Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO

NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. 450

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems (toliau – asmuo), atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:

4.1. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 20 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), arba doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų šiame papunktyje nurodytų pasaulinių reitingų;

4.2. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl savo specifikos nereitinguojamos Aprašo 4.1 papunktyje nurodytuose pasauliniuose reitinguose ir vykdo tik meno studijų krypčių grupės programas ar meno krypties studijas. Šių aukštųjų mokyklų vertinimas pasauliniu lygiu atliekamas Aprašo 14.4 ir 20.1 papunkčiuose nustatyta tvarka. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti Paramą.“

1.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Asmeniui skiriama jo prašyme nurodytos rūšies ir dydžio parama (išskyrus Aprašo 32 punkte nurodytą atvejį), ne didesnė nei 830 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI) vieniems studijų metams:

8.1. Parama studijų kainai, jei asmens studijos yra mokamos. Šios Paramos suma vieniems studijų metams yra ne didesnė nei studento mokama metinė studijų kaina ir ne didesnė nei 830 BSI dydžių;

8.2. Parama pragyvenimo išlaidoms. Šios Paramos suma vienam studijų mėnesiui yra ne didesnė nei 19,5 BSI dydžių per mėnesį ir ne daugiau nei 234 BSI vieniems studijų metams.“

1.3. Pakeisti 14.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.4.3. Lietuvos Respublikoje veikiančias asociacijas, vienijančias studijų krypčių grupės ar mokslo (meno) krypties, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus. Vertinimą atliekanti įstaiga, nagrinėdama Įgaliotos institucijos Prašymą, vadovaujasi šiais kriterijais: Vertinimą atliekančios įstaigos turimomis žiniomis ir (arba) patirtimi, bendradarbiaujant su Aprašo 4.2 papunktyje nurodyta aukštąja mokykla, jos dėstytojais ir studentais, aukštosios mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija, kituose (ne Aprašo 4.1 papunktyje nurodytuose) pasauliniuose reitinguose skelbiama informacija apie aukštosios mokyklos vietą pasauliniu lygiu. Vertinimą atliekanti įstaiga papildomai turi teisę naudoti ir kitus kriterijus, kurie turi reikšmės vertinimo tikslumui. Vertinimą atliekanti įstaiga pateikia vertinimą Įgaliotai institucijai per 10 darbo dienų nuo Įgaliotos institucijos Prašymo gavimo. Jei Įgaliotos institucijos pasirinkta Vertinimą atliekanti įstaiga praneša, kad vertinimo atlikti negali, Įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo kreipiasi į kitą Vertinimą atliekančią įstaigą arba kitas šiame papunktyje nenurodytas, tačiau vertinimą pagal kompetenciją galinčias atlikti institucijas ar asmenis.“

1.4. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Prašymai, neturintys trūkumų, Prašymai, kurių trūkumai ištaisyti Aprašo 14.3 papunktyje nustatyta tvarka, taip pat Vertinimą atliekančių įstaigų pateikti Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų vertinimai perduodami nagrinėti Įgaliotos institucijos sudarytai komisijai (toliau – Komisija). Kad būtų užtikrinamas priimamų sprendimų skaidrumas, Komisijos sudėtis per 1 darbo dieną nuo jos sudarymo paskelbiama Įgaliotos institucijos interneto svetainėje, nurodant Komisijos narių vardus, pavardes ir einamas pareigas, asmens duomenų paskelbimo tikslą ir skelbimo terminą. Komisijos narių asmens duomenys Įgaliotos institucijos interneto svetainėje skelbiami tol, kol asmuo eina Komisijos nario pareigas. Komisija sudaroma iš 7 narių, kurie nėra susiję tiesioginio pavaldumo ryšiais. Vieną narį į Komisiją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, du narius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija į Komisiją negali skirti Įgaliotos institucijos atstovų), du narius – Įgaliota institucija, vieną narį – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos), vieną narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“. Į Komisijos sudėtį negali būti įtraukiamas Įgaliotos institucijos vadovas. Komisija sudaroma 4 metų kadencijai. Tas pats asmuo į Komisiją gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Į kadencijos laiką įskaitomi laikotarpiai, kai asmuo Komisijos nario pareigas ėjo ne visą Komisijos kadencijos laiką.“

1.5. Pakeisti 20.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.1. už aukštosios mokyklos, į kurią asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar kurioje studijuoja, pasaulinį reitingą skiriama nuo 2 iki 40 balų. Skiriant balą, vadovaujamasi paskutine aktualia kiekvieno iš pasaulinių reitingų informacija. Šis balas skiriamas tik tiems asmenims, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Išvedus pasaulinių reitingų vidurkį už 1 vietoje esančią aukštąją mokyklą skiriama 40 balų, 2 vietoje – 38 balai ir taip toliau. Doktorantūros studijų atveju už 21–200 vietose esančią aukštąją mokyklą skiriama 0 balų. Komisija turi teisę motyvuotu rašytiniu sprendimu nepritarti Vertinimą atliekančios įstaigos pateiktam Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų įvertinimui. Komisija nepritaria Vertinimą atliekančios įstaigos pateiktam Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų įvertinimui, jeigu Vertinimą atliekančios įstaigos vertinimas nepagrįstas nei vienu iš Aprašo 14.4.3 papunktyje nurodytų kriterijų arba pagrindimas yra neišsamus ir (arba) Vertinimą atliekančios įstaigos vertinime nurodyta informacija prieštarauja oficialioje aukštosios mokyklos interneto svetainėje teikiamai informacijai apie aukštąją mokyklą. Jei Komisija priima sprendimą, kad aukštoji mokykla nepatenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, asmens Prašymas toliau nenagrinėjamas. Apie tai asmuo informuojamas jo Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo;“.

1.6. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaromos trys pagrindinės konkursinės eilės:

23.1. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose pagal pirmosios pakopos, vientisųjų studijų programą arba doktorantūroje, konkursinė eilė;

23.2. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose pagal antrosios pakopos studijų programą, konkursinė eilė;

23.3. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė.“

1.7. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Tais atvejais, kai skiriamos lėšos Paramai mokėti konkrečios studijų, mokslo (meno) krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms, sudaromos papildomos konkursinės eilės pagal atitinkamos Paramos tikslus. Į papildomas konkursines eiles gali būti įrašoma tiek asmenų, kiek galėtų gauti Paramą, atsižvelgiant į jai mokėti skirtų lėšų sumą.“

1.8. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Lėšos Paramai mokėti į pagrindines konkursines eiles įrašytiems asmenims paskirstomos taip:

29.1. asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.3 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, bet ne mažiau nei 830 BSI vieniems studijų metams. Tokia lėšų dalis skiriama ir tada, kai visiems Aprašo 23.3 papunktyje nurodytoje konkursinėje eilėje esantiems asmenims reikalinga didesnė suma nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų. Tuo atveju, jei visiems Aprašo 23.3 papunktyje nurodytoje konkursinėje eilėje esantiems asmenims reikalinga mažesnė paramos suma nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.3 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama mažiau nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų;

29.2. asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama 50 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų. Tokia lėšų dalis skiriama ir tada, kai visiems Aprašo 23.2 papunktyje nurodytoje konkursinėje eilėje esantiems asmenims reikalinga didesnė suma nei 50 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų. Tuo atveju, jei visiems Aprašo 23.2 papunktyje nurodytoje konkursinėje eilėje esantiems asmenims reikalinga mažesnė paramos suma nei 50 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama mažiau nei 50 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų;

29.3. asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.1 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama likusi lėšų dalis.

1.9. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Jei paskyrus Paramą iš Aprašo 29.1 ir 29.2 papunkčiuose nurodytų lėšų lieka mažesnė nei 270 BSI dydžių lėšų suma arba į Aprašo 23.2 ir 23.3 papunkčiuose nurodytas konkursines eiles įrašyti asmenys nesutinka su jiems skiriamu ne viso Prašyme nurodyto dydžio Paramos dydžiu, likusi lėšų suma pridedama prie Aprašo 29.3 papunktyje nurodytų lėšų. Jei Aprašo 23.3 papunktyje nurodyta konkursinė eilė nesusidarė (Konkurse nedalyvauja asmenys, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose), visa Aprašo 29.1 papunktyje nurodyta lėšų suma pridedama prie Aprašo 29.3 papunktyje nurodytų lėšų.“

1.10. Pakeisti 52.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

52.1 aukštesnės pakopos studijų ar rezidentūros laikotarpiui, jei asmuo tęsia aukštesnės pakopos ar rezidentūros studijas;“.

2. Nustatyti, kad:

2.1. iki šio nutarimo įsigaliojimo sudarytoms paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutartims taikoma iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusi tvarka;

2.2. šio nutarimo 1.10 papunktis gali būti taikomas ir iki šio nutarimo įsigaliojimo sudarytoms paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutartims, asmeniui inicijavus ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro įgaliotai institucijai pasirašius atitinkamą sutarties pakeitimą.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

                                                                                                                                                                

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                       Jurgita Šiugždinienė