LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 343, 344 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 29 d. Nr. XIII-3208

Vilnius

 

1 straipsnis. 343 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 343 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Už šio straipsnio 1, 2, 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų, gyvūninių produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, genetinės medžiagos produktų, veterinarinių priemonių arba veterinarinių vaistų konfiskavimas. Už šio straipsnio 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.“

 

2 straipsnis. 344 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 344 straipsnio 3 dalį.

 

3 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios Kodekso priedo 20 punktą.

2. Papildyti Kodekso priedą 1002 punktu:

1002. 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL 2017 L 95, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1012 (OL 2019 L 165, p. 4).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda