KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl viešosios įstaigos TYTUVĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS, centro DIREKTORIAUS 2016 metų veiklos ataskaitų, centro 2016 metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-110

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-110

 

 

Viešosios įstaigos TYTUVĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 METŲ veiklos ataskAITA

 

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

 

1.1. Bendra informacija apie įstaigą.

        

       Viešoji įstaiga Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausantis pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - viešoji  įstaiga, turintį ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

         Įstaigos steigėjas – Kelmės rajono savivaldybė. Viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatai patvirtinti  Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015m. kovo 26 d. sprendimu         Nr. T-68. Įstaiga įregistruota 2001m. liepos 2 d. Įstaigos identifikavimo numeris   162770980.  Įstaigos buveinė – J.Basanavičiaus 6, Tytuvėnai, Kelmės rajonas.

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

       Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą. Įstaigos veiklos uždavinys – organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.      

      Viešoji įstaiga Tytuvėnų PSPC teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas tai šeimos gydytojo, gydytojo  odontologo, bendruomenės slaugos,  bendrosios praktikos  slaugos paslaugas, įstaigą pasirinkusiems draustiems asmenims, o neprisirašiusiems ir/arba nedraustiems teikiama nemokamai tik būtinoji pagalba arba mokamos paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Viešosios įstaigos Tytuvėnų PSPC struktūrą sudaro:

           Tytuvėnų ambulatorija,

           Tytuvėnų palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius,

           Krizių centro padalinys,

           4 medicinos punktai:

         Šedbarų medicinos punktas

         Pagryžuvio medicinos punktas

         Mockaičių  medicinos punktas

         Kiaunorių medicinos punktas                 

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

 

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

 

Rodikliai

2015 m.

2016 m.

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla

5244

X

5200

X

-44

0,84

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius

Iš jų:

4762

X

4631

X

-131

-2.75

 

miesto gyventojai

2066

43,81

1990

42.97

-76

-3.68

kaimo gyventojai

2696

56,19

2641

57.03

-55

-2.04

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:

X

X

X

X

X

X

 

vaikai iki 1 m.

25

0,52

22

0,48

-3

X

1 – 4 m.

144

3,02

143

3,09

-1

X

5 – 6 m.

76

1,60

63

1,36

-13

X

7 – 17 m.

544

11,42

528

11,40

-16

X

18 – 49 m.

1558

32,72

1488

32,13

-70

X

50 – 65 m.

1023

21,48

1020

22,02

-3

X

virš 65 m.

1076

22,60

1062

22,93

-14

X

Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius

316

6,64

305

6,59

-11

-3.48

Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius

30

X

30

X

0

0

Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius

57

X

50

X

-7

12,28

Apsilankymų pas gydytojus skaičius

Iš jų:

25800

X

24515

X

-1285

-4,98

 

pas šeimos gydytojus

22173

85,94

21657

88,34

-516

-2,33

pas vidaus ligų gydytojus

44

0,17

 

 

-44

X

pas vaikų ligų gydytojus

 

 

 

 

 

 

pas gydytojus akušerius - ginekologus

188

0,73

 

 

-188

X

pas gydytojus chirurgus

 

 

 

 

 

 

pas gydytojus psichiatrus

 

 

 

 

 

 

pas odontologus

3395

13,16

2858

11,66

-537

-15,82

Gydytojų apsilankymų namuose skaičius

Iš jų:

1280

X

1062

X

 

 

 

šeimos gydytojų

1279

99,92

1062

100

-217

X

vidaus ligų gydytojų

1

0,08

 

 

-1

X

vaikų ligų gydytojų

 

 

 

 

 

 

kitų gydytojų

 

 

 

 

 

X

Profilaktinių patikrinimų skaičius

12243

X

13206

X

+963

+7,86

Mokamų apsilankymų skaičius

927

X

1035

X

+108

+11,65

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

 

          Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad įstaigoje 2016 m. prisirašiusiųjų gyventojų skaičius sumažėjo 131 žmonėmis. Gyventojų skaičiaus sumažėjimą įtakoje tokie veiksniai, kaip emigracija į užsienį, gyvenamosios vietos keitimas, mirtingumo didėjimas.

        Apsilankymų  pas šeimos gydytojus skaičius sumažėjo 516 apsilankymais arba 2,33%  nuo visų apsilankymų pas šeimos gydytojus. Taip pat sumažėjo apsilankymų pas odontologus.

       Profilaktinių patikrinimų skaičius padidėjo dėl moksleivių, pradedančių dirbti, dirbančių,  sportuojančių, norinčių įsigyti ginklą, vairuotojų sveikatos būklės patikrinimus.

      

1.5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

 

Programos pavadinimas

Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius

Informuotų pacientų skaičius

Aptarnautų vaikų skaičius

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga

2015 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

Asm. sk. (proc.*)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa

1082/974

307

28,37%

344

35,32%

X

X

147

13,59%

170

17,45%

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

812/749

178

21.92%

198

26,44%

X

X

X

X

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa

706/681

101

14.31%

127

18,65%

X

X

X

X

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

1154/1048

384

33.28%

475

45,32%

X

X

X

X

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

420/331

X

X

190

45,24%

121

36,56%

X

X

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

1679/1557

368

21.92%

592

38,02%

X

X

X

X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

     Iš lentelės duomenų matyti, kad prevencinės programos įstaigoje vykdomos gerai. Galima teikti, kad prevencinių programų vykdymas 2016 m. išaugo, nes aktyviau sekėsi įtraukti pacientus. Pacientai  suprato, kad savo sveikata turi pasirūpinti patys.

 

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

 

       Įstaigos dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė 2016 finansinių metų pradžioje buvo 21911,20 Eurų.  Pagal Kelmės rajono  savivaldybės tarybos  2016 06 30 sprendimą Nr. T-227 slaugos lovoms įsigyti ( dalininko įnašui didinti ) 2016 m. rugsėjo 23d. gavome  6000 eurų ir pabaigoje dalininko įnašo  vertė 27911,20 eurų.

 

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS LĖŠAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

3.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai.

 

Eil. Nr.

Gautų lėšų šaltiniai

Suma, Eur.

Pokytis (+/-)

2015 m.

2016 m.

Eurais

Procentais

Iš viso gauta lėšų:

518635

565063

+46428

+8,95

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

487819

509918

+22099

+4,53

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

242371

243783

+1412

+0,58

1.2.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas

180523

188338

+7815

+4,33

1.3.

Skatinamąsias paslaugas

26698

27197

+499

+1,87

1.4.

Prevencinių programų vykdymą

13476

17402

+3926

+29,13

1.5

Gerus darbo rezultatus

19816

25880

+6064

+30,60

1.6

Slaugos paslaugos namuose

4705

7096

+2391

+5,08

1.7

Kitos paslaugos

230

222

-8

-3,48

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

Iš jų už:

27640

47269

+19629

+71,02

2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

7899

11714

+3815

+48,30

2.2.

Odontologines paslaugas

3235

2844

-391

-12,09

2.4.

Už krizių centro  lovas

9132

19545

+10413

114,03

2.4

Paciento mokamos paslaugos

3072

6105

+3033

+98,73

2.5

Kitas medicinines paslaugas

4302

7061

+2759

+64,13

3.

Kitos gautos lėšos

Iš jų už:

 

 

 

 

3.1.

Finansavimo pajamos

3176

7876

+4700

147,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

5.

VIP lėšos

 

 

 

 

6.

ES ir valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

        

          Iš lentelės duomenų  matome, kad 8,95 %  arba 46428 eurų  padidėjo visos gautos lėšos. Lėšos gautos iš PSDF  biudžeto bendru mąstu padidėjo 4,53%. Už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas lėšos padidėjo 4,33% arba 7815 eurai, tai turėjo įtakos, kadangi Šiaulių TLK apmokėjo už viršytus slaugos ir palaikomojo gydymo lovadienius. Įstaiga turi 25 slaugos ir palaikomojo gydymo lovas ,finansuojamas iš Šiaulių TLK, tačiau faktiškai finansavo 20 lovų. Šiek tiek padidėjo 0,58% arba 1412 eurų gautos lėšos už prirašytus gyventojus, nes buvo pakelti įkainiai. Tačiau gavome daugiau lėšų už prevencinių programų vykdymą net 29,13% kas sudaro 3926 eurai. Už gerus darbo rezultatus gavome 30,60% arba 6064 eurais daugiau nei 2015 metais. Nuo 2015 m.  įsteigus krizių centrą žymiai padidėjo gaunamos lėšos iš Socialinių paslaugų centro 114,03% arba 10413 eurais, tuo pačiu padidėjo ir krizinių pacientų mokamos  lėšos už suteiktas paslaugas.

 

3.2.    Įstaigos išlaidos.

 

Eil. Nr.

Patirtų išlaidų pavadinimas

2015 m.

2016 m.

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Iš viso išlaidų:

506932

X

557694

X

+50762

+10,01

1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

307461

60,65

325536

58,37

+18075

+5,88

2.

Socialinio draudimo įmokoms

95153

18,77

100626

18,04

+5473

+5,75

3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

14131

2,79

13645

2,45

-486

-3,44

4.

Draudimui civilinės atsakomybės

680

0,13

995

0,18

+315

+46,32

5.

Transportui

2738

0,54

2426

0,44

-312

-11,39

6.

Komandiruotėms

 

 

 

 

 

 

7.

Kvalifikacijos kėlimui

215

0,04

729

0,13

+514

+239,07

8.

Medikamentams

30119

5,94

31762

5,70

+1643

+5,46

9.

Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei

 

 

 

 

 

 

10.

Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose

23139

4,57

15583

2,79

-7556

-32,65

11.

Kitos išlaidos

33296

6,57

66392

11,90

+33096

+99,39

Veiklos rezultatas

11702

X

7369

X

-4333

-37,03

        Tuo pačiu padidėjo ir išlaidos. Darbuotojų darbo užmokesčiui išlaidos padidėjo 5,88%.   Darbuotojų darbo  užmokesčio išlaidos padidėjo dėl MMA kėlimo nuo 2016 01 01 d. iki 350 eurų ir nuo 2016 07 01 iki 380 eurų. Taip pat nuo 2016 01 01 pradėjome taikyti naują darbo apmokėjimo tvarką, kurioje yra nustatytas pastoviosios dalies koeficientas dauginamas iš bazinio dydžio (100 eur.) ir kintamosios dallies dydis. Nuo liepos mėnesio padidintas bazinis dydis iki 110 eurų.  Padidėjo  civilinės atsakomybės draudimas  net 46,32% arba 315 eurų. Laboratoriniams tyrimams atliekantiems kitose įstaigose sumažėjo 7556 eurais arba 32,65 procentais. Labai padidėjo kitos išlaidos. Jas sudaro maitinimas 15032 eurai, skalbimas 4028 eurai, nepanaudoti atostoginiai padidėjo net 15762 eurais ir kitos išlaidos.

3.3.    Įstaigos įsiskolinimai.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma, Eur

2015 m.

2016 m.

1.

Kreditorinis įsiskolinimas:

33821

57725

1.1.

Tiekėjams

2824

10966

1.2.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

1.3.

Sukauptos mokėtinos sumos

30997

46759

1.4.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

2.

Debitorinis įsiskolinimas:

63941

30020

2.1.

Šiaulių TLK

60913

27839

2.2.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

2014

1472

2.3.

Kitos gautinos sumos

1014

709

 

         Per 2016 metus padidėjo sukauptų atostoginių suma . Debitorinį įsiskolinimą sudaro Šiaulių TLK dalinė skola už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį.

 

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

 

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015m.

2016 m.

Suma,Eur.

Vnt.

Suma, Eur.

Vnt.

1.

Kompiuteris NB DELL

 

 

796,00

1

2.

Deguonies koncentratorius 7F-10

 

 

658,93

1

3.

Odontologinis įrenginys CHEESE

 

 

7500,00

1

 

 

 

 

 

 

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

 

 

8954,93

3

    VšĮ Tytuvėnų PSPC per 2016 metus įsigijo ilgalaikio turto už 8954,93 eurus.

 

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015 m.

2016 m.

Suma, Eur.

Vnt.

Vertė, Eur.

Suma, Eur.

1.

Kompiuteris 2007

X

1

309,00

309,00

2.

Kompiuteris 2010

X

1

641,31

641,31

3.

Kompiuteriai  2010

X

1

308,35

308,35

4.

Kompiuteriai labdara 2011

X

2

388,99

777,98

  5.

Vėjapjovė 2008

X

1

292,52

292,52

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

 

6

 

2329,16

        

 VšĮ Tytuvėnų PSPC per 2016 metus  ilgalaikio materialiojo turto nurašė už 2329,16 eurų.

 

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

 

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

2015 m.

2016 m.

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

1.

Įstaigos vadovo darbo užmokestis

16029

3,16

17617

3,16

+1588

+9,90

2.

Kitos išmokos įstaigos vadovui

3988

0,78

 

 

 

 

3.

Įstaigos valdymo išlaidos*

70585

13,92

72992

13,09

+2407

+3,41

 

 

 

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

 

 

 

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

 

 

 

Darbuotojai

Ataskaitinių metų

sausio 1 d.

Ataskaitinių metų

gruodžio 31 d.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2015 metais

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2016 metais

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Administracija

3

3

3

3

3

3

3

3

Gydytojai

Iš jų:

6

6,25

6

6,25

6

6,25

6

6,25

Šeimos gydytojai

4

4

4

4

4

4

4

4

Palaikomojo gydymo gydytojas

0

1

0

1

0

1

0

1

Vidaus ligų gydytojas

0

0

0

0

0

0

0

0

Chirurgas

0

0

0

0

0

0

0

0

Pediatras

0

0

0

0

0

0

0

0

Gydytojas akušeris ginekologas

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

Gydytojas odontologas

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaugos personalas

Iš jų:

23

22,50

23

23,50

23

23,50

23

23,50

Bendruomenės slaugytojos

6

6,50

6

6,50

6

6,50

6

6,50

Bendrosios praktikos slaugytojos

 

10

11,50

10

10,50

10

11,50

10

10,50

Odontologo padėjėja

1

0

1

1,00

1

1

1

1

Masažistė

1

0,5

0

0,5

1

0,5

0

0,5

Klinikos laborantė

1

1

1

1,00

1

1

1

1

Dietistė

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

Akušerė ginekologė

1

1

1

1,00

1

1

1

1

Medicinos registratorė

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

Medicinos biologė

 

          1

1

1

1

1

1

1

1

Sveikatos statistikė

1

1

1

1

1

1

1

1

Kitas personalas

14

13,00

14

13,00

14

14,00

14

13,00

Iš viso:

46

44,75

46

45,75

46

46,75

46

45,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

Nevykdoma

Projekto pareiškėjas

 

Projekto trukmė

 

Projekto partneriai

 

Finansavimo/paramos šaltiniai

 

Projekto vertė

 

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

 

Asmuo kontaktams

 

 

 

9. PAPILDOMA INFORMACIJA.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                              JONAS DAUJOTIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-110

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TYTUVĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

     Viešoji įstaiga  Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Kelmės rajono savivaldybėje įregistruota 2001m. liepos  mėn. 2 d.  2004 m. gruodžio mėn. 21 d. išduotas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas Nr.047671. Įstaigos  kodas – 162770980. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio  29 d.  sprendimu Nr. T-11(E) įsteigtas krizių centro padalinys, patvirtinti krizių centro nuostatai ir paslaugos kaina.  Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-68 patvirtinti nauji viešosios įstaigos Tytuvėnų PSPC įstatai.

        Buveinės adresas: J.Basanavičiaus  g.6, Tytuvėnai, Kelmės r. LT-86486 .Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius  Jonas Daujotis . Telefonas 56377, mobilusis 868627768, elektroninis paštas info@tytuvenupspc.lt,  internetinės svetainės adresas www.tytuvenupspc.lt.

 

                                II. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS PERSONALĄ

  

         2016m.gruodžio mėn. 31  įstaigoje buvo 46, iš jų: 6 gydytojai; 22 slaugos darbuotojai; 4 specialistai su aukštuoju išsilavinimu; 2 kiti darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu; 12 kiti darbuotojai (1 yra vaiko priežiūros atostogose). Iš visų gydytojų pagal kategorijas yra 4 šeimos gydytojai,1 gydytojas akušeris ir 1 gydytoja odontologė.   Nors turime 4 šeimos gydytojus, bet faktiškai dirbo 3, nes nuo liepos mėnesio 1 gydytoja serga. Iš 22 slaugos darbuotojų  9 dirba slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje bei krizių padalinyje, 4 kaimų medicinos punktų bendruomenės slaugytojais, likusios poliklinikoje. Įstaiga pilnai apsirūpinusi kadrais. Nedideli šeimos gydytojų darbo krūviai leidžia teikti gyventojams kokybiškas ir savalaikes paslaugas. Medicinos personalas savo profesinę kvalifikaciją kėlė kursuose, dalykinėse konferencijose. Visa medicinos darbuotojų veikla licencijuota. Vidutinis gydytojų amžiaus vidurkis 60 metų. Įstaigoje dirba 15 pensinio amžiaus darbuotojų. Moterų sveikatos priežiūrą  vykdyti šeimos gydytojams padeda ginekologas ir akušerė. 2016 metais iš darbo pačioms prašant išėjo 2 bendruomenės slaugytojos ir 1 odontologo padėjėja (buvo vaiko priežiūros atostogose), Tuo pačiu buvo priimtos 2 bendruomenės slaugytojos ir 1 odontologo padėjėja.

 

                            III. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ

 

        Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

        Viešoji įstaiga Tytuvėnų  PSPC yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga. Viešajai įstaigai Tytuvėnų PSPC 2002 m. sausio 28 d.  yra išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencija Nr.2205.  Licencija buvo patikslinta 2016-05-17 dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

          Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos priežiūros veiklą, gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinines paslaugas. Siekiant įvykdyti tikslus, įstaiga teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas bei teikia paslaugas asmenims atsidūrusiems krizinėje situacijoje.

       VšĮ Tytuvėnų PSPC teikia šias pirminės ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas:

                       Šeimos gydytojo;

                       Gydytojo odontologo;

                       Bendruomenės slaugytojų veikla;

                       Palaikomojo gydymo ir slaugos.

 

         2016 12 31 duomenimis įstaigos medikai rūpinosi 4631 prisirašiusių gyventojų sveikata. Tačiau iš jų 305 nedrausti privalomu sveikatos draudimu ir įstaiga už tai negauna lėšų. Nedraustų gyventojų didžiausią dalį užima grupėje nuo 18-49 yra 246 nedrausti. Prevencinės programos įstaigoje 2016 metais buvo vykdomos gerai. Blogiausiai sekėsi vykdyti priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą viso rajono mastu.

                                                                                                                          1 Lentelė

                              PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS RODIKLIAI

 

Veiklos rodiklio pavadinimas

2015

2016

Pokytis

1.Bendras apsilankymų skaičius pas šeimos gydytojus

25800

24515

-1285

2.Apsilankymų skaičius pas odontologus

3395

2858

-537

3.Gydytojų apsilankymas namuose skaičius

1280

1062

-217

4.Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am prirašytam gyventojui

5,42

5,29

-0,13

5.Apsilankymų skaičius pas odontologus, 1-am prirašytam    gyventojui

 

0,71

0,62

-0,09

6.Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am etatui:

6.1.Šeimos gydytojo

6.2.Odontologo

6450

 

3395

6129

 

2858

-321

 

-537

                                                                                               

                                                                                                                            2 Lentelė

                  SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO RODIKLIAI

 

Rodiklio pavadinimas

2015

2016

Pokytis

 

1. Lovų skaičius

25

25

 

2. Lovos funkcionavimo rodiklis

286

290

+4

3. Lovos apyvarta

8,12

9,52

+1,40

4. Vidutinė gulėjimo trukmė

35

30,45

-4,55

5. Lovadienių skaičius

7161

7248

+87

6. Gydytų pacientų skaičius

225

264

+39

7. Išrašytų pacientų skaičius

175

216

+41

 

       Palaikomasis gydymo  ir slaugos skyrius turi 25 lovas. Šias paslaugas finansuoja ligonių kasos iš PSDF lėšų. Nuo 2015 metų šiam skyriui finansavimas padidėjo ir dabar finansuoja  jau 20 lovų.

 

                                   KRIZIŲ CENTRO RODIKLIAI

                                                                                                                            3 Lentelė

Rodiklio pavadinimas

2015

2016

Pokytis

1.Lovų skaičius

10

10

 

2.Lovadienių skaičius

686

1423

+737

3.Krizinių pacientų skaičius

11

29

+18

 

     VšĮ Tytuvėnų PSPC bendradarbiauja su Šiaulių TLK, Kelmės rajono Socialinių paslaugų centru, Socialinės paramos skyriumi, sveikatos priežiūros įstaigomis.

 

                    IV.INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS LĖŠAS IR JŲ PANAUDOJIMĄ 

                                           ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS

 

   Įstaigos dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė 2016 finansinių metų pradžioje buvo 21911,20 eurų. Pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 06 30 sprendimą Nr.  T-227 slaugoms lovoms įsigyti (dalininko įnašui didinti) gavome 6000 eurų ir pabaigoje dalininko įnašo vertė 27911,20 eurų.

    2016 m. vidutinis dirbančiųjų skaičių įstaigoje buvo 45,vidutinis dirbančiųjų darbo užmokestis 648 eurų. Gydytojų 1109 eurai, slaugytojų 556 eurai.

                                                                                                                       4 Lentelė

Eil.Nr.

Gautų lėšų šaltinis

2015

2016

Pokytis

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

487819

509918

+22099

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos

Priežiūros paslaugos

242371

243783

+1412

1.2.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos

180523

188338

+7815

1.3.

Skatinamąsias paslaugas

26698

27197

+499

1.4.

Prevencinių programų vykdymą

13476

17402

+3926

1.5.

Gerus darbo rezultatus

19816

25880

+6064

1.6.

Slaugos paslaugos namuose

4705

7096

+2391

1.7.

KVP išdavimo paslaugos

230

222

-8

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų gautos pajamos

Iš jų už:

27640

47269

+19629

2.1.

Socialinių paslaugų centras už krizines lovas

9132

19545

+10413

2.2.

Krizių centro pacientų mokamos pajamos

3072

6105

  +3033

2.3.

Profilaktinis sveikatos patikrinimas

7899

11714

  +3815

2.4.

Odontologines paslaugas

3235

2844

     -391

2.5.

Kitas medicinines paslaugas

4302

7061

  +2759

3.

Kitos gautinos lėšos (finansavimo pajamos)

3176

7876

  +4700

 

VISO GAUTA PAJAMŲ

518635

565063

+46428

    

                            

                                    ĮSTAIGOS SĄNAUDOS

                                                                                5 Lentelė

Eil.Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

2015

2016

Pokytis

1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

307461

325536

+18075

2.

Socialinio draudimo įmokoms

95153

100626

+5473

3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

14131

13645

-486

4.

Draudimui civilinės atsakomybės

680

995

+315

5.

Transportui

2738

2426

-312

6.

Kvalifikacijos kėlimui

215

729

+514

7.

Medikamentams

30119

31762

+1643

8.

Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose

23139

15583

-7556

9.

Kitos išlaidos

33296

66392

+33096

 

VISO PATIRTA SĄNAUDŲ

506932

557694

+50762

 

   VšĮ Tytuvėnų PSPC 2016 metais turėjo daugiau pajamų, nei patyrė sąnaudų.    Įstaigos veiklos rezultatas perviršis 7369 eurai.  2016 12 31 pinigų likutis banke ir kasoje yra 160821eurų. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 30020 eurų. Likome skolingi tiekėjams 10966 eurus, nepanaudoti atostoginiai 46759 eurai. Sukauptas perviršis 112479 eurai.

 

                       V.INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TURTĄ

 

     Per 2016 metus įstaigoje nupirktas kompiuteris -796,00 eurai, deguonies koncentratorius -658,93 eurai ir naujas odontologinis įrenginys už 7500 eurų. Viso įsigyta už 8954,93 eurus.

     Įstaigoje per 2016 metus nurašyta turto už 2329,16eurų (5 pasenę, nebenaudojami kompiuteriai ir 1 vėjapjovė).

    Įstaiga savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį turtą, kuris visiškai nudėvėtas, už 8379,62 eurus.

 

    Ilgalaikio turto likutinė vertė –  10506,78  Eur.

 - iš jų:

-   med. įranga ir instrumentai  -       8545,21 Eur.

 -  baldai ir buitinė technika     -          921,89  Eur.

-   kompiuterinė įranga              -      1039,68   Eur.

 

          Įstaigoje  pagal  panaudos sutartis naudojamas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas gautas iš Kelmės rajono savivaldybės,  Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, UAB „Interlux‘, UAB „Diagnostinės sistemos‘

 

                          VI.INFORMACIJA APIE ATLIKTUS PATIKRINIMUS

 

       Neplaninių patikrų įstaigoje nebuvo, kadangi nebuvo gauta skundų.

       Planine tvarka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyrius tikrino įstaigos medicinos punktus ir palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių. Į patikrų pastabas buvo atsižvelgta, pažeidimai pašalinti.

       Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrius tikrino įstaigos naudojamus medicininės paskirties teisinei metrologijai priskirtas matavimo priemones. Pažeidimų nenustatyta.

       Šiaulių TLK kontrolės skyrius planine tvarka atliko PSD informacinės sistemos „Sveidra“ įrašus apie išrašytas ir išduotas kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones ir suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nustatyta žala PSDF biudžetui 98,92 eurai.

      Kelmės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planine tvarka atliko maisto paruošimo skyriaus patikrinimą. Patikrinimo metu rasti trūkumai pašalinti.

      Atliktas įstaigos 2016 m. finansinių ataskaitų metinis  auditas.

 

                                      VII. PROBLEMOS

 

1. Didėjantis įstaigoje dirbančių gydytojų amžius.

2. Reikalingas J.Basanavičiaus 6 pastato fasado tinko remontas, dažymo darbai, lietvamzdžių remontas.

3. Informacinių technologijų stoka medikų darbe.

4. Mažėjantis gyventojų skaičius, tuo pačiu mažėjantis ir finansavimas.

5. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriui reikalinga įsigyti dezo kamerą.      

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Jonas Daujotis

 

                                    PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-110

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TYTUVĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTAS

 

SIEKTINI KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Eil. Nr.

Vertinimo rodikliai

2017 m.

Pastabos

 1.

Kiekybiniai vertinimo rodikliai

 

 

   1.1.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Eur.

Teigiamas

 

 1.2.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ar dalyvavimas projektuose (programose) Eur.

7000

 

1.3.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis %

iki 85%

Su Sodra

1.4.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis %

Nuo10 iki 20%

Su Sodra

2.

Kokybiniai vertinimo rodikliai

 

 

2.1.

Pacientų pasitenkinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos

1-5 skundai

 

2.2.

Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir plėtojimo laipsnis:

 

 

2.2.1.

medicininis vidaus auditas

2 planiniai patikrinimai

 

 

2.2.2.

pacientų aptarnavimo standartai

Papildyti turimus naujais

 

2.2.3.

procedūrų standartai

Papildyti turimus naujais

 

2.3.

 

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, proc. per metus (tik licencijuoti darbuotojai, išskyrus išėjusius dėl pensinio amžiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje darbovietėje ir pagal terminuotas darbo sutartis)

iki 15%

 

2.4.

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika:

 

 

2.5.

Prevencinių programų vykdymas

 

 

2.5.1.

Vykdyta prevencinių priešvėžinių programų, Eur

 

iki 6000

 

2.5.2.

suteikta skatinamųjų paslaugų, Eur

 

iki 22000

 

2.5.3.

širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa

 

iki 4000

 

2.5.4.

Vaikų dantų silantavimo programa

iki 1000

 

2.5.

Informacinių technologijų diegimo ir plėtojimo lygis:

 

 

2.5.1.

įstaigos interneto svetainė

 Nuolat  atnaujinti informaciją

 

 

2.5.2.

 

Prisijungti prie ESPBI IS dėl elektroninių mirties liudijimų išrašymo.

Prisijungta 2017 03 13

2.6.

Viešojoje įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas

Toliau vadovautis ir vykdyti  2016-2019 m. korupcijos prevencijos priemonių planą.

 

 

Direktorius                                                                                                              Jonas Daujotis