LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 9 d. Nr. V-1410

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.   Papildau 1.1.3 papunkčiu:

1.1.3. norintiems išsitirti iš užsienio šalių grįžusiems asmenims.“

2.   Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. mažos rizikos  savivaldybėms – jei 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis arba lygus bendram Lietuvos 14 dienų suminiam sergamumo rodikliui 100 tūkst. gyventojų;“

3.   Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. paskirti asmenį, atsakingą už statistinių duomenų apie kiekvienos socialinės globos  įstaigos ir ASPĮ tikrintinų ir / ar patikrintų darbuotojų kaupimą (tikrintinų darbuotojų skaičius, patikrintų darbuotojų skaičius, teigiamų tyrimų atsakymų skaičius) ir apibendrintų savivaldybės duomenų pateikimą, užpildant formą, įkeltą adresu http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Informacija%20apie %20prevencinius%20tyrimus.xlsx, Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu jolita.matuziene@sam.lt (kopiją su informacija apie socialinės globos įstaigas pateikiant Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos el. paštu data@sppd.lt), kiekvieną pirmadienį iki 12 val. Teikiant duomenis, būtina nurodyti visas socialinės globos įstaigas ir ASPĮ, veikiančias savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos, ir nepriklausomai, ar tų įstaigų darbuotojai buvo tirti, išskyrus atvejus, kai įstaiga neveikia (neteikia paslaugų), įstaigos darbuotojai nuolat dirba nuotoliniu būdu arba nedirba. Kai socialinės globos įstaiga ar ASPĮ veikia (teikia paslaugas), bet darbuotojai nėra tiriami, pastabose būtina nurodyti to priežastis.

4.   Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.2, 1.1.3 ir 1.2.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakyme Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga