LIETUVOS RESPUBLIKOS vidaus reikalų ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 M. kovo 16 D. ĮSAKYMO NR. 1V-104 „Dėl EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ PROJEKTAMS VYKDYTI REIKALINGŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, NESANČIŲ PERKANČIOSIOMIS ORGANIZACIJOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 7 d. Nr. 1V-762

 

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1V-104 „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių patvirtinimo“:

1.1.Pakeičiu 2 punkto aštuntąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Mažos vertės pirkimai

1) pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 30 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų – mažesnė kaip 145 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio);

2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 30 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio).“

1.2. Pakeičiu 2 punkto septynioliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Pirkimo vertė – perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertė eurais be pridėtinės vertės mokesčio. Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra nustatoma pirkimo pradžioje.“

1.3. Pakeičiu 42.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.1. apklausą raštu vykdo Pirkimų komisija, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra nuo 13 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), bet ne daugiau kaip 30 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – pirkimo vertė yra nuo 13 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), bet ne daugiau kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);“.

1.4. Pakeičiu 42.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.2. apklausą žodžiu vykdo – Lietuvos partnerio vadovo paskirti darbuotojai, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 13 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);“.

1.5. Pakeičiu 42.6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.6.4. numatomos sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 290 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio); darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 1500 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio);“.

1.6. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, jeigu prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 2900 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras,

laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas                                                             Juozas Olekas