herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

Dėl žemės sklypų Joniškyje, Žagarės g. 59H ir

Žagarės g. 59G, perdalijimo projekto patvirtinimo

 

2017 m. kovo 14 d. Nr. A-259

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), 79 punktu ir atsižvelgdamas į Giedriaus Liubausko 2017 m. kovo 6 d. prašymą:

1. T v i r t i n u  pertvarkomų žemės ūkio (mėgėjų sodų žemės sklypai) sklypų Joniškyje, Žagarės g. 59H (kadastro Nr. 4730/0006:7) ir Žagarės g. 59G (kadastro Nr. 4730/0006:8), perdalijimo projektą, kurio:

1.1. planavimo organizatorius – Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. planavimo iniciatorė  – Violeta Nazarovienė;

1.3.   projekto rengėjas – Giedrius Liubauskas;

1.4.   perdalytų žemės sklypų kadastro duomenys:

 

Eil.

Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo kadastrinis Nr.

Žemės sklypų plotas

(kv. m)

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 skyriais

Iki perdalijimo projekto

Po perdalijimo projekto

1.

Žagarės g. 59H, Joniškis

4730/0006:7

712

1075

VI; XXI

2.

Žagarės g. 59G, Joniškis

4730/0006:8

726

363

XXI

 

2.    Nustatau, kad patvirtintas žemės sklypų perdalijimo projektas įsigalioja kitą dieną po įsakymo dėl šio projekto tvirtinimo paskelbimo Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

 įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas