JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PASKIRSTYMO

 

2022 m. balandžio 13 d. Nr. 13B-503

Jonava

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.13B-495 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 49.1 p. ir 49.2 p.:

1.  P a s k i r s t a u lėšas, skirtas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybėje 2022 metais (1 priedas).

2.  N u s t a t a u didžiausią ir mažiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą kiekvienoje seniūnijoje (2 priedas).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo patvirtinimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Valdas Majauskas

 

 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymo

Nr. 13B-503

1 priedas 

 

LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022 METAIS, PASKIRSTYMAS

 

 

 

Lėšų paskirtis/ Seniūnijos pavadinimas

Gyventojų skaičius 2022-01-01

Gyventojų skaičiaus dalis,     %

Fiksuota dalis, Eur              

Kintama dalis,

Eur                                  

Skirtos lėšos, Eur

Priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje administravimas

570,00

Bukonių

1489

3,45

2000,00

356,49

2357

Kulvos

2129

4,94

2000,00

510,45

2510

Ruklos

2378

5,51

2000,00

569,35

2569

Šilų

1819

4,22

2000,00

436,05

2436

Šveicarijos

2500

5,80

2000,00

599,31

2599

Upninkų

1245

2,89

2000,00

298,63

2299

Užusalių

2433

5,64

2000,00

582,78

2583

Žeimių

1921

4,45

2000,00

459,82

2460

Jonavos miesto

27212

63,10

2000,00

6520,12

8520

Iš viso :

43126

100

18000,00

10333,00

28903

 

 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymo

Nr. 13B-503

2 priedas 

 

 

DIDŽIAUSIA IR MAŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA KIEKVIENOJE SENIŪNIJOJE

 

 

Seniūnijos pavadinimas

Mažiausia valstybės biudžeto lėšų suma, galima skirti vienam projektui

Eur                                  

Didžiausia valstybės biudžeto lėšų suma, galima skirti vienam projektui

Eur

Bukonių

300

2357

Kulvos

300

2510

Ruklos

300

2569

Šilų

300

2436

Šveicarijos

300

2599

Upninkų

300

2299

Užusalių

300

2583

Žeimių

300

2460

Jonavos miesto

300

8520