Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 2 D. NUTARIMO NR. 1515 „DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 m. birželio 5 D. NUTARIMO NR. 561 „DĖL SPORTO RENGINIŲ, vykstančių Lietuvoje, DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. 778

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠŲJŲ RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ ir mokėjimo tvarkos TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisykles (pridedama).“

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos prasidėjusių, bet nepasibaigusių pelno nesiekiančių apmokestinamųjų vienetų (vienetų, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kurie gauto pelno pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams) vykdomų renginių dalyvių ir sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių patirtoms, bet neišmokėtoms piniginėms kompensacijoms taikoma iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusi tvarka.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Saulius Skvernelis

 

 

Laikinai einantis finansų ministro pareigas                                         Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 778 redakcija)

 

 

VIEŠŲJŲ RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ piniginių kompensacijų DYDŽIŲ ir mokėjimo tvarkos

taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama pelno nesiekiančių apmokestinamųjų vienetų (toliau – pelno nesiekiantis vienetas) vykdomų renginių, renginių dalyviams skiriamų gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamų piniginių kompensacijų (toliau – piniginės kompensacijos) dydžiai ir mokėjimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Renginio dalyvis – su renginį vykdančiu pelno nesiekiančiu vienetu darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijęs ir (arba) už savo veiklą renginyje negaunantis kito atlygio, išskyrus Taisyklėse nustatytas pinigines kompensacijas, to renginio programos autorius, atlikėjas, šios programos atlikėjams pasirodymą tokiame renginyje padedantis atlikti asmuo ar už šio renginio techninio inventoriaus veikimą, techninės pagalbos teikimą ar visuomenės informavimą atsakingas asmuo, taip pat aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis sportininkas, aukšto meistriškumo sporto specialistas ir fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius.

2.2. Renginys – viešasis renginys, kuriuo siekiama visuomenei naudingų tikslų ir kurio metu surinktos lėšos (jeigu tokių lėšų rengiant renginį surenkama) naudojamos tik šio renginio išlaidoms padengti ir (ar) skiriamos labdarai ar paramai arba naudojamos kitiems visuomenei naudingiems tikslams, taip pat aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykla, jeigu tokios stovyklos sporto šakos tarptautinė federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKA IR DYDŽIAI

 

3. Kai renginys vyksta Lietuvos Respublikoje, renginio dalyviams skiriamos piniginės kompensacijos mokamos šia tvarka ir taikant šiuos dydžius:

3.1. kompensuojama renginio dalyvio vienos paros maitinimo išlaidų suma, neviršijanti 1 bazinės socialinės išmokos;

3.2. pagal renginio dalyvio pateiktus nakvynės išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos nakvynės išlaidos, neviršijančios Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės), priede nustatytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų;

3.3. pagal renginio dalyvio pateiktus kelionės išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos kelionės iš renginio dalyvio gyvenamosios vietos į renginio vietą ir atgal į renginio dalyvio gyvenamąją vietą visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos;

3.4. pagal renginio dalyvio pateiktus degalų įsigijimo išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos kelionės iš renginio dalyvio gyvenamosios vietos į renginio vietą ir atgal į renginio dalyvio gyvenamąją vietą metu, kai vykstama renginio dalyvio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

3.5. pagal renginio dalyvio pateiktus šiame papunktyje nurodytų išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos dokumentų, susijusių su atvykimu į Lietuvos Respubliką, tvarkymo išlaidos, įskaitant atvykstančių į Lietuvos Respubliką renginio dalyvių kelionių draudimo, kurį gali sudaryti draudimas nuo ligų, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, išlaidas.

4. Kai renginys vyksta užsienyje, renginio dalyviams skiriamos piniginės kompensacijos mokamos šia tvarka ir taikant šiuos dydžius:

4.1. kompensuojama renginio dalyvio vienos paros maitinimo išlaidų suma, neviršijanti Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, nurodytų dydžių;

4.2. pagal renginio dalyvio pateiktus nakvynės išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos nakvynės išlaidos, neviršijančios Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių priede nustatytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų;

4.3. pagal renginio dalyvio pateiktus kelionės išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos kelionės iš renginio dalyvio gyvenamosios vietos į užsienio valstybę ir jos teritorijoje, taip pat kelionės atgal į renginio dalyvio gyvenamąją vietą visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos;

4.4. pagal renginio dalyvio pateiktus degalų įsigijimo išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos kelionės iš renginio dalyvio gyvenamosios vietos į užsienio valstybę ir jos teritorijoje, taip pat kelionės atgal į renginio dalyvio gyvenamąją vietą metu, kai vykstama renginio dalyvio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

4.5. pagal renginio dalyvio pateiktus šiame papunktyje nurodytų išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienį, tvarkymo išlaidos, įskaitant išvykstančių į užsienį renginio dalyvių kelionių draudimo, kurį gali sudaryti draudimas nuo ligų, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, išlaidas.

 

 

________________