KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS FINANSUOTI

 

2018 m. balandžio      d. Nr.

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-37 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu ir atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektų atrankos ir vertinimo komisijos 2018 m. balandžio 20 d. posėdžio protokolą Nr. VK-200:

1.      Skiriu:

1.1.         9 300 Eur (devynis tūkstančius tris šimtus) VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro projektui „Savarankiškumas – kelias į visuomenę“ įgyvendinti;

1.2.         10 600 Eur (dešimt tūkstančių šešis šimtus) Kelmės rajono neįgaliųjų draugijai projektui „Sociokultūrinių paslaugų organizavimas Kelmės rajono neįgaliųjų bendruomenėje“ įgyvendinti;

1.3.         2 500 Eur (du tūkstančius penkis šimtus) Kelmės specialiosios mokyklos projektui „Esame reikalingi vieni kitiems“ įgyvendinti;

1.4.         3 800 Eur (du tūkstančius vieną šimtą) Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriui projektui „Kartu mums gera“ įgyvendinti;

1.5.         4 400 Eur (keturis tūkstančius keturis šimtus) biudžetinei įstaigai Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybai projektui „Kelmės rajono gyventojų ir jų šeimos narių, turinčių negalią, gyvenamųjų būstų priešgaisrinės saugos didinimas“ įgyvendinti;

1.6.         2 600 Eur (du tūkstančius šešis šimtus) Kelmės kultūros centrui projektui „Meno mobilizacija“ įgyvendinti;

1.7.         4 050 Eur (keturis tūkstančius penkiasdešimt) Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai projektui „Gyvenkime saugiai Kelmės rajone“ įgyvendinti;

1.8.         13 300 Eur (trylika tūkstančių tris šimtus) Kelmės kraštiečių klubui projektui „Tautos kultūrą – pagyvenusiems žmonėms“ įgyvendinti;

1.9.         15 850 Eur (penkiolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centrui projektui „Psichikos sveikatos gerinimo, smurto ir savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Kelmės rajono savivaldybėje“ įgyvendinti;

1.10.     1 800 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus) Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui projektui „Keiskimės kartu ir išsaugokime ryšį“ įgyvendinti;

1.11.     2 500 Eur (du tūkstančius penkis šimtus) biudžetinei įstaigai Liolių socialinės globos namams projektui „Sociokultūrinių paslauga plėtra Liolių socialinės globos namuose“ įgyvendinti;

1.12.     1 500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus) Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui projektui „Judėk laisvai, gyvenk sveikai“ įgyvendinti;

1.13.     2 124 Eur (du tūkstančius šimtą dvidešimt keturis) M. Čiuželio labdaros ir paramos fondui projektui ,,Sidabrinė linija“: psichologinė pagalba telefonu Kelmės rajono gyventojams – senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ įgyvendinti.

2. Įpareigoju Socialinės paramos skyrių skyrių parengti lėšų naudojimo sutartis.

3. Pavedu Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pervesti pinigus iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto Socialinių paslaugų programos (kodas 4) priemonės „Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas“ (kodas 4.1.2.4, valstybės funkcija – Įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai pažeidžimais asmenimis, kodas 10.07.01.02, lėšų šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos, kodas 102) projekto vykdytojams.

4. Įpareigoju projektų vykdytojus pateikti lėšų naudojimo sutartyje nurodytas ataskaitas sutartyje nustatytais terminais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                              Irena Sirusienė