaina, Akcijų skaičius

 

7. Bendrovės įstatinis kapitalas _________________________ eurai (-ų; -as; -o).

(skaičius)

8. Akcijos nominali vertė __________________eurai (-ų; -as; -o). 

(skaičius)

9. Akcijos emisijos kaina _____________ eurai (-ų; -as; o).

(skaičius)

10. Akcijų skaičius ____ vienetai (-ų).

(skaičius)                                                                                         

11. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

 

v skyrius

Bendrovės akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai

12. Šis Aktas yra kartu ir Bendrovės akcijų pasirašymo sutartis.

13. Steigėjas pasirašo visas steigiamos Bendrovės akcijas. Už pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjas įsipareigoja sumokėti eurų (-us; -ą; -o).

 

(skaičius)

 

 

14. Už visas pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjas sumoka tokia tvarka:

14.1. pradinis įnašas – 

 

 

eurai (-ų; -as; -o)

 

(skaičius)

 

 

mokamas pinigais į Bendrovės kaupiamąją sąskaitą ne vėliau kaip iki

;

 

(data)

14.2. likusi dalis už pasirašytas akcijas –

 

eurai (-ų; -as; -o)

 

(skaičius)

 

 

sumokama _____________________________________ ne vėliau kaip iki ___________________.

(pinigais; nepiniginiu įnašu, nurodžius jo vertę pagal vertinimo aktą) (data)               

 

15. Iki Bendrovės įregistravimo Steigėjas neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.

16. Sumokėjęs už visas pasirašytas akcijas, Steigėjas įgyja į jas nuosavybės teisę.

 

vi skyrius

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas organaS

 

17. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas organas ______________________

(stebėtojų taryba, valdyba; vadovas)

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data),

 

 

gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami

_________________________________________________________________________________

duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė)

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data),

 

 

gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami

 

 

duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė)

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data),

 

 

gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami

_________________________________________________________________________________________ .

duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė)

 

VII SKYRIUS

Bendrovės steigimo išlaidų kompensavimas ir

atlyginimas už steigimą

 

18. Bendrovės steigimo metu Bendrovės steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas Atstovui už Bendrovės steigimą ____________________________________________ .

 

(mokamas – nurodoma atlyginimo suma (eurais); nemokamas)

 

19. Ne vėliau kaip per

 

dienų (-as; -ą) nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų

 

(skaičius)

 

registre Bendrovė kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus ir sumoka šio Akto 18 punkte nurodytą atlyginimą už Bendrovės steigimą, jeigu šis mokamas.

 

VIII SKYRIUS

įnašų grąžinimo tvarka, JEI STEIGIAMA Bendrovė neįregistrUOJAMA

 

20. Jeigu steigiama Bendrovė neįregistruojama, Steigėjas atsiima visą už pasirašytas akcijas sumokėtą sumą, esančią steigiamos Bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje.

 

IX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

21. Aktas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos. Aktas laikomas sudarytu, kai jį pasirašo Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo. Akto sudarymo data – ______________.

(data)

 

22. Aktas sudarytas ____________ vienodą teisinę galią turinčiais (-iu) egzemplioriais (-iumi).

(skaičius)

 

____________________ ______________ __________________________________ ___________

(steigėjas; įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

 

_____________________

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 4-760

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m. birželio 11 d. įsakymo

Nr. 4-345 redakcija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

 

 

STEIGIMO SUTARTIS

 

 

 

i skyrius

SteigėjaI

 

 

1. Steigėjai:

 

1.1.

 

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo

 

data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registracijos

 

 

valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė,  asmens

____________________________________________________________________________________________________________;

dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai)

 

1.2. _________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo

__________________________________________________________________________________________________________

data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registracijos

_____________________________________________________________________________________________________________

valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens

____________________________________________________________________________________________________________

dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai)

 

 

(toliau kiekvienas atskirai vadinamas Steigėju), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bendrovė) ir sudaro šią Bendrovės steigimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

 

ii skyrius

Bendrovės pavadinimas ir Buveinė

 

 

2. Bendrovės pavadinimas – ______________________________________________________.

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

 

3. Bendrovės buveinė – _________________________________________, Lietuvos Respublika.

(adresas, NTR kodas, kai bendrovė steigiama elektroniniu būdu)

 

 

 

iii skyrius

Steigiamos Bendrovės atstovas, JO teisės ir pareigos

 

4. Steigimo metu steigiamai Bendrovei atstovauja ________________________________________

(steigėjas; kitas asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė,

___________________________________________________________________________________

asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas

_______________________________________________________________________________

korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, buveinė, registras, kuriame

_________________________________________________________________________________________________________

kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė,

_______________________________________________________________ (toliau – Atstovas).

asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai)

 

5. Atstovo pareigos:

5.1. atidaryti steigiamos Bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;

5.2. parengti Bendrovės įstatus;

5.3. atlikti kitus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus;

5.4. per 7 dienas nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrovės vardu, ir su Bendrovės įsteigimu susijusius dokumentus perduoti Bendrovės vadovui perdavimo aktu.

6. Atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrovės vardu ir turi nurodyti, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų. Steigiamos Bendrovės vardu sudaryti sandoriai po Bendrovės įregistravimo, kai juos patvirtina ____________________________________________________________________________,

(visuotinis akcininkų susirinkimas; stebėtojų taryba; valdyba; vadovas)

tampa Bendrovės sandoriais.

 

iv skyrius

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, emisijos kaina, Akcijų skaičius

 

7. Bendrovės įstatinis kapitalas _________________________ eurai (-ų; -as; -o).

(skaičius)

8. Akcijos nominali vertė __________________eurai (-ų; -as; -o).

(skaičius)

9. Akcijos emisijos kaina _____________ eurai (-ų; -as; o).

(skaičius)

10. Akcijų skaičius ______ vienetai (-ų).

(skaičius)

11. Visos Bendrovės akcijos yra paprastos vardinės.

 

v skyrius

Bendrovės akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai

 

12. Ši Sutartis yra kartu ir Bendrovės akcijų pasirašymo sutartis.

13. Steigėjų pasirašomų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka:

13.1. Steigėjas _________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji

______________________________________________________________________________

vieta arba adresas korespondencijai, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, buveinė,

_________________________________________________________________________________________________________

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi

____________________________________________________________________________________________:

valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai)

 

13.1.1. pasirašo _____________________________________________ Bendrovės akciją (-as; -ų),

(skaičius)

už kurias įsipareigoja sumokėti _________________________________________ eurų (-us; -ą; -o);

(skaičius)

13.1.2. pradinis įnašas – _______________________________ eurai (-ų; -as -o) mokamas pinigais;

(skaičius)

13.1.3. likusi dalis už pasirašytas akcijas – ________________________________ eurai (-ų; -as; -o)

(skaičius)

mokama ______________________________________________________________________.

(pinigais; nepiniginiu įnašu, nurodant jo vertę pagal vertinimo ataskaitą)

13.2. Steigėjas __________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji

______________________________________________________________________________

vieta arba adresas korespondencijai, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, buveinė,

_________________________________________________________________________________________________________

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi

____________________________________________________________________________________________:

valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai)

 

13.2.1. pasirašo ______________________________________________ Bendrovės akciją (-as; -ų),

(skaičius)

už kurias įsipareigoja sumokėti _________________________________________ eurų (-us; -ą; -o);

(skaičius)

13.2.2. pradinis įnašas – ________________________________ eurai (-ų; -as; -o) mokamas pinigais;

(skaičius)

13.2.3. likusi dalis už pasirašytas akcijas – _______________________________ eurai (-ų; -as; -o)

(skaičius)

mokama _______________________________________________________________________.

(pinigais; nepiniginiu įnašu, nurodžius jo vertę pagal vertinimo ataskaitą)

 

14. Pradiniai įnašai mokami pinigais į Bendrovės kaupiamąją sąskaitą ne vėliau kaip iki _______.

(data)

Likusi dalis už kiekvieno Steigėjo pasirašytas akcijas turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki _________.

(data)

15. Iki Bendrovės įregistravimo Steigėjai neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.

16. Sumokėjęs už visas pasirašytas akcijas, kiekvienas Steigėjas įgyja į jas nuosavybės teisę.

 

vi skyrius

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas organaS

 

 

17. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas organas _________________________

(stebėtojų taryba; valdyba, vadovas)

________________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji ________________________________________________________________________________

vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami ir saugomi

_____________________________________________________________________________________________________

duomenys apie šį asmenį, buveinė)

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji

_______________________________________________________________________________

vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami

_________________________________________________________________________________________________________

ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė)

_______________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamoji

_______________________________________________________________________________

vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami

_______________________________________________________________________________________________________.

ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė)

 

vii skyrius

Bendrovės steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas
už steigimą

 

18. Patirtas Bendrovės steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas atstovui už Bendrovės steigimą ______________________________________________________.

(mokamas – nurodoma atlyginimo suma (eurais); nemokamas)

19. Ne vėliau kaip per ______ dieną (-as; -ų) nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre

(skaičius)                                            

Bendrovė kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus ir sumoka šios Sutarties 18 punkte nurodytą atlyginimą už Bendrovės steigimą, jeigu šis mokamas.

 

viii skyrius

ĮNAŠŲ grąžinimo tvarka, JEI steigiamA Bendrovė neįregistrUOJAMA

 

20. Jeigu steigiama Bendrovė neįregistruojama, kiekvienas Steigėjas atsiima visą už pasirašytas akcijas jo sumokėtą sumą, esančią Bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje.

 

ix skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

21. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Sutarties sudarymo data – __________________.

(data)

22. Sutartis sudaryta ________ vienodą teisinę galią turinčiais (-iu) egzemplioriais (-iumi).

(skaičius)

 

_______________________ _______________ _______________________ ____________

(steigėjas, įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

 

_______________________ _______________ _______________________ ____________

(steigėjas, įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

 

_____________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 4-760

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m. birželio 11 d. įsakymo

Nr. 4-345 redakcija)

 

 

 

 

 

 

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

 

ĮSTATAI

i skyrius

Bendrosios nuostatos

 

 

1.

 

(toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės

 

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

 

privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis

.

 

(neribotas; laiko riba datomis)

4. Bendrovės finansiniai metai

 

.

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

 

ii skyrius

Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

 

 

5. Bendrovės veiklos tikslai:

.

(tikslai, nurodant veiklos objektą)

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

iii skyrius

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

 

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra

 

 

 

 

 

eurai (-ų; -as; -o).

 

(skaičius)

 

 

7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į

 

 

paprastųjų (-ąsias)

 

(skaičius)

 

vardinių (-es) akcijų (-as).

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra

 

 

eurai (-ų; -as; -o).

 

(skaičius)

 

 

9. Bendrovės akcijos yra

.

 

(nematerialios; materialios – išduodamos materialios akcijos; materialios – išduodami akcijų sertifikatai)

10. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

iv skyrius

Bendrovės valdymas

 

12. Bendrovės organai:

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2. stebėtojų taryba

 

 

(Bendrovėje nesudaroma; sudaroma iš (nurodomas skaičius)

;

narių, renkamų (nurodomas skaičius) metų laikotarpiui)       

12.3. valdyba

 

 

(Bendrovėje nesudaroma; sudaryta iš (nurodomas skaičius)

;

narių, renkamų (nurodomas skaičius) metų laikotarpiui)

12.4. vadovas.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

 

v skyrius

Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

 

 

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami

 

 

 

(Lietuvos Respublikos dienraštyje

.                                           ________________________“_________________________________________________________________________________ 

dienraščio pavadinimas – ir (arba) VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“)

 

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

 

vi skyrius

Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo

akcininkams tvarka

 

 

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

 

vii skyrius

Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir

veiklos nutraukimas

 

 

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės

 

, vadovaudamasis (-si) teisės aktais.

(vadovas; valdyba)

 

 

viii skyrius

Bendrovės įstatų keitimo tvarka

 

 

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

 

Šie įstatai pasirašyti

20

 

m.

 

 

 

d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________