Herbas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-841 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) GRĖSMĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE VALDYMO PRIEMONIŲ“ PAPILDYMO

 

2020 m. spalio 15 d.   Nr. A-963

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

 p a p i l d a u  Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. A-841 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) grėsmės švietimo įstaigose valdymo priemonių“ 4 punktu ir jį išdėstau taip:

„4. Į p a r e i g o j u  švietimo įstaigų vadovus esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo švietimo įstaigoje pavojui, nedelsiant spręsti klausimą dėl švietimo įstaigos visų ar dalies mokinių ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu. Apie švietimo įstaigos vadovo priimtą sprendimą raštu informuoti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorių“.

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė