LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 2, 9, 10, 19, 41 STRAIPSNIŲ IR 2, 3 PRIEDŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 371 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2015 m. balandžio 23 d. Nr. XII-1655

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2 priede nenurodyti energiniai produktai, išskyrus KN 2710 19 91‒2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras. Šio įstatymo 2 priede nenurodytiems energiniams produktams netaikomi šio įstatymo reikalavimai dėl prekių kontrolės ir gabenimo (reikalavimas, kad jie būtų gaminami, perdirbami, maišomi, laikomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, reikalavimas, kad jie būtų gabenami tokia pačia tvarka kaip ir šio įstatymo 2 priede nurodyti produktai, ir t. t.).“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 9 straipsnio 1 dalį 11 punktu:

11) laikomus KN 2710 19 91‒2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus, už kuriuos akcizai vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis nesumokėti.“

2. Papildyti 9 straipsnį nauja 12 dalimi:

12. Šio straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytu atveju prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, laikančiam šio straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytas akcizais apmokestinamas prekes.“

3. Buvusias 9 straipsnio 12 ir 13 dalis laikyti atitinkamai 13 ir 14 dalimis.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Bet kuris asmuo, kuriam prievolė mokėti akcizus atsiranda vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 ir (ar) 5, ir (ar) 8, ir (ar) 10, ir (ar) 11 punktais, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prievolės atsiradimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtiną akcizų sumą. Akcizų deklaracija pateikiama vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje asmuo registruotas mokesčių mokėtoju.“

 

4 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 19 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Jeigu KN 2710 19 91‒2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai, už kuriuos akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenami į kitą valstybę narę, už šias prekes sumokėti akcizai turi būti grąžinti pateikus vietos mokesčių administratoriui įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų ar neapmokestinamos akcizais.“

2. Buvusias 19 straipsnio 6, 7, 8 dalis laikyti atitinkamai 7, 8, 9 dalimis.

3. Pakeisti 19 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Tuo atveju, kai akcizais apmokestinamos prekės šio straipsnio 5 ir 7 dalyse nurodytiems tikslams į kitą valstybę narę išgabentos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ir akcizų už šias prekes sumokėjimo Lietuvos Respublikoje terminas nėra suėjęs, o vietos mokesčių administratoriui gali būti pateikti šio straipsnio 5 ar 7 dalyje nurodyti dokumentai, apskaičiuota mokėtina už šias prekes akcizų suma panaikinama.“

4. Pakeisti 19 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Konkrečias šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalių nuostatų įgyvendinimo taisykles nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 371 straipsniu

Papildyti Įstatymą 371 straipsniu:

371 straipsnis. KN 2710 19 912710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams taikomi akcizų tarifai

1. KN 2710 19 912710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus energinius produktus, taikomas šio įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodytas akcizų tarifas.

2. Šildymui skirtiems KN 2710 19 91‒2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams, pažymėtiems šio įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka, taikomas šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytas akcizų tarifas.“

 

 

6 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Energiniams produktams taikomų akcizų skaičiavimo metodas

Akcizų tarifas už energinius produktus, nurodytus šio įstatymo 35, 36, 37, 371 ir 40 straipsniuose, nustatytas, kai produkto temperatūra yra 15 °C. Akcizų perskaičiavimo metodiką tais atvejais, kai produktas yra kitokios temperatūros, nustato centrinis mokesčių administratorius.“

 

7 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo 2 priedą nauju 7 punktu:

7. KN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 ir 3811 90 00 subpozicijose klasifikuojami produktai.“

2. Buvusį Įstatymo 2 priedo 7 punktą laikyti 8 punktu.

 

8 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo 3 priedą 14 punktu:

14. 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas Nr. 2012/209/ES dėl Tarybos direktyvos 2008/118/EB kontrolės ir judėjimo nuostatų taikymo tam tikriems priedams, vadovaujantis Tarybos direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 2 dalimi (OL 2012 L 110, p. 41).“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 7 ir 8 straipsnius ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliota institucija, centrinis mokesčių administratorius iki 2015 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė