vALSTYBINĖ kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

NUTARIMAS

DĖL NAFTOS PRODUKTŲ IR (AR) NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ KAUPIMO, TVARKYMO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. O3E-232

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, VII skyriaus reikalavimais ir atsižvelgdama į valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m. birželio 26 d. pažymą Nr. O5E-188 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų projektų“, Komisija  n u t a r i a:

1. Patvirtinti Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                      Inga Žilienė

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos

2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-232

 

 

NAFTOS PRODUKTŲ IR (AR) NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ KAUPIMO,

TVARKYMO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau –Taryba) specialistų veiklą, tikrinant naftos produktų ir naftos valstybės atsargų (toliau – atsargos) kaupimą, tvarkymą.

2. Taryba kontroliuoja valstybės įmonės Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) ir įpareigotų įmonių kaupiamus atsargų kiekius ir talpyklų bei jų priklausinių, kuriuose laikomos atsargos, techninę būklę, jų tinkamumą atsargoms laikyti.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme.

 

II SKYRIUS

Atsargų kontrolė

 

4. Taryba tikrina Agentūrą ir įpareigotąsias įmones ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaudamasi Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir šiuo Tvarkos aprašu.

5. Taryba patikrinimus atlieka gavusi raštišką Energetikos ministerijos prašymą (toliau – Prašymas), kuris registruojamas dokumentų valdymo sistemoje. Prašyme pateikiama ši informacija:

5.1. įmonės pavadinimas ir kodas;

5.2. atsargų, kurias numatoma tvarkyti ir kaupti, kategorijos, kiekiai tonomis ir (arba) kubiniais metrais esant 15 °C temperatūrai;

5.3. tiksli atsargų laikymo vieta (terminalo pavadinimas ir adresas), kai Agentūra ar įpareigotosios įmonės yra sudariusios susitarimus dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo su kitomis Lietuvos Respublikoje registruotomis įmonėmis ir (ar) su kitų valstybių narių centrinėmis saugyklomis arba kitų valstybių narių subjektais;

5.4. data, iki kurios turi būti atliktas patikrinimas.

6. Prašymas perduodamas atsakingam Tarybos nariui, kuris paveda organizuoti valstybės atsargų patikrinimą Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriui. Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas paveda Tarybos teritoriniam skyriui atlikti Prašyme nurodytų įmonių patikrinimą ir surašyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo aktą (toliau – Patikrinimo aktas). Patikrinimo akto forma pateikta priede.

7. Tarybos teritorinio skyriaus specialistai turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į Agentūros ir įpareigotosios įmonės teritoriją, patalpas ir patikrinti:

7.1. apskaitos dokumentus, susijusius su atsargų kaupimu ir tvarkymu, kad galėtų nustatyti sukauptų atsargų kiekius;

7.2. apskaitos žurnalų pildymą ir duomenis, esančius kompiuteriuose, susijusius su kaupiamomis ir tvarkomomis atsargomis;

7.3. atsargų kategoriją ir kiekius;

7.4. atsargų atnaujinimą;

7.5. nuostolių susidarymą ir nurašymą;

7.6. atsargų panaudojimą;

7.7. atsargų atkūrimą;

7.8. talpyklų ir jų priklausinių, kuriuose laikomos atsargos, techninę būklę ir jų tinkamumą atsargoms laikyti.

8. Agentūros ir įpareigotųjų įmonių patikrinimuose kartu su Tarybos teritorinio skyriaus specialistais atsargų kokybę kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Ši kontrolė atliekama tuo pačiu metu, kai Taryba tikrina atsargų kaupimą ir tvarkymą Agentūroje bei įpareigotosiose įmonėse. Tarybos teritorinio skyriaus specialistai apie numatomus Agentūros ir įpareigotųjų įmonių patikrinimus oficialiu raštu informuoja Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir suderina patikrinimo datą.

9. Patikrinime turi dalyvauti Agentūros ir įpareigotosios įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

10. Agentūrai ar įpareigotosioms įmonėms per Tarybos nustatytą terminą nesudarius sąlygų patikrinti atsargų, laikoma, kad atsargos nesukauptos. Šiuo atveju Tarybos specialistai surašo aktą, kuriame konstatuoja, kad atsargos nėra sukauptos.

 

III skyrius

Patikrinimo įforminimas

 

11. Patikrinimo akte nurodoma:

11.1. naftos produktų ar naftos kodas, atsižvelgiant į Kombinuotąją nomenklatūrą;

11.2. kuro talpykloje (toliau – talpykla) laikomų naftos produktų, naftos užpylimo aukštis, kuris nustatomas lygio matavimo priemonėmis (rulete su pasvaru, metrolazde ir kitomis talpyklos projekte numatytomis lygio matavimo priemonėmis); naftos produktų ir naftos faktinis tūris, kuris nustatomas pagal talpyklų gradavimo lenteles, sudarytas per pirminę metrologinę patikrą ir / ar periodines metrologines patikras arba pagal įteisintų automatinių naftos produktų, naftos masės matavimo sistemų rodmenis. Visos matavimo priemonės turi būti metrologiškai patikrintos (kalibruotos) ir įrašytos į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą;

11.3. naftos produktų ir naftos faktinis tūris, kurį skaičiuojant reikia įvertinti talpykloje nusistovėjusio vandens aukštį, naftos produkte, naftoje esantį vandens (ir / ar kitų priemaišų) kiekį. Jeigu vandens (ir / ar kitų priemaišų) kiekis viršija Lietuvos Respublikoje taikomų standartų ar privalomų kokybės rodiklių leistinus dydžius, reikia įvertinti talpyklos dugno ir korpuso korekciją, nurodytą talpyklos patikros liudijime;

11.4. naftos produktų, naftos tankis prie vidutinės faktinės temperatūros, kuris nustatomas vadovaujantis LST EN ISO 3170 ir / ar LST EN ISO 3171 standartais, o jo priklausomybė nuo temperatūros nustatoma vadovaujantis LST EN ISO 3675, LST EN ISO 12185 ir / ar LST EN ISO 3104 +AC 2000 standartais ar kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais naftos produktų, naftos tankio prie vidutinės faktinės temperatūros ar jo priklausomybės nuo temperatūros nustatymą;

11.5. identifikacinis talpyklos numeris. Talpykla, kurioje laikomos atsargos, privalo turėti Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyto pavyzdžio patikros liudijimą ir prie jos pritvirtintą informacinę lentelę, kurioje turi būti nurodytas identifikacinis talpyklos numeris, gradavimo data, patikros liudijimo numeris ir jo galiojimo laikas.

12. Patikrinimo aktą pasirašo Tarybos teritorinio skyriaus specialistas, Agentūros ir įpareigotosios įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Patikrinimo metu nustačius atsargų kaupimo, tvarkymo pažeidimus ir trūkumus, surašomas nurodymas.

13. Agentūros ir (ar) įpareigotosios įmonės vadovui (ar jo įgaliotas atstovui) įteikiamas Patikrinimo aktas, o nustačius atsargų kaupimo, tvarkymo pažeidimus, trūkumus, kartu su Patikrinimo aktu įteikiamas ir privalomas vykdyti nurodymas. Agentūros ir (ar) įpareigotosios įmonės vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) turi pasirašyti Patikrinimo akte, kad susipažino su patikrinimo rezultatais ir gavo vieną Patikrinimo akto ir / ar nurodymo egzempliorių.

14. Patikrinimo aktą registruoja Tarybos teritorinio skyriaus specialistas dokumentų valdymo sistemoje ir pateikia susipažinti Koordinavimo ir analizės skyriui.

15. Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas oficialiu raštu apie atlikto patikrinimo rezultatus informuoja Energetikos ministeriją ir jai pateikia Patikrinimo akto kopiją.

16. Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas informuoja Tarybos Efektyvumo ir leidimų skyrių apie atsargų nesukaupusias įpareigotąsias įmones.

17. Apie patikrinimo metu nustatytą naftos produktų, naftos kokybę Energetikos ministeriją informuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

18. Įmonės, įpareigotos teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti atsargas, vadovas už atsargų nesukaupimą ar kaupiamą mažesnį atsargų kiekį, nei nustatytą atsargų kaupimo užduotyje, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 330 straipsnio ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės

atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo

tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Patikrinimo akto formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NAFTOS PRODUKTŲ IR (AR) NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ

KAUPIMO, TVARKYMO PATIKRINIMO AKTAS

20__ m. __________ __ d. Nr. ____

 

(patikrinimo vieta)

Aš,

 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos specialisto vardas, pavardė)

 

 

dalyvaujant

 

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

(kitos institucijos specialisto pareigos, vardas, pavardė)

 

 

patikrinau naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimą ir tvarkymą

 

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas)

 

(tikrinamo objekto pavadinimas, adresas)

pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 20 __ m. ___________ __ d. įsakymu                  Nr. ____________ nustatytą atsargų kaupimo užduotį, kurioje nurodytos kauptinų atsargų kategorijos ir konkretūs atsargų kiekiai tonomis: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Anksčiau įmonė buvo / nebuvo (nereikalinga išbraukti) tikrinta (data ir patikrinimo akto Nr.)

Patikrinimas pradėtas 20__ m. ____________ __ d., baigtas 20__m. ____________ __ d.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901 „
Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, VII skyriaus reikalavimais, atlikto patikrinimo metu nustatyti faktiniai naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kiekiai:

 

2

 

 

 

Eil.

Nr.

Naftos produktų / naftos

Talpyklos

pavadinimas,

markė,

kategorija

ir kodas

 

užpylimo

aukštis,

mm

faktinis

tūris,

m3

vidutinė

faktinė

tempera-

tūra,

oC

tankis,

prie

vidutinės

faktinės

tempera-

tūros,

kg/m3

faktinis

kiekis,

t

nustatyta

kaupimo

užduotis,

t

perteklius /

trūkumas

(+ / -),

t

buvimo vieta

 

identifi-kacinis numeris

tūris,

m3

1

2

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvada. Patikrinimo metu nustatyta, kad naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kiekis atitinka / neatitinka kaupimo užduotyje nurodytus kiekius. 

(kas nereikalinga, išbraukti)                                                 

Talpyklų, kuriose laikomos atsargos, techninė dokumentacija tvarkinga / netvarkinga, talpyklos yra tinkamos / netinkamos atsargoms laikyti.

(kas nereikalinga, išbraukti)                                 (kas nereikalinga, išbraukti)

Nustatytiems pažeidimams pašalinti surašytas / nesurašytas 20__m. ______________  ___d. Nurodymas Nr. ____ .

(kas nereikalinga, išbraukti)

Patikrinimo aktas surašytas ___ egzemplioriais.

 

 

 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos specialisto pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė )

 

Dalyvavo:

 

 

 

(kitos institucijos specialisto pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė )

 

 

 

 

(Įmonės (įstaigos) vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė )

 

Su patikrinimo aktu susipažinau ir antrą egzempliorių gavau:

 

 

 

 

(Įmonės (įstaigos) vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė )

__________________________