LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „DĖL Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento IR perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo“

 

2018 m. birželio 15 d. Nr. 3D-389

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus atstovai – 2;“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) kopiją.“

1.2.2. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Visi posėdžio metu komisijos priimti sprendimai įforminami komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka ir terminais. Informacija apie ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias teises skelbiama Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje (www.zuv.lt) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  interneto svetainėje (www.zum.lt).“

1.2.3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Prasidėjus aukcionui, posėdžio pirmininkas apibūdina suteikiamas perleidžiamąsias teises, išvardija aukciono dalyvių pavadinimus (arba vardus, pavardes) ir paskelbia jiems apskaičiuotus koeficientus. Tada paskelbia pradinę aukciono kainą ir paklausia aukciono dalyvių, kas sutinka mokėti daugiau.“

1.2.4. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Posėdžio pirmininkui paskelbus aukciono balų skaičių B, aukciono dalyviai informuojami, kiek kiekvienas turės skirti lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti už pageidaujamas įsigyti perleidžiamąsias teises. Kaina K, kurią už kiekvieną pageidaujamą įsigyti perleidžiamąją teisę žuvų ištekliams atkurti ir saugoti turės sumokėti aukciono dalyvis, apskaičiuojama pagal formulę:

čia:

B – balų skaičius;

C – koeficientas, apskaičiuotas pagal Taisyklių 36 punkte nurodytą formulę.“

1.2.5. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Ūkio subjektai, gavę perleidžiamąsias teises aukciono būdu ir kaip aukciono dalyvio užstatą pateikę banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą sumoka tą lėšų sumą, kurią įsipareigojo skirti aukcione, per 7 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo. Jeigu aukcione perleidžiamosios teisės suteikiamos daugiau negu vieniems metams, už kiekvienus kitus metus ūkio subjektas tą lėšų sumą, kurią įsipareigojo skirti aukcione, turi sumokėti iki einamųjų metų sausio 10 d., išskyrus Taisyklių 481 punkte numatytą atvejį.“

1.2.6. Papildau nauju 481 punktu:

481. Jeigu perleidžiamosios teisės ūkio subjektams paskirtos ilgesniam laikui nei Aplinkos ministerija nustatė žvejybos limitus tame vandens telkinyje, pasibaigus žvejybos limitų galiojimo laikui, Žuvininkystės tarnyba sustabdo ūkio subjektui tame vandens telkinyje suteiktų perleidžiamųjų teisių galiojimą ir nedelsiant raštu arba el. paštu apie tai informuoja ūkio subjektą ir Aplinkos apsaugos agentūrą. Aplinkos ministerijai nustačius naujus žvejybos limitus tame vandens telkinyje, Žuvininkystės tarnyba per 5 darbo dienas perleidžiamųjų teisių galiojimo sustabdymą panaikina ir raštu arba el. paštu apie tai informuoja ūkio subjektą ir Aplinkos apsaugos agentūrą. Lėšas žuvų ištekliams atkurti ir saugoti už einamuosius metus ūkio subjektas turi sumokėti per 10 darbo dienų nuo perleidžiamųjų teisių galiojimo sustabdymo panaikinimo.

1.2.7. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Ūkio subjektas jam suteiktas perleidžiamąsias teises gali perleisti kitam ūkio subjektui Žuvininkystės įstatymo 144 straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis. Ūkio subjektas, norintis perleisti perleidžiamąsias teises, su prašymu dėl perleidimo, ir šias perleidžiamąsias teises norintis gauti ūkio subjektas su prašymu kreipiasi į Žuvininkystės tarnybą, nurodydami perleidžiamųjų teisių rūšis ir dydį. Šias perleidžiamąsias teises norintis gauti ūkio subjektas turi pateikti Taisyklių 6.1–6.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Perleidžiamąsias teises gavęs ūkio subjektas turi mokėti tokią pat lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, sumą, kokią buvo įsipareigojęs mokėti perleidžiamąsias teises perleidęs ūkio subjektas. Jeigu ūkio subjektas, kuris perleidžia perleidžiamąsias teises kitam ūkio subjektui, tais metais už perleidžiamąsias teises jau sumokėjo lėšas žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, perleidžiamąsias teises gavęs ūkio subjektas tais metais lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti už tas perleidžiamąsias teises nemoka. Žuvininkystės tarnyba, gavusi prašymus dėl perleidžiamųjų teisių perleidimo, juos išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja pareiškėjus bei Aplinkos apsaugos agentūrą. Perleidžiamųjų teisių perleidimas galutinai įforminamas informaciją apie ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias teises paskelbus Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje (www.zuv.lt).

1.2.8. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                    Giedrius Surplys

 

„Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių

2 priedas

(Ūkio subjekto prašymo forma)

______________________________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas)

___________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos, buveinės adresas)

__________________________________________________________________________

(kontaktiniai  telefonai, elektroninio pašto adresas)

Žuvininkystės tarnybai prie

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

PRAŠymas

suteikTI perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą

20__  m. ________________ d.

 

Prašau suteikti perleidžiamąsias teises į šias žvejybos vidaus vandenyse kvotas be aukciono / aukciono būdu: _______________________________________________________________________________

(pabraukti)                                  (jei teisės perimamos – nurodyti ūkio subjekto, iš kurio perimamos teisės, pavadinimą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (nurodyti vandens telkinio pavadinimą bei pageidaujamų gauti perleidžiamųjų teisių, rūšis ir dydžius)

Patvirtinu, kad nesu pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejybos veiklą ir nesu susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

Patvirtinu, kad pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

Aukcione nepanaudotą aukciono dalyvio užstatą prašome grąžinti į sąskaitą Nr.______________ banke _______________________________________________________________________________________

(banko įstaigos pavadinimas, kodas – nurodoma, jei  aukciono dalyvio užstatas įmokėtas į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės a. s.)

PRIDEDAMA (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):

1. Asmens dokumento kopija  ____________________________________________________ lapas (-ai).

2. Pažyma apie ūkio subjekto veiklą, išduota ___________________________,  _________ lapas (-ai).

3. Įgaliojimas (jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo) _________________ lapas (-ai).

4. Aukciono dalyvio užstato sumokėjimo patvirtinimo dokumentai __________________ ___________________________________________________________________,  _________ lapas (-ai).

(banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės garantinio rašto ar kvito kopija, jei sumokėta į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (reikalingą pabraukti)

5. Trijų paskutinių kalendorinių metų gyvenamosios vietos deklaracija (kai ūkio subjektas fizinis asmuo).

6. Kiti pridedami dokumentai ______________________________________________________________ 

(išvardyti)

Ūkio subjektas ar jo įgaliotas asmuo (Parašas)                                    (Vardas, pavardė)

A. V. (tik juridiniams asmenims)“.