KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-174

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 ir 6 straipsniais, Kelmės rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-392 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kelmės rajono verslininkų asociacijos ir Savivaldybės tarybos komitetų pasiūlymus, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatus (pridedami).

2. Patvirtinti Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo taisykles (pridedamos).

3. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T-11 „Dėl Kelmės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatų ir taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vaclovas Andrulis

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 25 d.

sprendimu Nr. T-174 

 

 

Kelmės rajono smulkIOJO ir vidutinio verslo rėmimo PROGRAMOS nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatais reglamentuojami Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo veiklos įgyvendinimas, piniginių lėšų kaupimas, finansavimas ir panaudojimo tvarka.

1. Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa (toliau – Programa) skirta finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje bei atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus.

2. Pagrindinės nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkančios šio Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, arba verslininkas, atitinkantis šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas (reglamentuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas);

2.2. ūkio subjektai – tai pelno siekiantys fiziniai ir juridiniai asmenys arba verslo švietimo priemonių organizatoriai, pageidaujantys gauti Programos teikiamą paramą;

2.3. viešosios paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui – tai informavimas, konsultavimas smulkiojo ir vidutinio verslo pradžios, plėtros, tarptautiškumo ir kitais verslui aktualiais klausimais, paslaugų teikimas, verslo aplinkos ir užsienio rinkų analizės, tyrimų bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintų smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonių vykdymas arba administravimas, įgyvendinant smulkiojo ir vidutinio verslo politiką Kelmės rajone.

3. Programa sukurta šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.

4. Programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais normatyviniais aktais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, šiais nuostatais ir taisyklėmis. Programos įgyvendinimo finansiniai įsipareigojimai garantuojami Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo piniginėmis lėšomis.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS tikslai

 

5. Programa skatina smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimą, jau įsikūrusio verslo plėtrą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

5.1. Vadovaujantis Programa:

5.1.1. per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamas ne daugiau kaip 50 proc. specializuotų transporto priemonių įsigijimas (atsižvelgiant į jų kategorijas, klases ir joms priskirtus kėbulų tipų kodus, nustatytus vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), t. y. iki 3 000 Eur vienam paramos gavėjui, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;

5.1.2. per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojama ne daugiau kaip 50 proc. įrangos įsigijimo išlaidų, t. y. iki 3 000 Eur vienam paramos gavėjui, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;

5.1.3. iki 80 proc. finansuojamas verslo misijų, renginių organizavimas, verslo leidinių spausdinimas;

5.1.4. verslo planų, investicijų projektų, paraiškų finansinei paramai gauti parengimo subsidijavimas skirtas iš dalies padengti dokumentais pagrįstas konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidas. Vienam pareiškėjui finansuojama iki 300 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų paslaugoms įsigyti: verslo planui arba investicijų projektui parengti; paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškai ir kitiems privalomiems dokumentams parengti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas, kai pateikta paraiška gauti negrąžintiną finansinę paramą, išduota pažyma apie paraiškos pateikimą Verslo rėmimo fondui ar Programai;

5.1.5. įdiegus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą, 1 proc. perveda verslo subjektui nuo sumos, investuotos į šį projektą;

5.1.6. verslo subjektui teikiama finansinė parama įvykus stichinei nelaimei, jei nebuvo galimybių apdrausti turtą;

5.1.7. kompensuojamos patirtos pradinės įmonės steigimo išlaidos iki 150 Eur.

 

III SKYRIUS

SmulkIOJO ir vidutinio verslo finansavimo sąlygos

 

6. Programos tikslams pasiekti Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma Programos įgyvendinimo komisija (toliau – komisija), kurią sudaro: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, mero pavaduotojas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojas, įmonių atstovai bei paskirti Savivaldybės tarybos nariai.

7. Komisijos sudėtis gali būti keičiama. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į komisijos narių ir Kelmės rajono verslininkų asociacijos tarybos pirmininko pasiūlymus, teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Programos įgyvendinimo komisijos pakeitimus.

8. Komisijos posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas balsas yra komisijos pirmininko.

9. Komisija ir jos administratorius dirba visuomeniniais pagrindais.

10. Pagrindinė Programos veiklos įgyvendinimo forma yra komisijos posėdis.

11. Komisija:

11.1. iš savo narių išsirenka pirmininką;

11.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu skiria Programos administratorių, kuris nėra komisijos narys;

11.3. pagal administratoriaus parengtus dokumentus sprendžia numatytų biudžete lėšų, skirtų verslo programoms finansuoti, panaudojimą, vykdo projektų atranką verslo programoms (projektams) įgyvendinti;

11.4. patvirtina Programos lėšų panaudojimą pagal paskirtį ir nustato verslo rėmimo prioritetus;

11.5. rengia metinę Programos lėšų panaudojimo ataskaitą ir pateikia Savivaldybės tarybai;

11.6. administratoriaus teikimu su verslo įmonėmis tvirtina sutarčių projektus Programos lėšoms formuoti.

12. Komisijos pirmininkas:

12.1. šaukia komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja ir pasirašo priimtus sprendimus;

12.2. pagal kompetenciją atstovauja Programai, dalyvauja derybose su būtinomis institucijomis dėl Programos lėšų formavimo;

12.3. kasmet informuoja Savivaldybės tarybą apie Programos lėšų panaudojimą, teikia pasiūlymus dėl Programos nuostatų ir taisyklių pakeitimo bei efektyvesnio Programos įgyvendinimo lėšų panaudojimo;

12.4. teikia komisijai tvirtinti administratoriaus kandidatūrą.

13. Administratorius:

13.1. metų pradžioje komisijai pateikia lėšų poreikio apskaičiavimo duomenis pagal jau pasirašytas sutartis;

13.2. teikia pasiūlymus komisijai dėl metinės Programos lėšų panaudojimo ataskaitos sudarymo;

13.3. priima suinteresuotų verslo subjektų prašymus gauti paramą ir teikia komisijai pasiūlymus dėl jų finansavimo;

13.4. pasibaigus ketvirčiui, informuoja komisijos narius apie Programos lėšų panaudojimą;

13.5. protokoluoja komisijos posėdžius, nurodo jame dalyvavusių paramos gavėjų pavardes;

13.6. kiekvieną komisijos posėdį informuoja komisijos narius apie nustatytus pažeidimus;

13.7. Apskaitos skyriui pateikia komisijos protokolo išrašus, pasirašytas ir užregistruotas sutartis, pagal kurias atliekami mokėjimai;

13.8. vykdo pasirašytų sutarčių su ūkio subjektais kontrolę ir metų pabaigoje pateikia įgyvendintų ar įgyvendinamų projektų ataskaitą komisijai.

 

IV SKYRIUS

smulkiojo ir vIdUtinio verslo rėmimo fondo lėšos

 

14. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšos, kurias reglamentuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatai, formuojamos iš:

14.1. Savivaldybės tarybos sprendimu skirtų tikslinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų;

14.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtų lėšų smulkiajam ir vidutiniam verslui plėtoti;

14.3. tarptautinių institucijų skirtų ar užsienio fizinių ir juridinių asmenų aukotų lėšų;

14.4. Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų aukotų lėšų;

14.5. lėšų, gautų už pritaikytas sankcijas, naudojant Programos lėšas;

14.6. palūkanų už Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų depozitą banke;

14.7. kitų lėšų.

15. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšas skirsto komisija, vadovaudamasi Programos nuostatais ir taisyklėmis.

 

V SKYRIUS

VERSLO RĖMIMO KRITERIJAI IR PRIORITETAI

 

16. Programa remia visas verslo sritis, išskyrus tas, kurios numatytos valstybės neremtinos veiklos rūšių sąraše.

17. Vertinant paraiškas turi būti nustatyti konkretūs kriterijai: 1 – gamybos plėtra, 2 – pridėtinės vertės sukūrimas, 3 – įmonės modernizavimas, 4 – mokos fondo didėjimas, 5 – naujų darbo vietų kūrimas.

18. Skirstant lėšas, vadovaujamasi tokiais verslo rėmimo prioritetais:

18.1. parama skiriama pirmą kartą pradedantiems verslą šiose ekonominės veiklos srityse: gamyba, turizmas ir paslaugos;

18.2. prioritetas paramai gauti yra skiriamas naujai įsikūrusioms įmonėms ir įmonėms, negavusioms finansinės paramos iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo;

18.3. finansinė parama vienam paramos gavėjui neturi viršyti 3000 Eur.

 

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

19. Programos nuostatus tvirtina, keičia, papildo ar panaikina Kelmės rajono savivaldybės taryba.

20. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo, kuris reglamentuojamas Programos

nuostatais, lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.

21. Už tikslingą finansinės paramos lėšų panaudojimą atsako paramos gavėjas.

22Paaiškėjus, kad skirta finansinė parama buvo panaudota ne pagal paskirtį arba ji nebuvo panaudota, paramos gavėjas privalo lėšas grąžinti į savivaldybės biudžetą. To nepadarius, lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

23.  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo kontrolę vykdo Kelmės rajono savivaldybės Turto valdymo skyrius ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

24.  Komisija kiekvienais metais iki kovo 1 d. už atliktą darbą atsiskaito Kelmės rajono savivaldybės tarybai.

________________

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 25 d.

sprendimu Nr. T-174     

 

 

Kelmės rajono smulkIOJO ir vidutinio verslo rėmimo PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Šiomis taisyklėmis reglamentuojamos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos (toliau – Programa) numatytų priemonių finansavimo tvarka ir sąlygos.

Galimybė gauti Programos lėšų yra garantuojama visiems ūkio subjektams, atitinkantiems keliamus reikalavimus, kurie turi būti pagrįsti verslo subjekto ekonominiu patikimumu, stabilumu ir sugebėjimu įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus.

1. Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.1. ūkio subjektai – tai pelno siekiantys fiziniai ir juridiniai asmenys arba verslo švietimo priemonių organizatoriai, pageidaujantys gauti Programos teikiamą paramą;

1.2. gamyba – tai ūkio subjektų pastangomis vykdomas žaliavų įsisavinimo procesas, kurio metu sukuriamas naujas materialus produktas;

1.3. paslaugos – tai ūkio subjektų tarpusavio patarnavimai;

1.4. prekyba – savanoriški prekių ir (ar) paslaugų mainai tarp kelių ar daugiau objektų (prekybininkų);

1.5. verslo planas – tai dokumentas, kuriame tam tikra struktūra išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus.

 

II SKYRIUS

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

2. Finansinę paramą gali gauti visi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu), pradedantys ar vykdantys verslą ir atitinkantys šiuos keliamus reikalavimus:

2.1. įmonė registruota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje;

2.2. įmonės savininkas nėra ir nebuvo savininkas bankrutavusios įmonės, kuri bankrutavo ar nutraukė savo veiklą dėl įsipareigojimų nevykdymo;

2.3. planuojama veikla priskiriama remtinai gamybos, paslaugų ar prekybos sferai.

3. Vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo programos taisyklėmis:

3.1. per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamas ne daugiau kaip 50 proc. specializuotų transporto priemonių įsigijimas (atsižvelgiant į jų kategorijas, klases ir joms priskirtus kėbulų tipų kodus, nustatytus vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), t. y. iki 3 000 Eur vienam paramos gavėjui, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;

3.2. per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojama ne daugiau kaip 50 proc. įrangos įsigijimo išlaidų, t. y. iki 3 000 Eur vienam paramos gavėjui, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;

3.3. iki 80 proc. finansuojamas verslo misijų, renginių organizavimas, verslo leidinių spausdinimas;

3.4. verslo planų, investicijų projektų, paraiškų gauti finansinę paramą parengimo subsidijavimas skirtas iš dalies padengti dokumentais pagrįstas konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidas. Vienam pareiškėjui finansuojama iki 300 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų paslaugoms įsigyti: verslo planui arba investicijų projektui parengti; paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškai ir kitiems privalomiems dokumentams parengti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas, kai pateikta paraiška gauti negrąžintiną finansinę paramą, išduota pažyma apie paraiškos pateikimą Verslo rėmimo fondui ar Programai;

3.5. įdiegus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą, 1 proc. perveda verslo subjektui nuo sumos, investuotos į šį projektą;

3.6. kompensuojamos patirtos pradinės įmonės steigimo išlaidos iki 150 Eur.

4. Negrąžinama parama verslui:

4.1. iš dalies verslo nuostoliams kompensuoti įvykus stichinei nelaimei, kai objektas negalėjo būti apdraustas turto draudimo bendrovėje, finansinė parama suteikiama pritarus Programos komisijai. Lėšos pervedamos į įmonės sąskaitą.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ RĖMIMO PROGRAMOS PARAMAI GAUTI PATEIKIMO, SVARSTYMO IR VIEŠINIMO TVARKA

 

5. Pareiškėjai, kurie ruošiasi pasinaudoti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšomis, iki lapkričio 1 d. pateikia paraiškas, kuriose nurodo prašomos paramos sumą, kam bus naudojamos lėšos. Visa informacija, susijusi su Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa, skelbiama interneto tinklalapiuose www.kelme.lt ir www.kelmevic.lt.

6. Pareiškėjai, pageidaujantys gauti finansinę paramą, Programos administratoriui pateikia:

6.1. prašymą gauti paramą;

6.2. įmonės registravimo arba leidimo verstis veikla dokumentų nuorašus;

6.3. verslo planą;

6.4. patirtas išlaidas įrodančius dokumentus.

7. Programos komisija per mėnesį nuo paraiškos įteikimo datos posėdyje apsvarsto Programos administratoriaus pateiktą medžiagą ir priima sprendimą. Į posėdį kviečiamas ir pareiškėjas.

8. Trūkstant finansinių lėšų prašomoms priemonėms įgyvendinti, Programos įgyvendinimo komisija nustato paramos gavimo prioritetus.

9. Lėšos pervedamos į ūkio subjekto sąskaitą arba apmokamos išlaidos prekių ir paslaugų tiekėjams pagal pateiktas sąskaitas-faktūras.

 

IV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

10. Nustačius faktą, kad paramos gavėjas nevykdo įsipareigojimų ar pažeidė suteikimo sutartyje numatytas sąlygas, Programos įgyvendinimo komisija gali imtis šių sankcijų:

10.1. nutraukti subsidijų išmokėjimą ūkio subjektui;

10.2. įpareigoti ūkio subjektą grąžinti gautą paramą.

____________________