LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 3141 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-609

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 3141 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3141 straipsniu:

3141 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo pažeidžiant Reglamento (ES) 2019/880 nuostatas

Melagingos informacijos pateikimas dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo pažeidžiant Reglamento (ES) 2019/880 nuostatas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų keturiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 92 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 177, 198, 224, 256, 314, 3141, 351, 352, 353, 354, 355, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Papildyti Kodekso priedą 1041 punktu:

1041. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo.

 

4 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nuostatos taikomos nuo tos dienos, kurią Europos Komisija pagal 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo 16 straipsnį paskelbia apie elektroninės sistemos veiklos pradžią.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda