LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 147 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-1122

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 147 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 147 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

147 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

1. Teisės aktų, reglamentuojančių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

užtraukia baudą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams, jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, dėl kurio žalos patyrė patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojai,

užtraukia baudą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams, jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 91 punktu:

91. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73).

2. Buvusius Kodekso priedo 91-95 punktus laikyti atitinkamai 92-96 punktais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė