LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.74, 1.105 IR 6.871 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1091
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 1.74 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1.74 straipsnio 1 dalį nauju 3 punktu:

3) uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartys, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, išskyrus atvejus, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;“.

2. Buvusį 1.74 straipsnio 1 dalies 3 punktą laikyti 4 punktu.

 

2 straipsnis. 1.105 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1.105 straipsnį 5 dalimi:

5. Vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.“

 

3 straipsnis. 6.871 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6.871 straipsnį 4 dalimi:

4. Jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė