r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 21 d.  Nr. T-26

Naujoji Akmenė

 

                     

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos, patvirtintos Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-244 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo”,  24 punktu, Akmenės  rajono  savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a  patvirtinti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            PATVIRTINTA              

        Akmenės rajono savivaldybės tarybos

        2022 m. vasario 21  d.

        sprendimu Nr.  T-26

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

                                                                                            

SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

 

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas.

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Lėšos, Eur

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

381 195

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)

229 984

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

0

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

6 267

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):

617 446

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

22 196

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

5 388

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7):

27 584

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8)

645 030

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.10.

20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

123 489

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

90 382

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11):

213 871

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.13.

80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

493 957

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

295 395

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14):

789 352

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

2.1.

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos

 

2.1.1.

 

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencija

Vykdė: VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninis padalinys. Spalio – lapkričio mėn. 313,24 tūkst. vnt. medelių apsaugota tepant  repelentais, 26,5 tūkst. vnt. medelių kamienų apsaugota purškiamais repelentais,   suremontuotas 780 metrų želdinių tvorų.

21 162

 

 

 

 

Iš viso:

21 162

 

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Eur

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

192 648

 

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

 

4.1.1.

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Akmenės III kaime

 UAB „Akmenės vandenys“ užsakymu  RUAB „Exto“ Akmenės III kaime įrengė 1,7 km vandentiekio ir 1,5 km nuotekų tinkjlų. Darbai vykdyti birželio- gruodžio mėn.

137 480

4.1.2

Vandens gręžinio ir nuotekų valymo įrenginių įrengimas Draginių kaime

Draginių kaime  UAB „Artva“ įrengė vandens gręžinį, o UAB „Dagnis“ nuotekų valymo įrenginius. Darbai pagal UAB „Akmenės vandenys“ užsakymą atlikti IV ketv.

40 408

4.1.3

Nuotekų tinklų įrengimas Daubiškių kaime

MB ,,Vandens tvarka“ UAB „Akmenės vandenys“ užsakymu  Daubiškių kaime įrengė 1,5 km nuotekų tinklų. Darbai vykdyti III–IV ketv.

50 200

4.1.4

Vandentiekio tinklų įrengimas Klykolių kaime

Klykolių k. įrengta 2,8 km.  vandentiekio tinklų. Darbus vykdė UAB „Gręžinys LT“ ir UAB „Akmenės vandenys“. Darbai buvo pradėti 2020 metais, o  užbaigti  š. m. rugsėjo mėn.

62 573

4.1.5

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

 

Vytauto Didžiojo g, Kruopių mstl. pradėti įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Darbus vykdo RUAB „Exto“. Darbai bus užbaigti 2022 m.

23 211

4.1.6

S. Daukanto gatvėje prie namų Nr. 3A ir 5, Akmenėje, įrengti lietaus nuotekų tinklai. Darbus II ketv. atliko UAB „Akmenės vandenys“.

4 580

4.1.7

 

Lazdynų Pelėdos gatvėje (už namo Nr. 11), Naujojoje Akmenėje, įrengti lietaus nuotekų tinklai. Darbus III ketv. atliko UAB „Akmenės vandenys“.

2 126

 

4.1.8

 

Puškino g. Akmenėje rengti lietaus nuotekų tinklai. Darbus rugpjūčio mėn. atliko UAB „Gręžinys LT“ ir  UAB „Akmenės vandenys“. 

12 853

 

4.1.9

Mindaugo gatvėje, Naujojoje Akmenėje, įrengti lietaus nuotekų tinklai. Darbus II ketv. atliko UAB „Akmenės vandenys“.

2 630

4.1.10

Miško g., Naujojoje Akmenėje UAB „Akmenės vandenys“ atliko vandentiekio atnaujinimo darbus. Darbai vykdyti II-III ketv.

27 800

4.1.11

Vandens gerinimo įrenginių statyba

UAB „Akmenės vandenys“ įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą ,,Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“. Geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginiai pastatyti Akmenėje, Kruopiuose, Papilėje, Agluonose,  Sablauskiuose ir Naujoje Akmenėje. 2021 metais atliktas baigiamasis apmokėjimas po projekto galutinės ataskaitos patvirtinimo.

31 070

4.1.12

Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo lėšų kompensavimas

Pagal Savivaldybės 2020-02-17 sprendimu Nr. T-12 patvirtintą aprašą gauta 57 paraiškos kompensuoti patirtas arba planuojamas patirti išlaidas įsigyjant individualius nuotekų valymo įrenginius. 3 paraiškos nepatenkintos.

41 934

4.1.13

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano parengimas

Savivaldybės administracijos užsakymu UAB ,,Atamis“ pradėjo rengti Akmenės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.

29 899

4.1.14

Nuotekų tvarkymo įrenginių remontas, rekonstrukcija

UAB „Akmenės vandenys“ I ir III ketv.  mėn. vykdė  Naujosios Akmenės, Akmenės,  Ventos ir Žerkščių nuotekų siurblinių automatikos remonto darbus.

10 000

4.1.15

Sablauskių nuotekų valymo įrenginių (senųjų) nugriovimas

UAB ,,Storoma“ UAB ,,Akmenės vandenys“ užsakymu nugriovė nebenaudojamus Sablauskių nuotekų valymo įrenginius ir sutvarkė teritoriją. Darbai atlikti kovo- balandžio mėn.

7 000

4.1.16

Saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo darbai

 

 

Ventos regioninio parko direkcija vykdė informacinių stendų, ženklų ir gamtos paveldo objektų priežiūros darbus. Darbai vykdyti birželio- spalio mėn.

3 000

 

4.1..17

Ventos regioninio parko direkcija II-III ketv.  organizavo Jurakalnio pažintinio tako dalies laiptų atnaujinimo darbus.

11 000

4.1.18

Invazinių rūšių augalų naikinimas

Savivaldybės administracijai atlikus pirkimą Kraujučio įmonė „Aras“ įvairiose rajono vietose  birželio mėn. vykdė Sosnovskio barščių naikinimo cheminėmis medžiagomis  darbus apie 2,7  ha plote.

  4 357

4.1.19

Varninių paukščių gausos reguliavimas

Naujosios Akmenės miesto seniūnija organizavo kovų lizdų ardymo, medžių genėjimo darbus, varninių paukščių baidymą. Darbus vykdė UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ ir VšĮ ,,Lietuvos sakalininkai“.

 3 341

4.1.20

Kruopių seniūnija organizavo kovų lizdų ardymo bei medžių genėjimo darbus. Darbus vykdė UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“.

 1 509

 4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

 

4.2.1.

Privažiavimo prie konteinerių aikštelės įrengimas

UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ birželio mėn. įrengė privažiavimą prie pusiau požeminių konteinerių aikštelės esančios šalia Respublikos g. 10 sklypo.

1 000

4.2.2

Komunalinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas

Nupirko ir bendro naudojimo teritorijose III ketv. UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ pastatė komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

1 980

4.2.3.

Informacinės atliekų surinkimo ir apskaitos sistemos sukūrimas

UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“   pirko informacinės atliekų surinkimo ir apskaitos bei valdymo sistemos priežiūros paslaugą. Ją teikė UAB ,,Technologiniai paslaugų sprendimai“.

3 456

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

 

4.3.1.

Bešeimininkių atliekų sutvarkymas

Ventos seniūnija organizavo bešeimininkių atliekų sutvarkymą. Darbus atliko  UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“

695

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

 

4.4.1.

Vandens telkinių priežiūra

 

Kruopių seniūnija organizavo Kruopių ir Pakalniškių tvenkinių valymo ir pakrančių tvarkymo darbus. Rugsėjo-lapkričio mėn. darbus atliko MB ,,Gaivila“ ir UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“.

12 524

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos užsakymu UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ atliko vandens telkinio, esančio buv. Alkiškių smėlio karjere, tvarkymo darbus. Darbai vykdyti III  ketv.

1 045

4.4.2.

Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas

Savivaldybės administracija įgyvendino projektą ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Sablauskių tvenkinyje“. Rangovas Vytautas Petkevičius, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą  rugsėjo mėn. įrengė valčių nuleidimo-iškėlimo vietą, lieptą-prieplauką, automobilių stovėjimo aikštelę, informacinius ženklus. 12 322  Eur gauta iš APVA.

7 360

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

 

4.5.1.

 

Laikraščių ir žurnalų  prenumerata 2022 metams

Rajono mokymo bei ugdymo įstaigoms ir bibliotekoms Savivaldybės administracija  užprenumeravo laikraštį „Žaliasis pasaulis“, 28 egz.

1 232

4.5.2

Rajono ugdymo įstaigoms Savivaldybės administracija užprenumeravo žurnalą „Lututė“,  7 egz.

154

4.5.3

Rajono bibliotekoms Savivaldybės administracija užprenumeravo žurnalą ,,Miškai“, 5 egz. (2021 ir 2022 m. prenumerata)

350

4.5.4

Aplinkosauginės akcijos  „Darom“ finansavimas

Akcijos metu surinktoms atliekoms sudėti seniūnijos pirko šiukšlių maišus.  

400

4.5.5

Visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas

UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ įsigijo atliekų rūšiavimo švietimo priemones (lipdukus).

1 000

4.5.6

Akmenės medžiotojų ir žvejų draugija spalio-lapkričio mėn. vykdė edukacinius mokymus apie žuvų išteklius ir jų gausinimą

800

4.5.7

Gražiausių sodybų konkursas

Birželio–liepos mėn. Savivaldybės administracija organizavo gražiausių sodybų konkursą. Atskirose kategorijose buvo vertinamos sodybos, daugiabučiai namai, švietimo ir ugdymo įstaigos, įmonės ir įstaigos. Nugalėtojai paskatinti dovanomis.

2 115

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

 

4.6.1.

Želdinių  įsigijimas

Naujosios Akmenės miesto seniūnijos  bendro naudojimo teritorijoms apželdinti pirktos gėlės ir jų priežiūros priemonės.

5 537

4.6.2

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos bendro naudojimo teritorijoms apželdinti pirktos gėlės ir daugiamečiai augalai.

900

4.6.3

Akmenės seniūnijos bendro naudojimo teritorijoms apželdinti pirktos gėlės.

1 901

4.6.4

Ventos seniūnijos bendro naudojimo teritorijoms apželdinti pirktos gėlės ir jų priežiūros priemonės.

2 274

4.6.5

Papilės seniūnijos bendro naudojimo teritorijoms apželdinti pirktos gėlės.

2 400

4.6.6

Kruopių seniūnijos bendro naudojimo teritorijoms apželdinti pirktos gėlės.

500

4.6.7

Želdynų kūrimas

Naujosios Akmenės miesto seniūnija organizavo  bendro naudojimo teritorijų apželdinimą medeliais (V. Kudirkos g., teritorija už miesto stadiono prie pėsčiųjų tako).

 18 537

4.6.8.

Akmenės seniūnija įsigijo medelių ir želdynų įrengimo priemonių.

 2 134

4.6.9

Ventos seniūnija organizavo bendro naudojimo teritorijų apželdinimą medeliais.

 2 000

4.6.10

Medžių genėjimas ir nupjovimas

Naujosios Akmenės mieste vykdyti medžių genėjimo, pavojų keliančių medžių šalinimo darbai.

15 037

4.6.11

Ventos seniūnijoje vykdyti medžių genėjimo, pavojų keliančių medžių šalinimo darbai.

1 695

4.6.12

Papilės seniūnijoje vykdyti medžių genėjimo darbai.

838

4.6.13

Kruopių seniūnijoje vykdyti medžių genėjimo, pavojų keliančių medžių šalinimo darbai.

787

4.6.14

Akmenės seniūnijoje vykdyti medžių genėjimo, pavojų keliančių medžių šalinimo darbai.

1 880

4.6.15

Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje vykdyti medžių genėjimo darbai.

1 695

 

Iš viso:

599 197

 

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

 

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis, Eur

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)

6 422

5.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)

21 223

5.3.

Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)

190 155

5.4.

Iš viso:

217 810

 

----------------------------------------------