Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo nr. 626 „dėl INFORMACIJOS APIE TERITORIJAS, KURIOSE, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMUS, TAIKOMI VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS APRIBOJIMAI, TEIKIMO, VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS VIETŲ ŠIOSE TERITORIJOSE DERINIMO IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. 477

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Asmenys gali kreiptis į Lietuvos kariuomenę, prašydami informuoti apie žemėlapyje pažymėtas teritorijas, kuriose planuojama statyti vėjo elektrines. Prašyme turi būti nurodyti asmens, kuris kreipiasi, duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninis paštas) arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninis paštas), taip pat konkrečios seniūnijos ir gyvenamosios vietovės arba žemės sklypai (nurodyti žemės sklypo kadastro numerį arba žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje), kuriuose planuojama statyti vėjo elektrines. Apraše nurodytuose dokumentuose pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslas – teikti informaciją apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai. Dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.“

2. Pakeisti priedą „Kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti, sumokėjimo sutartis“ ir jį papildyti 5.5 papunkčiu:

5.5. Sutartyje nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslas – sudaryti ir vykdyti Sutartį. Asmens duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims, jeigu tai būtina, siekiant įvykdyti Sutartį, spręsti dėl Sutarties vykdymo kylančius ginčus, taip pat kai asmens duomenys turi būti atskleisti kitoms valstybės arba savivaldybių institucijoms ar įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti. Sutartis ir su ja susiję dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                            Raimundas Karoblis