HERBAS2

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos

ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠto apsaugos ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Savivaldybių siunčiamų lietuvos kariuomenės centralizuotai finansų ir turto tarnybai pažymų apie lėšų poreikį kompensacijoms už būsto šildymą ir būsto šildymo išlaidų kompensavimo administravimą mokėti formų
patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 15 d. Nr. V-407

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. V-810 „Dėl savivaldybių siunčiamų Lietuvos kariuomenės Centralizuotai finansų ir turto tarnybai pažymų apie lėšų poreikį kompensacijoms už būsto šildymą ir būsto šildymo išlaidų kompensavimo administravimą mokėti formų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos

ministras

 

ĮSAKYMAS

Dėl Savivaldybių administracijų siunčiamų lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentui pažymų apie lėšų poreikį kompensacijoms už būsto šildymą ir būsto šildymo išlaidų kompensavimo administravimą mokėti

formų patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 84 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos karių atleidimo nuo būsto komunalinių paslaugų teikimo mokesčių ir būsto šildymo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 punktu,

t v i r t i n u savivaldybių administracijų siunčiamų Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentui pažymų apie lėšų poreikį kompensacijoms už būsto šildymą ir būsto šildymo išlaidų kompensavimo administravimą mokėti formas:

1. Pažymos apie lėšas, reikalingas kompensacijoms privalomosios pradinės karo tarnybos karių šeimoms išmokėti, formą (pridedama);

2. Pažymos apie lėšas, reikalingas kompensacijoms privalomosios pradinės karo tarnybos kariams išmokėti, formą (pridedama).“

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                           Juozas Olekas

 

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2004 m. liepos 23 d. įsakymu

Nr. V-810

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-407  redakcija)

 

PAŽYMA

APIE LĖŠAS, REIKALINGAS KOMPENSACIJOMS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ ŠEIMOMS

IŠMOKĖTI 20 ____ M. ________________ -______________________ MĖN.

 

Kario šeima, turinti teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją

Šeimos nariai

Kartu gyvenantis karys (vardas, pavardė, asmens kodas)

Kario tarnybos vieta

 

Šeimai kompensuojama*

 

Šeimai kompensuotina iš Krašto apsaugos ministerijai

skirtų biudžeto asignavimų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lėšų kompensacijoms 20__ m. ____________-_____________ mėn. laikotarpiui _____________________________ litų.

Kompensavimo administravimo išlaidos 20__ m. ____________-_____________ mėn. laikotarpiui ________________________ litų.

PRIDEDAMA. Lėšų kompensacijoms išmokėti skaičiavimai, _________________ lapų.

 

*Nurodomas kompensacijos, skiriamos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pagrindu, dydis. Pažyma galioja, jei yra pridėti kiekvieno kario (jo šeimos narių) būsto, esančio savivaldybės teritorijoje, šildymo išlaidų kompensavimo skaičiavimai arba kompensacijos už būstui šildyti suvartotą šilumos kiekį skaičiavimai, taip pat su būsto šildymo išlaidų kompensavimo administravimu susijusių savivaldybės biudžeto išlaidų dydžio skaičiavimai.

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                ________________                                        __________________________

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)

Vyr. finansininkas                                                                   ________________                                        __________________________ A.V.

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-810

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-407 redakcija)

 

PAŽYMA

APIE LĖŠAS, REIKALINGAS KOMPENSACIJOMS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS
IŠMOKĖTI 20 ___ M. ______________ - _________________ MĖN. 

 

 

Karys, turintis teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją

Eil.

Nr

Vardas, pavardė

Asmens

kodas

Tarnybos vieta

Būsto, kuriame karys gyvena vienas,

adresas, plotas (m2)

Kompensuojamas šildymo

 plotas, suma (Lt)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Iš viso lėšų kompensacijoms 20__ m. ____________-_____________ mėn. laikotarpiui _____________________________ litų.

Kompensavimo administravimo išlaidos 20__ m. ____________-_____________ mėn. laikotarpiui ________________________ litų.

PRIDEDAMA. Lėšų kompensacijoms išmokėti skaičiavimai, _________________ lapų.

 

Pažyma galioja, jei yra pridėti kiekvieno kario būsto, esančio savivaldybės teritorijoje, šildymo išlaidų kompensavimo skaičiavimai arba kompensacijos už būstui šildyti suvartotą šilumos kiekį skaičiavimai, taip pat su būsto šildymo išlaidų kompensavimo administravimu susijusių savivaldybės biudžeto išlaidų dydžio skaičiavimai.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                            ______________                                _______________________

(parašas)                                                    (vardas, pavardė)

Vyr. finansininkas                                                                               ______________                                _______________________ A.V.

(parašas)                                                    (vardas, pavardė)