vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

Dėl elektros energijos rinkos kainos 2018 metams nustatymo

 

2017 m. spalio 17 d. Nr. O3E-444

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.3 ir 23.4 papunkčiais, Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2017 m. spalio 13 d. pažymą Nr. O5E-262 „Dėl elektros energijos rinkos kainos 2018 metams nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

Nustatyti prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą 2018 metams – 3,613 ct/kWh.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė