hERBAS_bmp

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI GYVENAMOJO NAMO MERKINĖS G. 2, DRUSKININKAI, BALKONUOSE/LODŽIJOSE

 

2021 m. sausio 27 d. Nr. V35-58

Druskininkai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Toliau -Aprašas), 6 punktu, bei atsižvelgdama į Merkinės g. 2, Druskininkai, gyvenamojo namo gyventojo 2021 m. sausio 24 d. pareikštą prieštaravimą dėl rūkymo balkonuose/lodžijose:

1. P a s k e l b i u, kad draudžiama rūkyti gyvenamojo namo, esančio Merkinės g. 2, Druskininkai, balkonuose/lodžijose.

2. Į p a r e i g o j u Daugiabučio namo savininkų bendriją „Merkys“, namo, nurodyto įsakymo 1 punkte, pastato išorėje ir (arba) viduje, laikantis Aprašo 14, 16, 17, 19 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų, įsakymo įsigaliojimo dieną įrengti informacinius ženklus apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose/lodžijose. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 22 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui (A.Mickevičiaus g. 8 A, Kaunas).

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                             Vilma Jurgelevičienė