r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 26 d.  Nr. T-11

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, remdamasi Savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-11  

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

-

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

90.000

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

61.910

Iš viso:

151910

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Panaudota

lėšų, tūkst. Eur

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

-

-

-

-

-

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

2.1

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa – 1

150.230

88.899,26

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

3.1

Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; burnos higiena ir sveikata

6

9.600

9.600

3.2

Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (Neinfekvinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo)

14

18.300

18.300

3.3

Aplinkos sveikata (maudyklų vandens stebėsena, smėlio tyrimai, triukšmo tyrimai)

2

3.500

2.667,08

3.4

Fizinio aktyvumo skatinimas

32

29.100

28595

3.5

Psichikos sveikatos stiprinimas (savižudybių, smurto, streso kontrolė, lytinė sveikata, priklausomybių prevencija)

10

8.730

8.250

3.6

Kitos sritys: 1) savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas; sveikos aplinkos kūrimas,  2) rizikos grupės asmenų skiepijimas 3) gydytojų pritraukimo programa; 4) Kenksmingos aplinkos veiksnių visuomenės sveikatai poveikio mažinimo ir saugios aplinkos užrikrinimo; 5) lėšos nenumatytoms visuomenės sveikatos problemoms rajone spręsti

5

81.000

21487,18

 

 

Iš viso lėšų:

150.230

88.899,26