LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO pavyzdinės SUTARTIES formos patvirtinimo

 

2016 m. lapkričio 16 d. Nr. V-1011

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 53 straipsnio 14 dalimi:

1.Tvirtinu Studento praktinio mokymo pavyzdinės sutarties formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad studento praktinio mokymo sutartims, sudarytoms iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikomos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusios nuostatos.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. V-637 „Dėl studento praktinio mokymo sutarties“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas                                          Audronė Pitrėnienė