r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-156(E) „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO”  PAKEITIMO IR ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

2017 m. lapkričio 2 d.   Nr. T-206(E)

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1  dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. Sp-156 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos narės Rimos Seniūnienės įgaliojimų nutrūkimo dėl nesuderinamų pareigų ir Savivaldybės tarybos nario mandato naujam šios Savivaldybės tarybos nariui pripažinimo“, remdamasi Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2016 metų spalio 13 d. T-214 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo nauja redakcija“ (pakeitimas 2017-08-31 sprendimu Nr. T-162(E), 87 punktu, atsižvelgdama į Savivaldybės mero teikimą, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Pakeisti Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos, sudarytos Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-156(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, sudėtį – vietoj Rimos Seniūnienės įrašyti Zigmantą Stankų, Savivaldybės tarybos narį.

2.  Paskirti Akmenės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju komisijos narį  Zigmantą Stankų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vitalijus Mitrofanovas