LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-683

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia ankščiau pateikti duomenys) SP-4 (A) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.7. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo paramai mirties atveju gauti SP-5 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraits