MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATA KNYGELĖS PILDYMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IR ATA KNYGELĖS MUITINIO ĮFORMINIMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 17 d. Nr. 1B-963

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 454 „Dėl ATA knygelių išdavimo tvarkos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukciją;

1.2. ATA knygelės muitinio įforminimo instrukciją.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2000 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. 186 „Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                  Jonas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2017 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 1B-963

 

ATA KNYGELĖS PILDYMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcija (toliau – Instrukcija) parengta vadovaujantis Laikinojo įvežimo konvencija (Stambulo konvencija), 2013 m. spalio 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2339 (OL 2016 L 354, p. 32) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/651 (OL 2016 L 111, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446) ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/989 (OL 2017 L 149, p. 19) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2447), ir nustato ATA knygelės pildymo ir naudojimo atliekant prekių laikinojo įvežimo, eksporto, Sąjungos tranzito, grąžintų eksportuotų (laikinai išvežtų) prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūras ir reeksportuojant laikinai įvežtas prekes tvarką.

2. Instrukcijoje vartojamos sąvokos:

2.1. ATA knygelės turėtojas – asmuo, kuriam išduodančioji asociacija išdavė ATA knygelę.

2.2. ATA procedūra – naudojantis ATA knygele atliekama procedūra, kurią taikant tam tikras ne Sąjungos prekes, nurodytas Laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) (toliau – Stambulo konvencija) prieduose arba jų priedėliuose (išskyrus transporto priemones, įvežamas ne demonstruoti parodose, mugėse, profesiniuose susirinkimuose ar panašiuose renginiuose, o kitais tikslais), galima laikinai įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, neapmokestinant importo muitais ir mokesčiais ir netaikant kitų privalomųjų mokėjimų, numatytų kitose atitinkamose galiojančių teisės aktų nuostatuose, ir prekybos politikos priemonių, jeigu jomis nedraudžiama įvežti tokių prekių į Sąjungos muitų teritoriją arba išvežti iš tos teritorijos, eksportuoti (laikinai išvežti) iš Sąjungos muitų teritorijos Sąjungos prekes, vežti tranzitu, reeksportuoti laikinai įvežtas ne Sąjungos prekes ir reimportuoti kartu išleidžiant į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui grąžintas eksportuotas (laikinai išvežtas) Sąjungos prekes.

2.3. Garantijų grandinė – tarptautinės organizacijos administruojama garantijų sistema, jungianti garantuojančiąsias asociacijas.

2.4. Garantuojančioji asociacija – valstybės ar valstybių grupės, kurios muitų teritorijoje gali būti atliekamos ATA procedūros, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota asociacija, priklausanti garantijų grandinei ir garantuojanti, kad bus sumokėti importo muitai ir mokesčiai bei kitos pinigų sumos, kurias privaloma sumokėti tais atvejais, kai nesilaikoma laikinojo įvežimo arba tranzito procedūrų atlikimo sąlygų, nustatytų prekėms, įvežtoms į atitinkamą muitų teritoriją su ATA knygele, išduota turinčios tokią teisę išduodančios asociacijos. Lietuvos Respublikoje garantuojančiosios asociacijos įgaliojimus turi Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

2.5. Išduodančioji asociacija – valstybės ar valstybių grupės, kurios muitų teritorijoje gali būti atliekamos ATA procedūros, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota asociacija, kuriai suteikta teisė išduoti ATA knygeles. Lietuvos Respublikoje išduodančiosios asociacijos įgaliojimus turi Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

2.6. Laikinojo įvežimo teritorija – valstybės ar valstybių grupės muitų teritorija, į kurią atliekant ATA procedūrą laikinai įvežamos prekės.

2.7. Šalių ir teritorijų nomenklatūra – 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL 2012 L 328, p. 7), galiojančiame ATA knygelės priėmimo muitinėje metu, pateikta šalių ir teritorijų nomenklatūra, skirta Europos Sąjungos išorės prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai rengti.

2.8. Tranzitas – prekių gabenimas iš vienos muitinės įstaigos, esančios Sąjungos muitų teritorijoje į kitą muitinės įstaigą, esančią toje pačioje teritorijoje, taikant Sąjungos tranzito procedūrą ir naudojant ATA knygelę kaip tranzito deklaraciją.

2.9. Kitos Instrukcijoje vartojamos sąvokos ir santrumpos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 952/2013, Reglamente (ES) 2015/2446, Stambulo konvencijoje ir Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme.

3. Vykdydamas ATA procedūrą ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas turi laikytis šių nuostatų:

3.1 ATA procedūra atliekama su prekėmis, nurodytomis atitinkamuose Stambulo konvencijos prieduose ar jų priedėliuose, išskyrus pašto siuntas, transporto priemones, įvežamas ne demonstruoti parodose, mugėse, profesiniuose susirinkimuose ar panašiuose renginiuose, o kitais tikslais, ir skirtomis naudoti pagal Stambulo konvencijoje nurodytą paskirtį. ATA knygelė nenaudojama kaip Sąjungos prekių eksporto deklaracija Reglamento (ES) 2015/2447 339 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.

3.2. Pasiekus laikinojo įvežimo tikslus, ATA knygelėje nurodytoms prekėms įforminta laikinojo įvežimo procedūra turi būti užbaigta per muitinės nustatytą procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpį Reglamento (ES) Nr. 952/2013 215 straipsnyje nurodytu būdu.

3.3. Reeksportuojamos prekės turi turėti tokį pavidalą, kokį jos turėjo įvežimo į laikinojo įvežimo teritoriją metu (išskyrus jų normalų nusidėvėjimą dėl įprasto naudojimo). ATA procedūra neatliekama su prekėmis, kurias numatoma perdirbti arba remontuoti laikinojo įvežimo teritorijoje.

4. ATA knygelė naudojama laikinojo įvežimo, eksporto ir tranzito procedūroms bei reimportui kartu išleidžiant į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui įforminti valstybėse ir valstybių grupėse, kurių muitų teritorijose atliekama ATA procedūra. Jeigu prekės gabenamos su ATA knygele iš vienos Sąjungos muitų teritorijos vietos į kitą, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 228 straipsniu ši teritorija laikoma viena teritorija. Jeigu gabenant prekes iš vienos Sąjungos muitų teritorijos vietos į kitą vykstama per trečiosios šalies teritoriją, vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2447 272 straipsniu tikrinimas ir formalumai, susiję su ATA procedūra, atliekami prekių laikino išgabenimo iš Sąjungos muitų teritorijos ir įvežimo atgal į tą teritoriją vietose.

5. Jeigu ATA knygelė naudojama gabenant keleivio bagažą, jį sudarančios prekės turi būti išvardytos ATA knygelės bendrajame sąraše ir jo papildomuose lakštuose (jeigu keleivio bagažą sudaro kelių rūšių prekės, kurioms nurodyti nepakanka vietos bendrajame sąraše) bei pateiktos muitiniam tikrinimui kartu su ATA knygele. Jūrų ir oro uostuose, kuriuose taikoma dviejų kanalų (žaliojo ir raudonojo) sistema, ATA knygelė turi būti pateikiama muitinės pareigūnui kartu su keleivio bagažą sudarančiomis prekėmis pasirinkus raudonąjį kanalą.

6. Jeigu ATA procedūra vykdoma gabenant prekes prekiniu laivu, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

6.1. Išvykimo uoste prekės turi būti pateikiamos išvykimo muitinės įstaigai kartu su ATA knygele.

6.2. ATA knygelės numeris įrašomas laivo važtaraštyje (konosamente) šalia prekių aprašymo, o knygelė grąžinama ATA knygelės turėtojui arba jo įgaliotam atstovui.

6.3. ATA knygelė gali nelydėti laivu gabenamų prekių, bet ji turi būti pateikta paskirties muitinės įstaigai kartu su laivu atgabentomis prekėmis.

 

II SKYRIUS

ATA KNYGELĖS PATEIKIMAS MUITINEI IR ATA PROCEDŪROS ATLIKIMO BENDROSIOS SĄLYGOS

 

7. Eksportuojamos (laikinai išvežamos) prekės kartu su ATA knygele turi būti pateiktos eksporto muitinės įstaigai, pagal Reglamento (ES) 2015/2447 221 straipsnio 2 dalį kompetentingai įforminti prekėms eksporto procedūrą, kurios muitinės pareigūnai atlieka jų muitinį tikrinimą, deda identifikavimo ženklus (plombas, žymas ar kt.), užpildo ATA knygelės viršelio 2 puslapio bendrojo sąrašo ir jo papildomų lapų (jeigu jie užpildyti) 7 skiltį ir ATA knygelės viršelio 1 puslapio H langelį „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“, liudijantį, kad ATA knygelė priimta muitinėje.

8. Jeigu įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją muitinės įstaiga neturi įgaliojimų įforminti laikinojo įvežimo muitinės procedūrą, ATA knygelėje nurodytos prekės gabenamos į tokius įgaliojimus turinčią Sąjungos muitų teritorijos viduje esančią muitinės įstaigą taikant išorinio tranzito procedūrą. Analogiškai tranzito procedūra taikoma gabenant laikinai įvežtas prekes iš Sąjungos muitų teritorijos viduje esančios muitinės įstaigos, kurioje joms įformintas reeksportas (išvykimo muitinės įstaiga), į išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos muitinės įstaigą (paskirties muitinės įstaigą).

9. Jeigu prekių įvežimui, išvežimui ar gabenimui tranzitu taikomi draudimai ir (arba) apribojimai, pateikiant prekes ir ATA knygelę muitinei taip pat turi būti pateikiami dokumentai (leidimai, licencijos ar kiti), suteikiantys teisę įvežti, išvežti arba gabenti tranzitu atitinkamas prekes.

10. ATA knygelės pateikimas muitinės įstaigai, turinčiai teisę įforminti laikinojo įvežimo procedūrą, laikomas prašymo suteikti leidimą taikyti laikinojo įvežimo procedūrą pateikimu, o ATA knygelės priėmimas toje muitinės įstaigoje ir prekių išleidimas laikinojo įvežimo procedūrai atlikti – leidimo taikyti laikinojo įvežimo procedūrą suteikimu.

11. Visi su ATA knygele muitiniam tikrinimui pateikiami dokumentai jų muitinio tikrinimo metu turi būti galiojantys. Dokumentų forma ir juose pateikiama informacija turi atitikti ATA knygelės turėtojo ar jo įgalioto atstovo pasirinktos muitinės procedūros arba reeksporto vykdymui nustatytus reikalavimus.

12. Kartu su ATA knygele (išskyrus atvejus, kai keleiviai gabena savo bagažą) muitinei turi būti pateikiamas transporto dokumentas (važtaraštis, CMR važtaraštis, SMGS važtaraštis, CIM važtaraštis, orlaivio važtaraštis (air waybill), laivo važtaraštis (konosamentas) arba kt.) ir ATA knygelės turėtojo arba jo įgalioto asmens tapatybės dokumentas. Muitinės pareigūnai turi teisę reikalauti papildomai pateikti kitus dokumentus, pvz., sąskaitas proformas, sutartis ir kt., jeigu jų reikia ATA knygelės turėtojo arba jo įgalioto atstovo pasirinktai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti.

13. Muitinės uždėtų plombų ir identifikavimo ženklų pažeidimo ar nuėmimo atveju muitinė turi teisę reikalauti prekių tapatumo įrodymų, kurių nepateikus laikoma, kad ATA procedūros atlikimo tvarka pažeista ir ATA knygelės turėtojui gali būti pareikšta pretenzija sumokėti atsiradusią mokestinę prievolę sudarančius mokesčius. Šiame punkte nurodytų pažeidimų atvejais administracinė atsakomybė tenka asmeniui, pasirašiusiam atitinkamo ATA knygelės lakšto F langelyje.

14. Laikinai įvežtos prekės gali būti reeksportuotos viena ar keliomis siuntomis. Šiuo atveju ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas turi pasirūpinti, kad ATA knygelė turėtų pakankamą reeksporto ir tranzito lakštų bei reeksporto ir tranzito šaknelių skaičių.

15. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 219 straipsniu prekės, kurioms įforminta laikinojo įvežimo procedūra, gali būti gabenamos iš vienos Sąjungos muitų teritorijos vietos į kitą Reglamento (ES) 2015/2446 179 straipsnio 1 dalies ir Reglamento (ES) 2015/2447 267 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ATA KNYGELĖS APRAŠYMAS

 

16. ATA knygelė turi atitikti Stambulo konvencijos A priedo I priedėlyje nustatytą formą. Lietuvos Respublikoje išduodamos ATA knygelės turi atitikti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-328 „Dėl Lietuvos Respublikoje išduodamos ATA knygelės pavyzdžio ir reikalavimų šių knygelių spausdinimui patvirtinimo“ nustatytą pavyzdį (modelinę formą) ir jų viršelio bei lakštų spausdinimui nustatytus reikalavimus.

17. ATA knygelės spausdinamos anglų arba prancūzų kalbomis ir papildomai gali būti spausdinama kita (ATA knygeles išduodančios šalies) kalba. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos išduodamos ATA knygelės yra atspausdintos anglų ir lietuvių kalbomis.

18. ATA knygelę sudaro standaus popieriaus žalios spalvos viršelis ir jame įsegti įvairiaspalviai lakštai. ATA knygelės lakštų skaičius priklauso nuo prekių skaičiaus, jų gabenimo maršruto, atliekamų muitinės procedūrų skaičiaus, kitų ATA knygelės naudojimo sąlygų.

19. ATA knygelę sudaro eksporto, importo, reeksporto, tranzito ir reimporto lakštai, įskaitant eksporto/reimporto, importo/reeksporto ir tranzito šaknelių lakštus bei bendrojo sąrašo papildomuosius lakštus. Gelsvos spalvos eksporto ir reimporto lakštai įforminami toje muitų teritorijoje, kurioje prekės yra arba gali būti laisvoje apyvartoje. Balti importo ir reeksporto lakštai įforminami laikinojo įvežimo teritorijoje. Melsvi tranzito lakštai įforminami atliekant tranzito procedūrą.

20. Lakštų spalvos atitinka lakštų paskirtį: geltonos spalvos eksporto ir reimporto lakštai naudojami kiekvieną kartą, kai Sąjungos prekės išgabenamos iš Sąjungos muitų teritorijos ir į ją grąžinamos, balti importo ir reeksporto lakštai – kiekvieną kartą įvežant prekes į trečiąsias šalis ir reeksportuojant iš jų. Melsvos spalvos tranzito lakštai naudojami tada, kai prekės vežamos taikant tranzito procedūrą.

21. ATA knygelės viršelio 1 puslapyje turi būti nurodytas ją išdavusios asociacijos pavadinimas ir (arba) emblema ir tarptautinės garantijų grandinės – Pasaulio rūmų federacijos (W.C.F.) ir Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) emblemos.

22. ATA knygelės 2 puslapyje esančiame bendrajame sąraše ir eksporto, importo, reeksporto, tranzito ir reimporto lakštų kitoje pusėje esančiuose bendruosiuose sąrašuose bei šių sąrašų papildomuosiuose lakštuose turi būti išvardytos ir aprašytos prekės, su kuriomis atliekama atitinkama ATA procedūra. Šie bendrieji sąrašai pildomi išduodant ATA knygelę Instrukcijos VI skyriaus nustatyta tvarka.

23. ATA knygelės viršelio 3 puslapyje pateikti paaiškinimai, kaip naudotis šia knygele. ATA knygelės 4 puslapyje nurodytas garantuojančiųjų asociacijų sąrašas, kuris gali būti papildytas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos įgaliotam asmeniui papildomai įrašius garantuojančiąsias asociacijas šalių, minėto asmens papildomai įrašytų atitinkamos ATA knygelės viršelio 1 puslapio P langelyje.

 

IV SKYRIUS

BENDROSIOS ATA KNYGELĖS PILDYMO TAISYKLĖS

 

24. ATA knygelės viršelio, lakštų langelius ir bendruosius sąrašus pildo:

24.1. A-C, G, I (tik viršelyje) langelius ir bendrųjų sąrašų 1–6 skiltis – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos įgalioti darbuotojai (Lietuvos Respublikoje išduodamose ATA knygelėse) ar kitų išduodančiųjų asociacijų įgalioti darbuotojai;

24.2. lakštų D ir E bei viršelio J langelius – ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas asmuo;

24.3. F langelį – ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas prieš pateikdamas prekes ir ATA knygelę muitinės įstaigai;

24.4. ATA knygelės viršelio H langelį – muitinės įstaigos, kuriai pateikiamos eksportuojamos (laikinai išvežamos) prekės, lakštų H langelius, bendrųjų sąrašų ir jų papildomųjų lakštų (jeigu jie užpildyti) 7 skiltį bei šaknelių lakštų langelius – muitinės įstaigos, kurioje pateikiamas ATA knygelės atitinkamas lakštas, muitinės pareigūnas. Paprastai šių langelių (skilčių) fonas yra tamsesnis.

25. Lietuvos Respublikoje išduodamos ATA knygelės pildomos anglų ir lietuvių kalbomis rašomąja mašinėle, spausdintuvu arba ranka spausdintinėmis raidėmis. Visi lakštai turi būti užpildyti vienodai, aiškiai ir tvarkingai. Visi skaičiai ATA knygelėje rašomi arabiškais skaitmenimis.

26. ATA knygelės įrašus turi teisę taisyti:

26.1. A-C ir G langeliuose – išduodančiųjų asociacijų įgalioti darbuotojai;

26.2. D–F langeliuose, muitinei leidus, – ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas;

26.3. H langeliuose ir lakštų šaknelių langeliuose – muitinės pareigūnai.

27. Visi ATA knygelės įrašų taisymai turi būti atliekami tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų spausdinant ar aiškiai užrašant teisingus. Vieno langelio (eilutės) duomenys gali būti taisomi ne daugiau kaip vieną kartą. Kiekvienas pataisymas tvirtinamas jį padariusio išduodančiosios asociacijos įgalioto asmens arba atitinkamais atvejais ATA knygelės turėtojo arba jo įgalioto atstovo parašu. Lietuvos muitinės pareigūnai D, E ir F langelių įrašų pataisymus tvirtina savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, nurodydami taisymo datą.

28. Kai kuriuos ATA knygelės langelius arba langelių dalis pildyti priklausomai nuo ATA procedūros taikymo sąlygų neprivaloma. Šie langeliai (langelių dalys) ATA knygelėje pažymėti žvaigždutėmis (*) ir išnašose nurodyta, kad juos pildyti neprivaloma. Ši instrukcija nustato, kaip pildomi žvaigždutėmis pažymėti langeliai ir jų dalys, kuriuos atitinkamais atvejais pildo išduodančiųjų asociacijų įgalioti darbuotojai ir ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas.

 

V SKYRIUS

ATA KNYGELĖS VIRŠELIO IR LAKŠTŲ A-E IR G LANGELIŲ PILDYMAS

 

29. A langelyje „Turėtojas ir jo adresas“ nurodomas ATA knygelės turėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas. Lietuvos Respublikoje išduodamose ATA knygelėse šiame langelyje nurodomas Sąjungos muitų teritorijoje nuolat gyvenančio arba įsisteigusio asmens, atliekančio ATA procedūrą:

29.1. pavadinimas, tikslus buveinės adresas ir ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodas (toliau – EORI kodas) iš Ekonominės veiklos vykdytojų sistemos (jeigu EORI kodas asmeniui suteiktas), kai ATA knygelės turėtojas – juridinis asmuo;

29.2. vardas, pavardė, tikslus nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir EORI kodas iš Ekonominės veiklos vykdytojų sistemos (jeigu EORI kodas asmeniui suteiktas), kai ATA knygelės turėtojas – fizinis asmuo.

30. B langelyje „Atstovas“ nurodomas asmuo, deklaruojantis ATA knygelėje išvardytas prekes muitinei. Jeigu prekes deklaruoja ATA knygelės turėtojas – fizinis asmuo, šiame langelyje įrašoma „Turėtojas“ („Holder“), o jeigu ATA knygelės turėtojo įgaliotas atstovas – nurodomas jo vardas ir pavardė. Šiame langelyje gali būti įrašyti ir keli ATA knygelės turėtojo įgalioti atstovai.

31. C langelyje „Numatomas prekių naudojimas“ nurodoma numatoma ATA knygelės bendrajame sąraše išvardytų prekių naudojimo laikinojo įvežimo teritorijoje paskirtis (pvz., prekės, importuojamos sporto tikslams; prekės, skirtos demonstruoti arba naudoti parodose, ir pan.).

32. D langelyje „Transporto priemonė“ pateikiami duomenys apie transporto priemonę (-es), kuria (-iomis) gabenamos ATA knygelėje išvardytos prekės. Lietuvos Respublikoje išduotose ATA knygelėse šiame langelyje nurodomas transporto priemonės modelis, valstybinis registracijos numeris, taip pat šalies, kurioje transporto priemonė registruota, raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros ir aktyviosios transporto priemonės rūšies kodas iš 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/341) 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant bendrojo administracinio dokumento 25 langelį). Šiame langelyje turi būti nurodomi visų transporto priemonių valstybiniai registracijos numeriai, jeigu jie skiriasi, pvz., vilkiko ir puspriekabės arba priekabos. Jeigu prekes su ATA knygele gabena keleivis, šis langelis gali būti neužpildytas.

33. E langelyje „Duomenys apie įpakavimą (pakuočių skaičius, rūšis, ženklai ir kt.)“ nurodoma pakuočių, kuriose supakuotos ATA knygelės bendrajame sąraše išvardytos prekės, rūšis (pavadinimas ir kodas) iš Reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant bendrojo administracinio dokumento 31 langelį) ir šios rūšies pakuočių skaičius ir duomenys apie šių pakuočių ženklinimą. Jeigu prekės gabenamos konteineriuose, šiame langelyje turi būti įrašyti konteinerių numeriai (pvz., „Konteineris, Nr. DWFO4582568“). Jei su ATA knygele gabenamos nesupakuotos prekės, šis langelis gali būti neužpildytas.

34. G langelyje „Išduodančiosios asociacijos žymos“ įrašomas atitinkamas ATA knygelės lakšto eilės numeris, kuris turi sutapti su jo šaknelės numeriu. Kiekvienos ATA knygelės vienodos paskirties lakštai ir jų šaknelės numeruojami eilės tvarka, pradedant nuo 1.

35. G langelio a dalyje „ATA knygelės Nr.“ įrašomas išduodančiosios asociacijos suteiktas ATA knygelės skaitmeninis numeris. Prieš numerį rašomas šalies, kurioje išduota ATA knygelė, raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros. Lietuvos Respublikoje išduodamose ATA knygelėse prieš knygelės numerį įrašoma „LT“.

36. G langelio b dalyje „Išdavė“ įrašomas ATA knygelę išdavusios asociacijos pavadinimas. Lietuvos Respublikoje išduodamose ATA knygelėse įrašoma „Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija“.

37. G langelio c dalyje „Galioja iki“ įrašoma konkreti data, iki kurios galioja ATA knygelė. ATA knygelės galiojimo laikas, kuris skaičiuojamas nuo ATA knygelės viršelio 1 puslapio langelyje „Išduodančiosios asociacijos įgaliotojo pareigūno parašas ir asociacijos antspaudas“ nurodytos jos išdavimo dienos, turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai.

38. ATA knygelės viršelio 1 puslapio langelyje „Išduodančiosios asociacijos įgaliotojo pareigūno parašas ir asociacijos antspaudas“ išduodančiosios asociacijos įgaliotas darbuotojas patvirtina ATA knygelėje padarytus įrašus savo parašu ir asociacijos antspaudu ir nurodo ATA knygelės išdavimo vietą ir konkrečią datą.

 

VI SKYRIUS

ATA KNYGELĖS VIRŠELIO IR LAKŠTŲ BENDRŲJŲ SĄRAŠŲ PILDYMAS

 

39. Visos su ATA knygele gabenamos prekės turi būti išvardytos jos viršelio 2 puslapio bendrajame sąraše ir knygelės lakštų bendrųjų sąrašų 1–6 skiltyse. Jeigu viršelio arba lakšto bendrajame sąraše nepakanka vietos visoms prekėms aprašyti, naudojami nustatytos formos papildomieji lakštai. Jeigu viršelio bendrajam sąrašui sudaryti panaudoti keli papildomieji lakštai, papildomojo lakšto eilės numeris ir ATA knygelės numeris turi būti įrašyti kiekvieno papildomojo lakšto viršuje. Jeigu lakšto bendrajam sąrašui sudaryti panaudoti keli papildomieji lakštai, papildomojo lakšto eilės numeris ir ATA knygelės numeris įrašomi kiekvieno papildomojo lakšto viršuje.

40. ATA knygelės viršelio ir lakštų bendrųjų sąrašų skiltys pildomos tokia tvarka:

40.1. 1 skiltyje „Eilės Nr.“ nurodomas aprašomų prekių eilės numeris. Prekėms, sudarytoms iš kelių sudėtinių dalių (pvz., staklėms, jų atsarginėms dalims ir kt.), gali būti suteikiamas tas pats eilės numeris. Tokiu atveju kiekvienos atskiros sudėtinės dalies aprašymas, vertė ir, jeigu reikia prekėms identifikuoti, masė turi būti nurodyti bendrojo sąrašo 2 skiltyje, o 4 ir 5 skiltyse turi būti nurodyta tik bendra visų sudėtinių dalių masė ir vertė. Taip pat aprašomas prekes, pvz., derinimo ir matavimo prietaisus ir aparatus, galima sugrupuoti, jeigu kiekvienai tokios grupės prekei suteikiamas atskiras eilės numeris. Jeigu taip sugrupuotų prekių vertė ar masė skiriasi, jų vertės ir, jeigu to reikia prekėms identifikuoti, masės turi būti nurodytos bendrojo sąrašo 2 skiltyje. ATA knygelės lakštų bendruosiuose sąrašuose turi būti nurodomi tie patys prekių eilės numeriai kaip ir knygelės viršelio 2 puslapio bendrajame sąraše.

40.2. 2 skiltyje „Prekyboje naudojamas prekių aprašymas, ženklai ir numeriai, jeigu prekės jais pažymėtos“ aprašomos su ATA knygele gabenamos prekės. Prekės turi būti aprašytos taip, kad jas būtų įmanoma identifikuoti. Šioje skiltyje taip pat nurodomi prekių numeriai ir identifikavimo ženklai, jeigu prekės jais pažymėtos. Joje gali būti aprašomos ir prekių pakuotės bei nurodomas pakuočių turinys. Deklarantas, norėdamas įrodyti su ATA knygele gabenamų prekių turimą Sąjungos prekių muitinį statusą, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2446 127 straipsniu ir Reglamento (ES) 2015/2447 207 straipsniu, prieš pateikdamas ATA knygelę išvykimo muitinės įstaigai įforminti, visų atitinkamų ATA knygelės lakštų vietose, skirtose prekių aprašymui (bendrojo sąrašo 2 skiltis), turi įrašyti kodą „T2L“ arba „TL2F“ (kai prekės siunčiamos į Sąjungos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos) ir pasirašyti.

Jeigu ATA knygelėje nurodytos ir Sąjungos, ir ne Sąjungos prekės, jos šio punkto nustatyta tvarka aprašomos atskirai, o kodas „T2L“ arba atitinkamais atvejais kodas „T2LF“ įrašomas žymint aprašytas Sąjungos prekes.

40.3. 3 skiltyje „Prekių (vienetų) skaičius“ nurodomas su ATA knygele gabenamų prekių (vienetų) skaičius. Jeigu prekių neįmanoma suskaičiuoti, ši skiltis nepildoma.

40.4. 4 skiltyje „Masė arba tūris“ nurodoma tiksli su ATA knygele gabenamų prekių masė neto kilogramais arba tūris, jeigu prekių kiekis matuojamas tūrio vienetais. Masė neto – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jų pakuočių masė. Bendrojo sąrašo apačioje galima nurodyti bendrą prekių masę neto.

40.5. 5 skiltyje „Vertė“ nurodoma su ATA knygele gabenamų prekių vertė eurais arba kita valiuta iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1B-40 „Dėl Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas). ATA knygelės viršelio ir lakštų bendruosiuose sąrašuose prekių vertės paprastai turi būti nurodomos ta pačia valiuta. Kai kurių nors prekių vertė nurodoma kita valiuta, šalia turi būti nurodomas tos valiutos pavadinimas arba kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo. Jeigu gabenamos naudotos prekės, skiltyje nurodoma jų faktinė vertė įvertinant nusidėvėjimą. Jeigu gabenamas komplektas, sudarytas iš vienetinių prekių, atskirai turi būti nurodyta kiekvienos komplektą sudarančios prekės vertė. Kilus abejonėms dėl nurodytos prekių vertės teisingumo, muitinė turi teisę reikalauti, kad ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas ją pagrįstų pateikdamas kitus dokumentus. Jeigu reikalaujami dokumentai nepateikiami, muitinė gali pati nustatyti prekių vertę, kuri įrašoma ATA knygelės viršelio ir (arba) lakštų bendrųjų sąrašų 7 skiltyje.

40.6. 6 skiltyje „Kilmės šalis“ nurodomas atitinkamų prekių kilmės šalies raidinis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

40.7. 7 skiltis „Muitinės žymos, identifikavimo ženklai“ pildoma muitinės pareigūnų vadovaujantis ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcija.

41. Užpildžius ATA knygelės viršelio bendrąjį sąrašą jo 3 ir 5 skiltyse nurodytų duomenų sumos įrašomos sąrašo pabaigoje skaitmenimis ir tvirtinamos išduodančiosios asociacijos įgalioto darbuotojo parašu ir asociacijos antspaudu.

42. ATA knygelės viršelio ir lakštų bendrųjų sąrašų ir sąrašų papildomųjų lakštų duomenis taisyti ir papildyti draudžiama.

43. Jeigu ATA knygelė užpildyta ne šalies, į kurią įvežamos arba per kurią tranzitu gabenamos prekės, valstybine kalba, tos šalies muitinės įstaiga turi teisę reikalauti knygelėje pateiktos informacijos vertimo į jai priimtiną kalbą. Lietuvos muitinės įstaigose vertimo nereikalaujama, jeigu ATA knygelė užpildyta anglų arba rusų kalbomis. Lietuvos Respublikoje išduodamos ATA knygelės išduodančiosios asociacijos pildomos anglų kalba.

 

VII SKYRIUS

ATA KNYGELĖS EKSPORTO LAKŠTO F LANGELIO „LAIKINOJO IŠVEŽIMO DEKLARACIJA“ PILDYMAS

 

44. ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas, nurodytas ATA knygelės eksporto lakšto B langelyje, F langelyje „Laikinojo išvežimo deklaracija“ įrašo:

44.1. a dalyje – kitoje šio lakšto pusėje pateiktame sąraše ir sąrašo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) išvardytų laikinai išvežamų prekių eilės numerius. Jeigu laikinai išvežamos ne visos bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose išvardytos prekės, pvz., iš 20 sąraše išvardytų prekių prekės, kurioms suteikti 10 ir 11 eilės numeriai, paliekamos, langelyje įrašoma „1–9“, „12–20“;

44.2. eilutėje „Vieta“ – miestą arba savivaldybės pavadinimą;

44.3. eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ – datą, kurią atliko visus įrašus eksporto lakšto F langelyje bei patvirtino juos Instrukcijos 44.5 papunkčio nustatyta tvarka;

44.4. eilutėje „Vardas, pavardė“ – savo vardą ir pavardę;

44.5. eilutėje „Parašas“ – pasirašo.

 

VIII SKYRIUS

ATA KNYGELĖS TRANZITO LAKŠTO F LANGELIO „IŠSIUNTIMO TRANZITU DERKLARACIJA“ PILDYMAS

 

45. Kiekvienai tranzito procedūrai atlikti (įskaitant atvejį, kai numatomos importuoti prekės gabenamos iš įvežimo muitinės įstaigos, per kurią prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, į šios teritorijos viduje esančią muitinės įstaigą) reikia užpildyti po du vienodus ATA knygelės tranzito lakštus, iš kurių vienas skirtas išvykimo muitinės įstaigai, kitas – paskirties muitinės įstaigai.

46. ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas, nurodytas ATA knygelės tranzito lakšto B langelyje, F langelyje „Išsiuntimo tranzitu deklaracija“ turi įrašyti:

46.1. a dalies pirmoje eilutėje – paskirties muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus (jeigu ši įstaiga veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba paskirties muitinės įstaigos kodą iš ES ir ELPA šalių muitinės įstaigų, kurių kompetencijai priskirtos Sąjungos/Bendrojo tranzito operacijos, sąrašo, paskelbto Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklapio http://www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims → Muitinės procedūros → Elektroninės sistemos → Nacionalinė tranzito kontrolės sistema → ES ir ELPA šalių muitinės postų sąrašas“ (kitais atvejais) ir bendrajame sąraše išvardytų tranzitu gabenamų prekių eilės numerius;

46.2. a dalies trečioje ir ketvirtoje eilutėje – kitoje šio lakšto pusėje pateiktame sąraše ir sąrašo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) išvardytų tranzitu gabenamų prekių eilės numerius;

46.3. eilutėje „Vieta“ – miestą arba savivaldybės pavadinimą;

46.4. eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ – datą, kurią atliko visus įrašus tranzito lakšto F langelyje bei patvirtino juos Instrukcijos 46.6 papunkčio nustatyta tvarka;

46.5. eilutėje „Vardas, pavardė“ – savo vardą ir pavardę;

46.6. eilutėje „Parašas“ – pasirašo.

 

IX SKYRIUS

ATA KNYGELĖS IMPORTO LAKŠTO F LANGELIO „LAIKINOJO ĮVEŽIMO DEKLARACIJA“ PILDYMAS

 

47. Jeigu laikinojo įvežimo procedūrą įformina atitinkamą kompetenciją turinti įvežimo muitinės įstaiga, per kurią prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, šiai įstaigai turi būti pateikiamos prekės ir ATA knygelė su užpildytu importo lakštu. Jeigu ši muitinės įstaiga neturi teisės įforminti laikinojo įvežimo procedūros, jai turi būti pateikiamos prekės ir ATA knygelė su dviem užpildytais tranzito lakštais. Pateikus tranzitu atgabentas prekes paskirties muitinės įstaigai, turinčiai teisę įforminti laikinojo įvežimo procedūrą, taip pat turi būti pateikiama ATA knygelė su užpildytu importo lakštu.

48. ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas, nurodytas ATA knygelės importo lakšto B langelyje, F langelyje „Laikinojo įvežimo deklaracija“ įrašo:

48.1. a dalyje – kitoje šio lakšto pusėje pateiktame sąraše ir sąrašo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) išvardytų laikinai įvežamų prekių eilės numerius;

48.2. b dalyje – laikinai įvežamų prekių naudojimo paskirtį;

48.3. eilutėje „Vieta“ – miestą arba savivaldybės pavadinimą;

48.4. eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ – datą, kurią atliko visus įrašus importo lakšto F langelyje bei patvirtino juos Instrukcijos 48.6 papunkčio nustatyta tvarka;

48.5. eilutėje „Vardas, pavardė“ – savo vardą ir pavardę;

48.6. eilutėje „Parašas“ – pasirašo.

 

X SKYRIUS

ATA KNYGELĖS REEKSPORTO LAKŠTO F LANGELIO „REEKSPORTO DEKLARACIJA“ PILDYMAS

 

49. ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas, nurodytas ATA knygelės reeksporto lakšto B langelyje, F langelyje „Reeksporto išvežimo deklaracija“ įrašo (atitinkamos šio langelio dalys nepildomos tais atvejais, kai jų pavadinimus atitinkančių prekių nėra, pvz., b, c ir d dalys nepildomos, jeigu visos kitoje atitinkamo ATA knygelės reeksporto lakšto pusėje esančiame bendrajame sąraše ir jo papildomuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) išvardytos prekės reeksportuojamos):

49.1. a dalies pirmoje ir antroje eilutėje – kitoje šio lakšto pusėje pateiktame sąraše ir sąrašo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) išvardytų reeksportuojamų prekių eilės numerį (-ius);

49.2. a dalies trečioje eilutėje – tos pačios ATA knygelės importo lakšto, įforminto laikinai įvežant atitinkamas prekes, numerį, nurodytą G langelyje;

49.3. b dalyje – bendrajame sąraše išvardytų muitinei pateiktų, bet nereeksportuojamų prekių eilės numerį (-ius). Šias prekes gali būti numatyta palikti laikinojo įvežimo teritorijoje tam tikrą laiką, pvz., reeksportuoti (išsiųsti) su kita siunta, eksponuoti kitoje parodoje ir pan. Šiuo atveju ATA knygelėje turi būti dar bent vienas reeksporto lakštas;

49.4. c dalyje – bendrajame sąraše išvardytų laikinai įvežtų prekių, kurios nepateiktos muitinei ir nenumatomos vėliau reeksportuoti, eilės numerį (-ius). Šiuo atveju atitinkamoms prekėms įforminta laikinojo įvežimo procedūra turi būti pripažįstama įvykdyta vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 215 straipsniu, pvz., įforminus prekėms kitą muitinės procedūrą – išleidimo į laisvą apyvartą, muitinio sandėliavimo ar kt.;

49.5. d dalyje – 49.4. papunktyje nurodytų prekių muitinio statuso pasikeitimą liudijančius dokumentus (pvz., importo muitinės deklaracijos, įformintos išleidžiant į laisvą apyvartą atitinkamas laikinai įvežtas prekes, numerį ir įforminimo datą). Tokių dokumentų originalai arba muitinės patvirtintos kopijos turi būti pateiktos muitiniam tikrinimui kartu su ATA knygele.

49.6. eilutėje „Vieta“ – miestą arba savivaldybės pavadinimą;

49.7. eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ – datą, kurią atliko visus įrašus reeksporto lakšto F langelyje bei patvirtino juos Instrukcijos 49.9 papunkčio nustatyta tvarka;

49.8. eilutėje „Vardas, pavardė“ – savo vardą ir pavardę;

49.9. eilutėje „Parašas“ – pasirašo.

 

XI SKYRIUS

ATA KNYGELĖS REIMPORTO LAKŠTO F LANGELIO „REIMPORTO DEKLARACIJA“ PILDYMAS

 

50. ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas, nurodytas ATA knygelės reimporto lakšto B langelyje, F langelyje „Reimporto deklaracija“ įrašo (šio langelio b ir c dalys pildomos atsižvelgiant į tai, ar visos atitinkamo ATA knygelės lakšto kitoje pusėje esančiame bendrajame sąraše išvardytos prekės reimportuojamos);

50.1. a dalies pirmoje ir antroje eilutėse – kitoje šio lakšto pusėje pateiktame sąraše ir sąrašo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) išvardytų reimportuojamų prekių eilės numerius;

50.2. a dalies trečioje ir ketvirtoje eilutėje – tos pačios ATA knygelės eksporto lakšto, įforminto laikinai išvežant atitinkamas prekes, numerį;

50.3. b dalyje – kitoje šio lakšto pusėje pateiktame sąraše ir sąrašo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) išvardytų prekių, su kuriomis ATA procedūros atlikimo metu nebuvo atliktos jokios apdorojimo operacijos, eilės numerius;

50.4. c dalyje – kitoje šio lakšto pusėje pateiktame sąraše ir sąrašo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) išvardytų nereimportuojamų prekių eilės numerius;

50.5. eilutėje „Vieta“ – miestą arba savivaldybės pavadinimą;

50.6. eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ – datą, kurią atliko visus įrašus reeksporto lakšto F langelyje bei patvirtino juos Instrukcijos 50.8 papunkčio nustatyta tvarka;

50.7. eilutėje „Vardas, pavardė“ – savo vardą ir pavardę;

50.8. eilutėje „Parašas“ – pasirašo.

 

XII SKYRIUS

ATSKIRI ATA KNYGELĖS NAUDOJIMO ATVEJAI

 

51. ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas, norėdamas papildyti knygelę naujais lakštais, turi kreiptis į ją išdavusią asociaciją. Įgaliotas asociacijos darbuotojas užpildo ir įsega į knygelę naujus lakštus, kurių reikia atsižvelgiant į atliekamos ar numatomos atlikti ATA procedūros aplinkybes, suteikdamas jiems tą patį knygelės numerį.

52. Jeigu per nustatytąjį procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpį nepasiekti prekių laikinojo įvežimo tikslai arba prekių neįmanoma reeksportuoti nesibaigus procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpiui, ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į kompetentingą muitinės įstaigą pateikdamas motyvuotą rašytinį prašymą pratęsti procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpį. Ši įstaiga, išnagrinėjusi tokį prašymą, gali pratęsti minėtą laikotarpį, jeigu jis ne ilgesnis už ATA knygelės galiojimo laiką.

53. Jeigu baigiasi ATA knygelės galiojimo laikas, jis negali būti pratęstas ir prekėms įforminta laikinojo įvežimo procedūra turi būti užbaigta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 215 straipsnio nustatyta tvarka. Tačiau ATA procedūra gali būti tęsiama toliau pateikus muitinei papildomą ATA knygelę. Papildoma ATA knygelė išduodama vadovaujantis ATA knygelių išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 454 „Dėl ATA knygelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

54. Jeigu laikinai įvežtos prekės prarandamos Sąjungos muitų teritorijoje, už jas turi būti sumokėti mokestinę prievolę sudarantys mokesčiai, apskaičiuoti pagal didžiausius tarifus, kurie gali būti taikomi prarastoms prekėms, atsižvelgiant į tai, kaip jos aprašytos ATA knygelėje, išskyrus atvejus, kai ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas įrodo muitinei, kad prekės sunaikintos ar negrąžinamai prarastos dėl nelaimingo atsitikimo ar nenugalimos jėgos (force majeure) sąlygotų aplinkybių ir pagal teisės aktus gali būti neapmokestintos mokestinę prievolę sudarančiais mokesčiais.

55. Jeigu laikinai įvežtos prekės sulaikomos laikinojo įvežimo teritorijoje, reeksporto laikotarpis automatiškai pratęsiamas prekių sulaikymo laikotarpiui, su sąlyga, kad jos sulaikytos dėl priežasčių, nesusijusių su disponavimu jomis teisių praradimu (pvz., prekių savininkui iškelta bankroto byla ir pan.). Tačiau taip pratęstas reeksporto laikotarpis negali viršyti ATA knygelės galiojimo laiko.

56. Jeigu laikinai įvežtos prekės yra sunaikinamos arba sugadinamos dėl nelaimingo atsitikimo arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į kompetentingą muitinės įstaigą su prašymu atlikti tokiais atvejais būtinus formalumus. Šioje situacijoje galimi šie sprendimai:

56.1. prekės, kurios paliekamos laikinojo įvežimo teritorijoje, muitinės sprendimu apmokestinamos mokestinę prievolę sudarančiais mokesčiais, taikomais sugadintoms prekėms; arba

56.2. sugadintos prekės neatlyginamai perduodamos valstybės nuosavybėn atleidžiant ATA knygelės turėtoją arba jo įgaliotą atstovą nuo mokestinę prievolę sudarančių mokesčių mokėjimo; arba

56.3. prekės sunaikinamos, muitinei prižiūrint, suinteresuoto asmens lėšomis; arba

56.4. laikinojo įvežimo procedūra taip pat gali būti užbaigta ATA knygelės turėtojui arba jo įgaliotam atstovui įrodžius kompetentingai muitinės įstaigai, kad prekės dėl nelaimingo atsitikimo arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių buvo sunaikintos arba negrąžinamai prarastos. Šiuo atveju ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas atleidžiamas nuo mokestinę prievolę sudarančių mokesčių mokėjimo ir Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka įforminamas Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktas.

57. Jeigu ATA knygelė yra sunaikinta, prarasta ar pavogta, ATA knygelės turėtojas ar jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į kompetentingą muitinės įstaigą su prašymu teisės aktų nustatyta tvarka atlikti su ATA knygele gabentų prekių tikrinimą. Muitinės pareigūnas, atlikęs prekių tikrinimą, įformina ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos nustatytos formos aktą. ATA knygelės turėtojas ar jo įgaliotas atstovas turi pateikti šį aktą ATA knygelę išdavusiai asociacijai su prašymu išduoti sunaikintos, prarastos arba pavogtos ATA knygelės dublikatą. Asociacija išduoda ATA knygelės dublikatą, suteikdama jam sunaikintos, prarastos arba pavogtos ATA knygelės numerį ir nustatydama tą patį galiojimo terminą. Jeigu prekės yra laikinojo įvežimo teritorijoje, asociacija prideda prašymą, adresuotą laikinojo įvežimo teritorijos muitinei, kad ši pripažintų ATA knygelės dublikatą. Laikinojo įvežimo teritorijos muitinės įstaiga, patikrinusi jai pateiktus dokumentus ir prekes, įformina ATA knygelės dublikato viršelio 1 puslapio H langelį „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“, liudijantį, kad knygelė priimta muitinėje, ir atitinkamus jos lakštus.

58. ATA knygelės turėtojas, atliekantis ATA procedūrą (toliau – pirmasis turėtojas), laikinojo įvežimo teritorijoje gali vadovaudamasis Stambulo konvencijos 8 straipsniu ir Reglamento (ES) Nr. 952/2013 218 straipsniu perduoti laikinojo įvežimo procedūros vykdytojo teises ir pareigas, susijusias su prekėmis, kurioms įforminta laikinojo įvežimo procedūra, kitam asmeniui (toliau – antrasis turėtojas), kuris įsipareigoja laikytis ATA knygelės naudojimo sąlygų ir prisiima pirmojo turėtojo įsipareigojimus. Tuo atveju turi būti nuosekliai atliekami šie veiksmai:

58.1. Sudaroma atitinkama sutartis tarp pirmojo ir antrojo turėtojų.

58.2. Abu turėtojai kreipiasi į laikinojo įvežimo teritorijos kompetentingą muitinės įstaigą (Lietuvos Respublikoje – į teritorinę muitinę, kurios muitinės poste įforminta laikinojo įvežimo procedūra).

58.3. Abu turėtojai kreipiasi į laikinojo įvežimo teritorijos garantuojančiąją asociaciją, prašydami pakeisti pirminę ATA knygelę (originalą).

58.4. Laikinojo įvežimo teritorijos garantuojančioji asociacija persiunčia prašymą pakeisti pirminę ATA knygelę šalies, kurioje nuolat gyvena arba yra įsisteigtas antrasis turėtojas, išduodančiajai asociacijai (toliau – antroji išduodančioji asociacija).

58.5. Antroji išduodančioji asociacija įformina antrinę (pakaitinę) ATA knygelę antrojo turėtojo vardu ir išsiunčia ją laikinojo įvežimo teritorijos garantuojančiajai asociacijai.

58.6. Antroji išduodančioji asociacija informuoja pirmojo turėtojo šalies išduodančiąją asociaciją apie antrinės (pakaitinės) ATA knygelės išdavimą.

58.7. Laikinojo įvežimo teritorijos garantuojančioji asociacija perduoda antrajam turėtojui antrinę (pakaitinę) ATA knygelę.

58.8. Abu turėtojai kreipiasi į laikinojo įvežimo teritorijos kompetentingą muitinės įstaigą (Lietuvos Respublikoje – į teritorinę muitinę, kurios muitinės poste įforminta laikinojo įvežimo procedūra) prašydami užbaigti pirminės ATA knygelės įforminimą ir įforminti antrinės (pakaitinės) ATA knygelės viršelio 1 puslapio H langelį „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“, liudijantį, kad antrinė (pakaitinė) ATA knygelė priimta muitinėje.

58.9. Laikinojo įvežimo teritorijos muitinės įstaiga užbaigia pirminės ATA knygelės įforminimą ir grąžina ją pirmajam turėtojui.

58.10. Laikinojo įvežimo teritorijos muitinės įstaiga įformina antrinę (pakaitinę) ATA knygelę ir grąžina ją antrajam turėtojui.

58.11. Pirmasis turėtojas grąžina pirminę ATA knygelę pirmajai išduodančiajai asociacijai.

58.12. Antrasis turėtojas naudoja antrinę (pakaitinę) ATA knygelę toliau atlikdamas ATA procedūrą.

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2017 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 1B-963

 

ATA KNYGELĖS MUITINIO ĮFORMINIMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcija (toliau – Instrukcija) parengta vadovaujantis Laikinojo įvežimo konvencija (Stambulo konvencija), 2013 m. spalio 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2339 (OL 2016 L 354, p. 32) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/651 (OL 2016 L 111, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446), 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/989 (OL 2017 L 149, p. 19) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2447), ir nustato ATA knygelės pateikimo, priėmimo, muitinio tikrinimo ir įforminimo atliekant prekių laikinojo įvežimo, eksporto, Sąjungos tranzito, grąžintų eksportuotų (laikinai išvežtų) prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūras ir reeksportuojant laikinai įvežtas prekes tvarką.

2. Atliekant ATA procedūrą muitinės procedūros ir reeksportas įforminami pateikus kompetentingai muitinės įstaigai prekes ir nustatyta tvarka užpildytą ATA knygelę, kurioje įrašyta visa reikalinga informacija apie atitinkamai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti deklaruojamas prekes ir yra šiai procedūrai arba reeksportui įforminti reikalingi knygelės lakštai.

3. Muitinės pareigūnas nepriima ATA knygelės ir atsisako įforminti joje nurodytoms ir muitiniam tikrinimui pateiktoms prekėms ATA knygelės turėtojo ar jo įgalioto atstovo pasirinktą muitinės procedūrą arba reeksportą, jeigu nesilaikoma šių reikalavimų:

3.1. nenurodytas ATA knygelės numeris knygelės viršelio arba lakštų G langelio „Išduodančiosios asociacijos žymos“ a dalyje „Knygelės Nr.“, arba šaknelių lakštuose;

3.2. nenurodyti lakštų (G langelis „Išduodančiosios asociacijos žymos“) arba šaknelių (langelis „Šaknelė Nr.“) numeriai;

3.3. pasibaigęs ATA knygelės galiojimo laikas, nurodytas ATA knygelės viršelio ir lakštų G langelio „Išduodančiosios asociacijos žymos“ c dalyje „Galioja iki“;

3.4. neįformintas ATA knygelės viršelio H langelis „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“;

3.5. ATA knygelėje nepakanka vienam ar keliems ATA procedūros etapams skirtų lakštų;

3.6. prekės ir ATA knygelė pateikiamos naujai muitinės procedūrai įforminti neužbaigus ankstesnės toms pačioms prekėms taikytos muitinės procedūros;

3.7. ATA knygelės lakšto F langelyje nenurodyti jo įforminimui reikalingi duomenys;

3.8. ATA knygelės bendrajame sąraše nenurodyti ar klaidingai nurodyti prekių pavadinimai, kiekiai, vertė ar kita informacija;

3.9. kartu su ATA knygele nepateikti muitiniam tikrinimui reikalingi dokumentai.

4. Jeigu ATA knygelė nepriimama (neregistruojama), atitinkamo knygelės lakšto bendrojo sąrašo 7 skiltyje „Muitinės žymos“ arba H langelio „Muitinės žymos“ d dalyje „Kitos pastabos“ dedamas B grupės spaudas su įrašu arba užrašoma „Nepriimta, nes...“ (nurodant ATA knygelės nepriėmimo priežastis). Įrašas langelyje tvirtinamas numeruotu muitinės įstaigos antspaudu, ATA knygelės nepriėmusio muitinės pareigūno C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, ir parašu, kartu nurodant nesutrumpintą datą H langelio „Muitinės žymos“ eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“.

5. Muitinės pareigūnas priimtą ATA knygelę įregistruoja ATA knygelių registre (2 priedas), kuris gali būti pildomas kompiuteriu, suteikiant 11 ženklų numerį, kurį sudaro:

5.1. 1-asis ženklas – raidė „A“;

5.2. 2–3-asis ženklas – einamųjų metų paskutiniai du skaitmenys (pvz., 2017 metais jis yra „17“);

5.3. 4–11-asis ženklai – knygelę priėmusios muitinės įstaigos kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Muitinės įstaigų klasifikatorius);

5.4. 12-asis ženklas, žymintis muitinės procedūrą arba reeksportą (muitinės liudijimas žymimas „0“, eksportas (laikinasis išvežimas) – „2“, reeksportas – „3“, laikinasis įvežimas – „5“, išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui (reimportas) – „6“, tranzitas – „8“);

5.5. 13–15-asis ženklai naudojami knygelės (knygelės lakšto ir šaknelės) eilės numeriui žymėti.

6. Tais atvejais, kai dokumentuose reikia nurodyti ATA knygelės numerį, nurodomas išduodančiosios asociacijos jai suteiktas numeris, įrašytas viršelio pirmo puslapio G langelio „Išduodančiosios asociacijos žymos“ a dalyje „Knygelės Nr.“.

7. Įregistravus ATA knygelę Instrukcijos 5 punkto nustatyta tvarka atliekamas jos ir kitų su ja pateiktų dokumentų ir prekių muitinis tikrinimas.

8. Jeigu muitinio tikrinimo metu nustatoma, kad ATA knygelė ar atskiri jos lakštai užpildyti nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos (pvz., ATA knygelėje ar atskirame jos lakšte pateikti duomenys neatitinka duomenų, nurodytų kartu su knygele pateiktuose dokumentuose, prekių rūšis, kiekis ar kitos charakteristikos neatitinka nurodytų knygelėje ar kartu su ja pateiktuose dokumentuose, pasirinkta muitinės procedūra negali būti taikoma dėl teisės aktų nustatytų prekybos politikos priemonių), priimamas sprendimas prekių neišleisti.

9. Jeigu prekės neišleidžiamos, atitinkamo ATA knygelės lakšto bendrojo sąrašo 7 skiltyje „Muitinės žymos“ arba H langelio „Muitinės žymos“ dalyje „Kitos pastabos“ muitinės pareigūnas deda B grupės spaudą su įrašu arba užrašo „Neišleista, nes...“ (nurodant priežastis, dėl kurių prekės negali būti išleistos). Įrašas tvirtinamas numeruotu muitinės įstaigos antspaudu ir sprendimą neišleisti prekių priėmusio muitinės pareigūno C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, ir parašu.

10. Muitinio tikrinimo rezultatai įforminami atitinkamais įrašais Instrukcijoje nurodytuose ATA knygelės langeliuose ir tvirtinami įrašus padariusio muitinės pareigūno C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, ir parašu nurodant muitinio įforminimo vietą (miestą) ir datą. ATA knygelės viršelio ir lakštų H langelių dalyse „Muitinės įstaiga“ nurodomas muitinės įstaigos, kurios muitinės pareigūnas įformino ATA knygelės viršelį ir (arba) atitinkamą knygelės lakštą, kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus.

11. Muitinės pareigūnas turi teisę reikalauti ATA knygelės ir kartu su ja pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių arba anglų kalbą, jeigu neįmanoma vienareikšmiai identifikuoti ATA knygelės bendrajame sąraše aprašytų prekių.

12. Į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos prekės, kurioms įforminta laikinojo įvežimo procedūra, turi būti išvežtos (reeksportuotos) per muitinės nustatytą procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpį, pakankamą laikinojo įvežimo tikslams pasiekti, arba laikinojo įvežimo procedūra turi būti pripažinta įvykdyta kitu Reglamento (ES) Nr. 952/2013 215 straipsnyje nurodytu būdu. Vadovaujantis Stambulo konvencijos priedais, Reglamento (ES) Nr. 952/2013 251 straipsniu ir Reglamento (ES) 2015/2446 217 ir 237 straipsniais, laikinojo įvežimo procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpis (jis skaičiuojamas nuo laikinojo įvežimo procedūros įforminimo dienos, nurodytos ATA knygelės importo lakšto H langelio eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ negali būti ilgesnis kaip ATA knygelės galiojimo laikas, nurodytas jos viršelio ir lakštų G langelio „Išduodančiosios asociacijos žymos“ c dalyje „Galioja iki“) ir yra toks, kai laikinai įvežamos prekės, nurodytos Stambulo konvencijos:

12.1. B.1 priede (prekės, skirtos demonstruoti arba naudoti parodose, mugėse, susirinkimuose arba panašiuose renginiuose) – ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai;

12.2. B.2 priede (profesinė įranga) – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, išskyrus I priedėlio D punkte, II priedėlio B punkte ir III priedėlio J punkte nurodytas transporto priemones, kurioms procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į jų buvimo laikinojo įvežimo teritorijoje trukmę ir numatomą tikslą;

12.3. B.3 priede (konteineriai, padėklai, tara ir pavyzdžiai) – ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, o konteineriams – 12 mėnesių;

12.4. B.4 priede (prekės, įvežamos gamybos operacijai vykdyti) – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, o gamybos pakaitos priemonėms – 6 mėnesiai;

12.5. B.5 priede B.5 (prekės, importuojamos švietimo, mokslo arba kultūros tikslams) – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių;

12.6. B.6 priede (keleivių asmeninio naudojimo daiktai) – iki keleivio išvykimo iš laikinojo įvežimo teritorijos, bet ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai;

12.7. B.6 priede (prekės, importuojamos sporto tikslams) – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių;

12.8. B.7 priede (reklaminė medžiaga turistams) – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių;

12.9. B.8 priede (prekės, importuojamos naudoti pasienio zonose) – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių;

12.10. B.9 priede (humanitariniams tikslams importuojamos prekės (medicinos, chirurgijos prietaisai ir įrenginiai) – minimalus būtinas laikotarpis;

12.11. B.9 priede (humanitarinės pagalbos siuntos) – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių;

12.12. D priede (gyvūnai) – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių.

13. Muitinės pareigūnas ATA knygelės turėtojo arba jo įgalioto atstovo prašymu gali nustatyti ir ilgesnį laikinojo įvežimo procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpį, tačiau jis niekada negali būti ilgesnis nei ATA knygelės galiojimo laikas, nurodytas ATA knygelės viršelio ir lakštų G langelio „Išduodančiosios asociacijos žymos“ c dalyje „Galioja iki“.

14. Jeigu laikinai įvežtų prekių neįmanoma reeksportuoti dėl to, kad jos teismo sprendimu sulaikytos, išskyrus atvejį, kai prekės sulaikytos dėl asmens pateikto ieškinio, reikalavimo reeksportuoti prekes vykdymas sustabdomas tol, kol jos sulaikytos.

 

II SKYRIUS

BENDROSIOS ATA KNYGELĖS MUITINIO ĮFORMINIMO TAISYKLĖS

 

15. Muitinės pareigūnas pildo tik ATA knygelės muitinės žymoms skirtus langelius ir skiltis, t. y. viršelio 1 puslapio H langelį „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“, viršelio bendrojo sąrašo 7 skiltį „Muitinės žymos“, lakštų H langelius „Muitinės žymos“, lakštų bendrųjų sąrašų 7 skiltį „Muitinės žymos“ bei šakneles.

16. Visi įrašai tvirtinami muitinės pareigūno parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, nurodant muitinio tikrinimo datą. Spaudai turi būti dedami taip, kad būtų matomi visi langelio, kuriame jie dedami, įrašai.

17. Lakštus išplėšia muitinės pareigūnas, įforminęs (baigęs įforminti) atitinkamą muitinės procedūrą ar reeksportą.

18. Priimdamas ATA knygelę, muitinės pareigūnas privalo patikrinti:

18.1. ar jos viršelyje nurodyta išduodančioji asociacija, ar knygelė pasirašyta asociacijos įgalioto asmens ir uždėtas asociacijos antspaudas;

18.2. ar ATA knygelės viršelyje yra jos turėtojo parašas;

18.3. ar ATA knygelės viršelis ir jos lakštai bei šaknelės pažymėti tais pačiais numeriais;

18.4. ar prekes gabenančios transporto priemonės duomenys atitinka ATA knygelės lakštų D langelių „Transporto priemonė“ įrašus.

19. Papildomai į ATA knygelę įsegti nauji lakštai įforminami tik tada, jeigu visos jų kitoje pusėje esančiame bendrajame sąraše išvardytos prekės aprašytos taip pat, kaip viršelio bendrajame sąraše.

20. Tranzito procedūros taikymo atveju ATA knygelę įforminantis išvykimo muitinės įstaigos muitinės pareigūnas pildo pirmojo ATA knygelės tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ a–d dalis, pirmos tranzito šaknelės dalies „Tranzito muitinis įforminimas“ 1–7 langelius ir atitinkamo antrojo ATA knygelės tranzito lakšto e dalį. Tranzito procedūros pabaigą įforminantis paskirties muitinės įstaigos muitinės pareigūnas pildo antrojo ATA knygelės tranzito lakšto H langelio dalį „Paskirties muitinės įstaigos liudijimas apie muitinės formalumų užbaigimą bei antrosios tranzito šaknelės dalies „Paskirties muitinės įstaigos liudijimas apie muitinio įforminimo pabaigą“ 1–6 langelius. Teritorinėje muitinėje, kuriai priklauso paskirties muitinės įstaiga, paliekama šiai įstaigai skirto ATA knygelės tranzito lakšto muitinės patvirtinta kopija, o originalas išsiunčiamas į teritorinę muitinę, kuriai priklauso išvykimo muitinės įstaiga (jeigu tranzito procedūra pradėta ir užbaigta Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančioje muitinės įstaigoje) arba į Muitinės departamentą (kitais atvejais, pvz., kai Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančioje muitinės įstaigoje užbaigiama tranzito procedūra įforminta kitos Europos Sąjungos valstybės narės muitinės įstaigoje).

21. Su ATA knygele eksportuotų (laikinai išvežtų) prekių išleidimo į laisvą apyvartą procedūrą (reimportą) įforminusi muitinės įstaiga arba laikinojo įvežimo procedūrą pripažinusi įvykdyta muitinės įstaiga pasilieka atitinkamai ATA knygelės reimporto arba reeksporto lakšto muitinės patvirtintą kopiją, o originalą išsiunčia į teritorinę muitinę, kuriai priklauso prekių eksporto (laikinojo išvežimo) arba laikinojo įvežimo procedūrą įforminusi muitinės įstaiga (jeigu abi šios įstaigos veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba į Muitinės departamentą (kitais atvejais).

22. Pateiktų muitinei ATA knygelėje išvardytų prekių muitinis tikrinimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 188–192 straipsnių ir Reglamento (ES) 2015/2447 238–242 straipsnių nuostatomis.

23. Eksportuojant (laikinai išvežant) prekes iš Sąjungos muitų teritorijos ATA knygelės viršelį įforminantis muitinės pareigūnas turi paliudyti, kad ATA knygelė priimta, o eksportuojamos (laikinai išvežamos) prekės identifikuotos pagal įrašus bendrajame sąraše, jas fiziškai patikrinus arba nepatikrinus. Muitinės uždėti prekių identifikavimo ženklai (plombos ir kt.) nurodomi ATA knygelės viršelio 1 puslapio H langelio „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“ a dalyje ir viršelio 2 puslapio bendrojo sąrašo 7 skiltyje „Muitinės žymos“.

24. Pasirinkti muitinio tikrinimo būdai ir muitinio tikrinimo rezultatai ATA knygelėje nurodomi Instrukcijos nustatyta tvarka įrašant atitinkamus kodus. Jeigu naudojami keli muitinio tikrinimo būdai arba registruojami keli muitinio tikrinimo rezultatai, nurodomi visų jų kodai, kurie skiriami vienas nuo kito kableliais. Muitinio tikrinimo kodas (kodai) ir muitinio tikrinimo rezultatų kodas (kodai) skiriami pasviru brūkšniu (pvz., 570, 705/T01).

25. Jeigu prekių tikrinimo metu nustatyta, kad prekių kiekis (svoris) arba aprašymas (rūšis) neatitinka nurodyto ATA knygelėje ir (arba) kartu su ja pateiktuose dokumentuose (jeigu jie pateikti), ATA knygelės langeliuose, kuriuose registruojami muitinio tikrinimo rezultatai, dedamas B grupės spaudas su įrašu arba užrašoma:

„Neatitikimai:  perteklius: …………………………….

trūkumas: ……………………………...

prekių aprašymas: ……………………“.

 

III SKYRIUS

ATA KNYGELĖS VIRŠELIO ĮFORMINIMAS

 

26. ATA knygelės viršelį įformina Instrukcijos 28 punkte nurodytas muitinės pareigūnas, įforminantis atitinkamos ATA knygelės eksporto lakštą (jeigu iš Sąjungos muitų teritorijos ATA knygelėje nurodytas prekes numatoma išvežti keliomis siuntomis – muitinės pareigūnas, įforminantis pirmąjį eksporto lakštą, su kuriuo ATA knygelėje nurodytos prekės išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos pirmiausiai).

27. ATA knygelės viršelį įforminantis muitinės pareigūnas:

27.1. patikrina bendrajame sąraše pateiktą prekių aprašymą ir informaciją apie jų turimą muitinį statusą (Sąjungos prekių muitinį statusą turinčios prekės turi būti pažymėtos kodu „T2L“ arba „T2LF“), patvirtina, kad kodu „T2L“ arba T2LF pažymėtos prekės turi Sąjungos prekių muitinį statusą, – vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2447 207 straipsnio 1 dalimi pasirašo ir uždeda numeruotą muitinės įstaigos antspaudą ATA knygelės lakštuose, kuriuose šie kodai įrašyti;

27.2. bendrojo sąrašo 7 skiltyje „Muitinės žymos“ įrašo duomenis apie panaudotus prekių identifikavimo ženklus (plombas ar kt.), jeigu jie panaudoti;

27.3. įrašo viršelio 1 puslapio H langelio „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“ a dalyje bendrajame sąraše išvardytų prekių, kurioms identifikuoti panaudoti atitinkami identifikavimo ženklai, eilės numerius ir nurodo, ar prekės buvo fiziškai tikrintos, ar ne „X“ ženklu pažymėdamas to paties langelio b dalyje atitinkamą langelį;

27.4. Instrukcijos 5 punkto nustatyta tvarka suteikia ATA knygelei registracijos numerį, įrašo jį viršelio 1 puslapio H langelio „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“ c dalyje ir ATA knygelių registre;

27.5. viršelio 1 puslapio H langelio „Išvykimo muitinės įstaigos liudijimas“ d dalyje patvirtina visus padarytus įrašus savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, įrašo ATA knygelės viršelį įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, vietą (miestą, kuriame yra ATA knygelės viršelį įforminusi muitinės įstaiga) ir atliktų įrašų patvirtinimo datą.

 

IV SKYRIUS

ATA KNYGELĖS EKSPORTO LAKŠTO IR EKSPORTO ŠAKNELĖS MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

28. Muitinės įstaigos, kurios kompetencijai pagal Reglamento (ES) 2015/2447 221 straipsnio 2 dalį priklauso įforminti prekėms eksporto procedūrą, muitinės pareigūnas įformina eksporto procedūrą su ATA knygele vežamoms prekėms, jeigu knygelė atitinka Reglamento (ES) 2015/2447 339 straipsnio 1 dalies nustatytus reikalavimus.

Muitinės pareigūnas, įforminantis ATA knygelės eksporto lakštą ir eksporto šaknelę, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2447 339 straipsnio 3 dalimi atlieka šiuos formalumus:

28.1. patikrina eksportuojamų (laikinai išvežamų) prekių aprašymą viršelio bendrajame sąraše ir eksporto lakšto kitoje pusėje esančiame bendrajame sąraše bei šių sąrašų papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti);

28.2. patikrina eksporto lakšto A–G langeliuose nurodytą informaciją, įvertindamas, ar ji atitinka prekes, vežamas su ATA knygele, ir patikrina kartu su ATA knygele pateiktus dokumentus (jeigu jie pateikti);

28.3. įrašo H langelio „Eksporto muitinis įforminimas“ d dalyje skaičių „1“, muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų muitinio tikrinimo būdo kodą ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-473 „Dėl Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Muitinio tikrinimo klasifikatorius; Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatorius);

28.4. jeigu atliktas prekių fizinis tikrinimas, įrašo H langelio „Eksporto muitinis įforminimas“ d dalyje skaičių „2“, pateiktų prekių muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

28.5. Instrukcijos 5 punkto nustatyta tvarka suteikia eksporto lakštui registracijos numerį, įrašo jį H langelio „Eksporto muitinis įforminimas“ d dalyje, eksporto šaknelės 3 langelyje „Kitos pastabos“ ir ATA knygelės registre;

28.6. prireikus panaudoja prekių identifikavimo ženklus (uždeda plombas);

28.7. nurodo eksporto lakšto antroje pusėje esančio bendrojo sąrašo ir šio sąrašo papildomųjų lakštų (jeigu jie užpildyti) 7 skiltyje „Muitinės žymos, identifikavimo ženklai“ duomenis apie panaudotus prekių identifikavimo ženklus (uždėtas plombas);

28.8. nustato terminą (datą) (paprastai lygų ATA knygelės galiojimo terminui, nurodytam knygelės viršelio 1 puslapio G langelio „Išduodančiosios asociacijos žymos“ c dalyje), iki kurio eksportuotos (laikinai išvežtos) prekės) gali būti reimportuotos (grąžintos) į Sąjungos muitų teritoriją ir išleistos į laisvą apyvartą nemokant importo muitų, ir jį įrašo H langelio „Eksporto muitinis įforminimas“ b dalyje ir eksporto šaknelės 2 langelyje;

28.9. įrašo tos pačios ATA knygelės reimporto lakšto H langelio „Reimporto muitinis įforminimas“ b dalyje teritorinės muitinės, kurios muitinės įstaiga įformino eksporto lakštą, kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus ir Muitinės departamento pilną pavadinimą ir adresą (anglų kalba) arba uždeda B grupės spaudą su įrašu, kuriame nurodyti šie duomenys „Customs department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, A. Jakšto Street 1, LT-01105, Vilnius, ithuania“;

28.10. eksporto šaknelės 1 langelyje įrašo visų eksportuojamų (laikinai išvežamų) iš Sąjungos muitų teritorijos prekių, išvardytų eksporto lakšto kitoje pusėje pateiktame bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) bei aprašytų ATA knygelės viršelio kitoje pusėje pateiktame bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti), eilės numerius;

28.11. eksporto lakšto H langelio „Eksporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Muitinės įstaiga“ ir eksporto šaknelės 4 langelyje „Muitinės įstaiga“ įrašo eksporto lakštą įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

28.12. eksporto lakšto H langelio „Eksporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ ir eksporto šaknelės 6 langelyje „Data (metai/mėnuo/diena)“ įrašo datą, kurią muitinės pareigūnas atliko visus įrašus eksporto lakšto H langelyje ir eksporto šaknelėje bei patvirtino juos Instrukcijos 28.14 papunkčio nustatyta tvarka;

28.13. eksporto šaknelės 5 langelyje „Vieta“ įrašo miestą arba savivaldybės pavadinimą;

28.14. eksporto lakšto H langelio „Eksporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Parašas ir antspaudas“ ir eksporto šaknelės 7 langelyje „Parašas ir antspaudas“ (išskyrus Instrukcijos 29 punkte nurodytą atvejį), pasirašo ir uždeda C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, patvirtindamas visus pirmiau minėtus savo padarytus įrašus.

Jeigu prekių fizinį tikrinimą atliko ne tas pats muitinės pareigūnas, kuris patikrino eksporto lakšto F langelį „Laikinojo išvežimo deklaracija“, jis turi uždėti savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, ir pasirašyti šalia prekių muitinio tikrinimo būdo ir rezultato kodo. Be to, jeigu muitinio tikrinimo būdą parinko muitinės įstaigos (pamainos, padalinio) viršininkas (jo pavaduotojas), pastarasis pareigūnas taip pat pasirašo ir deda savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, šalia parinkto muitinio tikrinimo būdo kodo;

28.15. pasilieka išplėštus iš ATA knygelės eksporto lakštą bei jo bendrojo sąrašo papildomuosius lakštus (jeigu jie užpildyti) ir grąžina ATA knygelę jos turėtojui arba jo įgaliotam atstovui.

29. Jeigu ATA knygelės eksporto lakštas įforminamas eksporto muitinės įstaigoje, kuri nėra išvežimo muitinės įstaiga, šios įstaigos muitinės pareigūnas atlieka Instrukcijos 28.1–28.15 papunkčiuose nurodytus formalumus, bet nepildo eksporto šaknelės 7 langelio „Parašas ir antspaudas“, kurį užpildo išvežimo muitinės įstaigos muitinės pareigūnas.

 

V SKYRIUS

ATA KNYGELĖS TRANZITO LAKŠTŲ IR TRANZITO ŠAKNELIŲ MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

30. ATA knygelės tranzito pirmąjį lakštą ir pirmąją tranzito šaknelę įforminantis išvykimo muitinės įstaigos muitinės pareigūnas:

30.1. patikrina tranzitu gabenamų prekių aprašymą viršelio bendrajame sąraše ir tranzito lakšto kitoje pusėje esančiame sąraše ir šių sąrašų papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti);

30.2. patikrina F langelį „Išsiuntimo tranzitu deklaracija“ ir kitus užpildytus tranzito lakštų langelius, taip pat kartu su ATA knygele pateiktus dokumentus (jeigu jie pateikti);

30.3. įrašo tranzito lakšto bendrojo sąrašo 7 skiltyje „Muitinės žymos“ skaičių „1“, muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų muitinio tikrinimo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

30.4. jeigu atliktas prekių fizinis tikrinimas, įrašo tranzito lakšto bendrojo sąrašo 7 skiltyje „Muitinės žymos“ skaičių „2“, pateiktų prekių muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

30.5. prireikus panaudoja prekių identifikavimo ženklus (uždeda plombas);

30.6. tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ d dalyje nurodo duomenis apie panaudotus prekių identifikavimo ženklus (uždėtas plombas);

30.7. Instrukcijos 5 punkto nustatyta tvarka suteikia tranzito lakštams registracijos numerį ir įrašo jį abiejų lakštų H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ c dalyje, tranzito šaknelių „Tranzito muitinis įforminimas“ 3 langelyje „Registracijos Nr.“ ir ATA knygelių registre;

30.8. tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ a dalyje ir tranzito šaknelės 1 langelio antroje eilutėje įrašo paskirties muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus (jeigu ši įstaiga veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba paskirties muitinės įstaigos kodą iš ES ir ELPA šalių muitinės įstaigų, kurių kompetencijai priskirtos Sąjungos/Bendrojo tranzito operacijos, sąrašo, paskelbto Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklapio http://www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims → Muitinės procedūros → Elektroninės sistemos → Nacionalinė tranzito kontrolės sistema → ES ir ELPA šalių muitinės postų sąrašas“ (kitais atvejais), o b dalyje – prekių pateikimo šiai įstaigai datą (tranzito procedūros terminą);

30.9. abiejų tranzito lakštų H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ e dalyje įrašo teritorinės muitinės, kuriai priklauso išvykimo muitinės įstaiga, kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus ir Muitinės departamento pilną pavadinimą ir adresą (anglų kalba) arba uždeda B grupės spaudą su įrašu, kuriame nurodyti šie duomenys („Customs department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, A. Jakšto Street 1, LT-01105, Vilnius, Lithuania“);;

30.10. tranzito šaknelės 1 langelio pirmoje eilutėje įrašo visų tranzitu gabenamų prekių, išvardytų tranzito lakšto kitoje pusėje pateiktame bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) bei aprašytų ATA knygelės viršelio kitoje pusėje pateiktame bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti), eilės numerius;

30.11. tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ eilutėje „Muitinės įstaiga“ ir tranzito šaknelės 4 langelyje „Muitinės įstaiga“ įrašo tranzito lakštą įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

30.12. tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ ir tranzito šaknelės 6 langelyje „Data (metai/mėnuo/diena)“ įrašo datą, kurią muitinės pareigūnas atliko visus įrašus tranzito lakšto H langelyje ir tranzito šaknelėje bei patvirtino juos Instrukcijos 30.14 papunkčio nustatyta tvarka;

30.13. tranzito šaknelės 5 langelyje „Vieta“ įrašo miestą arba savivaldybės pavadinimą;

30.14. tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ eilutėje „Parašas ir antspaudas“ ir tranzito šaknelės 7 langelyje „Parašas ir antspaudas“ pasirašo ir uždeda C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, patvirtindamas visus pirmiau minėtus savo padarytus įrašus.

Jeigu prekių fizinį tikrinimą atliko ne tas muitinės pareigūnas, kuris patikrino tranzito lakšto F langelius „Išsiuntimo tranzitu deklaracija“, jis turi uždėti savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui ir pasirašyti šalia prekių muitinio tikrinimo būdo ir rezultatų kodo. Be to, jeigu muitinio tikrinimo būdą parinko muitinės posto (pamainos, padalinio) viršininkas (jo pavaduotojas), pastarasis pareigūnas taip pat pasirašo ir deda savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui šalia parinkto muitinio tikrinimo būdo kodo;

30.15. pasilieka išplėštus iš ATA knygelės išvykimo muitinės įstaigai skirtą tranzito lakštą bei jo bendrojo sąrašo papildomuosius lakštus (jeigu jie užpildyti) ir gražina ATA knygelę jos turėtojui arba jo įgaliotam atstovui.

31. ATA knygelės antrąjį tranzito lakštą ir antrąją tranzito šaknelę įforminantis paskirties muitinės įstaigos muitinės pareigūnas:

31.1. patikrina tranzitu gabenamų prekių aprašymą viršelio bendrajame sąraše ir antrojo tranzito lakšto kitoje pusėje esančiame sąraše bei šių sąrašų papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) ir panaudotus prekių identifikavimo ženklus (uždėtas plombas);

31.2. patikrina F langelį „Išsiuntimo tranzitu deklaracija“ ir kitus užpildytus antrojo tranzito lakšto langelius, taip pat kartu su ATA knygele pateiktus dokumentus (jei jie pateikti);

31.3. įrašo bendrojo sąrašo 7 skiltyje „Muitinės žymos“ skaičių „1“, muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

31.4. jeigu atliktas prekių fizinis tikrinimas, įrašo bendrojo sąrašo 7 skiltyje „Muitinės žymos“ skaičių „2“, pateiktų prekių muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

31.5. įformina antrosios tranzito šaknelės dalį „Paskirties muitinės įstaigos liudijimas apie muitinės formalumų užbaigimą“ Instrukcijos 31.6 – 31.9 papunkčių nustatyta tvarka;

31.6. antrojo tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ dalies „Paskirties muitinės įstaigos liudijimas apie muitinės formalumų užbaigimą“ eilutėje „Muitinės įstaiga“ ir antrosios tranzito šaknelės 3 langelyje „Muitinės įstaiga“ įrašo antrąjį tranzito lakštą ir antrąją tranzito šaknelę įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

31.7. antrojo tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ dalies „Paskirties muitinės įstaigos liudijimas apie muitinės formalumų užbaigimą“ eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ ir antrosios tranzito šaknelės 5 langelyje „Data (metai/mėnuo/diena)“ įrašo datą, kurią muitinės pareigūnas atliko visus įrašus tranzito lakšto H langelyje ir tranzito šaknelėje bei patvirtino juos Instrukcijos 31.9 papunkčio nustatyta tvarka;

31.8. antrosios tranzito šaknelės 4 langelyje „Vieta“ įrašo miestą arba savivaldybės pavadinimą;

31.9. antrojo tranzito lakšto H langelio „Tranzito muitinis įforminimas“ eilutėje „Parašas ir antspaudas“ ir tranzito šaknelės 6 langelyje „Parašas ir antspaudas“ pasirašo ir uždeda savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, patvirtindamas visus pirmiau minėtus savo padarytus įrašus.

Jeigu prekių fizinį tikrinimą atliko ne tas pats muitinės pareigūnas, kuris patikrino antrojo tranzito lakšto išsiuntimo tranzitu deklaraciją (F langelį), jis turi uždėti savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui ir pasirašyti šalia prekių muitinio tikrinimo būdo ir rezultatų kodo. Be to, jeigu muitinio tikrinimo būdą parinko muitinės posto (pamainos, padalinio) viršininkas (jo pavaduotojas), pastarasis pareigūnas taip pat pasirašo ir deda savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui šalia parinkto muitinio tikrinimo būdo kodo;

31.10. pasilieka išplėštus iš ATA knygelės paskirties muitinės įstaigai skirtą antrąjį tranzito lakštą bei jo bendrojo sąrašo papildomuosius lakštus (jeigu jie užpildyti) ir grąžina ATA knygelę jos turėtojui arba jo įgaliotam atstovui.

32. Jeigu prekės su ATA knygele turi būti gabenamos tranzitu nustatytu maršrutu, šis maršrutas (miestai ir (arba) Europos Sąjungos valstybės narės, per kuriuos jis eina) taip pat turi būti nurodomas abiejų tranzito lakštų bendrųjų sąrašų 7 skiltyse „Muitinės žymos“.

 

VI SKYRIUS

ATA KNYGELĖS IMPORTO LAKŠTO IR IMPORTO ŠAKNELĖS MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

33. Muitinės įstaigos, kompetentingos įforminti prekėms laikinojo įvežimo procedūrą, muitinės pareigūnas, įforminantis ATA knygelės importo lakštą ir importo šaknelę:

33.1. patikrina laikinai įvežamų prekių aprašymą viršelio bendrajame sąraše ir importo lakšto kitoje pusėje esančiame bendrajame sąraše ir šių sąrašų papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti);

33.2. patikrina F langelį „Laikinojo įvežimo deklaracija“ ir kitus užpildytus importo lakšto langelius, taip pat kartu su ATA knygele pateiktus dokumentus (jeigu jie pateikti);

33.3. įrašo H langelio „Importo muitinis įforminimas“ d dalyje skaičių „1“, muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

33.4. jeigu atliktas prekių fizinis tikrinimas, įrašo H langelio „Importo muitinis įforminimas“ d dalyje skaičių „2“, pateiktų prekių muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

33.5. prireikus panaudoja prekių identifikavimo ženklus (uždeda plombas);

33.6. duomenis apie panaudotus prekių identifikavimo ženklus (uždėtas plombas) nurodo importo lakšto antroje pusėje esančio bendrojo sąrašo ir šio sąrašo papildomųjų lakštų (jeigu jie užpildyti) 7 skiltyje „Muitinės žymos“;

33.7. Instrukcijos 5 punkto nustatyta tvarka suteikia importo lakštui registracijos numerį ir įrašo jį H langelio „Importo muitinis įforminimas“ c dalyje, importo šaknelės 3 langelyje „Registracijos Nr.“ ir ATA knygelių registre;

33.8. nustato terminą, iki kurio laikinai įvežtos prekės turi būti išvežtos (reeksportuotos) iš Sąjungos muitų teritorijos arba joms įforminta laikinojo įvežimo procedūra turi būti pripažinta įvykdyta pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 215 straipsnį, ir jį įrašo H langelio „Importo muitinis įforminimas“ b dalyje ir importo šaknelės 2 langelyje „Vėliausia prekių reeksporto (pateikimo muitinei) data“;

33.9. importo šaknelės 1 langelyje įrašo visų laikinai įvežtų į Sąjungos muitų teritoriją prekių, išvardytų importo lakšto kitoje pusėje pateiktame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) bei aprašytų ATA knygelės viršelio bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti), eilės numerius;

33.10. įrašo tos pačios ATA knygelės reeksporto lakšto H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ e dalyje teritorinės muitinės, kurios muitinės įstaiga įformino importo lakštą, kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus ir Muitinės departamento pilną pavadinimą ir adresą (anglų kalba) arba uždeda B grupės spaudą su įrašu, kuriame nurodyti šie duomenys „Customs department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, A. Jakšto Street 1, LT-01105, Vilnius, Lithuania“;

33.11. importo lakšto H langelio „Importo muitinis įforminimas“ eilutėje „Muitinės įstaiga“ ir importo šaknelės 5 langelyje „Muitinės įstaiga“ įrašo importo lakštą įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

33.12. importo lakšto H langelio „Importo muitinis įforminimas“ eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ ir importo šaknelės 7 langelyje „Data (metai/mėnuo/diena)“ įrašo datą, kurią muitinės pareigūnas atliko visus įrašus importo lakšto H langelyje ir eksporto šaknelėje bei patvirtino juos Instrukcijos 33.14 papunkčio nustatyta tvarka;

33.13. importo šaknelės 5 langelyje „Vieta“ įrašo miestą arba savivaldybės pavadinimą;

33.14. importo lakšto H langelio „Importo muitinis įforminimas“ eilutėje „Parašas ir antspaudas“ ir importo šaknelės 6 langelyje „Parašas ir antspaudas“, pasirašo ir uždeda savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, patvirtindamas visus pirmiau minėtus savo padarytus įrašus.

Jeigu prekių fizinį tikrinimą atliko ne tas pats muitinės pareigūnas, kuris patikrino importo lakšto laikinojo įvežimo deklaraciją (F langelį), jis turi uždėti savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui ir pasirašyti šalia prekių muitinio tikrinimo būdo ir rezultatų kodo. Be to, jeigu muitinio tikrinimo būdą parinko muitinės posto (pamainos, padalinio) viršininkas (jo pavaduotojas), pastarasis pareigūnas taip pat pasirašo ir deda savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, šalia parinkto muitinio tikrinimo būdo kodo;

33.15. pasilieka išplėštus iš ATA knygelės importo lakštą bei jo bendrojo sąrašo papildomuosius lakštus (jeigu jie užpildyti) ir grąžina ATA knygelę jos turėtojui arba jo įgaliotam atstovui.

34. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2446 179 straipsnio 1 dalimi, į Sąjungos muitų teritoriją su ATA knygele laikinai įvežtos prekės, kurioms įformintas importo lakštas, gali būti gabenamos po šią teritoriją neatliekant jokių kitų muitinės formalumų, išskyrus nurodytuosius Reglamento (ES) 2015/2446 178 straipsnio 1 dalies e punkte, o vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2447 267 straipsnio 1 dalimi jų gabenimui į išvežimo muitinės įstaigą, kad laikinojo įvežimo procedūra būtų pripažinta įvykdyta prekes išvežus iš Sąjungos muitų teritorijos, Instrukcijos 35 ir 36 punktų nustatyta tvarka įforminamas reeksporto lakštas. Reeksporto lakštas gali būti įforminamas ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

 

VII SKYRIUS

ATA KNYGELĖS REEKSPORTO LAKŠTO IR REEKSPORTO ŠAKNELĖS MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

35. Muitinės įstaigos, kurios kompetencijai pagal Reglamento (ES) 2015/2447 221 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnį priklauso įforminti prekių reeksportą, muitinės pareigūnas, įforminantis ATA knygelės reeksporto lakštą ir reeksporto šaknelę:

35.1. patikrina reeksportuojamų prekių aprašymą viršelio bendrajame sąraše ir reeksporto lakšto kitoje pusėje esančiame bendrajame sąraše ir šių sąrašų papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti);

35.2. patikrina F langelį „Reeksporto deklaracija“ ir kitus užpildytus reeksporto lakšto langelius, taip pat kartu su ATA knygele pateiktus (F langelio „Reeksporto deklaracija“ d dalyje įrašytus) dokumentus (jeigu jie pateikti);

35.3. patikrina, kokios muitinės procedūros įformintos arba numatomos įforminti reeksporto deklaracijos (F langelio) b ir c dalyse ir reeksporto lakšto kitoje pusėje esančiame bendrajame sąraše nurodytoms prekėms, kurių nenumatoma reeksportuoti;

35.4. H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ b ir c dalyse įrašo importo muitinės deklaracijos ar kitų dokumentų, įformintų nereeksportuotoms prekėms, pavadinimų santrumpų kodus iš 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/2446 (OL 2016 L 69, p.1), 9 priedo D1 priedėlio (kodai naudojami pildant bendrojo administracinio dokumento 40 langelį), jų numerius ir įforminimo datas;

35.5. įrašo H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ f dalyje skaičių „1“, muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

35.6. jeigu atliktas prekių fizinis tikrinimas, įrašo H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ f dalyje skaičių „2“, pateiktų prekių muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

35.7. Instrukcijos 5 punkto nustatyta tvarka suteikia reeksporto lakštui registracijos numerį ir įrašo jį H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ d dalyje, reeksporto šaknelės 4 langelyje „Registracijos Nr.“ ir ATA knygelių registre;

35.8. reeksporto šaknelės 1 langelio viršuje įrašo reeksportuojamų prekių, išvardytų reeksporto lakšto kitoje pusėje pateiktame bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) bei aprašytų ATA knygelės viršelio bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti), eilės numerius, o langelio apačioje – atitinkamos ATA knygelės importo lakšto registracijos numerį, nurodytą importo šaknelės 3 langelyje „Registracijos numeris“;

35.9. reeksporto lakšto H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Muitinės įstaiga“ ir reeksporto šaknelės 5 langelyje „Muitinės įstaiga“ įrašo reeksporto lakštą įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

35.10. reeksporto lakšto H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ ir reeksporto šaknelės 7 langelyje „Data (metai/mėnuo/diena)“ įrašo datą, kurią muitinės pareigūnas atliko visus įrašus reeksporto lakšto H langelyje ir reeksporto šaknelėje bei patvirtino juos Instrukcijos 35.12 papunkčio nustatyta tvarka;

35.11. reeksporto šaknelės 6 langelyje „Vieta“ įrašo miestą arba savivaldybės pavadinimą;

35.12. reeksporto lakšto H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Parašas ir antspaudas“ ir reeksporto šaknelės 8 langelyje „Parašas ir antspaudas“ pasirašo ir uždeda C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, patvirtindamas visus pirmiau minėtus savo padarytus įrašus.

Jeigu prekių fizinį tikrinimą atliko ne tas pats muitinės pareigūnas, kuris patikrino reeksporto lakšto F langelį „Laikinojo išvežimo deklaracija“, jis turi uždėti savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, ir pasirašyti šalia prekių muitinio tikrinimo būdo ir rezultato kodo. Be to, jeigu muitinio tikrinimo būdą parinko muitinės įstaigos (pamainos, padalinio) viršininkas (jo pavaduotojas), pastarasis pareigūnas taip pat pasirašo ir deda savo C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, šalia parinkto muitinio tikrinimo būdo kodo;

35.13. pasilieka išplėštus iš ATA knygelės reeksporto lakštą bei jo bendrojo sąrašo papildomuosius lakštus (jeigu jie užpildyti) ir grąžina ATA knygelę jos turėtojui arba jo įgaliotam atstovui.

36. Jeigu reeksporto lakštas įforminamas Sąjungos muitų teritorijos viduje esančioje muitinės įstaigoje, patikrina, ar ATA knygelėje yra tranzito lakštai, reikalingi tranzito procedūrai, kuri turi būti taikoma gabenant prekes į išvežimo muitinės įstaigą, įforminti.

 

VIII SKYRIUS

ATA KNYGELĖS REIMPORTO LAKŠTO IR REIMPORTO ŠAKNELĖS MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

37. Muitinės įstaigos, kompetentingos įforminti grąžintų eksportuotų (laikinai išvežtų) prekių išleidimo į laisvą apyvartą procedūrą (reimportą), muitinės pareigūnas, įforminantis ATA knygelės reimporto lakštą ir reimporto šaknelę:

37.1. patikrina išleidžiamų į laisvą apyvartą grąžintų eksportuotų (laikinai išvežtų) prekių aprašymą ATA knygelės viršelio bendrajame sąraše ir reimporto lakšto kitoje pusėje pateiktame bendrajame sąraše ir šių sąrašų papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti);

37.2. patikrina F langelį „Reimporto deklaracija“ ir kitus užpildytus reimporto lakšto langelius, taip pat kartu su ATA knygele pateiktus dokumentus (jeigu jie pateikti);

37.3. įrašo H langelio „Reimporto muitinis įforminimas“ c dalyje skaičių „1“, muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

37.4. jeigu atliktas prekių fizinis tikrinimas, įrašo H langelio „Reimporto muitinis įforminimas“ c dalyje skaičių „2“, pateikiamų prekių muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus ir muitinio tikrinimo rezultatų kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų ir kitų muitinio tikrinimo metu atliktų veiksmų klasifikatoriaus;

37.5. Instrukcijos 5 punkto nustatyta tvarka suteikia reimporto lakštui registracijos numerį ir įrašo jį H langelio „Reimporto muitinis įforminimas“ c dalyje, reimporto šaknelės 2 langelyje „Kitos pastabos“ ir ATA knygelių registre;

37.6. reimporto šaknelės 1 langelio viršuje įrašo visų išleidžiamų į laisvą apyvartą grąžintų eksportuotų (laikinai išvežtų) prekių, išvardytų reimporto lakšto kitoje pusėje pateiktame bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti) ir aprašytų ATA knygelės viršelio bendrajame sąraše ir jo papildomuosiuose lakštuose (jeigu jie užpildyti), eilės numerius, o langelio apačioje – atitinkamos ATA knygelės eksporto lakšto (-ų), kuriuos įforminus išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės buvo eksportuotos (laikinai išvežtos), registracijos numerį, nurodytą eksporto šaknelės 3 langelyje „Kitos pastabos“;

37.7. reimporto lakšto H langelio „Reimporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Muitinės įstaiga“ ir reimporto šaknelės 3 langelyje „Muitinės įstaiga“ įrašo reimporto lakštą įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

37.8. reimporto lakšto H langelio „Reimporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Data (metai/mėnuo/diena)“ ir reimporto šaknelės 5 langelyje „Data (metai/mėnuo/diena)“ įrašo datą, kurią muitinės pareigūnas atliko visus įrašus reimporto lakšto H langelyje ir reimporto šaknelėje bei patvirtino juos Instrukcijos 37.9 papunkčio nustatyta tvarka;

37.9. reimporto lakšto H langelio „Reimporto muitinis įforminimas“ eilutėje „Parašas ir antspaudas“ ir reimporto šaknelės 6 langelyje „Parašas ir antspaudas“ pasirašo ir uždeda C grupės asmeninio naudojimo spaudą, skirtą muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, patvirtindamas visus pirmiau minėtus savo padarytus įrašus;

37.10. pasilieka išplėštus iš ATA knygelės reimporto lakštą bei jo bendrojo sąrašo papildomuosius lakštus (jeigu jie užpildyti) ir grąžina ATA knygelę jos turėtojui arba jo įgaliotam atstovui.

 

IX SKYRIUS

ATSKIRI ATA KNYGELĖS MUITINIO ĮFORMINIMO ATVEJAI

 

38. ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas, pageidaujantis, kad būtų pratęstas su ATA knygele įvežtoms prekėms įformintos laikinojo įvežimo procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpis, turi kreiptis į teritorinę muitinę, kurios muitinės įstaigoje buvo įformintas ATA knygelės importo lakštas, su motyvuotu rašytiniu prašymu jį pratęsti. Jeigu teritorinės muitinės direktorius (pavaduotojas) arba jo įgaliotas teritorinės muitinės skyriaus viršininkas (pavaduotojas) prašymą patenkina, muitinės pareigūnas, įforminantis laikinojo įvežimo procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpio pratęsimą, ATA knygelės importo lakšto H langelio „Importo muitinis įforminimas“ b dalyje ir importo šaknelės 2 langelyje „Prekių reeksporto (pateikimo muitinei) galutinis terminas“ įrašo žodžius „Pratęsta iki“ ir šalia nurodo datą, iki kurios minėtas laikotarpis pratęstas. Laikinojo įvežimo procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpio pratęsimą ATA knygelėje muitinės pareigūnas patvirtina savo parašu bei C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, nurodo laikinojo įvežimo procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpio pratęsimo įforminimo datą. Laikinojo įvežimo procedūros pripažinimo įvykdyta (reeksporto) laikotarpio pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau pratęstas laikotarpis negali būti ilgesnis už ATA knygelės galiojimo laiką.

39. Jeigu laikinai įvežtos su ATA knygele prekės reeksportuojamos keliomis atskiromis siuntomis ir ATA knygelėje pakanka reeksporto lakštų, kiekvienai siuntai įforminamas atskiras reeksporto lakštas. Tačiau jeigu ATA knygelėje yra tik vienas reeksporto lakštas, reeksportuojant dalį laikinai įvežtų prekių, jo H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ a dalyje nurodomi šių prekių numeriai bendrajame sąraše, bet reeksporto lakštas iš knygelės neišplėšiamas. Reeksporto lakšto H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ įforminimas baigiamas ir jis iš knygelės išplėšiamas, kai visoms laikinai įvežtoms prekėms jau įformintas reeksportas arba kitos muitinės procedūros. Tokia pačia tvarka įforminama ir reeksporto šaknelė.

40. Jeigu laikinai įvežus prekes su ATA knygele į Sąjungos muitų teritoriją knygelė sunaikinama, prarandama ar pavagiama, ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į muitinės įstaigą, įforminusią laikinai įvežtoms prekėms ATA knygelės importo lakštą, su rašytiniu prašymu atlikti su ATA knygele laikinai įvežtų prekių tikrinimą. Muitinės pareigūnas patikrina prekes ir įformina aktą (1 priedas). Po to ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į tą pačią muitinės įstaigą su rašytiniu prašymu priimti ATA knygelės dublikatą, kuris buvo išduodančiosios asociacijos išduotas vietoj prarastos, pavogtos arba sunaikintos ATA knygelės. Kartu su ATA knygelės dublikatu turi būti pateiktas išduodančiosios asociacijos prašymas laikinojo įvežimo teritorijos muitinei jį pripažinti. Muitinės įstaiga, patikrinusi pateiktus dokumentus (ATA knygelės dublikato duomenys turi sutapti su jos įforminto prarastos, pavogtos arba sunaikintos ATA knygelės importo lakšto duomenimis) ir įsitikinusi, kad jie atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, įformina ATA knygelės dublikato viršelį ir importo lakštą. Šiuo atveju muitiniam tikrinimui būtina pateikti importo lakšto bendrajame sąraše nurodytas prekes arba muitinės įstaigos įformintą prekių tikrinimo aktą.

Muitinės pareigūnas, įforminantis ATA knygelės dublikato viršelio 1 ir 2 puslapius bei importo lakštą, atlieka Instrukcijos 26 ir 33 punktuose nurodytus veiksmus. Išplėštas ATA knygelės dublikato importo lakštas saugomas kartu su prieš tai įformintu sunaikintos, prarastos ar pavogtos ATA knygelės importo lakštu. Registruojant ATA knygelės dublikatą ATA knygelių registre, jo skiltyje „Pastabos“ įrašoma „dublikatas“ ir šalia nurodomas ATA knygelės, kurios dublikatas įformintas, numeris. Prie ATA knygelių registre įregistruotos pirminės ATA knygelės, registro skiltyje „Pastabos“ įrašoma „įformintas dublikatas“ ir šalia nurodomas jo numeris.

41. Pageidaudamas, kad muitinė įformintų Lietuvos Respublikos išduodančiosios asociacijos jam išduotą papildomą ATA knygelę, abiejų knygelių turėtojas arba jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į muitinės įstaigą, įforminusią pirminę ATA knygelę, su rašytiniu prašymu priimti papildomą ATA knygelę, kuri suteiktų teisę tęsti pradėtą ATA procedūrą. Kartu su prašymu turi būti pateiktos abi (pirminė ir papildoma) ATA knygelės. Jeigu prašymas patenkinamas, papildomos ATA knygelės viršelį įforminantis muitinės pareigūnas atlieka Instrukcijos 26 punkte nurodytus veiksmus.

42. ATA knygelės turėtojas, gavęs užsienio šalies išduodančiosios asociacijos išduotą papildomą ATA knygelę, arba jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į muitinės įstaigą, įforminusią pirminės ATA knygelės importo lakštą, su rašytiniu prašymu priimti papildomą ATA knygelę ir baigti įforminti pirminę ATA knygelę. Muitinės įstaiga, išnagrinėjusi šį prašymą ir įsitikinusi, kad jis tenkintinas, leidžia toliau taikyti laikinojo įvežimo procedūrą pirminėje ATA knygelėje išvardytoms prekėms, perkeliant jas į papildomą ATA knygelę. Šiuo atveju muitinės pareigūnas, atliekantis abiejų ATA knygelių įforminimą:

42.1. Instrukcijos 35.7 papunkčio nustatyta tvarka suteikia pirminės ATA knygelės reeksporto lakštui registracijos numerį, lakšto H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ f dalyje pažymėdamas, kad laikinai įvežtos prekės perkeltos į papildomą ATA knygelę;

42.2. pirminės ATA knygelės reeksporto lakšto H langelio „Reeksporto muitinis įforminimas“ apačioje ir reeksporto šaknelės 5–8 langeliuose patvirtina visus padarytus įrašus savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui, nurodo reeksporto lakštą įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, vietą (miestą) (tik šaknelėje) ir datą;

42.3. išplėšia pirminės ATA knygelės reeksporto lakštą;

42.4. įformina papildomos ATA knygelės importo lakštą atlikdamas Instrukcijos 33 punkte nurodytus veiksmus;

42.5. grąžina abi ATA knygeles jų turėtojui arba jo įgaliotam atstovui.

43. Jeigu prekių, kurios buvo eksportuotos (laikinai išvežtos) iš Sąjungos muitų teritorijos su ATA knygele, nebenumatoma reimportuoti ir išleisti į laisvą apyvartą, ATA knygelės turėtojas arba jo įgaliotas atstovas vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsniu, turi kreiptis į ATA knygelės eksporto lakštą įforminusią muitinės įstaigą ir pateikti elektroninę eksporto deklaraciją, vadovaudamasis Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“, numatyta tvarka arba bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinį, užpildytą Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-329 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ numatyta tvarka ir ATA knygelę.

Įgaliotam muitinės pareigūnui patikrinus pateiktus dokumentus ir įsitikinus, kad prekės eksportuotos (ATA knygelės eksporto lakšto H langelio įrašai patvirtinti Instrukcijos 28.14 papunkčio ir 30 punkto nustatyta tvarka), įforminama atitinkamai elektroninė eksporto deklaracija arba bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys vadovaujantis Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-414 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“. Muitinės pareigūnas pažymi minėto rinkinio 3-iąjį egzempliorių, jeigu jis įformintas, B grupės spaudu su įrašu „Eksportuota“, o ATA knygelės reimporto lakšto H langelio „Reimporto muitinis įforminimas“ c dalyje ir reimporto šaknelės 2 langelyje „Kitos pastabos“ deda B grupės spaudą su įrašu „Negalioja“, įrašo elektroninės eksporto deklaracijos pagrindinį registracijos numerį (MRN) arba įforminto bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio numerį ir datą ir patvirtina ATA knygelės reimporto lakšto ir reimporto šaknelės pripažinimą negaliojančiais savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui bei nurodo reimporto lakštą įforminusios muitinės įstaigos kodą iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, vietą (miestą arba savivaldybės pavadinimą) (tik šaknelėje) ir datą.

 

 

ATA knygelės muitinio

įforminimo instrukcijos

1 priedas

 

CERTIFICATE

for the adjustment of undischarged, destroyed, lost or stolen ATA

Carnet

AKTAS,

Surašytas siekiant sureguliuoti padėtį, susidariusią sunaikinus,

praradus arba pavogus ATA knygelę

 

The undersigned authority _______________________________________

Šį aktą pasirašiusi institucija

certifies that on the _________________(data to be given in full)

patvirtina, kad (tiksli data)

 

the undermentioned goods pertaining to Carnet ___________________

toliau išvardytos prekės, gabentos su ATA knygele

were presented at _____________ by ______________________________

buvo pateiktos (vieta) (prekes pateikęs asmuo)

 

-----+---------------------------+---------------+---------------

Item|Trade names of the goods   |Weight or      |Value

No. |Prekyboje naudojami prekių |quantity       |Vertė

Eil.|pavadinimai                |Masė arba      |

Nr. | |kiekis |

-----+---------------------------+---------------+---------------

| | |

-----+---------------------------+---------------+---------------

| | |

-----+---------------------------+---------------+---------------

| | |

-----+---------------------------+---------------+---------------

| | |

-----+---------------------------+---------------+---------------

| | |

-----+---------------------------+---------------+---------------

 

present by Customs/pildo muitinė _________________ place and date

vieta ir data

 

________________________         __________________ signature

stamp/spaudas parašas

 

--------------------------------------------------------------------

 

Additional remarks/Papildomos pastabos

present by Customs/pildo muitinė

According to the documents submitted,

these items were returned to ____________________________________

Sprendžiant iš pateiktų dokumentų,

nurodytos prekės buvo grąžintos į

_________________ place and date

vieta ir data

 

________________________         __________________ signature

stamp/spaudas parašas

 

ATA knygelės muitinio

įforminimo instrukcijos

2 priedas

 

ATA KNYGELIŲ REGISTRAS

 

Eil.Nr.

ATA knygelės

(jos lakštų)

registravimo

numeris

ATA knygelės priėmimo data

Prekių reimporto/

reeksporto terminas

Data, iki kurios galioja ATA knygelė

ATA knygelės numeris, suteiktas knygelę išdavusios asociacijos

ATA knygelę išdavusios asociacijos pavadinimas

Muitinės pareigūno, įforminusio ATA knygelę, pareigos, vardas ir pavardė

Pastabos