LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos SEKTORIUJE projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo

 

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. 1-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Paramos atsinaujinančių išteklių energijos plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių išteklių energijos plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                   Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-367

 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos SEKTORIUJE projektų atrankos organizavimo tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektams ir projektų paraiškos teikėjams taikomus reikalavimus, projekto paraiškų pateikimą ir vertinimą, finansavimo tvarką ir sąlygas, projektų atrankos stebėseną ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 58 straipsnio 9 dalimi, Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Paramos administravimo aprašas), 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Bendradarbiavimo sutartis – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Agentūros sutartis dėl MTEP atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo įgyvendinimo.

3.2. Partneris – Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą. Įgyvendinant projektą, partneris gali tapti privačiuoju juridiniu asmeniu, atitinkančiu didelės įmonės statusą.

3.3. Projektas – su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP) atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje Lietuvos Respublikoje susijęs projektas.

3.4. Projekto paraiškos teikėjas – Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą, sudaręs su Lietuvos mokslo ir studijų institucija (toliau – mokslo ir studijų institucija) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ar kitą lygiavertį susitarimą (toliau – jungtinės veiklos sutartis), kurio turinys nustatytas Aprašo 9 punkte, ir pateikę Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau – Agentūra) projekto paraišką finansavimui gauti.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Paramos administravimo apraše , bendradarbiavimo ir finansinės paramos sutartyse.

5. Agentūra skelbia kvietimus, vykdo projektų atranką ir vertinimą, projektų atrankos stebėseną ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Paramos administravimo aprašu ir Aprašu.

6. Pagal Aprašą skiriamos finansinės paramos tikslas – skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą kuriant ar tobulinant MTEP produktus ir skatinti privačias investicijas į MTEP veiklas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

7. Pagal Aprašą finansinės paramos forma yra negrąžintina subsidija (dotacija).

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO PARAIŠKOS TEIKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

8. Projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu (partneriais). Bent vienas partneris turi būti įmonė, vykdžiusi aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. įmonės metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000  Eur (trys tūkstančiai eurų) per paskutinius prieš projekto paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus (reikalavimas įmonės metinei apyvartai netaikomas, kai įmonė įsteigta mažiau nei 6 (šešis) mėnesius iki projekto paraiškos Agentūrai pateikimo dienos). 

9. Projekto paraiškos teikėjas privalo sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurioje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita) bei šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių.

10. Projekto paraiškos teikėjui ir partneriui (partneriams), (toliau visi kartu ir kiekvienas atskirai – projekto paraiškos teikėjas) gali būti skiriama finansinė parama, jei projekto paraiškos pateikimo metu projekto paraiškos teikėjas atitinka Paramos administravimo aprašo 10.2 – 10.10 papunkčiuose ir 12 punkte nurodytus reikalavimus.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

11. Projektas turi atitikti Paramos administravimo aprašo 13 ir 15 punktuose nustatytus reikalavimus.

12. Projekto išlaidos iki finansinės paramos sutarties sudarymo dienos yra patiriamos projekto paraiškos teikėjo rizika ir nėra finansuojamos.

13. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kurioms apmokėti skyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

14. Projekto paraiškos vertinimo kriterijai:

14.1. MTEP etapų klasifikacijos aprašo etapas, kuriuo pradedamas projektas;

14.2. kuriamo produkto technologinis naujumas ir inovatyvumas, planuojami technologiniai pasiekimai;

14.3. projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti produkto komercinis potencialas, rinka;

14.4. projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, įsteigtu mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių iki projekto paraiškos Agentūrai pateikimo;

14.5 MTEP etapų klasifikacijos aprašo etapas, kurį numatoma pasiekti įgyvendinus projektą.

15. Už atitiktį 15 punkte nurodytiems reikalavimams projektams yra skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 4 priede). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 20 (dvidešimt) balų.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

16. Projekto paraiškos teikiamos pagal Agentūros skelbiamus kvietimus teikti projekto paraiškas. Kvietimai teikti projekto paraiškas yra viešai skelbiami Agentūros interneto svetainėje www.mita.lrv.lt. Informacija apie kvietimo metu gautas projekto paraiškas paskelbiama Agentūros interneto svetainėje per 5 (penkias) darbo dienas nuo kvietimo paskutinės dienos. Kvietime gali būti nustatyti papildomi su projekto įgyvendinimu susiję reikalavimai.

17. Projekto paraiškos teikėjas visų partnerių vardu kvietime nustatyta tvarka Agentūrai turi pateikti projekto paraišką (Aprašo 1 priedas) su šiais priedais:

17.1. jungtinės veiklos sutartimi;

17.2. dokumentu, įrodančiu įmonės priskyrimą SVĮ (smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto deklaracija);

17.3. darbo grupės narių darbo užmokesčio įkainius su pagrindžiančiais dokumentais;

17.4. prašomų finansuoti ilgalaikio turto, prekių ir paslaugų išlaidų kainomis su pagrindžiančiais dokumentais;

17.5. projekto darbo grupės narių gyvenimo aprašymais;

17.6. dokumentais, pagrindžiančiais veikimą energetikos sektoriuje;

17.7. pareiškėjo patvirtinimą, kad tenkinami Paramos administravimo aprašo 10.2-10.10 papunkčiuose ir 12, 13 ir 15 punktuose nustatyti reikalavimai;

17.8. kitais dokumentais, galinčiais turėti reikšmės pagrindžiant atitikimą Apraše nurodytiems reikalavimams.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

18. Vertinant projektų paraiškas yra atliekamas:

18.1. administracinis vertinimas;

18.2. ekspertinis vertinimas.

19. Administracinį vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė).

20. Administracinio vertinimo metu tikrinama, ar projekto pareiškėjas atitinka Aprašo II skyriuje jam taikomus reikalavimus, ar pateikti visi prašomi dokumentai bei reikiama informacija pagal Aprašo IV skyrių, taip pat ar projekto paraiška atitinka Aprašo III, VII ir VIII skyrių reikalavimus. Darbo grupė, atlikusi administracinį vertinimą, užpildo Projekto paraiškos administracinio vertinimo lentelę (Aprašo 3 priedas) ir priima sprendimą dėl projekto paraiškos teikimo (neteikimo) ekspertiniam vertinimui.

21. Tuo atveju, jei projekto paraiškoje yra netikslumų ir (ar) trūkumų, Agentūra prašo projekto paraiškos teikėjo patikslinti projekto paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio pareikalavimo pateikimo momento. Trūkstami dokumentai pateikiami, informacija yra tikslinama ta apimtimi, kuri yra nurodoma Agentūros prašyme, nekeičiant projekto paraiškos turinio. Darbo grupei nustačius, kad projekto pareiškėjas neatitinka Aprašo II skyriuje jam taikomų reikalavimų, ir (ar) pateikti ne visi prašomi dokumentai bei reikiama informacija pagal Aprašo IV skyrių ir projekto paraiškos teikėjas per nustatytą 5 darbo dienų terminą nepatikslina informacijos ir (ar) nepateikia trūkstamų dokumentų, ir (ar) projekto paraiška neatitinka Aprašo III, VII ir VIII skyrių reikalavimų, projekto paraiška atmetama. Apie priimtą Darbo grupės sprendimą dėl projekto paraiškos atmetimo Agentūra informuoja projekto paraiškos teikėją per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos kartu pateikdama sprendimą.

22. Jeigu Darbo grupė, atlikusi administracinį vertinimą ir užpildžiusi Projekto paraiškos administracinio vertinimo lentelę, nustato, kad projekto paraiška atitinka visus Aprašo II, III, IV, VII, VIII skyriuose keliamus reikalavimus, projekto paraiška yra teikiama ekspertiniam vertinimui.

23. Ekspertinis vertinimas organizuojamas Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo, patvirtinto Agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis. Ekspertinio vertinimo metu projekto paraišką vertina ne mažiau nei 3 (trys) ekspertai.

24. Ekspertai įvertina projekto paraišką vadovaudamiesi Projekto paraiškos vertinimo kriterijais pagal Aprašo 4 priedą, ir pateikia vertinimo išvadas užpildydami Projekto paraiškos ekspertinio vertinimo anketą pagal Aprašo 5 priedą.

25. Ekspertų išvados apibendrinamos Ekspertų tarybos posėdyje ir pateikiamos Darbo grupei. Ekspertų taryba, vertindama projekto paraišką, į posėdžius gali kviesti projekto paraiškos teikėją, partnerių atstovus, ekspertus, specialistus ir kitus asmenis.

26. Darbo grupė, atsižvelgdama į Ekspertų tarybos rekomendacijas, nustato siūlomą preliminarią finansuotinų projektų eilę ir kartu su projekto paraiškomis, ekspertų išvadomis, projektų paraiškų apibendrinimais ir kita su projektu susijusia informacija, pateikia juos  Projektų atrankos komitetui, sudarytam vadovaujantis Paramos administravimo apraše nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu projektas nesurenka Aprašo 15 punkte nurodyto minimalaus atitikties kriterijų balų sumos, projekto paraiška atmetama. Projekto paraiškos teikėjas apie Darbo grupės sprendimą dėl projekto paraiškos atmetimo informuojamas Aprašo 21 punkto nustatyta tvarka ir terminais.

27. Projekto paraiškos vertinimas, įskaitant administracinį ir ekspertinį vertinimus, atliekamas ne ilgiau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo kvietimo pabaigos. Laikotarpis, nustatytas projekto paraiškos tikslinimui, į šį terminą neįskaičiuojamas.

28. Komitetas per 15 darbo dienų nuo Aprašo 26 punkte nurodytos informacijos gavimo, protokoliniu sprendimu sudaro galutinę projekto paraiškų eilę ir priima sprendimą siūlyti skirti arba neskirti projektams finansinę paramą. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, kurių projekto paraiškos buvo pateiktos pirmiau pagal projekto paraiškų pateikimo datą ir laiką.

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMO, FINANSINĖS PARAMOS SUTARTIES SUDARYMO IR FINANSINĖS PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

29. Finansavimas skiriamas, sprendimas skirti finansavimą priimamas ir įforminamas Paramos administravimo aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

30. Agentūra per 3 (tris) darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo dėl finansavimo skyrimo gavimo dienos informuoja apie tai paramos gavėją raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsdama jam informacinį pranešimą bei apie sprendimą skirti finansavimą paskelbia savo interneto svetainėje.

31. Priėmus sprendimą skirti finansinę paramą, Agentūra per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos parengia finansinės paramos sutartį ir pateikia ją projekto paraiškos teikėjui. Finansinės paramos sutartis turi būti pasirašyta per 10 (dešimt) darbo dienų nuo finansinės paramos sutarties pateikimo projekto paraiškos teikėjui. Per nustatytą terminą dėl projekto paraiškos teikėjo kaltės ir (ar) neveikimo nesudarius finansinės paramos sutarties, laikoma, kad projekto paraiškos teikėjas finansinės paramos atsisako.

32. Avansinio, tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymai rengiami ir nagrinėjami, finansinė parama išmokama finansinės paramos sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis Paramos administravimo apraše nustatytų sąlygų.

 

VII SKYRIUS

BENDRIEJI FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

33. Pagal Aprašą tinkamą išlaidų paskirstymą, finansavimą ir pajamas galima įrodyti metinėmis paramos gavėjo finansinėmis ataskaitomis, kurias, Agentūrai paprašius, pastarasis turi pateikti Agentūros nustatyta tvarka ir terminais.

34. Paramos gavėjas privalo apskaityti projekto lėšas atskirai. Tuo atveju, jei yra gaunamos pajamos iš projekto, paramos gavėjas privalo Agentūrai pateikti informaciją ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius pajamų panaudojimą.

35. Projektui finansinė parama teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnį.

36. Didžiausia projektui galima skirti finansinės paramos suma yra 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

37. Projekto paraiškos teikėjas planuoja tik tuos mokslinius tyrimus, darbus, įrangos įsigijimą, žmogiškuosius išteklius ir kitas priemones, be kurių neįmanoma pasiekti projekto rezultatų.

38. Finansuojamoji dalis priklauso nuo projekto paraiškos teikėjo veiklos pobūdžio, projekto sąmatos pagrįstumo, finansinės paramos skirtos projektui sumos.

39. Didžiausia leistina finansuojamoji dalis gali siekti:

39.1. 50 (penkiasdešimt) procentų tinkamų finansuoti išlaidų – pramoniniams tyrimams;

39.2. 25 (dvidešimt penkis) procentų tinkamų finansuoti išlaidų – bandomajai taikomajai veiklai;

39.3. 50 (penkiasdešimt) procentų tinkamų finansuoti išlaidų – galimybių studijoms.

40. Pagalbos pramoniniams tyrimams ir bandomajai taikomajai veiklai intensyvumas didinamas iki 80 (aštuoniasdešimt) procentų tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos intensyvumo:

40.1. 10 (dešimčia) procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 (dvidešimčia) procentinių punktų mažosioms įmonėms;

40.2. 15 (penkiolika) procentinių punktų, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

40.2.1. įgyvendinant projektą veiksmingai bendradarbiauja įmonės, kurių bent viena yra maža ar vidutinė įmonė, arba projektas įgyvendinamas bent dviejose valstybėse narėse, arba valstybėje narėje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo susitariančiojoje šalyje, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70 (septyniasdešimt) procentų tinkamų finansuoti išlaidų;

40.2.2. įmonė ir bent viena mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija, kuri viena ar kartu padengia bent 10 (dešimt) procentų tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus;

40.2.3. projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę įrangą.

41. Vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties reglamentu, pagalbos intensyvumas galimybių studijoms gali būti padidintas 10 (dešimčia) procentinių  punktų vidutinėms įmonėms ir 20 (dvidešimčia) procentinių punktų mažosioms įmonėms.

42. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriama finansinė parama, turi būti finansuojama iš paramos gavėjo lėšų. Bent vienas partneris turi savo lėšomis prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Partnerio (partnerių) įnašas gali būti piniginis, taip pat gali būti mokamas kaip darbo užmokestis darbuotojams, partnerio lėšomis gali būti įsigyjamos projekto įgyvendinimui reikalingos medžiagos, perkamos paslaugos ir kt.

43. Projekto biudžetas turi būti suplanuotas visam projekto laikotarpiui.

44. Darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams nustatyto darbo užmokesčio. Darbuotojui negali būti planuojamos išmokos, kurios būtų mokamos kaip autorinis atlyginimas arba kaip atlyginimas už paslaugas. Paramos gavėjai negali sudaryti darbo ir savanoriško darbo sutarčių su tuo pačiu projekto veiklas įgyvendinančiu darbuotoju, t. y. darbuotojas negali turėti tame pačiame projekte dėl projekto veiklų vykdymo kelių darbo sutarčių su skirtingais paramos gavėjais arba savanoriško darbo sutarties ir darbo sutarties su tuo pačiu paramos gavėju ar skirtingais paramos gavėjais.

45. Finansinės paramos dalis, skiriama įrangos (ilgalaikio turto įsigijimo, nusidėvėjimo ar amortizacijos) išlaidoms, negali viršyti 40 (keturiasdešimties) procentų visų paraiškos teikėjo numatytų tinkamų tiesioginių išlaidų. MTEP veikloms vykdyti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos yra tinkamos, jei planuojama įsigyti įranga nėra viešai prieinama atviros prieigos principu veikiančiose MTEP infrastruktūrose arba viešai prieinamos įrangos pajėgumų nepakanka veiksmingai vykdyti projekto veiklas arba įrangos panaudojimo galimybės kitaip apribotos.

46. Išlaidų pagal paslaugų sutartis tiesioginėms veikloms vykdyti suma negali viršyti 20 (dvidešimties) procentų projekto tiesioginių išlaidų. Gali būti perkamos tik tos paslaugos, kurios papildo tiesiogines projekto veiklas ir be jų nebūtų pasiektas projekto rezultatas.

47. Paramos gavėjas, pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jeigu jis yra perkančioji organizacija. Jeigu paramos gavėjas (partneris) nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vykdydamas pirkimus, kurių vertė yra iki 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuonių tūkstančių eurų) be pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, vadovaujasi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, o vykdydamas pirkimus, kurių vertė viršija 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuonis tūkstančius eurų) be pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.947 straipsnio „Viešo konkurso paskelbimas“ reikalavimais.

48. Priėmus sprendimą skirti finansinę paramą, Agentūra teisės aktų nustatytą tvarka skiriamą finansinės paramos sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

 

VIII SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

49. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:

49.1. aiškiai apibrėžtos pagal Aprašo 50 punkte nustatytas išlaidų kategorijas;

49.2. patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, realios ir teisingos, nurodytos projekto biudžete ir pagrįstos finansiniais dokumentais;

49.3. proporcingos ir būtinos projekto įgyvendinimui;

49.4. patirtos projekto įgyvendinimo metu, laikantis ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų.

50. Tinkamų išlaidų, kurioms finansuoti Apraše nustatyta tvarka gali būti skiriama finansinė parama, kategorijos yra:

50.1. išlaidos personalui: išlaidos projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 5 (penki) visos darbo dienos ekvivalentai;

50.2. išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);

50.3. išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);

50.4. išlaidos pagal paslaugų sutartis;

50.5. netiesioginės išlaidos, kurios negali viršyti 10 procentų nuo gautos finansinės paramos sumos.

51. Netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra:

51.1. baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;

51.2. debeto palūkanos, finansinių operacijų išlaidos, uostų, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti grynai finansinių sandorių kaštai;

51.3. paskolų, išperkamosios nuomos išlaidos;

51.4. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo;

51.5. projekto parengimo išlaidos;

51.6. nekilnojamojo turto, įskaitant, bet neapsiribojant žemę, įsigijimo išlaidos.

52. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei atitinka reikalavimus tinkamoms išlaidoms (Aprašo 2 priedas) bei yra teisingai ir sąžiningai paskirstytos pagal Aprašo 50 punkte nustatytas išlaidų kategorijas.

 

IX SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKOS STEBĖSENA IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

53. Visi paramos gavėjo atlikti darbai, tyrimai ir kita planuota veikla turi būti kruopščiai dokumentuota ir patikrinama. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą, gautos finansinės paramos tikslinį panaudojimą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako paramos gavėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

54. Pažeidimų nustatymas ir projektų įgyvendinimo priežiūra atliekami Paramos administravimo apraše ir Agentūros nustatyta tvarka.

55. Agentūra turi teisę projekto įgyvendinimo vietoje atlikti patikrinimą ir gauti iš paramos gavėjo reikalingą informaciją apie projekto įgyvendinimą ir su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

56. Patikrinimas vietoje gali būti atliekamas šiais atvejais:

56.1. pagal planą – pagal Agentūros tvirtinamą patikrinimų planą, kuriame nurodomi tikrinami paramos gavėjai ir tikrinami projektai;

56.2. neplanuotai – esant pagrįstam įtarimui, kad paramos gavėjo teikiama informacija, kuri buvo patikslinta pagal Agentūros prašymą, yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.

57. Pažeidimas gali būti nustatomas:

57.1. teikdamas projekto paraišką, mokėjimo prašymus ar kitus dokumentus pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės apsisprendimui suteikti finansinę paramą, išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymui arba tinkamai projekto įgyvendinimo priežiūrai;

57.2. nukrypsta nuo finansinės paramos sutartyje numatyto projekto biudžeto ar projekto vykdymo grafiko ir apie tai neinformuoja vykdančiosios institucijos;

57.3. neteikia koordinuojančiajai ir (arba) vykdančiajai institucijai jos prašomos informacijos;

57.4. tinkamai netvarko projekto buhalterinės apskaitos taip, kad buhalterinės apskaitos informacija būtų aiški, objektyvi, palyginama ir laiku pateikiama, pažeidžia teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų saugojimo tvarką;

57.5. kitais atvejais.

58. Patikrinimus vietoje atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta patikros darbo grupė.

59. Agentūra apie planuojamą atlikti patikrinimą vietoje raštu informuoja paramos gavėją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki patikrinimo atlikimo pradžios, išskyrus atvejus, kuomet yra atliekamas neplanuotas patikrinimas.

60. Patikrinimus atliekantys patikros darbo grupės nariai privalo:

60.1. nusišalinti patys arba būti nušalinti nuo patikrinimo atlikimo, jeigu paaiškėja, kad jie yra tikrinamo paramos gavėjo vadovo ar projekto personalo sutuoktiniai, sugyventiniai, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę partnerystę, artimieji giminaičiai ar yra su šiais asmenimis susiję svainystės ryšiais (kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), arba jeigu patikros darbo grupės narių nešališkumu pagrįstai abejojama dėl kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

60.2. prisistatyti tikrinamo paramos gavėjo vadovui (ar jo įgaliotam asmeniui) ir pateikti dokumentą, kurio teisiniu pagrindu yra vykdomas patikrinimas;

60.3. būti objektyvūs ir sąžiningi, iš anksto viešai nevertinti atlikto patikrinimo rezultatų;

60.4. išanalizuoti patikrinimo metu surinktą medžiagą ir įvertinti, ar ataskaitose pateikta informacija teisinga ir tiksli, ar buvo atlikti tyrimai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias paramos gavėjas atsiskaitė, ar finansinė parama naudojama pagal tikslinę paskirtį, bei patikrinimo rezultatus surašyti į pažymą.

61. Patikrinimą atliekanti patikros darbo grupė turi teisę:

61.1. atlikti patikrinimus pas paramos gavėją jų darbo laiku;

61.2. susipažinti su visa projekto dokumentacija, gauti atskirų dokumentų kopijas ar nuorašus, esant galimybei, taip pat gauti kitą informaciją, susijusią su įgyvendinamu projektu.

62. Paramos gavėjas, pas kurį buvo atliktas patikrinimas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos dėl atlikto patikrinimo surašymo dienos, yra raštu informuojamas apie patikrinimo rezultatus.

63. Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo finansinės paramos sutartyje nustatytus reikalavimus ir tai yra esminis finansinės paramos sutarties pažeidimas, finansinės paramos sutartį gali būti nutraukta ir (ar) pareikalauta iš paramos gavėjo grąžinti finansinę paramą ar paramos dalį per 5 darbo dienas finansinės paramos sutartyje nustatyta tvarka.

64. Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo finansinės paramos sutartyje nustatytus reikalavimus ir tai nėra esminis finansinės paramos sutarties pažeidimas, apie tai per 3 darbo dienas raštu informuojamas paramos gavėjas, nurodant nustatytus trūkumus ir jų pašalinimo terminus.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Dokumentai, susiję su sprendimu skirti finansinę paramą ir šios paramos išmokėjimu, saugomi 10 metų nuo paskutinės finansinės paramos suteikimo dienos.

66. Energetikos ministerija Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje pateikia Reglamento III priede nurodytą informaciją, kai vienam projektui skirta finansinė parama viršija 500 000 Eur.

67. Ginčai, kilę dėl Aprašo reikalavimų vykdymo, taikymo ir aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Agentūros veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Projekto paraiškos forma)

 

PROJEKTO PARAIŠKA

 

(Elektroninėje projekto paraiškos (toliau šiame ir visuose Aprašo prieduose – paraiška) formoje, kurią pildo paraiškos teikėjas, pildomų laukų išdėstymo tvarka nebūtinai atitinka šioje paraiškos formoje nurodytą laukų išdėstymo tvarką)

 

Pildymo data

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

 

1. Bendra informacija

Programos/priemonės pavadinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Kvietimo numeris

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Paraiškos Nr.

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Paraiškos tipas

Pasirenkama „dėl finansavimo“

Projekto pavadinimas (lietuvių / anglų)

Nurodyti privaloma.

Mokslo sritys

Pasirenkama iš sąrašo.

Mokslo kryptys

Pasirenkama iš sąrašo.

Raktiniai žodžiai

Nurodomi raktiniai žodžiai, susiję su paraiškos tematika.

Projekto trukmė mėnesiais

Nurodyti privaloma.

Bendras projekto biudžetas, Eur (biudžetas nurodomas viso projekto kartu su partneriais su PVM kai PVM tinkamas kompensuoti ir be PVM kai PVM yra netinkamos išlaidos)

Nurodyti privaloma.

Paraiškos būsena

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Projekto santrauka (viešai skelbiama trumpa informacija apie projektą iki 150 spaudos ženklų, lietuvių / anglų kalbomis)

Užpildyti privaloma.

 

2. Paraiškos teikėjo administracinė informacija

Paraiškos teikėjas

Vartotojas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

El. paštas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

 

Projekto koordinatorius

Juridinio asmens kodas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Organizacijos pavadinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Pavadinimo sutrumpinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

PVM mokėtojo kodas

Nurodomas kodas pagal galiojantį pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimo pažymėjimą.

Adresas

Gatvė, namo numeris

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Miestas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Pašto kodas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Šalis

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Savivaldybė

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Dalyvio statusas

Pasirenkama iš sąrašo

 

Projekto partneris

Juridinio asmens kodas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Organizacijos pavadinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Pavadinimo sutrumpinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

PVM mokėtojo kodas

Nurodomas kodas pagal galiojantį pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimo pažymėjimą.

Adresas

Gatvė, namo numeris

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Miestas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Pašto kodas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Šalis

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Savivaldybė

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Dalyvio statusas

Pasirenkama iš sąrašo.

 

A dalis (priedas) (lietuvių kalba)

 

1. Projekto aprašymas

1.1. Idėjos aprašymas

(trumpai aprašyti projekto bei kuriamo maketo (modelio) ar prototipo (bandomosios versijos) idėją, jos aktualumą, nurodyti, kaip projektas padės ją įgyvendinti, koks siekiamas rezultatas, iki 900 spaudos ženklų)

 

 

1.2. Tikslai ir uždaviniai

(projekto tikslus formuluoti vienu sakiniu, kaip ir kiekvieną uždavinį)

 

 

1.3. Rezultatas

(aprašyti, koks rezultatas pasibaigus projektui bus pasiektas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą MTEP etapų klasifikaciją)

 

 

1.4. Sprendžiamų MTEP, technologinių neapibrėžtumų (mokslinio, technologinio naujumo) aprašymas

(pateikti trumpą problemos analizę, aprašyti idėjos inovatyvumą, numatomų rezultatų reikšmę mokslo ir technologijų vystymui bei galimybes pritaikyti rezultatus versle, iki 4000 spaudos ženklų)

 

 

1.5. Tyrimo metodai

(aprašomi, kokie tyrimo metodai bus naudojami siekiant rezultato ir kodėl jie pasirinkti, iki 4000 spaudos ženklų)

 

 

1.6. Rizikų valdymas

(įvertinti rizikas ir aprašyti, kaip jos bus suvaldytos, nurodyti atsakingus asmenis)

Rizikos pavadinimas

Tikimybė

Poveikis

Rizikos valdymo priemonės / veiksmai

Atsakingi asmenys

 

 

 

 

 

 

1.7. Rinka

(aprašyti, kokį komercinį potencialą turi projekto rezultatas, iki 4000 spaudos ženklų)

 

 

1.8. Rezultatų tęstinumas

(aprašyti, kaip projekto rezultatai bus panaudoti pasibaigus projektui, iki 2000 spaudos ženklų)

 

 

1.9. Partneris (-iai)

(pagrįsti partnerių reikalingumą vykdant projektą, atskleisti jų kompetenciją pagal projekto tematiką, iki 2000 spaudos ženklų)

 

 

1.10. Turimo MTEP etapo pagrindimas

(nuosekliai aprašyti turimą MTEP etapą, iki 2000 spaudos ženklų)

 

 

2. Projekto įgyvendinimas

2.1. Projekto darbų aprašymas

(Aprašyti numatomą MTEP veiklų seką, nurodyti išteklius, kuriuos naudosite darbams atlikti)

Eilės Nr.

MTEP veiklos pavadinimas

Aprašymas

 

 

 

 

2.2. Projekto MTEP veiklų kalendorinis planas

Eil. Nr.

MTEP veiklos pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Pradžia

Pabaiga

 

 

 

 

 

 

2.3. Projekto darbo grupė (ne daugiau 5 etatų)

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Pareigos institucijoje

Pareigos projekte

Vykdomi darbai

Patirtis ir turimos kompetencijos

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto suminis biudžetas

Išlaidų pavadinimas

 

n metai

(Eur)

n metai

(Eur)

n metai (Eur)

Visam projektui (Eur)

Prašoma finansinės paramos suma (Eur)

1. Tiesioginės išlaidos:

 

 

 

 

 

1.1. Išlaidos personalui (darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos)

 

 

 

 

 

1.2. Išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms)

 

 

 

 

 

1.3. Išlaidos pagal paslaugų sutartis

 

 

 

 

 

1.4. Išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai)

 

 

 

 

 

2. Netiesioginės išlaidos

(10 proc)

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Prašoma finansinės paramos suma:

 

 

 

 

 

 

3. Paraiškos teikėjo biudžetas

Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms

Išlaidų pavadinimas

 

n metai

(Eur)

n+1 metai

(Eur)

Visam projektui (Eur)

1. Tiesioginės išlaidos:

 

 

 

1.1. Išlaidos personalui (darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos)

 

 

 

1.2. Išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms)

 

 

 

1.3. Išlaidos pagal paslaugų sutartis

 

 

 

1.4. Išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai)

 

 

 

2. Netiesioginės išlaidos (10 procentų)

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Prašoma finansinės paramos suma:

 

 

 

 

Įmonėms

Išlaidų pavadinimas

 

n metai

(Eur)

n+1 metai

(Eur)

Visam projektui (Eur)

1. Tiesioginės išlaidos:

 

 

 

1.1. Išlaidos personalui (darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos)

 

 

 

1.2. Išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms)

 

 

 

1.3. Išlaidos pagal paslaugų sutartis

 

 

 

1.4. Išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai)

 

 

 

2. Netiesioginės išlaidos (10 procentų)

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Prašoma finansinės paramos suma:

 

 

 

 

3.1. Išlaidų pagrindimas

Išlaidos personalui (darbo užmokestis su mokesčiais)

Darbuotojo vardas ir

pavardė

Pareigybė

projekte

 

Valandinis įkainis projekte

Darbo valandų

projekte skaičius

per mėn.

Darbo

mėnesių

skaičius

Iš viso (Eur)

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Išlaidos personalui (komandiruočių išlaidos)

Vieta

Data

Būtinumas projektui

Kainos pagrindimas

Kaina (Eur)

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms)

Išlaidų pavadinimas

Poreikis projekte

Kainos pagrindimas

Kaina (Eur)

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Išlaidos pagal paslaugų sutartis

Išlaidų pavadinimas

Poreikis projekte

Kainos pagrindimas

Kaina (Eur)

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Išlaidos ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimui arba amortizacijai)

Išlaidų pavadinimas

Poreikis projekte

Kainos pagrindimas

Kaina (Eur)

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

1 priedas. Jungtinės veiklos sutartis

Pateikti privaloma.

2 priedas. SVV subjekto deklaracija

Pateikti privaloma.

3 priedas. Darbo grupės narių darbo užmokesčio įkainiai su pagrindžiančiais dokumentais

Pateikti privaloma.

4 priedas. Projekto darbo grupės narių CV

Pateikti privaloma.

5 priedas. Kainas pagrindžiantys dokumentai

Pateikti privaloma.

6 priedas. Dokumentai, pagrindžiantys veikimą energetikos sektoriuje

Pateikti privaloma.

7 Kiti dokumentai

 

 

Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinėje sistemoje (MTEPIS)

󠄣

Sutinku, kad informacija apie Agentūrai pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos numeris, prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas skirti finansavimą arba sprendimas neskirti  finansavimo, informacija apie sudarytą finansinės paramos sutartį ir skirtos finansinės paramos sumą būtų skelbiami svetainėje www.e-mokslovartai.lt

󠄣

 

_______________

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

reikalavimai TinkamOMS išlaidOMS

 

Išlaidų kategorija

Tinkamos išlaidos

Sąnaudas pateisinantys dokumentai

Išlaidos personalui: darbo užmokestis,

socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, komandiruočių išlaidos

Projektą tiesiogiai vykdančio personalo, dirbančio pagal darbo sutartis, su darbo santykiais susijusios sąnaudos už laiką, dirbtą vykdant projektą. Socialinio draudimo įmokos – darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą. Darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Atostoginiai projekte yra tinkamos išlaidos tik tada, jeigu išmokami už projekte uždirbtą laikotarpį.

Projektą vykdančių darbuotojų komandiruočių išlaidos Lietuvoje (pas projekto partnerius) ir užsienyje (pristatant pranešimus apie projekto rezultatus renginiuose): kelionės išlaidos, dienpinigiai, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, draudimo išlaidos. Komandiruočių išlaidos apskaičiuojamos neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų ir dienpinigių normų Lietuvoje, taikomų biudžetinėms įstaigoms.

Darbo sutartys, įsakymai (potvarkiai), žiniaraščiai (mokėjimo, atsiskaitymo ir pan.), mokėjimo dokumentai. Įsakymai (potvarkiai) dėl darbuotojų siuntimo į komandiruotę, komandiruotės dalyvių avansinės apyskaitos arba buhalterinės pažymos dėl patirtų komandiruotės išlaidų, komandiruotės išlaidas pateisinantys dokumentai: bilietų pirkimo sąskaitos faktūros, kelionės bilietai, kvitai, sąskaitos už gyvenamojo ploto nuomos paslaugas, kelionės lapas, kuriame nurodyta nuvažiuotų kilometrų skaičius ir kuro sunaudojimas, mokėjimo dokumentai. Kiti personalo išlaidas pateisinantys dokumentai. Darbo užmokesčio dydį pagrindžiantys dokumentai yra darbo užmokesčio priskaitymo pažyma už 3-6 mėn. laikotarpį iki projekto pateikimo.

 

Išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai).

Projektui vykdyti reikalingo ilgalaikio turto (materialiojo turto, kompiuterinės bei programinės įrangos ir kito ilgalaikio nematerialiojo turto) įsigijimo, nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos, jei tos išlaidos yra pagrįstos, tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu.

Tinkamos yra tik naujo, nenaudoto ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos arba ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos. Prabangos prekių įsigijimas nėra tinkamos išlaidos.

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolai, tiekėjų apklausos, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai, projekto paraiškos teikėjo patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai, kiti pateisinantys dokumentai.

Išlaidos pagal paslaugų sutartis

Projektui vykdyti būtinų paslaugų pagal sutartis, kurios papildo tiesiogines projekto veiklas ir be jų nebūtų pasiektas projekto rezultatas. įsigijimo išlaidos. Paslaugos turi būti perkamos vadovaujantis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Pirkimai iš partnerių negalimi.

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolai, tiekėjų apklausos, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti išlaidas pateisinantys dokumentai.

Išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms)

Projektui vykdyti būtinų medžiagų, priemonių ir panašių produktų (prekių) pirkimo išlaidos. Prekės turi būti perkamos vadovaujantis viešųjų pirkimų taisyklėmis.

Išlaidos su projekto vykdymo reikmėmis susijusiems pirkiniams, kurie pagal projekto paraiškos teikėjo taikomą apskaitos tvarką nėra ilgalaikis turtas ir yra būtini projektui vykdyti. Pirkimai iš partnerių negalimi.

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolai, tiekėjų apklausos, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti pateisinantys dokumentai.

Netiesioginės išlaidos

Šios išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su vykdomo projekto administravimo reikmėmis (pvz., su projekto vykdymu susijusios komunalinių, elektros ir ryšių paslaugų pirkimo, administruojančio personalo darbo užmokestis ir pan. išlaidos).

Lėšų gavėjas netiesioginių išlaidų pagrindimo ir tokių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai neteikia, tačiau lėšų gavėjas netiesiogines išlaidas traukia į apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

Įsakymai (potvarkiai), mokėjimo dokumentai, kiti pateisinantys dokumentai.

 

______________

 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

PARAIŠKOS ADMINISTRACINIO VERTINIMO LENTELĖ

________________

(pildymo data)

 

Paraiškos registracijos Nr......................................................................................................... ...............

Projekto paraiškos teikėjas .................................................................................................. ...................

Projekto pavadinimas....................................................................................................... ......................

 

Eil. Nr.

Administracinio vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.

Pateikti visi paraiškos priedai

 

 

 

2.

Paraiška atitinka Aprašo II skyriaus reikalavimus

 

 

 

3.

Projektas atitinka Aprašo III skyriaus reikalavimus

 

 

 

4.

Projektas atitinka Aprašo IV skyriaus reikalavimus

 

 

 

5.

Projektas atitinka Aprašo VII skyriaus reikalavimus

 

 

 

6.

Projektas atitinka Aprašo VIII skyriaus reikalavimus

 

 

 

 

Siūlymas (paraišką teikti / neteikti ekspertiniam vertinimui, prašyti paraišką patikslinti)

................................................................................................................................................................

 

Darbo grupė:

 

(pareigos)                                                         (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

______________

 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

PARAIŠKOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

Paraiškos vertinimo kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

1. MTEP etapas, kuriuo pradedamas projektas

Vertinimo skalė:

1.1. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 5 etapo veiklos rezultatus – skiriama 10 balų;

1.2. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 4 etapo veiklos rezultatus – skiriami 5 balai;

1.3. projekto veiklos pradedamos projekto dalyviams jau turint MTEP etapų klasifikacijos 3 etapo veiklos rezultatus – skiriama 0 balų.

10

 

2. Kuriamo produkto naujumas/inovatyvumas, planuojami technologiniai pasiekimai

Vertinimo skalė:

2.1. moksliniai pasiekimai yra labai reikšmingi, pateikti nauji technologiniai sprendimai, galintys turėti įtakos visos technologijų srities plėtrai; kuriamas Produktas remiasi naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, yra naujas ir žymiai geresnis nei alternatyvūs sprendimai – skiriama iki 10 balų;

2.2. moksliniai pasiekimai nėra labai reikšmingi, jų rezultatai bus pritaikyti tik projekto dalyvių veikloje; kuriamas Produktas remiasi mokslinių tyrimų rezultatais, jis geresnis nei alternatyvūs sprendimai – skiriama iki 5 balų;

2.3. moksliniai pasiekimai neturės įtakos projekto dalyvių veiklai; nebus sukurtas naujas ar reikšmingai pagerintas produktas – skiriama 0 balų.

10

 

3. Planuojamo sukurti produkto komercinis potencialas, rinka

Vertinimo skalė:

3.1. projekto metu numatomas vystyti Produktas turi didelį komercinį potencialą, didelę ir (ar) augančią potencialią rinką su ribota konkurencija; projekto dalyviai jau užima rinkos dalį ar yra tinkamai pasirengę ją užimti – skiriama iki 10 balų;

3.2. projekto metu numatomas vystyti Produktas turi ribotą komercinį potencialą ir potencialią rinką, konkurencija joje didelė; projekto dalyviai yra pasirengę užimti rinkos dalį – skiriama iki 5 balų;

3.3. projekto metu numatomas vystyti Produktas neturi komercinio potencialo ir potencialios rinkos, konkurencija joje didelė; projekto dalyviai nėra pasirengę užimti rinkos dalies – skiriama 0 balų.

10

 

4. Projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, įsteigtu mažiau nei 12 mėn., iki paraiškos Agentūrai pateikimo dienos

Vertinimo skalė:

4.1. bent vienas projekto partneris yra įmonė, įsteigta komercinti mokslo ir studijų institucijoje(-ose) sukurtus MTEP rezultatus ir kuri veikia mažiau nei 12 mėn. iki paraiškos Agentūrai pateikimo dienos, – skiriami 5 balai;

4.2. nei vienas projekto partneris nėra įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), įsteigta komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatus ir kuri veikia mažiau nei 12 mėn. iki paraiškos Agentūrai pateikimo dienos, – skiriama 0 balų.

5

 

5. Projekte numatomo pasiekti rezultato atitiktis MTEP etapų klasifikacijos etapams

Vertinimo skalė:

6.1. projekte numatomas pasiekti rezultatas atitiks MTEP etapų klasifikacijos 7 arba vėlesnį etapą – skiriami 5 balai;

6.2. projekte numatomas pasiekti rezultatas atitiks MTEP etapų klasifikacijos 6 etapą – skiriama 0 balų.

5

 

Minimali privaloma surinkti balų suma

20

 

Bendra paraiškos vertinimo kriterijų suma

40

 

 

___________________

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

PARAIŠKOS EKSPERTINIO VERTINIMO ANKETA

 

Paraiškos Nr............................................................................................................................................

Projekto paraiškos teikėjas .................................................................................................. ...................

Projekto pavadinimas....................................................................................................... ......................

 

I. PROJEKTO VERTINIMAS

 

Eilės Nr.

Vertinimo kriterijus

Vertinimo balas

Komentarai (būtinas detalus įvertinimo paaiškinimas)

Projektų atitikties kriterijai

1.

MTEP etapas, kuriuo pradedamas projektas

 

 

2.

Kuriamo produkto naujumas/inovatyvumas, planuojami technologiniai pasiekimai

 

 

3.

Planuojamo sukurti produkto komercinis potencialas, rinka

 

 

4.

Projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, įsteigtu mažiau nei 12 mėn., iki paraiškos Agentūrai pateikimo dienos

 

 

5.

Projekte numatomo pasiekti rezultato atitiktis MTEP etapų klasifikacijos etapams

 

 

 

 

II. BENDROSIOS PASTABOS APIE PROJEKTĄ

 

 

 

 

III. EKSPERTO REKOMENDACIJA DĖL PROJEKTO BIUDŽETO (tinkamą teiginį palikti, netinkamą išbraukti)

 

Sąmata pagrįsta ir reali / Išlaidas mažinti ir projektui skirti iki ______________ Eur, nurodyti, kodėl ir kokias išlaidas siūloma mažinti arba jų atsisakyti

 

________________