LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1484

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, n u s p r e n d ž i u:“.

2.   Pakeičiu 1.1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1.1. kuriems pasireiškia bent vienas ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomas (kūno temperatūra 37,3 °C ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ir skonio pojūčio praradimas ar susilpnėjimas) ir (ar) kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);“.

3.   Pripažįstu netekusiais galios 1.1.1.2 ir 1.1.1.3 papunkčius.

4.   Pakeičiu 1.2.3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.3.4. NVSC specialistams, dirbantiems pasienio kontrolės punktuose, atliekantiems atvejų ir (ar) protrūkių tyrimus (epidemiologinę diagnostiką) ar atliekantiems patikrinimus, susijusius su karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo priemonių laikymųsi;“.

5.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.  Nustatyti, kad savivaldybės pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriamos:

2.1. mažos rizikos  savivaldybėms – jei 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis arba lygus bendram Lietuvos 14 dienų suminiam sergamumo rodikliui 100 tūkst. gyventojų arba savivaldybėje nustatytas vienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis;

2.2. didelės rizikos savivaldybėms – jei 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis už bendrą Lietuvos 14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų ir savivaldybėje nustatytas daugiau kaip vienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis.“

6.   Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.2, 1.1.3 ir 1.2.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;“.

7.   Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. šio sprendimo 1.2.1 ir 1.2.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – šio sprendimo 4.1.3 ir 4.2.2 papunkčiuose nustatyta tvarka;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga