VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

įsakymas

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. VA-34 „dėl PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBEs NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, teikimo ir tikslinimo TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. birželio 19 d. Nr. VA-44

Vilnius

 

 

Pakeičiu Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 versijos 03 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Tinkamai užpildyta ataskaita turi būti pateikta, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nuostatomis.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                Dainoras Bradauskas