LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL KVOTŲ APSKRITIMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 4 d. Nr. 4LKT-8(1.3)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-539 redakcija), 11 punktu, n u t a r i a:  

1. Patvirtinti Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2018 m. liepos 20 d. nutarimą Nr. 4LKT-11(1.3 E) „Dėl kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                           Daina Urbanavičienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

2019 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. S2-2960

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2019 m. lapkričio 4 d. nutarimu

Nr. 4LKT-8(1.3)

 

 

KVOTŲ APSKRITIMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Regioninių kultūros tarybų (toliau – RKT) sudaromiems siūlomų finansuoti kultūros ir meno projektų sąrašams taikomų kvotų skaičiavimo ir skyrimo tvarką.

2.      Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.   Sąrašas – kiekvienos RKT Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka atrinktų ir siūlomų finansuoti kultūros ir meno projektų, vykstančių RKT atstovaujamoje Lietuvos apskrityje, sąrašas.

2.2.   Programa – tolygią kultūrinę raidą regionuose įgyvendinanti ir Kultūros rėmimo fondo (toliau – KRF) lėšomis finansuojama programa.

2.3.   Programos kvota – Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta kvota Programai.

2.4.   Programos kvotos dalis – kiekvienos RKT Sąrašui skiriama programos kvotos dalis, kurią sudaro Pastovios ir Tikslinės kvotos dalys.

2.5.   Pastovi kvota – 90 procentų Programos kvotos.

2.6.   Tikslinė kvota – 10 procentų Programos kvotos. 

2.7.   Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904.

 

II SKYRIUS

KVOTŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

3.      Programos kvotos dalis apskaičiuoja Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) pirmininko įgaliotas darbuotojas po pirmojo kvietimo Programai pateiktų paraiškų administracinės atitikties vertinimo etapo pabaigos ir teikia jas tvirtinti Tarybos pirmininkui. Programos kvotos dalys apvalinamos iki dešimčių.

4.      Apskaičiuojant šiame Apraše nurodytas Programos kvotos dalis remiamasi aktualiausiais prieinamais duomenimis apie visas kiekvieną apskritį sudarančias savivaldybes, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybes, jeigu šiame Apraše nenurodyta kitaip.

5.      Pastovi ir Tikslinė kvotos apskaičiuojamos Aprašo 2.5 ir 2.6 punktuose nustatyta tvarka.

6.      Pastovi kvotos dalis, tenkanti kiekvienos RKT Sąrašui, apskaičiuojama, įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų prašomų skirti KRF lėšų sumą, praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams savivaldybių skirto dalinio finansavimo ir skirtų KRF lėšų santykį, ir Pastovią kvotą, toliau nustatyta tvarka:

6.1.   pirma, pagal toliau nurodytą formulę yra apskaičiuojama Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, kuri nustatoma įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų prašomų skirti KRF lėšų sumą ir Pastovią kvotą:

 

,

šioje formulėje:

– Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų prašomų skirti KRF lėšų sumą ir Pastovią kvotą;

– kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų Programai pateiktose paraiškose nurodytų prašomų skirti KRF lėšų suma;

PK – pastovi kvota;

− atskira apskritis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskritys).

 

6.2.   antra, pagal toliau nurodytą formulę yra apskaičiuojama Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, kuri nustatoma įvertinus praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams skirtų KRF lėšų ir savivaldybių skirto dalinio finansavimo santykį ir Pastovią kvotą:

 

,

 

šioje formulėje:

– Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams savivaldybių skirto dalinio finansavimo ir skirtų KRF lėšų santykį ir Pastovią kvotą;

– savivaldybių dalinio finansavimo, skirto atitinkamos apskrities praėjusių metų RKT Sąrašo projektams, lėšų suma;

– savivaldybių dalinio finansavimo, skirto atitinkamos apskrities praėjusių metų RKT Sąrašo projektams, santykis su atitinkamos apskrities RKT praėjusių metų Sąrašo projektams skirtų KRF lėšų suma;

PK – pastovi kvota;

− atskira apskritis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskritys).

 

6.3.   trečia, pagal toliau nurodytą formulę yra apskaičiuojama kiekvienos RKT Sąrašui skiriama Pastovios kvotos dalis:

 

,

šioje formulėje:

– Pastovios kvotos dalis, tenkanti kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų prašomų skirti KRF lėšų sumą, praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams savivaldybių skirto dalinio finansavimo ir skirtų KRF lėšų santykį, ir Pastovią kvotą;

– Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų prašomų skirti KRF lėšų sumą ir Pastovią kvotą;

– Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams savivaldybių skirto dalinio finansavimo ir skirtų KRF lėšų santykį ir Pastovią kvotą;

− atskira apskritis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskritys).

 

7.      Tikslinės kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, apskaičiuojama įvertinus socialinio klimato kiekvienoje apskrityje indeksą šio Aprašo 7–9 punktuose nustatyta tvarka. Socialinio klimato apskrityje indeksas apskaičiuojamas pagal socialinius, demografinius ir ekonominius rodiklius:

7.1.   neto vidaus migraciją, tenkančią 1 gyventojui;

7.2.   šalies ūkio su individualiomis įmonėmis mėnesinį darbo užmokestį, Eur (bruto);

7.3.   registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį, procentais;

7.4.   tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.5.   mokyklinio amžiaus vaikų (vyrų ir moterų), nesimokančių mokykloje, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.6.   vaikų socialinės rizikos šeimose skaičiaus, tenkančio 1 gyventojui, dalį;

7.7.   socialinės pašalpos gavėjų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.8.   iš savivaldybių biudžetų mokamų vienkartinių pašalpų socialiai remtiniems asmenims gavėjų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.9.   iki 14 m. amžiaus išlaikomų žmonių, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.10. nuo 65 m. amžiaus išlaikomų žmonių, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.11. nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.12. užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičiaus, tenkančio 100 tūkstančių gyventojų, paskutinių dviejų metų pokytį, procentais.

8.      Skaičiuojant socialinio klimato apskrityje indekso reikšmę, apskritys išreitinguojamos pagal kiekvieną šio Aprašo 7.1–7.12 papunkčiuose nurodytą rodiklį nuo prasčiausios iki geriausios jo reikšmės. Išreitingavus apskritis, kiekvienai iš jų yra skiriamas balas nuo 1 iki 10:  10 balų skiriama prasčiausią, o 1 balas – geriausią rodiklio reikšmę turinčiai apskričiai. Susumavus pagal kiekvieną rodiklį apskričiai skirtus balus yra gaunamas socialinio klimato apskrityje indeksas.

9.      Tikslinės kvotos dalis yra skiriama proporcingai pagal socialinio klimato apskrityje indekso reikšmę, apskaičiuotą šio Aprašo 7–8 punktuose nustatyta tvarka, visoms apskritims, kurių socialinio klimato apskrityje indeksas yra didesnis nei 60 balų.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.    Apie šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuotą Programos kvotos dalį kiekviena RKT yra informuojama RKT posėdžio dėl pirmojo etapo paraiškų vertinimo metu, nurodant tikslią Programos kvotos dalį ir jos struktūrą (Pastovios ir Tikslinės kvotų dalis). 

11.    Lietuvos Respublikos kultūros ministrui tvirtinti teikiamame Sąraše nurodytiems siūlomiems finansuoti kultūros ir meno projektams skirta lėšų suma negali viršyti šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuotos Programos kvotos dalies.

12.    Tuo atveju, kai Gairių nustatyta tvarka į Sąrašą įtrauktiems kultūros ir meno projektams finansuoti yra skiriama mažesnė suma nei šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuota Programos kvotos dalis, likusios nepanaudotos ir grąžintos Programos kvotos dalies lėšos yra pridedamos prie artimiausio Programos konkurso metu apskaičiuotos atitinkamos apskrities Programos kvotos dalies.

_______________