ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEEKSPLOATUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMO, PRIPAŽINIMO BEŠEIMININKIU TURTU, APSKAITYMO, REALIZAVIMO IR UTILIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 2 d. Nr. A-110

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsniu, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Neeksploatuojamų transporto priemonių identifikavimo, pripažinimo bešeimininkiu turtu, apskaitymo, realizavimo ir utilizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Antanas Bartulis


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. vasario 3 d.

įsakymu Nr. A-110

 

 

 

NEEKSPLOATUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMO, PRIPAŽINIMO BEŠEIMININKIU TURTU, APSKAITYMO, REALIZAVIMO IR UTILIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neeksploatuojamų transporto priemonių identifikavimo, pripažinimo bešeimininkiu turtu, apskaitymo, realizavimo ir utilizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – sudaryti sąlygas pašalinti iš bendrojo naudojimo vietų neeksploatuojamas, paliktas be priežiūros transporto priemones (toliau – neeksploatuojamos transporto priemonės), kurios neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) ir dėl to visuomenės interesai negali būti apginti taikant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) įtvirtintas valstybės prievartos priemones. Aprašas nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrinių padalinių funkcijas, atsakomybę ir tarnybinio bendradarbiavimo procesus vykdant neeksploatuojamų transporto priemonių identifikavimo, pripažinimo bešeimininkiu turtu inicijavimo, vykdymo, apskaitymo ir bešeimininkėmis pripažintų transporto priemonių realizavimo ar utilizavimo procedūras.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ANK, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Aprašas taikomas inicijuojant ir vykdant neeksploatuojamų transporto priemonių paliktų Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendro naudojimo vietose pripažinimo bešeimininkiu turtu, apskaitymo, realizavimo ir utilizavimo procedūras Savivaldybės administracijoje, kai administracinio nusižengimo tyrimą atlieka Savivaldybės administracijos specialistai, kurie užfiksavo šio administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką arba veikia pagal gautą pranešimą, aktą ar kitokį dokumentą (toliau – pranešimas), kuriuo užfiksuotas administracinio nusižengimo požymius turinčios veikos padarymas.

4. Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek jame aptariamų klausimų, nustatomų teisinių santykių ir procedūrų tvarkos nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

 

II SKYRIUS

neeksploatuojamų transporto priemonių IDENTIFIKAVIMAS

 

5. Gavę informacijos arba nustačius galimai neeksploatuojamas transporto priemones bendrojo naudojimo vietose, Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus (toliau – CSTS) specialistas pradeda įrodymų rinkimą vietoje, surašo faktinių duomenų patikrinimo aktą (forma patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-03 įsakymu Nr. A-1734).

6. Informacija patikrinama tarnybinio naudojimo registruose: Transporto priemonių registre, Administracinių nusižengimų registre, VĮ Registrų centras registruose, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje, Ieškomų transporto priemonių registre ir kt. (Transporto priemonė identifikuojama pagal valstybinį registracijos numerį ir identifikavimo numerį (VIN kodą)).

7. Siekiant patikrinti ar transporto priemonė nėra pavogta, slepiama kaip nusikaltimo įrankis, nepradėta administracinio nusižengimo teisena dėl neeksploatuojamos transporto priemonės laikymo bendro naudojimo vietoje ar neinicijuota neeksploatuojamos transporto priemonės pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra, tarnybinės pagalbos kreipiamasi į teritorinį policijos komisariatą.

8. Paaiškėjus, kad transporto priemonė yra paieškoma (pavogta, slepiama kaip nusikaltimo įrankis ar kt.) ar kad administracinio nusižengimo teisena dėl neeksploatuojamos transporto priemonės laikymo bendro naudojimo vietoje jau pradėta ar jau inicijuota neeksploatuojamos transporto priemonės pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra – Savivaldybės administracijoje procedūra nutraukiama ir apie tai informuojamas teritorinis policijos komisariatas, persiunčiant visą susijusią informaciją.

9. Bendrojo naudojimo vietoje stovinti transporto priemonė identifikuojama, kaip neeksploatuojama ir jos savininkui pradedama administracinio nusižengimo teisena pagal ANK straipsnį dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo bendrojo naudojimo vietose, įvertinus surinktų įrodymų visumą, kai:

9.1. transporto priemonė akivaizdžiai ilgą laiką nepajudinta iš jos stovėjimo vietos (įvairių komunalinių ir bioskaidžių atliekų sankaupos aplink ir po transporto priemone, matomi pažeidimai po autoįvykio, padangos be oro, vandalizmo požymiai, pelėsis ir kt.);

9.2. negalioja transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra;

9.3. negalioja transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas;

9.4. transporto priemonė yra neregistruota teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Pradėjus administracinio nusižengimo teiseną pagal ANK straipsnį dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo bendrojo naudojimo vietose ant transporto priemonės priekinio stiklo ir (ar) kitoje gerai matomoje vietoje paliekamas informacinis pranešimas (1 priedas).

11. Kai administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma arba asmuo vengia administracinės atsakomybės, vadovaujantis ANK, CSTS kreipiasi į teritorinį policijos komisariatą dėl transporto priemonės savininko buvimo vietos nustatymo, procesinių dokumentų įteikimo, atvesdinimo.

12. CSTS vedėjas, skyriaus specialistui įvykdžius privalomą administracinio nusižengimo teisenos dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo bendrojo naudojimo vietose procedūrą, siekdamas apginti visuomenės interesus, sprendžia dėl pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros pradėjimo kai:

12.1. nustatoma, kad transporto priemonė neturi savininko arba transporto priemonės savininko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepavyksta nustatyti;

12.2. transporto priemonės neįmanoma identifikuoti (transporto priemonė neturi valstybinio registracijos numerio ir identifikavimo numerio (VIN kodo), arba identifikavimo numerio nustatymas išoriškai apžiūrint transporto priemonę yra negalimas);

12.3. nustatoma, kad transporto priemonės savininkas ja galbūt atsikratė (išmetė) ir neketina įgyvendinti savo turtinių teisių į transporto priemonę (asmuo deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos, asmens buvimo vietos neįmanoma nustatyti ir pan.).

13. Apie priimtą sprendimą dėl neeksploatuojamos transporto priemonės pranešėjas (veikiant pagal gautą pranešimą) yra informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

neeksploatuojamų transporto priemonių pripažinimo

bešeimininkiu TURTU tvarka

 

14. Neeksploatuojamų transporto priemonių pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros vykdomos laikantis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, įtvirtintų reikalavimų.

15. Inicijavus neeksploatuojamos transporto priemonės pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūrą CSTS specialistas apžiūri šią transporto priemonę ir, kiek tai įmanoma, joje esančią įrangą (garso aparatūrą, navigacijos priemones ir kt.), matomus transporto priemonėje esančius daiktus, įvertina išoriškai matomus transporto priemonės gedimus ir trūkumus. Transporto priemonė, joje esanti matoma įranga ir daiktai fotografuojami ir (ar) filmuojami. CSTS specialistas užpildo Motorinės transporto priemonės būklės aprašymo formą (toliau – Būklės aprašymas, 2 priedas).

16. Būklės aprašymo formoje pažymima, kad transporto priemonės vertė yra sąlyginė – 1 Euras ir transporto priemonė nebus nuvežama ir nebus saugoma iki jos pripažinimo bešeimininkiu turtu. Dėl transporto priemonės vertės nustatymo bus sprendžiama teismui priėmus sprendimą.

17. CSTS informuoja visuomenę apie ketinimą perimti transporto priemonę Savivaldybės administracijos žinion nuo pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros iniciavimo iki teismo sprendimo pripažinti transporto priemonę bešeimininkiu turtu įsiteisinimo dienos, ir kviečia atsiliepti transporto priemonės savininką ar kitus turtinių teisių į transporto priemonę turinčius asmenis šiais būdais:

17.1. paliekamas ant transporto priemonės priekinio stiklo ir (ar) kitoje gerai matomoje vietoje informacinis pranešimas (3 priedas);

17.2. informacija publikuojama Savivaldybės interneto svetainėje (nuolat atnaujinama) ir vieną kartą visuomenės informavimo priemonėse, inicijavus pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūrą;

17.3. informacija paskelbiama atitinkamos seniūnijos skelbimų lentoje.

18. CSTS specialistas, suderinęs su skyriaus vedėju, užpildo Savivaldybės administracijos žinion perimtinų neeksploatuojamų transporto priemonių sąrašą (toliau Sąrašas, 4 priedas), kurį pasirašo CSTS vedėjas, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. CSTS pateikia Sąrašo duomenis Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriui (toliau – Apskaitos skyrius), kuris užregistruoja į Sąrašą įtrauktas transporto priemones nebalansinėje apskaitoje.  

19. CSTS specialistai periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį nuvyksta į neeksploatuojamos transporto priemonės buvimo vietą ir surašo faktinių duomenų patikrinimo aktą.

20. Jeigu neeksploatuojamos transporto priemonės pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros metu jos savininkas teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijai pateikia nuosavybės teisę į neeksploatuojamą transporto priemonę patvirtinančius dokumentus arba neeksploatuojama transporto priemonė pašalinama iš bendrojo naudojimo vietos, transporto priemonės pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra nutraukiama. Tokiu atveju, CSTS apie tai informuoja Apskaitos skyrių, kuris išbraukia transporto priemones iš Savivaldybės administracijos nebalansinės apskaitos.

21. Jeigu per vienus metus nuo transporto priemonės įtraukimo į apskaitą jos savininkas nesikreipė į Savivaldybės administraciją arba nepatraukė transporto priemonės iš bendrojo naudojimo vietos, CSTS visus su transporto priemonės pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūromis susijusius dokumentus (faktinių duomenų patikrinimo aktai, reikalavimai, šaukimai, Būklės aprašymai ir kiti susiję dokumentai) perduoda Teisės skyriui, kuris parengia procesinius dokumentus ir kreipiasi į teismą dėl transporto priemonės pripažinimo bešeimininkiu turtu. Apie įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl transporto priemonės pripažinimo bešeimininkiu turtu Teisės skyrius informuoja Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrį, Apskaitos skyrių ir CSTS.

22. Teismui priėmus sprendimą neeksploatuojamą transporto priemonę pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Savivaldybės administracijai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliota komisija perima turtą ir priima sprendimą dėl transporto priemonės realizavimo ar utilizavimo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

neeksploatuojamų BEŠEIMININKIŲ transporto priemonių

realizavimas ir utilizavimas

 

23. Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu įgaliota komisija sprendžia:

23.1 pripažinti transporto priemonę atlieka;

23.2 pripažinti transporto priemonę realizuotina ir organizuoti jos pripažinimo tinkama naudoti pagal paskirtį procedūras.

24. Atliekomis pripažintos transporto priemonės utilizuojamos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

25. Identifikuotos ir pagal paskirtį galimos naudoti transporto priemonės gali būti realizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

26. Ginčai dėl neeksploatuojamų transporto priemonių saugojimo ir bešeimininkėmis pripažintų transporto priemonių realizavimo ar utilizavimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Aprašas keičiamas, stabdomas jo galiojimas ar jis naikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

____________________________

part_64874f24c3df47f09d459341f1cc40f5_end