Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo

 

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. 934

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką (pridedama).

2. Rekomenduoti profesinio mokymo teikėjams vadovautis šio nutarimo 1 punktu patvirtinta metodika, nustatant kainą už mokymąsi pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kai šis mokymas yra finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų valstybės lėšų.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1320 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šio nutarimo 1 punktu patvirtinta metodika taikoma apskaičiuojant profesinio mokymo lėšas, skiriamas nuo 2020 m. sausio 1 d. vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 934

 

Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja profesinio mokymo lėšų apskaičiavimą vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį, išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas (toliau – mokinys). Ji taikoma, skiriant mokymo lėšų formaliajam profesiniam mokymui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių ir (ar) kitų lėšų.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3. Profesinio mokymo lėšos vienam mokiniui apskaičiuojamos, sudėjus lėšas, skirtas šioms ugdymo reikmėms:

3.1. mokytojų, dirbančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas (toliau – mokytojai), darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir Garantinį fondą;

3.2. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;

3.3. švietimo pagalbai: darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms įgyvendinti, profesiniam orientavimui, taip pat mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti (toliau – švietimo pagalba);

3.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti;

3.5. mokymo priemonėms: profesijos vadovėliams, literatūrai, techninėms priemonėms, apsaugos priemonėms, darbo drabužiams, praktinio mokymo medžiagoms ir kitoms priemonėms (toliau – mokymo priemonės).

4. Profesinio mokymo lėšos mokiniui apskaičiuojamos vieno mokymosi kredito profesinio mokymo lėšas padauginus iš mokymosi kreditų skaičiaus, tenkančio mokiniui pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį. Tais atvejais, kai formaliojo profesinio mokymo programos apimtis nėra apibrėžta mokymosi kreditų skaičiumi, laikoma, kad formaliojo profesinio mokymo programos 22 valandos atitinka 1 mokymosi kreditą.

5. Tais atvejais, kai mokiniai yra priimti mokytis pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą (toliau – priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planas), profesinio mokymo lėšos mokiniui skaičiuojamos kalendoriniams metams, vieno mokymosi kredito profesinio mokymo lėšas padauginus iš mokymosi kreditų skaičiaus, tenkančio mokiniui pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį atitinkamiems mokslo metams.

6. Lėšos mokytojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir Garantinį fondą (DU), tenkančios vienam mokymosi kreditui, apskaičiuojamos, vidutinį sąlyginį mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (R) padauginus iš Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto pareiginės algos bazinio dydžio (BD), sąlyginio pareigybių skaičiaus (p), 12 mėnesių, socialinio draudimo, įmokų į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir į Garantinį fondą koeficiento (k) ir padalijus iš bazinio grupės mokinių skaičiaus (n), tai yra DU = R×BD×p×12×k/n., laikantis šių nuostatų:

6.1. vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R) yra lygus 7,13;

6.2. sąlyginis pareigybių skaičius (p) apskaičiuojamas vienam mokymosi kreditui įgyvendinti tenkantį kontaktinių valandų skaičių (h), padalijus iš 888 valandų, tai yra p = h/888;

6.3. vienam mokymosi kreditui tenkantis kontaktinių valandų skaičius (h) yra: pirmai kvalifikacijai įgyti skirtos programos – 22 kontaktinės valandos, programos, skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turintiems mokiniams – 27 kontaktinės valandos, tęstinio profesinio mokymo programos – 18 kontaktinių valandų. Tais atvejais, kai mokiniai yra priimti mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą, atsižvelgiama į faktinį grupės, kurioje mokosi mokinys, mokinių skaičių: kai pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame profesinio mokymo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus grupė turi būti skaidoma į pogrupius, vienam mokymosi kreditui tenkantis kontaktinių valandų skaičius (h) didinamas 70 procentų;

6.4. socialinio draudimo, įmokų į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir į Garantinį fondą koeficientas (k) apskaičiuojamas taikant teisės aktų nustatytus socialinio draudimo įmokos tarifą (tsoc), įmokų į Ilgalaikio darbo išmokų fondą tarifą (tdif) ir į Garantinį fondą tarifą (tgf), išreikštus vieneto dalimis, pagal formulę: k = 1+tsoc +tdif +tgf;

6.5. bazinis grupės mokinių skaičius (n) yra lygus 15. Tais atvejais, kai mokiniai yra priimti mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą, taikomas bazinis grupės mokinių skaičius, nurodytas Metodikos 1 priede;

6.6. lėšos mokytojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir Garantinį fondą (DU), tenkančios vienam mokymosi kreditui, didinamos:

6.6.1. kai mokinys dėl įgimtų arba įgytų sutrikimų turi vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių – 5 procentais (išskyrus Metodikos 6.6.3 papunktyje nurodytą atvejį);

6.6.2. kai mokinys dėl įgimtų arba įgytų sutrikimų turi didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 15 procentų (išskyrus Metodikos 6.6.3 papunktyje nurodytą atvejį);

6.6.3. mokiniui, esančiam laisvės atėmimo vietoje – 10 procentų.

7. Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, tenkančios vienam mokymosi kreditui, sudaro 0,0235 BD. Tais atvejais, kai mokinys yra priimtas mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą ir dalis jo mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį turi būti organizuojama kitos profesinio mokymo įstaigos praktinio mokymo centre, šios lėšos didinamos 10 procentų.

8. Lėšos švietimo pagalbai, tenkančios vienam mokymosi kreditui, sudaro 0,0053 BD, o tais atvejais, kai mokinys dėl įgimtų arba įgytų sutrikimų turi vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, šios lėšos didinamos 5 procentais, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 15 procentų.

9. Lėšos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, tenkančios vienam mokymosi kreditui, sudaro 0,0003 BD.

10. Lėšos mokymo priemonėms, tenkančios vienam mokymosi kreditui, apskaičiuojamos pagal Metodikos 2 priedą.

11. Tais atvejais, kai mokinio formalusis profesinis mokymas vykdomas pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, jam skiriamos profesinio mokymo lėšos didinamos 25 procentais. Šios lėšos skiriamos pameistrystės organizavimui užtikrinti: pameistrystės administravimo, individualaus mokymo, konsultavimo, vertinimo, profesijos meistro įmonėje konsultavimo ir kitoms su pameistrystės organizavimu susijusioms išlaidoms.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Atitinkamų ateinančių kalendorinių metų vieno mokymosi kredito profesinio mokymo lėšas pagal švietimo posričius (išskyrus atvejus, kai mokiniai yra priimti mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą) kasmet iki einamųjų metų gruodžio 20 d. apskaičiuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaudamasi Metodikos nuostatomis, ir skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

13. Tais atvejais, kai mokiniai yra priimti mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą, informaciją, kurios reikia profesinio mokymo lėšoms apskaičiuoti, profesinio mokymo teikėjai teikia Nacionalinei švietimo agentūrai švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

14. Tais atvejais, kai mokiniai yra priimti mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą, profesinio mokymo lėšų suma, skiriama iš valstybės biudžeto profesinio mokymo teikėjui formaliajam profesiniam mokymui valstybės finansuojamose vietose apmokėti ateinantiems kalendoriniams metams, apskaičiuojama, atsižvelgiant į mokiniui apskaičiuotas profesinio mokymo lėšas ir atitinkamą faktinį mokinių, besimokančių valstybės finansuojamose vietose, skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Jei nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. organizuojamas papildomas priėmimas, kitiems kalendoriniams metams apskaičiuota profesinio mokymo lėšų suma tikslinama pagal faktinį mokinių, besimokančių valstybės finansuojamose vietose, skaičių tų kalendorinių metų sausio 1 d.

15. Pakitus faktiniam mokinių, priimtų mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą, skaičiui einamųjų metų rugsėjo 1 d., profesinio mokymo lėšos, skiriamos einamųjų metų rugsėjo–gruodžio mėnesiams, perskirstomos tarp profesinio mokymo teikėjų, atsižvelgiant į profesinio mokymo lėšas, apskaičiuotas vadovaujantis Metodikos nuostatomis pagal mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d.

16. Tais atvejais, kai profesinio mokymo teikėjas kartu su formaliojo profesinio mokymo programa įgyvendina pagrindinio ir (arba) vidurinio ugdymo programą, mokymo lėšos bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti apskaičiuojamos ir skiriamos pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

_____________________

part_46e33edb1d6b450e8642c3a5275fbc15_end


 

Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo

vienam mokiniui, kuris mokosi pagal

formaliojo profesinio mokymo

programą (išskyrus pataisos pareigūnų

profesinio mokymo ir vidaus reikalų

profesinio mokymo įstaigų vykdomas

programas), metodikos

1 priedas

 

BAZINIS GRUPĖS MOKINIŲ SKAIČIUS

 

Eil. Nr.

Grupė

Bazinis grupės mokinių skaičius

1.

Mokinių grupė (išskyrus nurodytas šio priedo 2 ir 3 punktuose):

 

1.1.

kurioje faktinis mokinių skaičius yra ne didesnis kaip 15 mokinių

15

1.2.

kurioje faktinis mokinių skaičius yra 16 ir daugiau mokinių

lygus faktiniam mokinių skaičiui

2.

Aklųjų arba kurčiųjų grupė

8

3.

Silpnaregių ar neprigirdinčiųjų ir (arba) kochlearinių implantų naudotojų grupė; mokinių, turinčių nežymų, atskirais atvejais – vidutinį intelekto sutrikimą, grupė

12

 

_____________________

part_f44a3cb7cd7c481f85c3532ae3f28015_end


 

Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos

2 priedas

 

MOKYMO PRIEMONIŲ, TENKANČIŲ VIENAM MOKYMOSI KREDITUI, BRANGUMO KOEFICIENTAI

 

Švietimo sritys ir posričiai

Mokymo priemonių, tenkančių vienam mokymosi kreditui, brangumo koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

1. Architektūra ir statyba

x

1.1. Statyba ir statybos inžinerija (išskyrus su kelių transporto statyba susijusias programas)

0,0267

1.2. Statyba ir statybos inžinerija (tik su kelių transporto statyba susijusios programos)

0,0312

1.3. Kiti posričiai

0,0267

2. Gamyba ir perdirbimas

x

2.1. Maisto produktų technologijos

0,0200

2.2. Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

0,0200

2.3. Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

0,0188

2.4. Kiti posričiai

0,0188

3. Informacijos ir ryšio technologijos

x

3.1. Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

0,0055

3.2. Kiti posričiai

0,0055

4. Inžinerija ir inžinerinės profesijos

x

4.1. Aplinkosaugos technologijos

0,0178

4.2. Chemijos inžinerija

0,0178

4.3. Elektra ir energija

0,0178

4.4. Elektronika ir automatika

0,0178

4.5. Mechanika ir metalo darbai (išskyrus suvirinimo programas)

0,0222

4.6. Mechanika ir metalo darbai (tik suvirinimo programoms)

0,0312

4.7. Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai (išskyrus su automobilių kėbulo remontu susijusias programas)

0,0222

4.8. Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai (tik su automobilių kėbulo remontu susijusioms programoms)

0,0312

4.9. Kiti posričiai

0,0178

5. Menai

x

5.1. Audiovizualiniai ir medijų menai

0,0088

5.2. Dailieji amatai

0,0200

5.3. Dizainas

0,0145

5.4. Muzika ir atlikimo menas

0,0033

5.5. Kiti posričiai

0,0033

6. Miškininkystė

x

6.1. Miškininkystė

0,0155

6.2. Kiti posričiai

0,0155

7. Paslaugos asmenims

x

7.1. Kelionės, turizmas ir poilsis

0,0112

7.2. Namų ūkio paslaugos

0,0112

7.3. Plaukų ir grožio priežiūra

0,0155

7.4. Viešbučių ir maitinimo paslaugos

0,0155

7.5. Kiti posričiai

0,0112

8. Saugos paslaugos

x

8.1. Asmens ir turto apsauga

0,0055

8.2. Kiti posričiai

0,0055

9. Socialinė gerovė

x

9.1. Socialinis darbas ir konsultavimas

0,0112

9.2. Vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui

0,0112

9.3. Kiti posričiai

0,0112

10. Sveikatos priežiūra

x

10.1. Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

0,0112

10.2. Slauga ir akušerija

0,0112

10.3. Terapija ir reabilitacija

0,0112

10.4. Kiti posričiai

0,0112

11. Transporto paslaugos

x

11.1. Transporto paslaugos (išskyrus kelių transporto programas)

0,0245

11.2. Transporto paslaugos (tik kelių transporto programoms)

0,0333

11.3. Kiti posričiai

0,0245

12. Verslas ir administravimas

x

12.1. Apskaita

0,0055

12.2. Biuro administravimas

0,0055

12.3. Darbo organizavimas

0,0055

12.4. Didmeninė ir mažmeninė prekyba

0,0055

12.5. Finansai, bankininkystė ir draudimas

0,0112

12.6. Rinkodara

0,0055

12.7. Vadyba ir administravimas

0,0055

12.8. Kiti posričiai

0,0055

13. Žemės ūkis

x

13.1. Augalininkystė ir gyvulininkystė

0,0145

13.2. Sodininkystė

0,0145

13.3. Kiti posričiai

0,0145

14. Žuvininkystė

x

14.1. Žuvininkystė

0,0145

14.2. Kiti posričiai

0,0145

 

_____________________

part_53a63a01301740dc866ecc7556c4b003_end