TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIZDO STEBĖJIMO BŪDU UŽFIKSUOTŲ DUOMENŲ TVARKYMO

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 20 d. Nr. A1-458

Telšiai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB,  Asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A1-1874 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Vaizdo stebėjimo būdu užfiksuotų duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybėje  taisykles (pridedama).

2. S k i r i u  duomenų  valdymo įgaliotinius – Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėją Artūrą Stirbį ir Administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Eligijų Sapranavičių.

 

 

Administracijos direktorius                                                                Imantas Motiejūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Linas Špakauskas

2020-03-20

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. A1-458

 

 

VAIZDO STEBĖJIMO BŪDU UŽFIKSUOTŲ DUOMENŲ TVARKYMO

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaizdo stebėjimo būdu užfiksuotų duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybėje  taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vaizdo stebėjimo priemonėmis (įrenginiais) užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymą ir administravimą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti visų pirma pagal identifikatorių:  vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

2.2. duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

2.3. duomenų subjektas – vaizdo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įraše užfiksuoto atvaizdo apimtį (veidą, ūgį ir kita);

2.4. priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

2.5. teritorija – vaizdo kameromis stebima teritorija, nurodyta Taisyklių 1 priede;

2.6. vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant vaizdo stebėjimo kameras;

2.7. vaizdo stebėjimo sistema – vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros;

2.8. vaizdo įrašas – tam tikros trukmės vaizdo duomenų fragmentas.

2.9. duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

2.10. administracijos darbuotojas – administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo ar kitas sutartis;

2.11. duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne;

2.12. duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse);

2.13. duomenų valdytojas – Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kuri tvarkydama interesantų, Administracijos darbuotojų, kitų fizinių asmenų duomenis nustato tų duomenų naudojimo būdus, priemones ir tikslus;

3. Vaizdo stebėjimas atliekamas, vaizdo duomenys tvarkomi ir administruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A1-1874 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos apibrėžtys atitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas apibrėžtis.

5. Vaizdo duomenų valdytojas yra Administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas: Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai.

 

II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

 

6. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, neatidėliotinos pagalbos teikimą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksnių, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevenciją, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) atskleidimą ir tyrimą, eismo automobilių keliais priežiūrą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.

7. Telšių rajono savivaldybės viešosioms erdvėms stebėti įrengiamos lauko teritorijos vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo stebėjimo kameros įrengiamos apsvarsčius kiekvienos planuojamos stebėti teritorijos, stebėjimo vaizdo kameromis būtinybę ir reikalingumą (kriminogeninė situacija, vertingų materialinių vertybių buvimo vieta ir kitos svarbios aplinkybės). Vaizdo stebėjimas vykdomas Taisyklių 1 priede nurodytose Telšių rajono savivaldybės lauko teritorijose ir apima numatytą stebėjimo sritį.

8. Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje teritorijoje, nei reikalinga Taisyklėse numatytiems tikslams pasiekti. Į vaizdo stebėjimo kamerų stebėjimo lauką negali patekti gyvenamosios patalpos ir (arba) jai priklausanti privati teritorija arba įėjimas į ją, taip pat patalpos ar teritorija, kurioje duomenų subjektas tikisi absoliučios duomenų apsaugos ( persirengimo, poilsio, vonios, tualeto kambariai).

9. Vaizdo stebėjimas teritorijoje vykdomas nuolat.

 

III SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

 

10. Tiesioginį vaizdo stebėjimo būdu fiksuojamą vaizdą stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis stebi atsakingas Administracijos darbuotojas arba kitoje įmonėje dirbantis pagal  paslaugų teikimo sutartis darbuotojas (toliau – Atsakingas darbuotojas), kuris supažindinamas su Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimais. Atsakingas darbuotojas pasirašo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A1-1874 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintą įsipareigojimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

11. Vaizdo stebėjimas, fiksuojant vaizdo duomenis, vykdomas atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą, priklausomai nuo vaizdo stebėjimo vietos ir duomenų tvarkymo tikslo.

12. Vaizdo stebėjimas vykdomas fiksuojant vaizdo duomenis viešose vietose, siekiant užtikrinti  žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, neatidėliotinos pagalbos teikimą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksnių, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevenciją, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) atskleidimą ir tyrimą, eismo automobilių keliais priežiūrą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.  

13. Vaizdo įrašai su vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotais vaizdais saugomi ne trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų.

14. Vaizdo duomenų atsarginės kopijos nedaromos, išskyrus atvejus, kai duomenys reikalingi teisminiam procesui, tyrimui ar kitiems teisėtiems veiksmams atlikti. Tokiu atveju vaizdo duomenys perkeliami į atskirą laikmeną. Vaizdo duomenys negali būti saugomi ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

15. Už vaizdo duomenų, esančių stacionarioje vaizdo stebėjimo įrangoje, saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kito neteisėto tvarkymo yra atsakingas duomenų apsaugos įgaliotinis. Jis parenka vaizdo duomenų saugumo priemones ir jas nuolat atnaujina, atsižvelgdamas į teisės aktus, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas, duomenų ir informacinių technologijų saugumo standartus. Pasirinktos vaizdo duomenų saugumo priemonės turi atitikti saugomų asmens duomenų svarbumo pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką.

16. Vaizdo duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su Taisyklių 6 punkte apibrėžtu tikslu.

 

IV SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

17. Su surinktais vaizdo duomenimis susipažinti ir (ar) jų kopijas gauti gali duomenų subjektai arba ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas, kai duomenys reikalingi teisminiam procesui, tyrimui ar kitiems teisėtiems veiksmams atlikti, pateikę prašymą raštu arba elektroniniu pranešimu (https://epristatymas.post.lt), kuriame nurodomas prašomos informacijos teisinis pagrindas ir vaizdo duomenų naudojimo tikslas – vienkartinio teikimo atveju.

18. Prieš perduodant vaizdo duomenis Administracijoje turi būti įsitikinama, ar yra teisinis pagrindas perduoti vaizdo duomenis ir ar jie bus tvarkomi vadovaujantis Reglamente (ES) 2016/679 numatytomis taisyklėmis arba pagal specialius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

19. Gavus fizinių ar juridinių asmenų, numatytų Taisyklių 17 punkte, prašymą susipažinti su vaizdo duomenimis ir (ar) gauti jų kopijas, Administracijos direktorius, konsultuodamasis su atsakingu Administracijos darbuotoju, įvertina prašymo pagrįstumą ir per 5 darbo dienas priima sprendimą leisti ar neleisti susipažinti su vaizdo duomenimis ir (ar) gauti jų kopijas. Duomenų subjektas arba ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo telefonu, elektroniniu paštu ar registruotu laišku informuojamas apie priimtą sprendimą. Informuojant fizinį ar juridinį asmenį apie priimtą sprendimą, nurodoma data ir laikas, kada asmuo gali atvykti į Administraciją susipažinti su vaizdo duomenimis ir (ar) gauti jų kopijas.              

20. Atsakingas Administracijos darbuotojas, leisdamas susipažinti su vaizdo duomenimis ir (ar) teikdamas vaizdo įrašo kopijas duomenų subjektams arba ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui, pildo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vykdomo vaizdo stebėjimo stacionaria vaizdo stebėjimo įranga registracijos žurnalą, nurodytą Taisyklių 2 priede, kuriame turi būti:

20.1. asmens, pateikusio prašymą, vardas, pavardė, gimimo data (jeigu fizinis asmuo), pavadinimas (jeigu juridinis asmuo);

20.2. prašymo data;

20.3. prašymo registracijos numeris;

20.4. duomenų pateikimo data;

20.5. pateiktų duomenų apimtis (datos, laiko intervalas);

20.6. duomenų pateikimo teisinis pagrindas;

20.7. duomenis pateikusio atsakingo asmens vardas, pavardė.

 

 

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Duomenų valdytojas turi šias teises:

21.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų vietų vaizdo stebėjimą;

21.2. priimti sprendimus dėl vaizdo duomenų teikimo duomenų subjektams ir (ar) tretiesiems asmenims;

21.3. paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingą Administracijos darbuotoją arba, jei vaizdo duomenis tvarko kitas juridinis asmuo pagal sutartį, atsakingą asmenį nurodyti sutartyje;

21.4. prieigą prie duomenų suteikti tik atsakingiems darbuotojams ir duomenų tvarkytojams;

21.5. asmens duomenis pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui, kai duomenys reikalingi teisminiam procesui, tyrimui ar kitiems teisėtiems veiksmams atlikti.

22. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

22.1. užtikrinti Reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

22.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises Reglamento (ES) 2016/679 ir Taisyklių nustatyta tvarka;

22.3. užtikrinti vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones;

22.4. parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines vaizdo duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi, bei sudaryti sutartis su duomenų tvarkytojais; duoti duomenų tvarkytojui nurodymus dėl vaizdo duomenų tvarkymo; žinoti apie ketinamas sudaryti sutartis su duomenų tvarkytoju bei duoti išankstinius rašytinius sutikimus dėl jų paskyrimo.

23. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:

23.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį;

23.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;

23.3. prireikus teikia duomenų subjektams vaizdo duomenų išrašus;

23.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus užtikrinti tinkamą vaizdo stebėjimą;

23.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas įgyvendinti Taisyklių 21–22 punktuose nurodytas duomenų valdytojo teises ir pareigas.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Duomenų tvarkytojas turi šias teises:

24.1. reikalauti iš asmenų, kuriems suteikta vaizdo stebėjimo technikos prieiga, kad būtų laikomasi Taisyklių nustatytų duomenų saugos reikalavimų ir kitų asmens duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

24.2. teikti duomenų valdytojui pasiūlymus dėl duomenų tvarkymo techninių ir programinių priemonių gerinimo.

25. Duomenų tvarkytojas turi šias pareigas:

25.1. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo įrangos ir asmens duomenų prieiga būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims;

25.2. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 216/679 ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

25.3. užtikrinti, kad stebimo vaizdo apimtis nebūtų didesnė, nei nustatyta Taisyklėse;

25.4. apsaugoti vaizdo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar atskleidimo.

26. Duomenų tvarkytojas atlieka šias funkcijas:

26.1. koordinuoja vaizdo įrašymo veiksmus;

26.2. įgyvendina būtinas technines duomenų saugumo priemones, kurios nustatomos, atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl duomenų tvarkymo;

26.3. užtikrina, kad vaizdo duomenų prieigos teisės būtų suteiktos tik duomenų valdytojo įgaliotiems asmenims.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYMO ĮGALIOTINIO FUNKCIJOS

 

27. Duomenų valdymo įgaliotinis atlieka šias funkcijas:

27.1. informuoja duomenų valdytoją ir duomenų tvarkytoją apie Reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose įtvirtintas jų prievoles tvarkant vaizdo stebėjimo duomenis;

27.2. konsultuoja duomenų tvarkytoją ir duomenų valdytoją asmens duomenų apsaugos, vykdant ir tvarkant vaizdo stebėjimo duomenis, klausimais;

27.3. atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymu susijusiais klausimais;

27.4. įvykus vaizdo stebėjimo duomenų saugumo pažeidimui ar kitam incidentui, nedelsiant įvertina pažeidimo laipsnį, žalą, padarinius, pasiūlo duomenų valdytojui sprendimus dėl priemonių, reikiamų vaizdo duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti, taip pat esant ar kylant atitinkamai pareigai, apie pažeidimą praneša priežiūros institucijai.

 

VIII SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

 

28. Siekiant užtikrinti vaizdo duomenų saugumą įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės Vaizdo duomenų saugumo priemonės:

28.1. Prieiga prie vaizdo įrangos ir vaizdo duomenų asmenims suteikiama tik pasirašius nustatytos formos konfidencialumo įsipareigojimą saugoti asmens duomenų paslaptį ir tik tiems, kuriems prieiga prie vaizdo duomenų reikalinga pagal užimamas pareigas ir atliekamas darbines funkcijas.

28.2. Su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti duomenų tvarkytojui yra suteiktos teisės.

28.3. Atsakingi darbuotojai prieigai prie duomenų naudoja unikalius slaptažodžius, kurie keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą. Slaptažodžiai turi būti keičiami vadovaujantis naudojamos informacinės sistemos saugos nuostatais, o susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.) – dažniau.

28.4. Užtikrinama vaizdo duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis – prieiga prie vidinio kompiuterių tinklo apsaugota ugniasiene.

28.5. Užtikrinamas vaizdo įrangos, kurioje saugomi vaizdo duomenys, fizinis saugumas – ribojama ir kontroliuojama neturinčių įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis asmenų prieiga prie vaizdo įrangos.

28.6. Užtikrinamas saugių slaptažodžių naudojimas, kai vaizdo duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais.

28.7. Įgaliotas asmuo privalo naudoti kompiuterinę įrangą atsižvelgdamas į asmens, atsakingo už kompiuterių priežiūrą ir (ar) duomenų valdytojo kompiuterinę įrangą aptarnaujančio paslaugų teikėjo atstovo rekomendacijas bei nurodymus. Apie gedimus ar trikdžius, kurie buvo patirti naudojant kompiuterinę įrangą, nedelsiant turi būti pranešama.

29. Prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarka:

29.1. Prieigos teisės prie vaizdo įrangos ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami administracijos direktoriaus įsakymu.

29.2. Už įsakymo dėl prieigos prie vaizdo duomenų suteikimo ar naikinimo vykdymą atsakingas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas duomenų valdymo įgaliotinis.

29.3. Prieigos teisės prie vaizdo duomenų naikinamos pasibaigus duomenų valdytojo ir jo darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbuotojo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenų nereikalinga.

30. Griežtai draudžiama kompiuterinę įrangą naudoti bet kokiais tikslais, nesusijusiais su darbo funkcijų vykdymu, tiek darbo metu, tiek po darbo (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninės informacijos), kitų failų, nesusijusių su darbo funkcijomis (muzikos, žaidimų, vaizdo įrašų, paveikslėlių ir kt.), saugojimu.

31. Už kompiuterinės įrangos būklės kontrolę atsakingas duomenų valdytojo vadovo paskirtas asmuo. Už kompiuterinės įrangos kasdienę priežiūrą atsakingas šią įrangą naudojantis darbuotojas.

 

IX SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

 

32. Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos teisę prie vaizdo duomenų, pastebėję vaizdo duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę vaizdo duomenų saugumui) nedelsdami turi informuoti duomenų valdymo įgaliotinį.

33. Įvertinus vaizdo duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju duomenų valdymo įgaliotinis pasiūlo duomenų valdytojui sprendimą dėl priemonių, reikiamų vaizdo duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.

34. Esant Reglamente (ES) 2016/679 nurodytoms aplinkybėms, duomenų valdymo įgaliotinis apie įvykusį vaizdo duomenų saugumo pažeidimą nedelsdamas praneša duomenų subjektui ir (arba) priežiūros institucijai.

 

X SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

35. Sudarydama sutartį su duomenų tvarkytoju, Administracija, kaip duomenų valdytoja, turi įtraukti nuostatas, apimančias šią informaciją:

35.1. duomenų tvarkymo dalykas;

35.2. duomenų tvarkymo trukmė;

35.3. duomenų tvarkymo pobūdis;

35.4. duomenų tvarkymo tikslai;

35.5. duomenų rūšys;

35.6. duomenų subjektų kategorijos;

35.7. šalių teisės ir pareigos, kylančios iš vaizdo duomenų apsaugos teisinio reguliavimo;

35.8. duomenų tvarkytojo darbuotojų konfidencialumo įsipareigojimai. Sutartyje turi būti numatyta, kad tvarkytojas užtikrina, jog darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, yra įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai tokią pareigą jie jau turi pagal teisės aktus;

35.9. duomenų tvarkymo saugumo priemonės;

35.10. duomenų tvarkytojas turi įsipareigoti nedelsiant informuoti duomenų valdytoją sužinant apie bet kokį asmens duomenų saugumo pažeidimą;

35.11. duomenų ištrynimo ir grąžinimo tvarka. Sutartyje būtina numatyti, kas nutinka  duomenų tvarkytojo saugomiems duomenims nutraukus sutartį, nes tvarkytojas juos toliau saugoti gali tik tada, jei tai nustato Europos Sąjungos arba nacionalinė teisė.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, ir kiti asmenys, įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Reglamente (ES) 2016/679 ir Taisyklėse. Darbuotojai ir kiti asmenys, įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis, pažeidę Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Reglamentą (ES) 2016/679 ir (ar) Taisykles, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Taisyklės peržiūrimos ir gali būti keičiamos duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą.

 

______________

 

 

 

Vaizdo stebėjimo būdu užfiksuotų duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybėje taisyklių

1 priedas

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO STACIONARIA VAIZDO ĮRANGA TERITORIJŲ, NUSTATANT VAIZDO DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINUS, SĄRAŠAS

Eil. nr.

Kameros stovėjimo vieta

Duomenų saugojimo laikas

Kameros adresas

Kameros identifikavimo Nr.

1

2

3

4

5

1

Katedros a. 1

14 dienų

19

01-01-19

2

Kalno g. 8

14 dienų

15

01-02-15

3

S. Daukanto g., Luokės g., Turgaus a. sankirta

14 dienų

16

01-03-16

4

Naujosios g. ir Telšės g. sankirta

14 dienų

17

01-04-17

5

Respublikos g. ir Žemaitės g. sankirta

14 dienų

18

01-05-18

6

Masčio ež. pakrantė ( prie lifto, aukštai)

14 dienų

-

01-06-nevald.

7

Masčio ež. pakrantė (prie lifto, žemai)

14 dienų

20

01-07-20

8

Masčio ež. pakrantė Žemaitės g.

14 dienų

21

01-08-21

9

Respublikos g. 49 (amfiteatras)

14 dienų

27

01-09-27

10

Laivų g. 5A, Masčio ež. pakrantė (prie fontano)

14 dienų

23

01-10-23

11

Laivų g. 5A, Masčio ež. pakrantė

14 dienų

22

01-11-22

12

Vilniaus g. 16, Masčio ež. pakrantė (krepšinio aikštelė)

14 dienų

25

01-12-25

13

Masčio g. 16, Masčio ež. pakrantė (Zakso kalno laiptai)

14 dienų

26

01-13-26

14

Masčio ež. pakrantė (žaidimų aikštelė prie Zakso kalno)

14 dienų

24

01-14-24

15

Vilniaus g. 16, Masčio ež. pakrantė (krepšinio aikštelė)

14 dienų

32

01-15-32

16

Turgaus a. 7 (seniūnijos pastatas)

14 dienų

1

02-01-01

17

Karaliaus Mindaugo g. ir Stoties g. sankirta

14 dienų

2

02-02-02

18

Luokės g. ir Masčio g. sankirta

14 dienų

3

02-03-03

19

Gedimino g. 1 (autobusų stotis peronas)

14 dienų

-

02-04-nevald.

20

Gedimino g. 1 (autobusų stotis stoties kiemas)

14 dienų

-

02-05-nevald.

21

Džiugo g. ir Gedimino g. sankirta

14 dienų

6

02-06-06

22

Respublikos g. 49 (svečių namai „Pas Stefą“)

14 dienų

7

02-07-07

23

Lygumų g. ir Luokės g. sankirta

14 dienų

8

02-08-08

24

Masčio g. ir Kauno g. sankirta (bendrabutis)

14 dienų

9

02-09-09

25

Kęstučio g. 20

14 dienų

10

02-10-10

26

Karaliaus Mindaugo g. ir Sedos g. sankirta

14 dienų

11

02-11-11

27

Muziejaus g., Plungės g., Gedimino g. ir Respublikos g. sankirta

14 dienų

12

02-12-12

28

Masčio g. 8

14 dienų

13

02-13-13

29

Muziejaus g. (prie Žemaičių muziejaus „Alka“)

14 dienų

14

02-14-14

30

Muziejaus g. 29A, Masčio ež. pakrantė (prie VDA bendrabučio)

14 dienų

15

02-15-15

31

Masčio ež. pakrantė (žaidimų aikštelė prie Žemaičių muziejaus „Alka“)

14 dienų

16

02-16-16

32

Birutės g. 7 (stadionas)

14 dienų

29

03-01-29

33

Birutės g. 7 (stadionas)

14 dienų

28

03-02-28

34

Birutės g. 7 (stadionas)

14 dienų

30

03-03-30

35

Birutės g. 7 (stadionas)

14 dienų

31

03-04-31

36

Palangos g. ir Tryškių g. sankirta

14 dienų

36

03-05-36

37

Plungės g. ir Alyvų g. sankirta

14 dienų

33

03-06-33

38

Muziejaus g. ir Parko g. sankirta

14 dienų

34

03-07-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaizdo stebėjimo būdu užfiksuotų duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybėje taisyklių

2 priedas

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO STACIONARIA VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGA DUOMENŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil.

Nr.

Užregistravo (Data, laikas)

 

 

 

 

Užregistravo (Vardas, pavardė)

Elektroninio įrašo pavadinimas, kameros identifikavimo Nr. (pagal priedą Nr.1)

Vaizdo duomenis  perkėlė iš kompiuterio į el. laikmeną

Vaizdo duomenis ištrynė iš kompiuterio

Prašymą pateikė

Vaizdo duomenis  gavo

Pastaba.

Įvykio aprašymas

Vardas, pavardė

Parašas

Vardas, pavardė

Parašas

Vardas, pavardė

Parašas

Data, laikas

Vardas, pavardė

Parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaizdo stebėjimo būdu užfiksuotų duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybėje taisyklių

3 priedas

 

 

(Informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelių pavyzdžiai)

1 pavyzdys

 

ASMENŲ IR TURTO APSAUGOS TIKSLAIS

PATALPOSE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/c5b334f0d6b911e8a1baff673bb7216a/content_files/image002.gif

 

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g.14, Telšiai

 

Išsamesnė informacija:

www.telsiai.lt, tel. +370 646 06279  arba el. paštu: info.gyventojai@telsiai.lt

 

 

2 pavyzdys

 

VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO, ASMENŲ IR TURTO APSAUGOS TIKSLAIS

TERITORIJOJE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/c5b334f0d6b911e8a1baff673bb7216a/content_files/image002.gif

 

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g.14, Telšiai

 

Išsamesnė informacija:

www.telsiai.lt, tel. +370 646 06279  arba el. paštu: info.gyventojai@telsiai.lt