VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMININKŲ ĮPAREIGOJIMO DEKLARUOTI TURTĄ (ĮSKAITANT GAUTAS PAJAMAS), RINKOS PATAISOS KOEFICIENTŲ SUVESTINĖS PATVIRTINIMO, TARYBOS 2015-07-29 SPRENDIMO NR. 1-130 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS BŪSTO KAINOS SUMAŽINIMO

 

2021 m. birželio 23 d. Nr. 1-1046

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 31 punktais, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d.  nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, minimalaus bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės būstų nuomininkus deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka:

1.1. būstų nuomininkus, su kuriais būsto nuomos sutartys buvo sudarytos iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą;

1.2. būstų nuomininkus, kuriems būstas su bendrojo naudojimo patalpomis išnuomotas neterminuotai.

2. Nustatyti, kad 50 procentų  lėšų, gautų už aukciono būdu parduotus Vilniaus miesto savivaldybės būstus, kuriuos savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ grąžino Vilniaus miesto savivaldybei, skiriama kitiems Vilniaus miesto savivaldybės būstams atnaujinti. Šio punkto nuostata taikoma iki 2022 m. liepos 1 d. Vilniaus miesto savivaldybei grąžintiems būstams.

3. Patvirtinti Rinkos pataisos koeficientų suvestinę (pridedama). Nuomininkas, nesutinkantis su patvirtintu rinkos pataisos koeficientu, turi teisę savo lėšomis užsakyti individualią turto vertinimo paslaugą. Jeigu turto vertinimo metu nustatytas rinkos pataisos koeficientas yra mažesnis negu nustatytasis, taikomas individualaus vertinimo metu nustatytas rinkos pataisos koeficientas, tačiau jis negali būti mažesnis nei 1,2. Patvirtinta Rinkos pataisos koeficientų suvestinė gali būti atnaujinama kas 5 metus.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui, ar kitam jo įgaliotam asmeniui nustatyti naujai į Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašą įtrauktų būstų rinkos pataisos koeficientus.

5. Pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d.  sprendimu Nr. 1-130 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo 2 priedą.

6. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašą:

6.1. 16 punktą išdėstyti taip:

16. Apskaičiuojant Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydį taikomi rinkos pataisos koeficientai (R), patvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu.“;

6.2. 17 punktą išdėstyti taip:

17. Asmenims ir šeimoms, kuriems Savivaldybės būstas nuomojamas vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, pirmus metus nuo Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo taikomas rinkos pataisos koeficientas R=1,2, o po metų – Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtini rinkos pataisos koeficientai.“

7. Nustatyti:

7.1. kai asmens, šeimos pajamos ar turtas yra mažesnis arba lygus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme numatytiems dydžiams teisei į socialinio būsto nuomą, esant asmens, šeimos prašymui ir pateikus turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją, nuomos sutartis su asmeniu pakeičiama į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį ir asmeniui skaičiuojamas socialinio būsto nuomos mokestis. Asmuo, prieš pasirašydamas Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį, privalo pateikti savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ sutikimą, kad sudarius socialinio būsto nuomos sutartį nuomos santykiai, galioję iki minėtos sutarties sudarymo, yra laikomi baigusiais galioti, ir toks būstas negali būti parduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu;

7.2. kai asmens, šeimos pajamos ar turtas yra lygus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme numatytiems dydžiams teisei į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, esant asmens, šeimos prašymui ir pateikus pajamų ir turto deklaraciją, vienų metų laikotarpiui skaičiuojama 50 procentų mažesnė Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio kaina. Po metų nepateikus turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos, skaičiuojama visa Vilniaus miesto savivaldybės būsto kaina;

7.3. kai asmens, šeimos pajamos ar turtas viršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme numatytus dydžius teisei į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, asmeniui ar šeimai skaičiuojama visa Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos kaina.

8. Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu parduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ją mažinant:

8.1. 0,7 koeficiento, kai būstas Nekilnojamojo turto registro duomenimis yra nusidėvėjęs daugiau nei 60 procentų ir neturi nė vieno iš šių komunalinių patogumų: vandentiekio, nuotekų šalinimo įrenginių (kanalizacijos), vonios ir (ar) tualeto patalpų, centrinio šildymo, gamtinių dujų įvado ir įvado elektrinei viryklei;

8.2. 0,85 koeficiento, kai būstas Nekilnojamojo turto registro duomenimis yra nusidėvėjęs daugiau nei 60 procentų ir turi bent vieną iš šių komunalinių patogumų: vandentiekį, nuotekų šalinimo įrenginį (kanalizaciją), vonios ir (ar) tualeto patalpą, centrinį šildymą, gamtinių dujų įvadą ir įvadą elektrinei viryklei;

8.3. 0,9 koeficiento, kai būstas Nekilnojamojo turto registro duomenimis yra nusidėvėjęs daugiau nei 60 procentų ir yra bendrabučio tipo pastatuose arba su bendrojo naudojimo patalpomis;

8.4. jeigu parduodamam būstui galima taikyti keletą koeficientų, taikomas vienas nuomininkui naudingesnis koeficientas;

8.5. šio punkto nuostatos galioja iki 2023 m. liepos 1 d. pateiktiems prašymams privatizuoti Vilniaus miesto savivaldybės būstą.

9. Nustatyti, kad šio sprendimo 3–7 punktai įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

10. Pavesti:

10.1. savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ informuoti Vilniaus miesto savivaldybės būstų nuomininkus apie prievolę Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme  nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas), patvirtintus rinkos pataisos koeficientus,  nuomos mokesčio pokyčius ir galimybę įsigyti nusidėvėjusį būstą su nuolaida;

10.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam socialinių reikalų sritį, kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Remigijus Šimašius